l/leeste „schade" door A/andelaars en kano's Onderzoek verstoring zeehonden: carmoon „Liever agent op straat dan achter een bureau" „Forfaitaire heffing nog niet invoeren Arbeidsbureau timmert succesvol aan de weg TEXELSE COURANT1 Programma basketbal HOL) DIT IS OOK NIKS yfpBiPK Dinsdag „de derde ronde" Cocksdorpers ontvingen college Slijtersechtpaar aar Chili dankzij originele brief Bernhardlaan vanaf dinsdag opgebroken Groep langdurig werklozen slinkt VRIJDAG 4 NOVEMBER 1994 at me het meest heeft ver- isd is hoe weinig kennis er is verstoring van zeehonden." phie Brasseur is als onderzoe betrokken bij het Instituut Bos- en Natuuronderzoek Met Peter Reijnders levert volgende week een rapport af, irin het onderzoek naar een ige grens voor zeehondenre- vaten staat beschreven. Die is 1500 meter, maar kan volgens wetenschapper naar 1200 lef. vordt momenteel gewerkt aan ichillende onderzoeken naar eten van recreatie op de na- in kustwateren. Het water isme neemt toe en de overheid weten welke beschermende atregelen nodig zijn. nders, die zich al twintig jaar ighoudt met zeehondenonder- heeft zich met Sophie Bras- afgelopen twee jaar gestort .«rstoring van de gewone zee- el in de Waddenzee. Ze keken verstoring die optreedt als de en bij eb op een zandplaat lig- Brasseur: „Zeehonden op plaat liggen er meestal rustig Als er iets vreemds nadert kij- meerdere dieren op. Tweede is dat ze allemaal opkijken." de verstoringsbron blijft nade- gaan de zeehonden te water, et water zijn ze snel en bewe- dus veel minder kwetsbaar. Boeien onderzoekers benaderden ipen zeehonden lopend, in ka- met rubberboten, motorkrui- en zeiljachten. Als de dieren dan normaal „kop-op- rag" begonnen te vertonen d een boei uitgegooid. Een ,ede boei volgde op het mo- dat alle zeehonden te water en. Zo werden de afstanden taald van de „omkeerbare" ver ing (waarbij de rust snel terug- rt als de verstoring weg is) en „onomkeerbare" verstoring arbij de dieren te water gaan), werd gekeken hoe lang het voor de zeehonden na een itoring terugkomen op de kant. is vooral voor moeders met jen erg belangrijk. Als een jong ■el voedingen mist omdat het derdier vaak het water in Jit, kan het in de vier weken hiervoor staan niet voldoende irtgewicht" opdoen. Dat heb- ze nodig om het zelfstandig te nen redden. Er is nog weinig kennis over verstoring van zeehonden. Ifoto Archief Texelse CourantI Het onderzoek werd gedaan op vier soorten ligplaatsen: drukke gebieden, rustige gebieden, lig plaatsen waar jongen worden grootgebracht en ligplaatsen waar geen jongen worden geboren of gezoogd. Eén afstand Uit het onderzoek is een duidelijk verschil gebleken tussen versto ring door wandelaars en kano's enerzijds en grotere of luidruchti ger boten anderzijds. Onder ge middelde omstandigheden werden de zeehonden onrustig als wande laars ze tot ongeveer 300 500 meter naderden. Nog tientallen meters verder gingen de dieren te water. Bij zeil- en motorboten werd al een toename van het kop- op-gedrag geregistreerd op ruim 1000 meter, al gingen de dieren pas op ongeveer 300 meter te wa ter. Verrassend is dat na een versto ring door een wandelaar of kano vaarder, die relatief dichtbij kan komen, de zeehonden niet of nau welijks terugkeerden op de plaat. Bij een boot, die daarna weer doorvaart, komen sommige dieren redelijk snel terug op de kant. „Het lijkt wel of ze meer schrikken van wandelaars en kano's. En die schrik blijft lang hangen, want ze komen niet snel terug", aldus Sop hie Brasseur. Visueel Een motorboot of een zeiljacht bleek weinig verschil uit te maken voor de zeehonden. „Hij blijkt dat, naast geluid, het visuele aspect ook een belangrijke