Actieplan Durperhonk nmiddels op papier" Wellicht aanpassing reinigingstarieven leder clandestien ouwsel is anders" Van Rappard: samen denken over betere voorlichting Poster geeft schot voor boeg: :hilling over legalisatie Dros: ethouder Nel Eelman-van't Veer: TEXELSE^ COURANT |enga's op dreef wielerveldrit geeravond met imert Haanstra Bijbelstudies Feestavond SVO De Koog verliest van Knollendam Textielversieringen Motorrijders actief voor MS-patiënten Mishandeling Ruime winst voor Oosterenders Onnodige nederlaag G-.team in Amstelveen Oliemotor voor STM College niet blij met „vliegende winkels" DINSDAG 1 NOVEMBER 1994 ter de schermen wordt hard erkt om de huisvestingspro- ien van openbare basisschool >erhonk te verhelpen. Inmid- heeft de gemeente in samen- ling met de direct betrok- m een actieplan gemaakt om rgste knelpunten alvast aan akken. Een definitieve oplos scheiding van de school en gemeenschapscentrum 't Ei- idsche Huis, is eveneens ge- maar kan nog wel jaren en. mededelingen deed wethou- Mel Eelman-van 't Veer (wel- gisteravond in haar reactie op gemene beschouwingen van ,xelse raadsfracties. Het colle- krijgt voor deze „totaal- iak" brede steun uit de raad. t" ns de wethouder zijn de ekingen met de Cocksdorper ighebbenden „zeer construc- verlopen. „Er is al een aardig plan voor de korte termijn op gezet. Of de lange-termijn sing nog in deze bestuurspe- (tot 1998, red.) rond te krij- is, is nog de vraag. Het »uwen van scholen heeft wat voeten in aarde", aldus an-van 't Veer. Anderhalve geleden bij de opening van i euwe Bruinvisschool noemde n het bijzijn van PvdA- lan Jacques Wallage- het rwijs in het Eierlandsche Huis niet geslaagd experiment". Gisteravond onthulde zij geen de tails van het actieplan. Jongerenopvang Over het Texelse onderwijs zal nog deze maand een nieuwe beleids nota worden gepresenteerd, waar in een visie tot na het jaar 2000 wordt ontvouwd. Naast behoud van de bestaande openbare scho len wordt gestreefd naar meer on derlinge samenwerking. „Daarbij denken we aan een netwerk, niet aan fusies." De kritiek van D66 op het jeugd- en jongerenbeleid blijkt niet uit de lucht gegrepen, zo bleek uit de beantwoording door de wethou der. Volgens haar bekijkt het bestuur van de Welzijnsstichting („zeer betrokken en kritisch") mo menteel of de opvang van jonge ren wellicht een andere opzet moet krijgen. Een eventueel voor stel voor nieuwe aanpak belandt vanzelf bij de gemeenteraad, als grootste subsidiegever. Ferrever Veel fracties hadden bezwaar te gen het buiten gebruik stellen van sportzaal De Ferrever, zonder dat de gebruikers (sportverenigingen) weten waar ze aan toe zijn. Wet houder Eelman antwoordde dat een onlangs verschenen rapport heeft aangetoond dat sluiting nog al wat problemen oplevert. „We zullen de knelpunten op een rijtje zetten. Als die onoverkomelijk blij ken te zijn, moeten we op zoek naar andere oplossingen. Mis schien belanden we dan wel weer bij het rapport „1-1-1 3", al zijn sommige opties alweer een ge passeerd station. (O.a. een combi natie met het nieuwe Molenkoog-gebouw is niet meer mogelijk, red.) Belangrijk is in elk geval om er samen uit te komen." Over dit onderwerp heeft Groen Links een tegenvoorstel in petto, dat komende dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling op tafel komt. Sportvelden Over privatisering van onderhoud van sportvelden was de wethou der vaag. „De mogelijkheden zijn nog niet geïnventariseerd. We hebben overwogen een onder zoeksbureau in te schakelen, om te bekijken of privatisering een besparing oplevert. De kosten voor zo'n onderzoek waren echter te hoog, zodat we geen opdracht hebben gegeven. Uit contacten - met de clubs valt af te leiden dat die met staan te trappelen om het in eigen hand te nemen. Meer zelf werkzaamheid valt volgens de clubs amper te verwachten." De wethouder deelde de zorg van de VVD, die vreest dat teveel