zeggen wou... Sport iO.OOO stuks Na sloop Ferrever: „Aanbouw maken bij bestaande sportzaal" Tevoko programma TEXELSE COURANT rdraaide feiten Eerste bos-trimloop Schaker Tuinema nestelt zich aan kop ranglijst Ledenkaarten ijsclub Eilandcompetitie tennis Topscores voor zeven koppels School mislukt? Eilandcompetitie volleybal Squash-evenement V ALARM ALS ELKE SECONDE TELT Installatiebedrijf in het zilver Sportkopij Zilveren loodgieter Aanleg golfbaan niet ver weg meer /ERVOLG VAM PAGIMA 1 te laten beoordelen op ge- rtheid voor gebruik door Ier validen. Wie aan deze clas- atie wil meedoen, kan contact •men met de vertegenwoordi- van zijn sector in het TVL- iiur. Spoeling dunner stagnatie in de toeristische !0p naar Texel is ongetwijfeld het gevolg van de sterke urrentie in zowel binnen- als nland. De laatste jaren zijn op an plaatsen recreatieparken zen. „De gebroeders Coltof en heel Nederland vol hui zei iemand in de rondvraag, poeling is in elk geval dunner )rden. Het budget voor pro- moet mede daarom op peil n en zelfs trendmatig worden logd. Aan het TVL zal het niet De bedoeling is het promo- ntract te verlengen en zich lij te verplichten tot een ho- bijdrage. is het gemeentebestuur het TVL laten blijken tegen- E|er te zijn van „gedogen" van 11 ijk ongeoorloofde toeristische xe nmodatie. Dit soort zaken iSren v a het bestemmingsplan ield te worden. Algemeen pardon igroting van de TVL voor vol- I jaar vertoont een overschot p iO.OOO,-. Het is daarom niet k riskant om te besluiten tot Hontributieverlaging „met een i percentage" en tegelijkertijd den te benaderen met het nde verzoek om het aantal in dat zij verhuren, correct geven. Als degenen die dat 5t doen (om zo te besparen tbeddengeld dat aan de TVL worden afgedragen) hun le- eteren, zal ondanks de con- everlaging uiteindelijk toch eel geld binnenkomen, rondvraag riep Menno Stam het stoppen van de accom- tiegroei. De Teso-enquete immers aangetoond dat de ars vinden dat het genoeg jeacht het aantal bedden dat al is. Het bestuur was het er- lens dat met het aantal nog geven slaapplaatsen „uiterst jldig" moet worden om- ongen, maar een rigoreuze s met verstandig. Er moeten iijkheden blijven om bedrij- aarvoor het echt nodig is, te Dat er geen grote parken noeten bijkomen, staat bui- Ter vervanging van zaai De Ferre ver is uitbreiding van één van de bestaande sportaccommodaties Den Burg de beste oplossing. Voorwaarde is dat deze operatie voor de gemeente niet leidt tot hogere jaarlijkse kosten. Bij welke zaal of hal de aanbouw het best kan komen, moet de gemeente samen met de gebruikers van De Ferrever bepalen. Aldus de strek king van een motie, die Groen Links tijdens de begrotingsbehan deling van dinsdag a.s. in stem ming wil brengen. De fractie reageert hiermee op een noodkreet van de clubs, die mo menteel in De Ferrever actief zijn. Namens de gebruikers stuurde W. van der Haar, secretaris van de ka- ratevereniging, vorige week een brief aan Peter Bakker, fractielei der van Groen Links. De zaal aan de Emmalaan in Den Burg verkeert zoals bekend in slechte staat van onderhoud en staat op de nomina tie om te worden gesloopt. Nieuwbouw op dezelfde plaats zou te kostbaar zijn, zodat wordt gezocht naar goedkopere alterna tieven. Trainen in de zalen in de buitendorpen blijkt op praktische bezwaren te stuiten, waardoor veel jongere leden om die reden met hun sport zullen stoppen. „Als de vrije-tijdsbesteding van sommige jeugdigen ons zoveel zorgen baart, moeten we deze jon ge sporters niet hun accommoda tie ontnemen", betoogt Bakker. Daarnaast moet zelfs worden ge vreesd