iï Watï k zeggen wou. Energiebesparing voor zwembad Molenkoog Fotograaf Daan Koopman spreidt vleugels uit Zonnecollectoren en deken TEXELSE COURANT Uitstel van besluit toeristenbelasting Jonge Texelaars gaan weer bouwen in Kenia Waterballet bij Bruinvisschool Tien voor Texel kiest voor de harde lijn Bromfiets gestolen S Agenda Niet eerlijk De Kater van de Kiezer (2) Wat bezielt het gemeentebestuur? Even een pak SNERT halen T AT DINSDAG 1 NOVEMBER 1994 De gemeenteraad neemt deze maand nog geen besluit over de invoering van de nieuwe „forfai taire" heffing van toeristenbe lasting. Na overleg met het bestuur van de Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers (TVL) hebben b en w hiertoe besloten. De achterban van TVL krijgt hier door tijd om op het voorstel te reageren. TVL-voorzitter Harry Wuis roept alle 450 leden op aan te geven waar wat hen betreft de knelpun ten zitten. Zij kunnen hun zegje doen via de respectievelijke secto ren KLV (Kleine Logiesverstrek kers), GroeT (Groepsaccomma- ties), THV (Texelse Hotelvereni ging), Beheerders bemiddelaars en Recron (Recreatie ondernemers). De reacties dienen vóór 18 no vember binnen te zijn. Het door het TVL-bestuur gewenste overleg met het college vindt vervolgens plaats op 24 november. Daarna 'heeft de gemeenteraad het laatste 'woord. Het TVL-bestuur hoopt dat deze werkwijze „er toe leidt dat het nieuwe systeem voor zowel gemeente als logiesverstrekkers geen misser wordt". Acht meisjes en jongens van Texel hebben gereageerd op een stukje in deze krant en gaan de komende zomer naar Isiolo in Kenia om daar te helpen bij het uitbreiden van een school. Het is de school die vorig jaar is gebouwd door de World Servants- groep, die voor een groot deel ook van Texel afkomstig was. De toestroom van leerlingen maakt de bouw van enkele extra lokalen noodzakelijk. De groep vertrekt zaterdag 29 juli en blijft ruim twee weken weg. Net als bij de vorige „expeditie" naar Kenia zal ook nu actie wor den gevoerd om de kosten te dek ken. Gehoopt wordt dat zich nog meer jongeren zullen aansluiten. „Mentor" F. van Tatenhove hoopt vooral op jongens, want die zijn nu nog in de minderheid. Vrijdag a.s. komt de groep bijeen in het huis van de familie Van Tatenhove, Wulkpad 4 in Oosterend, aanvang 20.00 uur. Ook nieuwe gegadig den zijn daarbij welkom. Pootjebaden op het schoolplein De kinderen van openbare basisschool De Bruinvis in Oudeschild kunnen er nog om lachen. (foro Gerard TimmermanI De nieuwe openbare basisschool De Bruinvis mag dan de trots van Oudeschild zijn, over het omlig gende schoolterrein is het dorp niet erg te spreken. De bodem is na de overvloedige regenval in een moeras veranderd en de zandbak staat vol water. Om te voorkomen dat kinderen vastraken in de blubber hebben ouders zaterdag maar een hek rond de school geplaatst. „Het was allemaal niet nodig geweest", vindt schooldirecteur Ria Visser. „De bodem is hier erg ondoorla- tend. We hebben aan de gemeen te gevraagd om drainage, maar dat was'te duur. Van het geld dat wèl beschikbaar was kocht het schoolbestuur grasplaggen die vrijwilligers zaterdag zouden leg gen, want het inzaaien van gras zagen ze om deze tijd van het jaar niet meer zitten. De regen strooide echter roet in het eten. „Wat nu? Voorlopig maar afwach ten", wijst Visser naar het drijf zand. „En intussen nog maar eens met de gemeente om de tafel of er toch nog drainage mogelijk is." „Kijk, technisch is elk probleem op te lossen. Voor kostbare drainage heeft de gemeente echter geen middelen gereserveerd", laat een ambtenaar van de afdeling civiele techniek weten. Hij vertrouwt er op dat bij aanhoudend droog weer de graszoden