rol speelt bij verstoring." Omdat moeilijk voor iedere cate gorie waterrecreatie een aparte veilige afstand tot reservaten kan worden bepaald, is gekozen voor één grens. Dat dit is gerechtvaar digd blijkt uit de voor- en nadelen die per groep verstoorders gelden. De zeehondenreservaten in de Waddenzee kennen een grens van 1500 meter. Hoewel er weinig be kend was over de verstoringsge voeligheid van de dieren toen deze afstand door de overheid werd vastgesteld, is het volgens de IBN- onderzoekers een redelijke in schatting gebleken. „Wij komen uit op 1200 meter", aldus Bras seur. Niet alle verstoringsbronnen zijn door de onderzoekers meegeno men. De gevolgen van militaire ac tiviteiten, burgerluchtvaart, zeilplanken en jetski's ontbreken in het rapport. Reijnders weet uit eigen ervaring dat de verstorings hoogte voor sportvliegtuigjes ligt rond tussen de 500 en 1500 voet. De officiële grens voor klein lucht verkeer boven water is 500 voet. maar de „wadvliegers" respecte ren een „gentleman's agreement" en gaan niet lager dan 1000 voet. Daar houden ze zich redelijk aan. Het aantal zeehonden neemt toe. De waterrecreatie ook. Het blijven afsluiten van delen van de Wad denzee lijkt geen oplossing. Maar is dit nog wel nodig, nu de zeehon denpopulatie groeiende is? Of moet de hoeveelheid reservaats- gebieden juist worden terugge draaid? Brasseur: „Ooit waren er meer dan tienduizend zeehonden in de Waddenzee, nu nog maar zo'n duizend, dus het zijn er nog steeds niet echt veel. Het is hele maal niet zo gek om de dieren uit voorzorg te beschermen en daar mee in ieder geval door te gaan tot er een paar duizend zijn. We heb ben de toename van het aantal mogelijk mede te danken aan de reservaten, dus laten we die in ieder geval in stand houden. Het stoppen van de jacht en het afne men van de vervuiling speelt ook een rol. En verder, wat het beleid betreft, daar hebben wij als onder zoekers uiteraard niets over te beslissen. Het lijkt ons wel belang rijk dat er een vervolgonderzoek komt. Er is nog zoveel dat we niet weten, kennis die moet worden opgedaan om maatregelen om een groeiende populatie te be schermen te onderbouwen. We weten bijvoorbeeld helemaal niet wat het effect van de verstoring is op de gezondheid van de dieren. En of ze plekken blijven mijden waar veel drukte is of dat een ze kere gewenning optreedt. We we ten niet eens waarom ze een bepaalde plaat uitkiezen om op te liggen. Het zal niet meevallen om zulke dingen uit te zoeken. Wel licht zijn sommige groepen zee honden, bijvoorbeeld dieren zonder jongen, anders gevoelig. Met die kennis kun je meer ge nuanceerd beleid voeren en de groeiende recreatie beter inpas sen." De Mareis: Zaterdag 5 nov. Sportlaan: 18.00 uur K.D.H. Stars-Mareis (D) Eilandcompetitie: Vrijdag 4 november: 20.00 uur Sportshop-Zebra Nauta 20.45 uur Hema 1-Nauta Zebra Ntyiv <=*W 'ten van slijterij De Jong kun- in maart 1995 een brief uit in de bus verwachten. Het xsechtpaar Ger en Marianne 'ong brengt dan namelijk een ek aan het Zuidamerikaanse Onlangs wonnen zij de verre als hoofdprijs van een actie wijnimporteur Noordman uit termeer. De actie bestond uit maken van een originele ver brief met een aanbieding voor hileense wijn Santa Rita la- '20". De winnaars zouden hun •en zelf in Santiago mogen ten. Samen met nog twee slij- en hun partners werd het aar De Jong door een des- Hge jury uitverkoren, un brief maken zij handig ge bruik van de vriendschapsbanden tussen Texel en het Chileense Paa seiland. Het bewijs hiervan is het grote Moai-beeld bij De Scholerie in Bier land." Ook de slijterij be schikt over een intercontinentale band: Sinds een paar jaar verko pen wij