plaat sen in de Texelse verzorgingshui zen zullen verdwijnen wegens bezuinigingen. Ze toonde zich blij met de samenwerking tussen Sint Jan en Gollards, die de vereiste re ductie samen willen oplossen. „Maar ook de gemeente is hier over in gesprek met de provincie. Als wij met goede voorstellen ko men, zal de provincie zich welwil lend opstellen." Dorpshuis De bouw van het Koger dorpshuis komt dichterbij. Volgens de wet houder bespreekt het college van b en w vandaag een totaalplan. „Het is misschien niet verschrik kelijk ambitieus, maar bouwen is duur." Ze verdedigde de moeilijke exploi tatie van de kinderopvang, door te wijzen op de actieve benadering van het Texelse bedrijfsleven om zoveel mogelijk „kindplaatsen" te vullen. De kosten voor de gemeen te kunnen volgens Eelman-van 't Veer in de hand worden gehouden middels de raamsubsidie. De halvering van het budget voor subsidies ontwikkelingshulp noemde de wethouder „een keus". Ze besefte dat er veel spontane acties vanuit de Texelse bevolking zijn, maar het college moest een afweging maken tus sen verschillende mogelijkheden. „Het liefst zou ik alles handhaven, maar er moest helaas worden ge kozen. We hebben geprobeerd te kijken naar wat maatschappelijk gezien nog verantwoord is." „Hoewel we uiteraard politieke verschillen hebben, zijn we alle maal voor een betere voorlichting naar de bevolking toe." Burge meester Van Rappard wil de par tijen op één lijn krijgen om de communicatie naar de burgers te verbeteren. De burgemeester denkt dat de ko mende periode belangrijke voor stellen kunnen worden verwacht over de overheidsorganisatie. De eilandpositie lijkt hem een sterk wapen in de strijd voor de onaf hankelijkheid van de gemeente in deze tijd van schaalvergroting. Hij gaf aan dat het overleg tussen de Waddeneilanden moet worden uit gebreid. „Tot nu toe liepen we ach ter zaken aan. We moeten zelf meer met plannen komen." Hier voor is een kleine uitbreiding van het secretariaat nodig. Amerikanisering Dat het aantal rechtskundige ad viezen voor rekening van de ge meente zo is gestegen, heeft volgens de burgemeester te ma ken met de „veramerikanisering" van de bevolking. „Zaken worden steeds ingewikkelder en de bevol king wendt zich steeds sneller tot een advocaat. Ik vind het ook zon- degeld, maar je hebt zó een scha declaim aan je broek, dus we moeten wel." Hij complimenteerde Peter Bakker (Groen Links) met een dertienjarig oppositieschap, waarin toch vele voorstellen van zijn partij zijn aan genomen. „Ook in uw huidige al gemene beschouwing hebt u een goed evenwicht gevonden tussen het behartigen van belangen en het maken van beleid Door de dalende rijskvergoedingen moeten prioriteiten worden gesteld. „Het mag niet zo worden dat de omvang van ons gemeente lijke inkomen bepaalt welk beleid kan worden uitgevoerd. Daarom moeten we dus kritisch kijken of iets bestaands kan worden inge ruild. En het is niet zo dat het vrij komende geld meteen moet wor den besteed aan iets anders. We moeten gewoon goed opletten of onze middelen goed worden ge bruikt." Gastheerschap D66 wil besparen op de post re presentatie, maar de burge meester voelt weinig voor een verminderd gastheerschap. De Groot vulde aan dat hij ook alleen wil korten op de kosten voor eigen zaken, niet op dingen die nodig zijn om gasten adequaat te kun nen ontvangen. De situatie van de politie baart Van Rappard zorgen. Hij verklaar de dat Texel, met name in de zo merperiode, niet met minder agenten toe kan. Hij hoopte tevens dat de proef met de politiepost in De Cocksdorp nog een jaar kan worden verlengd." De dorpswach ten zullen volgend jaar weer wor den ingezet voor assistentie in het hoogseizoen in De Koog. Bij de brandweer zijn vacatures, met name bij post De Cocksdorp. De burgemeester deed een beroep op de luisteraars via Radio Texel zich te melden. Ook vrouwen zijn welkom. eder clandestien bouwsel