voor het voortbestaan van handboogschietvereniging De Ei- landschutters. „Dat kan toch niet de bedoeling zijn." Bakker stelt dat sloop maar weinig financieel voor deel zal bieden: in het eerste jaar ƒ7.500,- en daarna jaarlijks ƒ15.000,-. Daar tegenover staat Zaterdag 5 november 1994 Sporthal ons Genoegen Zaaldienst: Heren Tevoko 4 13.30 u. Tevoko 2-Adelborsten (H) 15.00 u. Tevoko 1-The Serve (H) 16.30 u. Tevoko 4-Zeemacht (H) 13.30 u. Tevoko 1-The Serve (D) 15.00 u. Tevoko 2-Los '82 (D) 16.30 u. Smash '68-WSOV (D) 13.30 u. Tevoko 1-Polisport 1 (J) 15.00 u. Tevoko 3-Nieuwediep 1 (H) 16.30 u. Tevoko 3-Zeemacht 2 (D) VRIJDAG 4 NOVEMBER 1994 wn lezers Buiten verantwoordelijkheid van de redactie t lezen van het politie-rapport frontpagina van de T.C. van ag, zakte bij ons wel even de af. Hoe is het in de wereld ilijk dat de feiten zo verdraaid ant ter hand gesteld worden, kottervissers" mochten het in de Kantoorstraat niet in, ip ontstond een scheldpartij, scalatie te voorkomen is on- oon, want dat was die ige kottervisser, met z'n naar een andere horeca- enheid gegaan. Daarop zijn lar een cafetaria in de Kan- iraat gegaan om te eten. Om etreffende bedrijf te bereiken ten ze weer langs het ge kte café, waarop weer een dpartij plaatsvond. In de ca- a werden ze gewaarschuwd un medematen aan het vech- »aren. Direct gingen ze naar tchtpartij. Onmiddellijk werd zoon tegen de muur gegooid, een beuk, werd tegen de geslagen en vervolgens in ezicht, rug en schouders ge- Dit kwam voor rekening van op Texel werkzame Engels en z'n heldhaftige maten, choenen met stalen neuzen weinig van onze zoon heel... ngelsman en z'n zeer geest- |e „soul-brothers' hadden iuidelijk geen „half a job" :ht. J bloedend wist onze zoon telend met z'n maat te ontko- terwijf het schoppen en 1 (lees slachten) gewoon l'ng Uiteindelijk wisten ze 3xi te bereiken en zijn daar in- ken. De deuren wisten ze nog et te drukken. Voor de Engel sen was dit nog niet ge- Hij trapte nog tegen de taxi, üjk omdat de twee jongens net dood genoeg waren, ïrde jongen werd uiteindelijk een oudere visserman ont- hetgeen erger voorkomen antoorstraat stond vol met ten, maar niemand stak ver en hand uit om de slachtpartij 'Ppen. Mogelijk veel televisie 'fin om dit apatisch gade te Nadat de dokter de jongens ver zorgd en onderzocht had, zijn ze huiswaarts gekeerd. Vraag alleen niet hoe ze er uit zagen en in wat voor een geestelijke conditie. De volgende dag is een aangif te/aanklacht bij de politie gedepo neerd. Ook de Engelsman werd op het bureau ontbonden. Die bleek op dat moment danig onder de in druk van z'n daden te zijn. Alleen, hij werd niet verhoord en kon zo huiswaarts keren!? Tenslotte werd hij ook nog door onze zoon en z'n maat naar z'n adres in Oosterend gebracht! Mijn vrouw maakte een afspraak met de „pleegmoeder", want zo wierp zij zich op, van de Engelse jongen om langs te komen om de zaak uit te praten en te regelen. Twintig minuten voor de afgespro ken tijd, 19.00 uur zaterdag, belde de betreffende vrouw af. Ze had inmiddels meer informatie inge wonnen en vond het niet meer no dig om te komen praten. Achteraf blijkt dat niet één Engel se jongen bij de familie in Ooster end verblijft, maar dat het een hele groep Engelsen betreft die bij hen in de bollen werkzaam zijn. De „Engelse groep" en de café houder uit de Kantoorstraat heb ben inmiddels ook een „verklaring" van het gebeuren bij de politie afgelegd. Het heeft er al le schijn van dat de feiten keurig verdraaid weergegeven zijn. Een caféhouder die z'n omzet ziet da len door de onrust die de „kotter- jongens" bij