Chileense wijn." Na een verhaaltje met feitjes over historie, geografie, klimaat en wijn besluit het echtpaar De Jong met een aanbieding: „Bovengenoemde wijnen worden regelmatig ver scheept naar Nederland, maar u hoeft niet te wachten tot één van deze schepen op onze Texelse kust strandt om ervan te kunnen genieten..." De Texelse prijswinnaars vertrek ken half maart en keren na een dag of tien weer terug. De Neder landse gasten worden verzorgd door het wijnhuis Vina Santa Rita. Ger de Jong: „Geen idee wat ons te wachten staat, maar er zal wel rijkelijk wijn vloeien Het bestuur van de Texelse Vere niging van Logiesverstrekkers vindt dat het nieuwe systeem voor de heffing van toeristenbe lasting („forfaitaire heffing") pas mag worden ingevoerd als de on billijkheden, eruit zijn gehaald. Bij de gemeente wordt daarom ge pleit voor een jaar uitstel, hoewel men het systeem op zichzelf wel ziet zitten. Een soortgelijk standpunt werd onlangs ingenomen door de afde ling Texel van Horeca Nederland. Het TVL-bestuur neemt het de ge meente kwalijk dat er met het TVL geen overleg is geweest over dit onderwerp, hoewel dat vorig jaar (naar aanleiding van de commotie over de verhoging van de toe ristenbelasting met een kwartje in één keer) wel is beloofd. Men is nu echter weer in gesprek. Op 24 no vember zullen de „voetangels en klemmen" van het forfaitaire systeem met het college worden besproken. Met het oog daarop wil men goed op de hoogte zijn van alle situaties waarin het nu voorgestelde systeem onbillijk of anderszins ongewenst uitpakt. Lo giesverstrekkers worden uitgeno digd hierover hun sectorvertegen woordiger te benaderen zodat een goede inventarisatie ontstaat van de nadelen van het systeem. Voorbeeld Eén onbillijkheid kon gisteravond al direct worden genoteerd. De voorzitter van de vereniging van eigenaren van de appartementen van Bosch en Zee vertelde dat zijn organisatie nu totaal f31000,- toeristenbelasting betaalt. Als het voorgestelde forfaitaire systeem wordt ingevoerd komt daar f24000,- bij, een verhoging met 80%. Dat komt omdat de apparte menten voor twee personen wor den aangeslagen alsof er 3,5 personen in kunnen. Spreker had er geen goed woord voor over. „Onvoorstelbaar broddelwerk. On behoorlijk bestuur". Hij kreeg steun van andere TVL-leden die ook meenden dat het nieuwe systeem grove onbillijkheden be vat. Nu de politie in de Kop van Noord holland onder curatele is gesteld, is het onzeker of de tijdelijke poli tiepost in De Cocksdorp volgend jaar kan worden gehandhaafd. „Liever een agent op straat, dan achter een bureau", adviseerden Cocksdorpers het college van b en w dinsdagavond tijdens het overleg met de dorpscommissie. De politiepost was één van de on derwerpen die ter sprake kwam tij dens het jaarlijkse overleg, dat van publieke zijde weinig belangstel ling trok. In hoeverre de politiepost afgelopen zomer in een behoefte had voorzien, werd niet geheel duidelijk omdat er nog geen gege vens zijn over het aantal mensen dat er een bezoek bracht. Dorps bewoners maakten echter onom wonden duidelijk dat straatsurveillance veel verkeerson- gemakken in het centrum kan oplossen. Vooral in de Kik- kertstraat zorgt de grote stroom auto's nogal eens vopr overlast. Verder ondervinden vooral oude ren hinder van obstakels op het voetpad. Paaltjes De lage gele paaltjes, wegens on gelukjes al jaren een doorn in het oog van Cocksdorpers, gaat de gemeente wellicht vervangen door "een beter zichtbare verkeersaf- scheiding. Om te stimuleren dat méér toeristen te voet het dorp in gaan reageerde het college in stemmend op het verzoek het parkeerterrein aan de Molenlaan uitte breiden. De benodigde