alsnog kunnen wor den gelegd en de natuurlijke afwa tering voor een acceptabele grasmat zal zorgen. De Texelse politiek moet erop re kenen dat de vereniging Tien voor Texel de toeristische ontwikkelin gen en alle daarmee samenhan gende besluitvorming op „stekelige" wijze zal blijven vol gen. Het bestuur (Fridt Blanken, Andrew Albers, Menno Stam. Co- ra van der Vis, Lida Witte, Ari van Hardeveld en Green Zonnenberg) laat weten dat de koers onlangs opnieuw is bepaald, mede aan de hand van de gezichtspunten die het nieuwe gemeentebestuur tot dusver heeft geopenbaard. Met name de groei van het aantal toeristische slaapplaatsen baart de vereniging zorgen. Men vindt dat het gemeentebestuur zich on voldoende aantrekt van de mening van de bevolking in deze. Onder andere uit een enquete van Teso bleek dat het gros van de Texe laars vindt dat het welletjes is. Toch wordt er volgens de vereni ging nog kwistig gestrooid met slaapplaatsen voor bepaalde cate gorieën logiesverstrekkers. Ver moed wordt dat het werkelijke aantal slaapplaatsen al hoger is dan wordt toegegeven. Tien voor Texel heeft geen vertrouwen in de controle die de gemeente uitoe fent, waarbij onder meer wordt gewezen op het kamperen bij de boer. De afgelopen zomer werd de norm van maximaal vijf eenheden bij tal van boerderijen fors over schreden, maar er is blijkbaar wei nig aan gedaan. „Het controle apparaat werkt niet". De 250 leden van Tien voor Texel hebben gelegenheid om over doel en tactiek van de vereniging te dis cussieren op de vergadering die dinsdag 29 november wordt ge houden. Daarbij zal ook worden gesproken over het oude plan om onder de Texelse bevolking een re ferendum te houden over het slaapplaatsenvraagstuk. Bij de bioscoop is zondag tussen 02.00 en 10.00 uur een zwarte Puch Maxi gestolen. Deze is van een 19-jarige inwoner van De Koog en heeft een waarde van 2000,-. Gemeentebode Daan Koopman treedt al jaren naar buiten als fo tograaf. De omslag van het infor matieboekje „Wie, wat, waar" is steevast van zijn hand en hij is eveneens present als er kruispun ten, monumenten en verbouwin gen moeten worden vereeuwigd. De 41-jarige Koopman heeft als fotograaf echter méér in zijn mars en vindt nu de tijd rijp om daar mee daar buiten te treden. Tot 16 november is in de raadhuis kelder zijn eerste expositie, bestaand uit een fraaie collectie Texelse landschappen, te bezichti gen. Hoewel Koopman al op de la gere school in de ban van de fotografie raakte en sinds zijn 18e ook zelf ontwikkelt en afdrukt, laat hij pas nu een groot publiek met zijn werk kennis maken. „Ik vond mijn foto's niet van zo'n ni veau, dat ik ermee kon exposeren. De directe aanleiding is de foto vakschool, waar ik nu voor het tweede jaar een opleiding volg. Dat was voor mij een drempel. Nu ik die heb genomen, wil ik mezelf presenteren als een fotograaf in wording." Koopman volgt een schriftelijke cursus aan de fotovakschool in Apeldoorn. Een dure opleiding, maar hij heeft een duidelijk doel voor ogen: het vakdiploma foto graaf behalen. „Het is niet mijn bedoeling er straks per se mijn in komen uit te halen; wèl om er werk in te hebben." De expositie moet een eerste aanzet vormen; de foto's zijn te koop voor ƒ50,- per stuk. Ook denkt Koopman aan het fotograferen van produkten, waarmee Texelse bedrijven zich kunnen presenteren. Twee map pen met voorbeelden tonen aan dat hij al aardig z'n mannetje staat. Waar is het? Niet zo vreemd, want Koopman beschikt thuis aan de Molend- Dinsdag 1 november Voor de Doopsgezinde Zusterkring spreekt Gré Dros over „hulp aan vluchtelingen in De Koog". Aanvang 14.30 in de Doopsgezinde kerk. In het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp wordt om 15.30 uur informatie gegeven over het projekt Dementie Texel. Elke belangstellende is welkom. In Cinema Texel draait om 18.30 uur „True Lies" en om 21.15 uur „Wildgroei". Woensdag 2 november In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten", om 18.30 uur „True Lies" en om 21.15 uur „Wildgroei". Judovereniging Shima houdt jaarvergadering in de Jozef school; 20.00 uur. In dorpshuis De Waldhoorn in Den Hoorn wordt informatie gegeven over het project De mentie Texel; 20.15 uur. Elke belangstellende is welkom. Donderdag 3 november In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Speed" en om 21.15 uur „True Lies". In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn houdt de Texelse Vereniging van Logies verstrekkers ledenvergade ring, aanvang 20.00 uur. Na de pauze lezing over „Trends, kansen en bedreigingen in het toerisme" door mevrouw prof. dr M. Jansen-Verbeke, buitengewoon hoogleraar toe risme aan de Erasmusuniver- siteit Rotterdam. Vrijdag 4 november In Cinema Texel draait om19.00 uur „Speed" en om 21.15 uur „True Lies". In de R.K. kerk van Den Burg optreden van het Neva- ensemble uit Sint Petersburg, aanvang 19.30 uur. Bij de familie Van Tatenhov» Wulkpad 4 in Oosterend, een bijeenkomst van de Worl( Servants-groep die de komen de zomer in Kenia een schoc gaat afbouwen. Nieuwe gein teresseerden zijn ook welkoni 20.00 uur. Filmclub Take 88 komt bijee in het zaaltje bij de Doopsgs zinde kerk; 20.00 uur. Ama santé instructie voi videofilmers. Niet-leden zij welkom tegen betaling va f5,-. In manege Akenburg is longeerbijeenkomst onder ding van Lammert Haanstr aanvang 20.00 uur. Theor en praktijk. Donateurs en Óen van de rij- en menveren ging gratis toegang; andere betalen f10,-. Hoogwater te Oudeschi Di. 1 5.55 en 18.15, Wo. 2 6.56 en 19.24, Do. 3 745 en 20.25, Vr. 4 8.46 en 21.04, Za. 5 9.35 en 22.06, Zo. 6 10.25 en 22.25, Ma. 7 11.16 en 23.04, Di. 8 11.45 en 23.55, Aan het strand is het ongeveer een eerder hoog water. De zon komt 6 vember op om 7 42 en en gaat ont om 17 01 u. 3 november nieir. maan 5 november Springtij. warsstraat in Den Burg al jaren over een eigen studio. „Stoelen aan de kant! Dat is bij ons thuis een begrip. Dan wordt de woonka mer ingericht als studio met van die parasols, lampen en achtergrond-karton." Zo gingen heel wat eilandgenoten inmiddels bij hem op de kiek. Zowel voor portretten als (naakt)modellen draait hij zijn hand niet om. Toch koos hij voor de expositie voor landschappen. „Ach, je weet hoe dat hier gaat. De meeste men sen letten niet op de artistieke waarde van een foto, maar willen gewoon weten: wie is het? Dat zag ik niet zo zitten. Vandaar mijn keus voor landschappen. Maar nu gaat het erom: waar is het?..." Luchten Koopman heeft diverse mooie plekjes op Texel op technisch en compositorisch prima wijze vast gelegd. (Al merkte een bezoeker gisteren op dat hij wel wat vaker „bove de Ruugediek" mag ko men...) De situaties variëren van dorpsgezichten tot boerderijtjes in het verlaten land en kotters in de haven. Niet zelden neemt Koop man iets op de voorgrond (zoals een hooischelf, een kleurige tuun- wol of stapels bollenkisten), of zoekt hij naar een ongewoon standpunt om een verrassend ef fect te krijgen. Veel foto's krijgen uitstraling door krachtige wolkpar tijen („luchten"), waarop de ma ker bewust heeft gewacht. Dat maakt landschapsfotografie vaak tot een geduldig karwei. Soms schuift op het moment supreme net een dikke wolk voor de zon, of verdwijnen prachtige wolkenvel den in een mum van tijd over de horizon. Een landschapsfotograaf is zodoende van het toeval afhan kelijk; de ene keer levert dat een