is nders. Er zijn erbij die je kan seren en er zijn er die in geen bestemmingsplan zijn in te n. Dat is voor de burgers in- ad wel eens moeilijk te be- Wethouder Schilling (ruimtelijke ordening) vroeg tij dens zijn reaktie op de algemene beschouwingen gisteravond be grip voor zijn beleid. Schilling nam het op voor de amb telijke controleurs, die wordt ver weten geen goed toezicht te houden. De wethouder doelde op de clandestiene schurenbouw van de familie Plaatsman en de illegale bouw van een woning door Jaap Dros, die vragen hadden opgeroe pen. „Onze mensen geven alles door. Voor kritiek moet u bij het bestuur zijn, dus bij ons. In een aantal gevallen hebben we mis schien niet al het mogelijke ge daan. Maar via het geruchten circuit worden zaken vaak ver keerd voorgesteld." In het geval van Dros wil Schilling ondanks een uitspraak van de rechter die sloop door de gemeente recht vaardigt, toch kijken of legalisering mogelijk is. Schilling begreep dat „achteraf- legalisering" van genoemde voor beelden kwaad bloed zette bij Texelaars die voor een (kleine) ver bouwing netjes een vergunning aanvragen en nul op het rekest krijgen. Huisvesting Schilling onderkende dat de vraag naar woningen op het eiland nog erg hoog is. „Het is inderdaad niet zo dat we zomaar een blik wonin gen opentrekken", verwees hij naar de Algemene Beschouwing van D'66. Overigens staat huis vesting bij alle partijen hoog op de prioriteitenlijst. Schilling had wel een verklaring voor het huizente kort en het hoge prijsniveau dat daaruit voortvloeit. „Texel is een aantrekkelijk woongebied voor mensen van buiten het eiland. On danks beschermende maatregelen gaan de huizen niet naar onze doelgroep. Lukraak bijbouwen is echter niet mogelijk omdat we op rantsoen zijn gesteld. Maar we doen wat we kunnen om de nood te ledigen." Salami-politiek Schilling bestreed de aantijging dat bij de uitgifte van slaapplaat sen een „salamipolitiek" wordt gevoerd. „Er is niet zoveel veran dert vergeleken met het vorige college. Onze criteria zijn dezelfde gebleven. Er is veel minder aan de hand dan andere partijen willen doen geloven. En uitbreiding van kamperen bij de boer stond in ons verkiezingsprogramma. Het is goed om jonge toeristen te blijven ontvangen. En we houden een goede controle." Milieu De afdeling milieu kan het werk niet aan en heeft extra mens kracht nodig. De wethouder liet doorschemeren datuitvoering van het milieuprogramma daarvan de oorzaak is en dat de kosten voor milieu eerder omhoog dan omlaag zullen gaan. Schilling stond niet negatief tegenover de suggestie van de PvdA een milieuprijs in te stellen. Bij verdergaande afval scheiding zette hij vraagtekens. „We zitten door de bank genomen in de middenmoot. Alles wat je kan beperken is meegenomen. Maar mensen moeten er wel baat bij hebben." Wethouder Gerbrand Poster (fi nanciën) raffelde gisteravond laat zijn reactie op de algemene be schouwingen af, maar een goed verstaander had maar een half woord nodig. Misschien, zo liet Poster doorschemeren, valt toch nog te sleutelen aan de hoogte van de reinigingstarieven. De ope ning daarvoor werd hem geboden door VVD-raadslid Erna Eelman- van der Kooi, die had voorgesteld de oud-papierbijdrage hieraan te besteden. Met welk voorstel het college komende dinsdag komt, zei Poster niet. Eelman-van der Kooi had gezien dat de prijzen van oud papier flink zijn gestegen. De garantieprijs van vijf cent per kilo hoeft door de ge meente daarom niet te worden uit gegeven. De voorgestelde zaakbelasting (ozb) met tien pro cent te verhogen. Koren op de mo len van de oppositie, die Poster verhoging van het reinigingsrecht eraan herinnerde dat hij als is daarom niet nodig, aldus de raadslid fel gekant was tegen be- de zaterdag gehouden eldrit kwamen ondanks de Ie omstandigheden 26 ren- lan de start. Bij de jeugd :rwin Goënga al snel een prong op de rest van het n stond deze niet meer af. Jan Appel wist de tweede te veroveren door Johan van zich af te houden. 