of in z'n zaak veroorzaken, wordt zeer terecht boos. Maar wat recht is moet recht zijn en wat krom is kan niet recht gepraat worden. Het is en blijft een zaak van molesteren en geen bossie klappen. Wij zijn er heilig van overtuigd dat de vissersjongens, waar onze zoon bijhoort, geen lieverdjes zijn. Alleen, en dat mag ook wel eens gezegd worden, onze zoon heeft nooit problemen gehad waar de politie bij ingeschakeld moest worden. Bovendien, en dat is voor een kardinaal punt, „onze kinderen liegen niet!" Het is te hopen voor de andere partij, dat als ze de moed hebben om eens in de spiegel te kijken en echter de stijging van de exploita tiekosten (water, licht, verwar ming, schoonmaak) van andere zalen, als daar de huidige Ferrever- gebruikers onderdak krijgen. Bo vendien moeten extra kosten wor den gemaakt voor berging van toestellen en materialen. Ook groeit bij ouderen de behoefte aan ruimte voor sportieve recreatie. De eerder verschenen nota „1 1 3" laat zien dat een nieuwe aanbouw bij één van de bestaande sportaccommodaties in Den Burg kan plaatsvinden zonder extra kosten. „Als blijkt dat vervangen de nieuwbouw budgettair neutraal te realiseren is, moet bij de politiek toch de bereidheid zijn om onze sporters tegemoet te komen", geeft Bakker een voorzet, waar van hij hoopt dat die dinsdag door zijn mede-raadsleden wordt in gekopt. Atletiekvereniging Texel houdt deze winter zes trimlopen in De Dennen, vanaf de boskiosk bij het Turfveld. Zondag vindt de eerste loop plaats. De andere data zijn 27 november, 11 december, 15 en 29 januari en 12 februari. Jeugd tot en met twaalf jaar start zondag om 11.00 uur; oudere jeugd en volwassenen om 11.15 uur. De inschrijving is vanaf 10.30 uur in de kiosk. Lengte van het parkoers is voor jeugd tot en met twaalf jaar 1,3 km, de jeugd t/m zestien jaar legt 3,1 km af en senioren kunnen kie zen uit 3,1, 6,2 en 9,3 km. Het in schrijfgeld bedraagt voor jeugdleden van AV Texel een gul den per keer (ƒ4,- voor zes keer). Voor jongens en meisjes die geen lid zijn bedraagt het inschrijfgeld ƒ1,50 per deelname (ƒ6,- voor zes keer). De senioren betalen resp. ƒ2,- per keer voor AVT-leden (abonnement ƒ8,-) en f3,- voor niet-leden (abonnement ƒ12,-). De loop gaat over een schitterend, vrijwel vlak parcours door het bos. De lopen tellen mee voor de com petitie, die AVT deze winter orga niseert, met als prijs een wisselbokaal. De vereniging heeft dit voorjaar actie gevoerd voor de nieuwe atletiekbaan in Den Burg. Van de bedrijven die een grote sponsorbijdrage hebben geleverd, wordt de naam verbonden aan en kele trimlopen. De eerste trimloop krijgt de naam van B&B Accoun tants. De schakers van 'En Passant' kennen tot nu toe een grillig ver loop van de competitie. De elite van vorig jaar bestaande uit Jaap Dros, Rinus Vittali en Jaap de Wijk slaagt er nog niet in om zich af te scheiden van de rest van de schakers. Integendeel want spe lers als Henk Tuinema, Roel Rieg- man, Thijs Witte en Paul Eelman voegen zich brutaalweg bij de top van de club. Vooral het optreden van Henk Tui nema baart opzien. De behande ling van het Siciliaans in zijn partij tegen Frans Eijgenraam verraadde een grondige theoretische onder grond. Deze basis ontwikkelde Tui nema echter op zijn schaak computer, hetgeen niet helemaal als goed leermiddel bekend staat. Goed leermiddel of niet, Tuinema kreeg met goed spel een uitste kende stelling. Op gedegen wijze dreef hij zijn tegenstander in het nauw, die plotsklaps geconfron teerd werd met een zeer vervelen de keuze. Mat of dameverlies. Eijgenraam slikte, leverde zijn