grond is al eigendom van de gemeente. Om aan langdurig parkeren in de Kikkertstraat een eind te maken voelt de gemeente wel voor de suggestie om zogenaamde blau we parkeerzone's aan te wijzen, waar auto's niet langer dan drie uur mogen staan. Dorpsbewoners voelen niets voor parkeermeters. „Overbodig en het kost nog geld ook." Bushalte De halteplaats voor de NZH- bussen bij camping „De Drie hoek" bij de rotonde ligt op een onveilige plaats vindt de dorps commissie. Die zou deze graag iets in noordelijke richting ver plaatsen. De busonderneming voelt hier echter niets voor en gaf onlangs prioriteit aan verplaatsing van de onveilige bushalte bij De Krim. De gemeente stelt er geen geld voor beschikbaar. De verlichting die de gemeente langs het fietspad Klimpstraat Vuurtorenweg heeft geplaatst is wat magertjes. B en w zegden toe extra lichtmasten neer te zetten. Hoewel er nog geen geld voor be schikbaar is, treft de gemeente voorbereidingen voor een fietspad langs de Vuurtorenweg. „Al jaren hard nodig", aldus Klaassen, die uit gemeentelijke stukken op maakte dat er al flinke voorberei dingen zouden zijn getroffen. Dat bleek niet het geval. Wel zal het tracee worden uitgezet. Om te ho ge verkeerssnelheden tegen te gaan pleitte de dorpsbestuurder voor snelheidsbeperkende maatre gelen op de Vuurtoren- en Krimweg. Industrieterrein Uitbreiding van het industrieter rein stond vorig jaar ook al op het verlanglijstje van De Cocksdorp. Volgens de gemeente kan nog on bebouwde ruimte op het terrein aan de Langeveldstraat worden benut. De gemeente wil meewer ken aan uitbreiding in noordelijke of in westelijke richting en komt op korte termijn met een voorstel. De Cocksdorp betwijfelt of het college wel genoeg moeite doet om het vrachtverkeer voor de aan leg van de strekdam rond het dorp te leiden. Liever zouden ze zien dat de vrachtwagens over de weg langs de waddendijk rijden. „We hebben geadviseerd dit op te ne men in de aanlegvergunning of in het bestek. Dat is niet gebeurd." Klaassen is bang dat de aanne mers uit kostenoverweging toch de kortste weg zullen kiezen. „Wij willen hetzelfde", antwoordde burgemeester Van Rappard, die toezegde de kwestie met Rijkswa terstaat te bespreken. Met ingang van dinsdag krijgt Bernhardlaan (gedeelte tussen Kogerstraat en Maricoweg) een opknapbeurt. De herstrating wordt uitgevoerd in twee fasen, om de bereikbaarheid van de aan liggende bedrijven zo min moge lijk te hinderen. Het karwei wordt uitgevoerd door KWS uit Heerhu- gowaard, dat met f101.500,- (excl. BTW) de laagste inschrijver was. KWS, dat momenteel bezig is met de aanleg van het fietspad naar Paal 9, bleef drie andere bedrijven (twee Texelse en één met een Texelse vestiging) voor tijdens de onderhandse aanbesteding. Het bedrijf zal ongeveer zes weken no dig hebben om de klus te klaren. De Bernhardlaan, die deel uit maakt van de ringweg rond het centrum van Den Burg, is in deze periode voor doorgaand verkeer gesloten. De AOT-bus -en ander verkeer komend uit de richting Waalderstraat- wordt omgeleid via de route Maricoweg-Georgiëweg- Kogerstraat. en zijn vrouw kijken op de globe waar het verre Chili ligt. IFoto Herry do Croalll Na het derde kwartaal staat al vast dat het arbeidsbureau in Den Burg dit jaar royaal de gestelde doelen zal halen. Het streven om 500 vacatures binnen te halen is bijna bereikt en er zijn 27 langdu rig werklozen aan een (tijdelijke) baan geholpen, hoewei twintig al mooi zou zijn. De cijfers van Texel steken, evenals die van de andere arbeidsbureaus in de kop van Noordholland, gunstig af bij de rest van de provincie. Het Regio naal Bestuur voor de Arbeidsvoor ziening toont zich zeer