Cjrocn 2tmr'Lr Jéxels in het harL> ntkalking leidingwater pz'n vroegst in 2000 VN komt terug op „harde" afspraak Mammoet-transport van 235 ton vanaf Texel „Waddeneiland Texel nog 20.000 stuks over Wachtplezier in Eierlandse abri Veerhaven v« o*" H#om Schijf Centraal Meldpunt 06 - 899.882.8 Onderbezetting Durper brandweer VERDER "KT IN DIT JNummer kt Filmmaker zoekt vrouwen over oorlog 2 9* „Snelweg" in park? 3 w TVL-bestuur: uitstel forfaitaire heffing 5 w „Zeehonden op wad dichter benaderen" 5 w Nominatie „Hogeberg" voor onderwijsprijs 7 Motie Groen Links over sloop Ferrever 9 Prijsvraag naam woningcomplex Nog geen besluit over zwemparadijs Genoeg gastgezinnen voor Russisch koor Onder de Pomp TEXELSE ^COURANT ^EUROMASTER Vanaf heden WINTERKWALITEIT GASOLIE bij Rab oliehandel, tel. 13341. ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10931 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. jnties/abonnementen telefoon (02220) 62600. ge Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, o (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ge buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) - 15639. VRIJDAG 4 NOVEMBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. lij de bushalte bij het mispunt Hoofdweg- )osprongweg is deze week en wachthuisje neergezet. laf is niet gebeurd door de emeente maar door het Ac ecomité Eierland dat na lang ochten op een officiële dbri" een daad wilde stellen. We zeuren al drie jaar om een bri op deze plek en we waren et spuugzat", laat buurtbe- wer Nico Roeper namens et comité weten. Hetzelfde iaat te lezen op een pamflet et het comité in het wach- \uisje heeft aangeplakt, en gewone gemeentelijke bri staat al lang bij een nabu- ge halte aan de Hoofdweg, oewel daar altijd veel minder ensen in- en uitstappen dan de halte Oorsprongweg. angezien er blijkbaar geen ■jddelen waren voor een ex- huisje, lag het voor de and om de abri van Hoofd- vg naar Oorsprongweg te >rplaatsen. Dat was dan ook bedoeling van de ge meen- Er moest alleen wat wor- ■n geregeld met waterschap en grondeigenaar, want om de abri te kunnen plaatsen moest een stukje van de bermsloot worden gedempt wat neerkwam op het iets verbreden van een bestaande dam. De buurt vond dat het allemaal veel te lang duurde en dat vond ook het actieco mité. Met toestemming van grondeigenaar Germ Terpstra werd een glazen hokje ge plaatst dat tot voor twee jaar als kassahuisje diende bij het toen opgeheven benzinestati on van Kees Dros aan dezelf de Oorsprongweg. Het werd destijds overgenomen door Nico Roeper, die het nu heeft afgestaan en er een nieuw vloertje in heeft gemaakt. Aan de dam hoefde niets te wor den veranderd want het huisje steunt gedeeltelijk op een sta len koker die over de sloot is gelegd. Het wachthuisje, voorzien van een zitbankje, is de afgelopen dagen een suc ces gebleken. Een gewone abri biedt in de winderige pol der vaak nauwelijks beschut ting, maar deze wachtgelegenheid kan hele maal dicht en dank zij het broeikaseffekt is het er zelfs bij een schraal winterzonnetje aangenaam warm. „Dit is de modernste abri van Texel", heeft het comité op het pam flet geschreven. Overwogen wordt om ook nog een electri- citeitskabel te leggen zodat de tl-buis in het hokje kan bran den, aangesloten op de alge mene straatverlichting. Er is wel kans dat het kwetsbare glazen bouwsel slachtoffer van vandalisme wordt. Dat laatste zou kunnen mee vallen. Het afgelopen jaar is op Texel slechts één keer een ruit van een abri vernield. Eer der zullen de Eierlandse actie voerders er rekening mee moeten houden dat de ge meente zal ingrijpen. Het huis je staat volgens een woordvoerder van Gemeente werken zonder toestemming tenminste voor een deel op gemeentegrond en er is ook geen bouwvergunning voor afgegeven. Wat de woord voerder betreft zal het oude plan om de abri van Hoofd weg naar Oorsprongweg te verplaatsen, gewoon worden uitgevoerd. „We waren daar mee doende. Het is al met het waterschap geregeld en we moesten alleen de NZH nog inlichten" i>Ü»7S De AOT-bus stopt bij de ..Texels modernste" maar helaas illegale wachthokje. Of hij binnenkort zal moeten wijken voor een gemeente lijke standaard-abri, zal het gemeentebestuur moeten uitmaken. iFoto Harry de Green rdheid van het leidingwater op z'n vroegst in 2000 om- Daarmee komt het NV PWN