da me in, spartelde nog even verder en staakte daarna de ongelijke strijd. Naast Henk Tuinema maakt ook Paul Eelman een goede perio de door. Zijn tegenstander Abe Zijm opende met het fraaie en ge- Ledenkaarten van de ijsclub Den Burg kunnen tot en met zaterdag 12 november worden afgehaald bij boekhandel Het Open Boek aan de Binnenburg. Voor mensen van 16 jaar en ouder bedragen de kosten ƒ10,-; voor jongeren ƒ5,-. Kinderen tot en met zes jaar hebben gratis toegang. Uitslagen: R Buitenweg-M. vxJ. Wetering 2-0, R. Buitenweg-R v.d. Bent 2-0; E. Kossen-P. Brons 1-1; E. Kossen-D. Bol 0-2; J, Joosten-T. v. Veen 1-1; H. de Porto-B. v. Veen 2-0; B. v. Veen-H Bakker 1-1; B. Verduyn-P. Keyser 0-2; B. Verduyn-H Be- verdam 0-2; R. Verduyn-H Bakker 2-0; A. Kamstra-C. den Braven 1-1; N. Erwich-A. Kamstra 1-1; N. Erwicht-A. Bokma 2-0; T. v. Koppen-A Groot 1-1; T v. Koppen-T Heerschap 2-0; Ria Zoetelief-J. Boon 2-0; Ria Zoetelief-I. Westerlaken 2-0. durfde koningsgambiet. Deze aloude opening bezorgt iedere rechtgeaarde schaker een warme gloed maar is wel zeer risicovol. Eigenlijk zou de keuze voor deze opening standaard gewaardeerd moeten worden met een half punt, bovenop het eindresultaat. Dan had Zijm in ieder geval nog een halfje gehad, want in de partij werd hij volledig overrompelt door Eelman. Ook Willem van de Rijke had een walk-over tegen Arjan Witte, die voor de betonnen Pirc-verdediging koos. Deze resultaatopening ver eist nauwkeurig spel om het be oogde doel, remise, te bereiken. De jonge Arjan Witte is aan derge lijk betonschaak nog niet toe en werd binnen de kortste keren van het bord gezet. Remise was er wel in de partij tussen Rinus Vittali en Roel Riegman, maar dat kwam niet zonder slag of stoot tot stand. In het middenspel ontstond er een zeer explosieve stelling, waarin houwdegen Vittali allerlei stukken Op de vijfde avond van klaverjasc- lub „Den Burg" hebben zeven koppels boven de 7000 gespeeld. Als eerste eindigden Lieuwe van Veen en Hans Westdorp met 7764 punten. Zij belanden nu op de derde plaats in het klas sement. Het echtpaar Veeger werd prima vervangen door Bas Tromp en Ger- rit Koorn. Zij brachten het met 7659 punten tot de tweede plaats. Theo en Jaap Witte (laat ste werd vervangen door Marcel Boogaard) scoorden goed met 7435 punten wat ze acht winst plaatsen opleverden. Ook acht plaatsen winst was er voor Nel v/d Veen en Jo Keijser met 7323 pun ten. Zij werden op de voet gevolgd door Teun den Braven en Gonda Kiewiet met 7311 punten. Peter de Porto en Erik Jan Geus (Wim v. Veen) scoorden 7151 punten en Gerbrand Benjamins en Piet Moree behaalden 7105 punten. Totaalstand na 20 partijen: 1 F. Hopman- R. de Ruwe 34665; 2. echtpaar F. Veeger 34601; 3. L. v.d, Veen-H. Westdorp 34152; 4. E. J Geus-R de Porto 33477; 5. R. Caspers-K. v. Heerwaarden 33384, 6. fam. G. Bakker 33362; 7 G Benjamins-P. Moree 33110; 8. W. Koomen- N. Koomen 33250; 9. C. Bos-R. de Zwart 32795; 10. G. Festen-G. Smit 32759 Naar aanleiding van de uitspraak van de wethouder van onderwijs van de gemeente Texel, aangaan de het feit dat het experiment school (Durperhonk) in dorpshuis (Eierlandse Huis) mislukt zou zijn, willen wij het volgende aan merken: Toen wij destijds als schoolteam het Eierlandse Huis betrokken, kwamen we van de hel in de he mel. Geen enkele basisschool op Texel had binnen het gebouw waarin ze gevestigd was de be- hardop tegen zichzelf te zeggen; „ik spreek de waarheid", dat ze niet met het schaamrood op de kaken van diezelfde spiegel af draaien. De politie heeft woordelijk gesteld: „die kotterboeren hebben altijd wat te