beter resultaat op dan de andere keer. Ook op de tentoonstelling wisselen sterke en minder geslaagde werkstukken elkaar af, al is dat soms een kwestie van smaak. Eén factor hebben de foto's echter gemeen: een goede technische kwaliteit. „Ik ben een kwaliteits freak." Koopman werkt het liefst met 6 bij 6 negatieven. Hij zweert bij het zelf instellen van de belich ting, laat dat liever niet aan moder ne volautomatische camera's over. „Dat is essentieel, want ik wil zelf de sfeer van de foto bepa len." Door zonnecollectoren en een nieuwe isolatiedeken kan zwem bad Molenkoog enorm besparen op het gasverbruik. B en w staan achter de maatregelen, die een flinke investering vergen. Voor volgend jaar is al rekening ge houden met de aanschaf van de zonnecollectoren. Omdat er ech ter een flinke levertijd op die din gen zit, is het voorstel nu al behandeld. Het ministerie van Economische Zaken verleent na melijk ruim ƒ20.000,- subsidie, mits de collectoren vóór 1 februari zijn aangebracht. Ook het Pen geèft een bijdrage. Die loopt tegen de ƒ10.000.-. Via de zonnecollectoren, die be staan uit een absorberende plaat met een buizenstelsel, kan het zwembadwater rechtstreeks wor den verwarmd. Ook kan het water voor de douches op deze manier op aangename temperatuur wor den gebracht. Door het gebruik van afgedekte collectoren kan het warmteverlies tot een minimum worden beperkt. De installatie werkt automatisch, er zijn geen bedieningshandelingen voor nodig. Ervaring Op verschillende plaatsen in het land wordt gebruik gemaakt van zonnecollectoren bij openlucht zwembaden. De ervaringen zijn goed. Molenkoog heeft een jaar lijks gasverbruik van 50.000 kuub. Door plaatsing van 160 collecto ren met een totaaloppervlak van 400 vierkante meter kan maar liefst 42.500 kuub gas per jaar worden bespaard. Door ook het douchewater via de collectoren te verwarmen wordt de besparing zelfs nog groter. Het komt neer op ruim 20.000,- per jaar. Omdat het dak van het nieuw te bouwen hoofdgebouw niet groot genoeg is, moeten de collectoren op de voormalige kleuterweide worden geplaatst. Voordeel hiervan is de afstand tot het filtergebouv het zwembad klein blijft. Ond< collectoren zal een schelpei worden aangebracht om te v komen dat de installatie w overwoekerd door gras en onfc Een hek moet voorkomen dat publiek bij de platen komt Drie bedrijven hebben een of gedaan voor het plaatsen va' installatie, waarbij CVI Texe laagste uit de bus kwam. B ning houdend met de subsi komen de kosten voor de gem te op ruim ƒ150.000,-. Isolatiede Om energieverlies tegen te ga het zwembad in 1978 voof van isolatiedekens, waarmee bassins 's nachts worden dekt. Chloor in het water tast materiaal echter aan. Vorig daarom al één van de twee dei vervangen. Het exemplaar var diepe bad staat pas op de non tie voor 2005, maar is in den slechte staat dat vervanging gend jaar moet plaatsvinden college van b en w is het daar eens. Open brief aan de Texelse ge meenteraad. Al sinds 1960 zijn wij vaste Texel- gangers en brengen al onze vrije tijd en vakanties op het eiland door. Eerst in een stacaravan en de laatste jaren als gelukkige be zitters van een zomerhuis nabij De Koog, dat wij uitsluitend zelf ge bruiken en daarvoor derhalve woonforensen belasting betalen. In 1992 bedroeg deze ƒ757,80. In 1993 werd dit ƒ909,40, dus Brieven van lezers Buiten verantwoordelijkheid van de r een verhoging van ƒ151,60 of wel 20%! Het toenmalige college vond dat ook wel veel, maar men kon hier mee ook weer heel wat jaren voor uit, zei men. Nee, zegt het nieuwe college, u gaat in 1995 ƒ1.026,- (zone A) betalen. Een verhoging van ƒ116,60 of wel 12,8%! en t.o.v. 1992 maar