ileidingbedrijf Noordholland op een oude belofte dat in weer zacht water uit de kra- ou stromen. Het PWN wijt rtraging aan het stranden het Rijnzoutverdrag. Een methode om het water membraanfiltratie te zuive- at nog enige jaren op zich ten. iet leidingwater in de centra- ludeschild nog uit zee werd nnen, was het Texelse drink- aantal Tesselaars is na- ik allang in het geniep met hun Ouwesunder- woorstelling. In het be- van dit echte folklo- che feest laten onze lo- bestuurders geen gele- %id voorbij gaan hun ntje bij te dragen. Daar- onze hartelijke dank! Je de platte wagens al voor et niets ontziende en kei uitbeeldingen. Kijvende ers die vermanend wor- toegesproken door een tnaste bovenmeester: lui, dat gekibbel mot nou eens voorbij zijn". Het geen bal! „Kibbel, ram- knuistje, wie schopt er 1 mijn huisjeHet aller- iste is een reusachtige tschijf met daarop de inde kop van onze eigen ne hulk. De wethouder zich in het belang van al zes maanden als ker nactie laat gebruiken. 12 december zijn we er mee klaar. Afgelopen die flauwekul en geen 1 flodders meer. Kijk maar want Tien voor Texel tf voortaan met scherp kleloos in de roos... Horszei let is éérst Sinterklaas en Pas... water vermaard om z'n zachtheid. Het destillaat was zelfs zo arm aan mineralen dat het moest worden aangelengd met duinwater. Met de aanleg van de zinker door het Marsdiep waarmee gezuiverd IJs- selmeerwater naar het eiland werd aangevoerd nam de hardheid aan merkelijk toe. „In verband met kal kaanslag op de vaat en huishoudelijke en andere appara tuur geen goede zaak", verweet Erna Eelman (VVD) in haar alge mene beschouwing. Volgens het PWN heeft recentelijk onderzoek door het KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen) echter niet kunnen aantonen dat hard water de levensduur van huishou delijke apparatuur verkort. Installa teur Kees Zijm (Zijm en Blonk) laat desgevraagd weten dat sinds de aanleg van de pijpleiding bepaalde onderdelen wèl eerder aan vervan ging toe zijn. Wethouder Poster (fi nanciën) betreurt de vertraging, maar ziet geen reden het PWN aansprakelijk te stellen. Kalimijnen Het PWN suste destijds de ge moederen met de toezegging dat uiterlijk in 1996 de hardheid om laag zou worden gebracht. Dat dit niet kan worden waargemaakt is niet de schuld van het PWN, zo laat het nutsbedrijf weten. „Toen zag het er inderdaad naar uit dat we in 1996 tot ontkalking van het leidingwater zouden kunnen overgaan. Het Europese Rijnzout- verdag was nog van kracht." Vol gens deze afspraak zouden de Franse kalimijnen minder zout in de Rijn storten. Het verdrag strandde toen de toenmalige mi nister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes in 1989 besloot het Rijnzoutverdrag niet te on dersteunen. De kosten die eraan zijn verbonden vond ze te hoog. Via de Gelderse IJssel stroomt het kalizout sindsdien onverminderd het IJsselmeer in, de bron waaruit het PWN het water inneemt. Natronloog JHet zoutgehalte is doorslaggevend in het onthardingsproces. Bij het ontkalking wilde het waterleiding bedrijf gebruik maken van de stof natronloog. De kalk in het water bindt zich aan het loog en zou in de onthardingsinstallatie uit het water worden gefilterd. Natrium blijft echter in het leiding water achter en juist dit zout is niet bevordelijk voor de gezond heid van bijvoorbeeld mensen met een hoge bloeddruk. De zoutcon- centratie zou de wettelijke norm kunnenoverschrijden en dat risico wil het PWN niet lopen. Inmiddels is op Europees niveau een nieuw Rijnzoutverdrag af gesloten. Dat komt erop neer dat de dosis zout die mag worden gestort in verhouding staat tot de hoeveelheid water die via de Rijn word afgevoerd, zodat de concen tratie niet te hoog oploopt. Overi gens zijn de Franse kalimijnen niet als enige schuldig aan de verzilting van het IJsselmeer. Zout kwelwa ter uit ondermeer de polder Wie- ringermeer' wordt bij Andijk, vlakbij het innamestation van het PWN, naar buiten gepompt. On derhandelingen hebben ertoe ge leid dat dit kwelwater in de toekomst in de Waddenzee gespuid. Membraanfiltratie Het waterleidingbedrijf doet onaf hankelijk van het Rijnzoutverdrag onderzoek naar ontzouting. De voorkeur gaat uit naar membraan filtratie. Daarbij wordt het leiding water door een minuscuul fijn filter geperst. Voordeel van deze membraantechniek is dat behalve zout