3-poule (senioren) was het Henk Stevens die met grote irong op de rest van het veld rste over de finish kwam. ^an Elk lag lang op de twee- 3ts, maar moest later Rem- gtegaal en Tony v/d Vis voor jaan. De strijd om de zesde ging tussen Colinda Brou- i de broers Otto en Menno ^specialist Lammert tra, tegenwoordig ook di van het Fries Paarden m in Drachten, komt naar Vrijdag verzorgt hij een le- een demonstratie in ma- Akenburg, aanvang 20.00 enkomst begint met het van een vdeo. Na een edeelte van anderhalf uur in de binnenbak drie paar- ngeerd. Het betreft zowel uigpaarden. n is voor paarden en po- uitstekende training, mits gebeurt. De lezing is ge- erd door menvereniging Wad en Duin en rijvereni- Waddenruiters. Leden en rs hebben gratis entree, e belangstellenden beta- Goënga. Brouwer wist in een eindsprint nipt Otto Goënga te verslaan, terwijl Menno Goënga in de laatste ronde teveel terrein ver loor om zich nog met de sprint te kunnen bemoeien. Bij de A- senioren kwam Theo Boom na en kele ronden aan de kop en bouwde zijn voorsprong langzaam uit op nummer twee Christian Annyas. Derde werd Rien Brouwer die Wil lem Keijzer achter zich wist te houden. Uitslagen Jeugd. 1. Erwin Goënga; 2. Robert Jan Appel; 3. Johan Weijdt; 4. Sebastiaan Ran; 5 Coen Zoon. Senioren A poule: 1. Theo Boom, 2 Christi an Annyas; 3. Rien Brouwer; 4. Willem Keijzer; 5. Jan Buis; 6. Roel Bakker, 7. Paul v. Arnhem. B poule: 1 Henk Stevens, 2. Remco Nag- tegaal; 3. Tony v/d Vis; 4. Leen van Elk; 5. Guido Betsema; 6. Colinda Brouwer; 7. Otto Goënga; 8. Menno Goenga; 9. Simon Appel; 10. Piet Roeper; 11 Rinus Kooger. De volgende wedstrijd is op 12 no vember, het is dan een cross die in „Run-bike-run"-vorm zal worden verreden. In het Olijfblad, Weverstraat 60 wordt vanaf woensdag weer be gonnen met bijbelstudies over het laatste boek Openbaringen. Deze wekelijkse bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Inlichtingen via 12836 of 13770. SV Oosterend houdt zaterdag haar jaarlijkse feestavond, die traditie getrouw wordt vooraf gegaan door een puzzelrit. Opgeven hier voor kan vanaf 18.30 uur in de kantine. De start is om 19.00 uur. Het feest begint om 20.30 uur. Medewerking wordt verleend door de Texelse band „Round Up", ledereen, dus ook niet leden, is welkom. De Koog heeft het moeilijk in deze fase van de competitie. Vorige week werd verloren van koploper BKC en zondag werd verloren van Knollendam. De Koog begon bijna traditioneel te lief. Duels werden verloren, Maandagavond geeft mw. Van Abs-Staverman uit Haren een cur sus textielversieringen maken. Er wordt gewerkt met textielverstevi- ger en vlisofix en met het resultaat wordt een spanen doosje aange kleed. De cursus wordt gegeven bij atelier de Witte Engel en begint om 20.00 uur. Aanmeldingen en informatie: 13644 of aan het atelier. Texelse motorrijders kunnen deel nemen aan een wedstrijd voor het goede doel, die zaterdag in Ede plaatsvindt. De opbrengst gaat naar de Multiple Sclerose Vereni ging Nederland. MS is een ziekte die in het centraal zenuwstelsel ontstaat en vaak ernstige verlam mingen veroorzaakt. De wedstrijd, de „MS Customrun" wordt voor het eerst in Nederland gehouden. De afgelopen jaren is het evene ment in België uitgegroeid tot een succes, met deelname van circa tienduizend coureurs. In Ede is er verder een festival met rock 'n' roll bands, een steile wand stuntteam (met oude Indian mbtoren) en an dere aansprekende activiteiten. Start wedstrijd 10.00 uur (inschrij ving 8.30 uur; kosten ƒ10,-). Meer informatie: C. Crown, tel 070-3296163. waardoor Knollendam in het begin het betere van het spel had. Dit re sulteerde al snel in een doelpunt. In de vijfde minuut werkte de ach terhoede van De Koog de bal niet goed weg. Door deze geboden kans twijfelde de spits van Knol lendam