liefst 35%! Het college van B en W ma Texels logiesverstrekkers dan wijten niet eerlijk te zijn, ik dat de Gemeente Texel een groep „vaste klanten" one behandelt door dit op deze m te willen verhalen. A. Houv Amsterd Zelfbeheersing is een schone zaak. Het siert de mens. Er kunnen echter door mensen grenzen wor den overschreden waardoor situa ties ontstaan waarbij andere mensen zich afvragen of hun zelf beheersing niet averechts werkt en of het niet gewoon tijd wordt bepaalde mensen naar de strot te vliegen. Ik heb het over omsprin gen met gemeenschapsgeld. Kosten Sociaal Economisch Struc tuuronderzoek: ruim twee ton. Be reidheid College van B en W om „speerpunten" uit te voeren: drie ton. Advies Buck Consultans aan te stellen medewerker: één ton. Er wordt mee gesmeten of het niets is! En wat leest de burger in de krant„Duur onderzoek nu al ach terhaald, gemeentepolitiek teleur gesteld, van Texelse bedrijfsleven mag duur onderzoek zó in de kast." Er wordt - voor tuim twee ton - een gezelschap „kopstuk ken" uitgenodigd een rondje door Den Burg te wandelen om vast te stellen dat Binnenburg, We verstraat en Parkstraat voorbeel dig zijn, maar dat het op de Groeneplaats „wel oorlog (wisten we al jéren, zegt f Wuis met heel weldenkend Te Ik heb voor het college van Bi nog een (gratis) advies: ik kef socioloog, die jaren geleden veel geld heeft verdiend mei ingewikkeld ondert stijfstaand van de tabellen, g' ken en statistieken. De twee langrijkste eindconclusies: a. 50% van de gehuwde Ni landers bestaat uit manne' boeren zijn tegen het weer. K. S Den Waarom willen zij een misschien wat oneerlijk verlopende toe ristenbelasting nu op stel en sprong vervangen door een zeer duidelijk oneerlijk „forfait"! En daarbij dan ook nog een „keuze vrijheid" geven! Waardoor het dus zéér duidelijk is, dat de gemeente minder zal ontvangen, want men kiest voor het voordeligste, zelfs al kost dat ook nog 6% BTW extra! Wat is dan het achtergrondmotief van de gemeente, om bewust dat verlies te nemen? Zal dan het ge rucht, dat de EEG de toeristenbe lasting gaat afkeuren, toch waar zijn? En wil de gemeente er dus als de bliksem een andere belasting door jagen, al is dat met verlies? Want het is toch wel héél wat an ders; eerst zo'n 300.000 toeristen maar een of twee tientjes laten betalen, of nü, vooral de grotere Texelse Logiesverstrekkers, te gaan belasten met ƒ500,- ƒ10.000,- per jaar, waarover dan ook nog BTW moet worden be taald! Dat de „Hoge Raad" eist, dat een gemeentebelasting niet willekeurig en onredelijk is, zal toch wel bekend zijn! Daarom lijkt het mij wenselijk dat de gemeente dit „forfait" nog maar een jaartje uistelt en dan met het geld, dat zij in 1995 niet verlie zen een studiereisje naar een an der vakantie-eiland, Cyprus, maakt! Want déér is geen toe ristenbelasting, maar betaal je, als toerist een vast percentage op iedere besteding! Of dit nu het hu ren van een fiets, huisje, bed of zonnebad is, het eten of drinken, het maken van een boottocht, of het kopen van kleding en souve nirs. Want déér gaan zij er van uit, dat „iedereen" die van het toe risme een graantje meepikt, er ook aan moet meebetalen! En zo'n soort van „omzet" belasting mij niet onredelijk en willet en dus gerechtelijk wel aanv baar! En dat zó de Texelaars r ook wat (meer of minder: gaan meebetalen is zeer rer want de opbrengst werd lang aan toeristische uitgaven besteed! R. Kar De (ADVERTENTIE) Eetcafé Telefoon M890 Zoekplaatje Slechts aan het torentje in de verte valt af te leiden dat Daan Koopman deze foto in de buurt van Den Hoorn heeft ge maakt, aan de Mokweg om precies te zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2