ook andere ongewenste stof fen zoals kalk uit het water ver dwijnen. Bij de installatie die hiervoor nodig is worden meer processen samengevoegd en is dus veel uitgebreider en ingewik kelder dat die voor ontkalking met natronloog. De bouw zal meer tijd in beslag nemen en aanzienlijk duurder zijn. De hardheid van het leidingwater die nu nog 16 D gra den is, zal dan naar 8,5 (wettelijk minimum) worden teruggebracht. Een tekort aan mineralen schaadt namelijk óók de gezondheid. Om dit te voorkomen zal gefiltreerd water worden aangelengd met on gezuiverd IJsselmeerwater, waar mee de uiterst kostbare filtratie tot een minimum wordt beperkt. Gefaseerd Het PWN streeft naar een gefa seerde invoering van de ontkal- In januari of februari krijgt Texel te maken met het zwaarste trans port dat ooit vanaf het eiland heeft plaatsgevonden. Een blok beton van maar liefst 235.000 ki lo zal dan van Oudeschild worden overgebracht naar Utrecht. Het gaat om de funderingsplaat van de 4,6 mw Stork Werkspoor dieselgenerator in de Texelse PEN- centrale. Deze generator gaat dienst doen in de UNA-centrale in Utrecht en de fundering wordt daar ook heengebracht. Het op de nieuwe plaats gieten van een fun dering is ongewenst omdat het beton dan nog niet volkomen is king. Daarbij is eerst het gebied ten zuiden van het Noordzeeka naal aan de beurt, dat in 1998 zachter water krijgt. De verwach ting is dat Texel rond de eeuwwis seling ontkalkt water krijgt. Tegen die tijd zal een filtreerinstallatie bij Andijk zijn voltooid. Aan het gezuiverde water zal wel een hoger prijskaartje hangen. Hoeveel de huidige prijs {f2,48 per kuub voor huishoudens, grootver bruikers zijn duurder uit) zal stij gen, kan het PWN nu nog niet zeggen. Onder logiesverstrekkers is on rust ontstaan over de slechte ver spreiding van het blad „Waddeneiland Texel". Geruchten dat van de totale oplage van 65000 exemplaren die voor 1994 is gemaakt ongeveer een derde is overgebleven, werden gister avond bevestigd in de vergadering van de Texelse vereniging van Lo giesverstrekkers. Hoewel het blad wordt verzorgd en uitgegeven door de Stichting VVV Texelpromotie, kan het wor den beschouwd als het orgaan van de logiesverstrekkers. Voor velen dient het als enige manier om accommodatie onder de aan dacht te brengen van potentiële gasten door middel van de accom- modatielijst die erin voorkomt en/of advertenties. Nu zoveel exemplaren van het blad zijn blij ven liggen, voelen vooral de adver teerders zich bekocht. In de TVL-vergadering die gisteravond werd gehouden in Klif 12 in Den Hoorn gaf voorzitter Harry Wuis naar aanleiding van vragen van een der leden toe dat nog onge veer 20.000 exemplaren van het blad in het magazijn van het VVV- kantoor liggen. Een verklaring kon of wilde hij niet geven, maar hij en medebestuurder Martin Warnaar gaven duidelijk te kennen dat het bestuur de zaak hoog opneemt en er de Stichting Texelpromotie over zal benaderen. De betreffende vra gensteller beweerde zelfs dat het hier om een structureel verschijn sel gaat, dus dat het vaker voor komt dat grote aantallen bladen de doelgroep niet bereiken. Kruiswerk Kop van Noord-Holland U kunt bellen op werkdagen van 08.30 voor verpleegkundige thuiszorg voor jeugdgezondheidszorg voor afspraken met de diëtiste (20 cent per minuut) 17 00 uur S<- De kwestie was ook onderwerp van geagiteerde discussie op de onlangs gehouden bijeenkomst van de Kleine Logies Verstrekkers Vereniging. Daar werd de beschul diging geuit dat de VVV aan men sen die interesse tonen voor Texel, veel liever de Vakantiereisgids stuurt om te bereiken dat er wordt gehuurd via de VVV- reserveringsdienst, waaraan be- langrijke provisie-inkomsten wor- X den ontleend. Gisteravond waarschuwde War naar wel tegen ongefundeerde be schuldigingen. „Als u klachten heb, zet ze dan op papier zodat wij ze kunnen onderzoeken. Aan kletspraatjes hebben we niets". De kwestie heeft extra lading ge kregen door de stagnatie die zich het afgelopen seizoen heeft voor gedaan wat betreft de toeristische bezetting. Vooral in het voorjaar liet de situatie zich somber aan zien, wat reden was om totaal 50 mille te steken in een extra re clamecampagne. Volgens voorzit ter Wuis heeft dat resultaat opgeleverd al is het moeilijk te be wijzen want het fraaie weer zal ook wel een rol hebben gespeeld. Met de