niet. Hij schoot goed in: 0-1. Knollendam ging door en nog steeds moest De Koog het ant woord schuldig blijven. In de 20e minuut was het weer raak. Een diepe bal die in het strafschopge bied van De Koog terecht kwam, werd verkeert beoordeeld door keeper Gert-Jan van Nuland, waardoor de spits van Knollendam heel simpel kon inkoppen: 0-2.JNa dit doelpunt hervond De Koog zich enigszins, zonder overigens echt gevaarlijk te worden. John Eelman was nog het dichtst bij een doel punt, zijn schot ging net over. Na de rust begon De Koog beter. Men was feller. Dit resulteerde al snel in een doelpunt. Barry Betse ma werd in het strafschopgebied neergelegd, waarvoor de scheids rechter terecht een strafschop gaf. Deze werd door Martijn de Vey be nut: 1-2. Dit gaf de voetballers van De Koog moed, maar wat ze ook probeerden, de goede defensie van Knollendam gaf geen kansen meer weg. Vooral rond het straf- gebied zat het potdicht. Door dit verlies raakt De Koog de aanslui ting met kop kwijt. Een 16-jarige jongen liep donder dagavond door de Noordwester met een vriend. Hij kwam een vrouw met een donkerharige hond tegen. Het dier reageerde agres sief op de jongens. Toen ze daar een opmerking over maakten, werd één van hen aangevallen door een man, die achter de vrouw liep. De jongen liep een gekneusde pols en schaafwonden op. VVD-vrouw. Poster erkende gis teravond ruiterlijk dat zij het colle ge op een idee had gebracht. Het plan van zijn partijgenoten van Texels Belang orn verlaging van de reinigingstarieven te financieren uit het overschot van de algemene reserve, vond hij minder geslaagd. Ook het TB-voorstel om de hinder wetleges niet met 20 procent te verhogen, vond geen weerklank. Humor De rode draad in Posters betoog was de korting van ƒ1,3 miljoen in 1997 door het rijk. Hierdoor is het volgens het college van b en w no dig om voor 1995 al de onroerend- lastingverhogingen. „Inderdaad was ik als raadslid al eens tegen verhoging van de toenmalige ogb. Maar tóen was het ook niet echt nodig..." Deze opmerking veroor zaakte hoongelach. „Humor!", riep iemand van de publieke tribu ne. Poster verdedigde de verhoging echter onverstoorbaar. Trots ver telde hij dat de landelijke werk groep waarin hij zitting had, een rapport heeft samengesteld over de berekening van de algemene uitkering van het rijk aan de ge meenten. Terstond begon bode Piet Roeper met het uitdelen van vers gedrukte exemplaren aan raadsleden en pers. „Die groen zwarte pluim schijnt meteen te werken", riep Poster gevat, doe lend op de prijs van Texels Belang voor het -huishoudelijk personeel van'de gemeente. Uiteraard hoopt Poster dat de korting dankzij het rapport minder fors uitvalt, maar hij waarschuwde de raadsleden dat ze zich daar niet op moeten blind staren. Geen platform Een terugkerend onderwerp was het Sociaal-Economisch Structuu ronderzoek (SES), dat afgelopen donderdag in partycentrum Callu- na door zowel de Texelse politiek als het bedrijfsleven werd afge kraakt. „Het is niet het ei van Co lumbus, maar wel een basis", vond Poster. Meer overleg tussen gemeente en (recreatie)onderne- mers is volgens hem noodzakelijk. Het voorstel van Pieter de Groot (D66) om een „toeristisch plat form" in te stellen, werd echter niet door hem overgenomen. Vol gens Poster was het beter om voor een „sectorale benadering" te kiezen, oftewel overleg met de diverse belangengroeperingen af zonderlijk. „Wel met als doel om tenslotte tot één, integrale visie te komen." Ondernemers Vragen over de forfaitaire heffing van toeristenbelasting verwees Poster door naar de raadsvergade ring van december. Na overleg met TVO is besloten de besluitvor ming een maand uit te stellen. Ook een brief van TVO over de rei nigingstarieven heeft effect gesor teerd. Volgens Erna Eelman (WD) heeft het college verzuimd de on dernemers hierbij te betrekken. Poster deelde mee dat dit alsnog gaat gebeuren. Het