tevreden over de resultaten. In de vorige krant meldden we dat het Texelse arbeidsbureau dit jaar f60.000,- minder te besteden heeft. Ondanks deze korting is een groot aantal Texelse werkzoeken den aan een baan geholpen. In de eerste negen maanden van 1994 werden 373 mensen met succes bemiddeld. Dat zijn er veertien meer in vergelijking met vorig jaar, hoewel het aantal vacatures iets lager lag. Eind oktober waren 491 vacatures bij het arbeidsbureau ingediend. „Op 31 december 1993 stonden we op 544 vacatures. Door het slechte naseizoen van '93 en de recessie besloten we voor 1994 voorzichtig te blijven. Nu blijkt dat we de gestelde doelstelling van 500 vacatures ruim halen. Dat is echter geen reden om de laatste twee maanden rustig achterover te leunen", aldus Theo Zijm, direc teur van het Texelse arbeids bureau. Bedrijfsbezoeken Het leeuwendeel van de aangebo den banen kwam (uiteraard) uit de horeca: 235. Een goede tweede is de detailhandel; Texelse mid denstanders meldden 104 vacatu res aan. Zijm wijt de goede resultaten mede aan de goede contacten met deze twee bran ches. Projecten over de werving van personeel in de horeca (vorig jaar) en in de detailhandel (dit jaar), opgezet door het arbeidsbu reau, droegen een steentje bij. Vooral belangrijk is het sterk toe genomen aantal bedrijfsbezoeken. Zijm en zijn medewerkers gaan nu drie tot vier keer zo veel op pad dan voorheen. „Het bestuur ziet dat graag", aldus Zijm. Hierdoor kan het arbeidsbureau beter inspe len op de marktsituatie en weten de ondernemers de bemiddelaars beter te vinden. Een ander voorbeeld van „maat werk" is het jaarlijks onderzoek voor het NVOB, waarbij de meeste Texelse aannemers zijn aangeslo ten. „Het arbeidsbureau probeert de behoefte aan vakmensen in te schatten. Als we bijvoorbeeld we ten dat er volgend jaar een baan als timmerman vrijkomt, omdat er iemand in de vut gaat, kunnen we tevoren al kandidaten uit ons bestand benaderen of zij zich wil len omscholen. Zo kunnen we tij dig inspelen op ontwikkelingen." Stappen-plan Van samenwerking is ook sprake bij de aanpak van de langdurige werkloosheid op het eiland. De groep slinkt harder dan verwacht, mede dankzij samenwerking met de sociale dienst van de gemeente Directeur Theo Zijm van het arbeidsbu reau: Sommigen komen hier zelfs dage lijks over de vloer." Texel. Zijm: „We bespreken samen hoe we mensen weer aan het werk willen helpen. Er wordt dan een 'stappen-plan' opgesteld. De sociale dienst probeert de betref fende personen daarbij te begelei den." Ook de inzet van het arbeidsbu reau om allochtonen aan een baan te helpen, heeft dit jaar vruchten afgeworpen. Aan de opdracht om acht personen te plaatsen, is pre cies voldaan. „Er waren er ook niet méér..." Opzoeksysteem Verder valt op dat steeds meer werkzoekenden de weg naar het kantoor aan de Thijsselaan in Den Burg weten te vinden. Zij komen met vragen over scholing, beroe pen, opleidingen en hun kansen op de arbeidsmarkt. Zijm: „We zijn een soort ANWB op de arbeids markt. Bijna 2.000 mensen be zochten ons informatiecentrum met vragen en we kregen 2.750 telefonische verzoeken om infor matie. Deze aantallen zijn hoger dan we hadden verwacht." Vooral het nieuwe opzoeksysteem Videotex blijkt een trekpleister. „Sommigen komen hier zelfs da gelijks over de vloer." Met dit computersysteem kan men zelf kijken welke banen er in Noordholland-noord en op Schip hol vrij zijn. Ook kan door een combinatie met het arbeidsbureau Enkhuizen een blik worden gewor pen in de vacatures van Flevoland en binnenkort komt er zelfs een banenmarkt voor de hele Europe se Gemeenschap.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5