donderjagen, zo'n best volk is het niet". Een sociaal zwakkere groep moet blijkbaar eeuwig een hand boven het hoofd gehouden worden. Daarentegen een hardwerkende bevolkingsgroep, wat visserlui per definitie zijn, kan alleen maar als lastig en provocerend gekwalifi ceerd worden. Volgens de politie werd het groep je kotterjongens al geruime tijd door hen in de gaten gehouden. Wij vroegen ons alleen af waarom er dan niets aan gedaan was. Een ieder die zich misdraagt loopt het risico daar door de politie op aan gesproken te worden. En niet luisteren? Eén nachtje op water en brood, plus een flinke boete kal meert de zaak supersnel! Dat geldt voor onze zoon en z'n kor nuiten, maar net zo hard voor de andere groep uit de Kan- toorstraat/Groeneplaats. Alleen, dan moet de politie wel daadwerkelijk aanwezig zijn. Dit zou nog wel eens het breek punt kunnen zijn, er moet immers alleen maar bezuinigd worden. Wordt de samenleving pas wakker als er daadwerkelijk doden vallen? Dit geval slaat immers niet op zichzelf, maar sluimert al jaren achtereen door. Maar op tijd ingrijpen, ho maar! De politiek en de politie doen er geen lor aan. Van een lik-op-stuk beleid heeft niemand ooit iets gehoord, of wel soms!? Roy M. Helleman, Oudeschild schikking over een groot gym nastieklokaal, een handenarbeid- lokaal, ruime klasselokalen, een ontmoetingsruimte, een lerarenka- mer en een hoofdenkamer. Aan die situatie is niets veranderd. De opzet was dat een gedeelte van die ruimte ook door het dorps huis kon worden benut. Dit gaf wel eens problemen, maar door overleg met de beheerder was dat altijd op te lossen. Vooral met de huidige beheerder van het Eier landse Huis verliep dat overleg al tijd soepel. De leerlingen pasten zich ook makkelijk aan bij het ge bruik van het gebouw door ande ren, ook tijdens de schooltijden. Er werd naar gestreefd om elkaar zo veel mogelijk ter wille en zo weinig mogelijk tot last te zijn. Hierin ligt ook een deel sociale opvoeding ten grondslag. Wij spreken alle drie van enkele ja ren terug en beseffen zeker dat er binnen het onderwijs en binnen de toeristische sector waar het Eier landse Huis mee te maken heeft ontwikkelingen hebben plaats ge had die het gebruik van het ge bouw hebben doen toenemen, maar wij denken dat een positieve instelling ten aanzien van samen werking ondanks dat een goed functioneren van het geheel niet onmogelijk zdu maken. De huidige directrice van de basis school heeft zich echter van meet af aan verzet tegen het medege bruik van het gebouw door de dorpsgemeenschap. Waarom ze deze functie heeft geambieerd ter wijl ze op de hoogte was van de bestaande situatie, is iets wat men zich af kan vragen. Onzes inziens is het vooral in een kleine gemeen schap als De Cocksdorp een voor waarde voor het goed functio neren van een school dat deze voeling houdt met die ge meenschap. Wij voelen ons gekrenkt door de uitspraak van de wethouder. De school is niet mislukt! Ze heeft ja renlang goed gefunctioneerd in dit verband. De huidige schoolleiding wil echter niet praten met de ge meenschap en stuurt daardoor re gelrecht op een mislukking aan. Denkt de schoolleiding een nieuw gebouw te krijgen met dezelfde mogelijkheden? Een illusie! Zij zal voor verschillende faciliteiten moeten samenwerken met het Ei erlandse Huis óf terug moeten wil len vallen op de beperkte mogelijkheden die we hadden vóór het Eierlandse Huis er was, en dat ware met te wensen voor de leerlingen van De Cocksdorp. Terecht merkt de wethouder op dat de financiering van een nieu we school een moeilijk te verwe zenlijken zaak is. Zou het