TVO-bestuur krijgt tijdens de vergadering van de commissie FET deze maand de kans om in te spreken. Op een prima bespeelbaar veld heeft SVO een 7-3 overwinning behaald op Zuidermeer. Ondanks deze uitslag was het toch een spannende wedstrijd. Al na vijf minuten toonde SVO een goede actie in de persoon van Vin cent Kasper. Hij bracht Speets vrij voor het doel, waardoor 1-0 kon worden aangetekend. Henk Knol schoot kort daarna de tweede Het Texels G-team heeft zaterdag in Amstelveen een onnodige ne derlaag geleden. Tegen Roda '23 werd het een 3-1 nederlaag na 0-0 bij rust. Onder barre omstandighe den (stromende regen, harde wind, zwaar veld) werd gevoet bald. De Texelaars begonnen voor tvarend, maar kwamen niet tot scoren, al zaten Theo Franchimon en Paul Bakker een paar keer dichtbij een treffer. Wegens de harde regen werd niet gerust, maar meteen van speelhelft ge wisseld. In de tweede helft kwam Roda al snel op voorsprong door een fout in de Texelse defensie af te straffen. Aanvoerder Franchi mon zorgde vijf minuten later voor de gelijkmaker. Roda profiteerde daarna tweemaal van Texelse blunders en kwam op een 3-1 voorsprong. Komende zondag speelt het G-team in Mijdrecht te gen Argon. treffer in het net. Met een af standsschot liet Dirk Jan Wuis 3-0 aantekenen. SVO leek op rozen te zitten en ver slapte. Zuidermeer kwam terug met een snelle aanval door het midden. De spits liet doelman Daalder kansloos: 3-1. De tegen stander bleef gevaarlijk, vooral over de vleugels. Maar met een goed teruggelegde bal van Cor Vlaming werd door Jasper Boks in de kruising gekogeld: 4-1. Een hoekscop en een kopbal leverden de overkanters hun tweede treffer op. Na rust werd SVO op de eigen helft teruggedrongen door vele aanvallen. Vincent Kaspers brak uit en schoot de bal in de hoek van het doel: 5-2. Een overtreding van Piet Koning leverde Zuidermeer een penalty op, die beheerst werd benut. Maar SVO had nog een eindsprint in gedachten. Henk Knol werd gehaakt in het doelgebied. Hij benutte de toege kende strafschop. Kort erna maak te Piet Graaf een overtreding, zodat de tegenpartij een penalty kreeg. Pieter Daalder stopte deze, waarna Knol en Kaspers de feest vreugde compleet maakten door 7-3 te laten aantekenen. De oude oliemotor van de electri- citeitscentrale in Oudeschild wordt door de Pen aan de Stich ting Texels Museum gegeven. Het Agrarisch Museum heeft ook be langstelling, maar de Pen gaat er van uit dat dit museum door de STM ook bij het tentoonstellen van de motor wordt betrokken. Spijt. Bewoners van een huis aan de Witte Kruislaan keken vreemd op toen ze voor hun deur een fiets aantroffen en in de bus een envelop vonden. Daarin zat een briefje van ƒ25,- en de mede deling: „sorry, ik was bezopen. Koop maar een nieuw slot...." De fiets bleek enige tijd eender uit hun buurt te zijn gestolen, maar be hoorde aan iemand anders. De eigenaar werd opgespoord en kreeg behalve zijn fiets het geld bedrag. Nico Erwich van de Stappelandhal heeft ontheffing gevraagd om af en toe verkopingen vanuit zijn be drijf te mogen doen. Hij heeft al een gemeentelijke vrijstelling voor het houden van evenementen. Het college van b en w is niet blij met het verschijnsel „vliegende winkels", omdat deze concurre rend zijn voor het eigen winkel bestand. Zeker op een eiland, waarbij klanten niet van verre ko men maar voornamelijk bestaan uit eigen bevolking, zijn de gevol gen voor ondernemers direct merkbaar. De ontheffing wordt geregeld door het ministerie van volksgezond heid, welzijn en sport. Er wordt al leen gekeken of er bezwaren zijn wegens de aard van de inrichting. Concurrentiemotieven wegen dus niet mee. Toch wil het college daar de aandacht op vestigen. Het mi nisterie zal worden aangeraden een voorwaarde op te nemen dat zo minimaal mogelijk gebruik mag worden gemaakt van de ont heffing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9