vereniging zelf gaat het goed. Het ledental groeit, onder anderen omdat mensen die hun lidmaatschap hadden opgezegd, weer terugkomen. Er zijn nu 490 leden. Gehandicapten De TVL gaat samenwerken met de stichting Vakantiezorg Texel van Ineke van Koeveringe uit Eierland, die het door het verlenen van bij zondere service mogelijk wil ma ken dat meer gehandicapten en minder validen het eiland gaan be zoeken. De TVL wil de stichting blijvend financieel steunen en ac tie voeren om gehandicapten (zo'n 35% van de Nederlandse bevol king kan tot die doelgroep worden gerekend!) naar Texel te krijgen. Onder andere zullen de TVL-leden worden uitgenodigd hun accomo- Lees verder pagina 9 uitgehard als de diesel in de loop van het jaar gaat draaien. De betonnen plaat is 12,5 meter lang, 4,5 meter breed en 1,8 meter dik. Het gevaarte bevindt zich thans in een kelderruimte, rustend op een stalen verenpakket dat moet voorkomen dat de trillingen van de 70 ton wegende diesel in de rest van het centralegebouw merkbaar zijn. De betonnen funderingsplaat moet uit de kelderruimte worden opgevijzeld en vervolgens vanuit het gedeeltelijk gesloopte centra legebouw naar de weg worden gerold richting haven. Hier moet het op een speciaal vaartuig wor den gezet. Transport met de veer boot is onmogelijk omdat het blok dan door het autodek zou zakken. Het transport, grotendeels over water, zal in opdracht van het PEN worden uitgevoerd door het gespecialiseerde bedrijf Saan uit Diemen. Momenteel wordt ge werkt aan een transportplan waar in onder meer staat op welke wijze en via welke route de vracht zal worden verplaatst, rékening hou dend met de maximale belasting die de diverse weggedeelten kun nen verdragen. Van instanties als gemeente, Rijkswaterstaat en an dere wegbeheerders is toestem ming nodig en het hele transport zal door de politie worden be geleid. De brandweerwagen in De Cocksdorp kampt met onder bezetting. Wegens verhuizing is het korps flink uitgedund, waardoor in het ergste geval de brandweerwagen niet meer zou kunnen uitrukken. Zover mag het niet komen, riep Kees Klaassen dorpsbe woners op het voorbeeld van enkele Krim-medewerkers te volgen, die zich onlangs heb ben aangemeld bij de brandweer. 1 De Stichting Bejaardenzorg Texel heeft momenteel elf bejaardenwo ningen in aanbouw op de plaats waar de oude Landbouwschool heeft gestaan. De corporatie zou het leuk vinden als voor dit com plex een mooie naam gevonden wordt. Daarom wordt een beroep gedaan op de vindingrijkheid van de lezers van de Texelse Courant. In het verleden zijn ook leuke ideeën geopperd door de Texelse bevolking. Starkenburgh is daar een goed voorbeeld van. De Stich ting Bejaardenzorg Texel nodigt een ieder uit schriftelijk een goed idee voor een naam in te leveren. Dat kan naar Postbus 73, 1790 AB Den Burg, s.v.p. vóór december 1994. De winnaar kan een diner bon ter waarde van f100,- tege moet zien. Het voorstel tot omzetting van de gemeentelijke lening van f1,6 mil joen aan zwemparadijs Calluna in aandelenkapitaal komt pas in de raadsvergadering van december aan de orde. In hun vergadering van deze week besloten b en w de behandeling, die voor komende woensdag op de agenda stond, nog een maand uit te stellen. De toegezegde financiële steun staat niet ter discussie, maar het college wil zich nog beraden over de wijze waarop. Met name de juridische consequenties worden nader be keken; b en w willen ervan verze kerd zijn dat de positie van de gemeente door de omzetting niet wordt verzwakt. (ADVERTENTIE) Het Neva Ensemble uit Sint Pe tersburg kan vanavond met gerust hart op Texel optreden. Er hebben zich voldoende gastgezinnen aan gemeld om de koorleden na afloop van het concert onderdak te ver schaffen. De zanggroep, bestaand uit professioneel geschoolde da mes en heren die op hoog niveau een breed repertoire vertolken, is vanaf 19.30 uur te beluisteren in de RK kerk aan de Molenstraat in Den Burg. Toegangskaarten f5,- zijn aan de zaal verkrijgbaar. Hew jee 't ok hoort? In disco theek Question willen ze de pis- bakke 10 centimeter verlage. Jajet, da's een „questie" van leef tied. most gewoon bij Hlelke zijn (ADVERTENTIE) 1 <l»rti ~*Ml UrtUin. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van DE EUROPESE BANDENSPECIALIST (ADVERTENTIE)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1