niet verstandiger zijn, vóór dat er on nodig gemeenschapsgelden wor den uitgegeven voor een nieuwe school nogmaals een redelijke ba sis voor overleg te zoeken; niet al leen eisen naar voren te brengen, maar ook mogelijkheden tot sa menwerking? Een verbouwing kan dan misschien noodzakelijk zijn, maar allicht kost dat minder dan een heel nieuw gebouw. Wij zouden het treurig vinden, en anderen zouden zich moeten schamen als de geciteerde uit spraak van de wethouder, die on zes inziens bezijden de waarheid is, de werkelijkheid zou gaan ver woorden. Gerhard Smeenk oud-onderwijzer; Gerhard Monen oud-directeur; Marieke van Eist oud-onderwijzeres, De Cocksdorp in liet staan om een moordende mataanval te ontketenen. Met een subtiel pionzetje kon Riegman zich echter redden, waarna de vrede getekend werd. Vreedzaam ging het ook toe aan het bord van Ferry van Tatenhove en Jan Willem Bakker. Geheel in strijd met de clubtraditie kwamen deze heren al na twaalf zetten tot een salonremise door herhaling van zetten. Bij de Texelse schaak club wordt een partij pas echt ge waardeerd, wanneer de spaanders in het rond vliegen, zodat deze re miseschuivers op weinig bijval konden rekenen. Uitslagen A. Zijm-P Eelman 0-1; T. van lingen-J. de Wijk 0-1; H. Tuinema-F Eij genraam 1-0; R. Vittali-R.Riegman Vz-V.i; W. v.d. Rijke-A. Witte 1-0; A. Terpstra-T. Wtte 0-1; F. van Tatenhove-J.W. Bakker Programma dinsdag 8 november: Veld A mannen: 18.30 u. Teso-Maarcobouw RWS 19.15 u. Fitt-RWS Handicap 20.00 u. Graaf Spuit.-Handicap Fitt 20.45 u. Tex.Autocentr.-Sportshop Graaf 21.30 u. P.28/Krim-Tatenh.1 Perf.bodies 22.15 u. Pilaar-Perf.bodies P.28/Krim Veld B vrouwen en mannen: 18.30 u. Visser-Timmers Schiphorst 19.15 u. Rival-Schiphorst Timmers 20.00 u. Zeilmakerij-Cohen Rival 20.45 u. De Vlier-Wiersma Cohen 21.30 u Bosma-Smash De Vlier 22.15 u. ABN/AMRO-Cocky's Tatenh.1 Veld C vrouwen: 18.30 u. Question-7 Provinciën Texèle 19.15 u Westerlaken-Texèle 7 Prov. 20.00 u. Leydekkers-Nioz Westerlaken 20.45 u. Haarst.-Durper Drup Leydekk. 21.30 u. Klif 12-Top Tien Durper Drup 22.15 u. Vespertina-Eierl.huis Top Tien Wedstrijdleiding; Kees en Bianca, tel. 18593. Uitslagen 1 november: Tatenhove 1-Kobeko 0-3, ABN/AMRO- Meubelhuis Texel 3-0; Fitt-Sportshop 0-3; Graaf Spuiterij-R.W.S. 2-1; De Pilaar- Handicap 2-1; Grote Slock 2-Perfect bo dies 3-0; Klif-LenR 1-2; Tatenhove 2-Waayer 2-1; Slag. Beverdam-NBC 2-1; Kruiswerk-Zandloper 0-3; Paal 28/De Krim-DGM 3-0; Paal 9-Cocky's kapsalon 0-3; Zeilmakerij-Smash '68 3-0; Rival- Wersma Antiek 2-1, Westerlaken-7 Pro vinciën 3-0; Eierlandse Huis-Nioz 3-0, Durper Drup-Top Tien 2-1; Leydekkers- Slag. lepe de Boer 1-2. 't Stappeland houdt in samenwer king met Saxon Sport een groot squash-evenement op 11 en 12 november. Vrijdag 11 november beginnen de Texelse squashkam- pioenschappen voor dames en he ren om 18.00 uur. De finales zijn om 22.00 uur. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets in een poule-systeem, waarna de finales zullen plaatsvinden. Deelname kost ƒ15,- p.p. De wedstrijden staan onder leiding van Neder landse topspelers, die na de fina les een demonstratie squash geven. Opgave voor het kam pioenschap kan via inschrijfformu lier of telefonisch: 27000. Op zaterdag 12 november wordt vanaf 10.00 uur een squash-clinic gehouden. Texelse spelers kunnen onder leiding van Nederlandse toppers werken aan hun techniek en vaardigheid. Deelname is gratis voor deelnemers aan het kam pioenschap, anderen betalen ƒ10,- p.p. Opgave via 27000. In augustus was het 25 jaar gele den dat Installatiebedrijf De Graaf zijn winkel annex werkplaats opende in de Julianastraat in Den Burg. Het bedrijf viert het zilveren jubileum gedurende de hele ko mende maand november, onder andere met een kortingsactie en een prijsvraag. Het familiebedrijf vestigde zich destijds in de uit 1907 daterende voormalige Aerogeen Gasfabriek, die overgenomen werd van Bak kers Ijzerhandel. De Graaf houdt zich daar met belangrijk méér be zig dan de aanleg, onderhoud en reparatie van CV-installaties. Wat betreft de verwarming lag het zwaartepunt in de beginjaren nog op oliekachels. Het was het „Efel- tijdperk" waarin ook het aantal cv-installaties op Texel sterk toe nam. De Graaf leverde die veelal als zelfbouwpakket. De komst van het aardgas betekende een om schakeling die veel werk met zich meebracht. Het bedrijf werd ook het adres voor „alternatieve" ver warming: houtkachels. Ook nu zijn er nog veel mensen die prijs stel len op een houtkachel, meestal als gezellige bijverwarming. Daarnaast nam de detailhan- delspoot van het bedrijf in beteke nis toe, mede door het wegvallen van enkele concurrenten. Er wordt een breed scala van grote en klei ne huishoudelijke apparaten aan de man gebracht, niet alleen koel kasten, diepvriezers, wasautoma ten, wasdrogers, grills, magne trons en kleinere keukenmachines maar ook apparaten voor persoon lijke verzorging zoals electrische tandenborstels, scheerapparaten en ladyshaves. Een belangrijke ac tiviteit die zich steeds verder ont wikkelt, is het uitvoeren van garantiereparaties in opdracht van fabrikanten. De firmanten Theo de Graaf en Nelie Smit worden sinds vijf jaar bijgestaan door zwager Herman Schut en sinds drie jaar door neef Brendan de Graaf. De laatste be haalde recentelijk alle benodigde papieren en is inmiddels een on misbare kracht gebleken. Inlevering sportnieuws van het weekend: vóór maanda gochtend 10.00 uur (netjes geschreven of getikt, maxi maal één kantje A4-formaat). Mocht dit om de een of ande re reden niet lukken, neem dan contact op met de redac tie, tel. 62620, b.g.g. 15472 of 14687. Speciaal kopijpapier is gratis op het redactiekantoor af te halen. Aanlevering op floppy (WP 4.2, 5.0, 5.1) is ook mogelijk. Alvast bedankt voor de medewerking. De redactie. Kees Boei jen was gisteren 25 jaar in dienst van het loodgie- tersbedrijf Veltkamp in Den Burg. Reden voor het bedrijf om een taart te laten komen die de jubilaris tijdens de kof fiepauze aansneed en onder zijn collega's verdeelde. De nu 42-jarige Boeijen ging na de LTS aanvankelijk werken bij S. Rentenaar in Oosterend en kwam via een korte periode bij Drijver bij Veltkamp voor een salaris van f75,- per week. Daar werkten toen to taal vier personen; nu zijn het er twaalf. Boeijen kreeg zijn opleiding via het leerlingstel sel en bezocht de dagschool in Amsterdam en de avond school in Alkmaar. Hij ontwik kelde zich tot een vakbekwame en gewaardeer de kracht, die nu de nestor is van de medewerkers. De ver anderingen die hij meemaak te, waren enorm. Veel van het oorspronkelijk (zware) hand werk geschiedt tegenwoordig machinaal. Lange sleuven gra ven, gaten door dikke betonla- gen hakken en rollen rubberoid van 50 kilo via de ladder de daken opdragen, is er niet meer bij. Minder aan genaam vindt hij dat het er te genwoordig veel zakelijker toegaat bij de organisatie van het werk en bij de omgang met de klanten. „Maar ik vind loodgieter nog steeds een pr achtig beroep, vooral wegens de variatie die het werk biedt en de contacten met de men sen." (Foto Harry de GraafI Exploitatie Maatschappij De Krim kan naar verwachting volgend jaar beginnen met de aanleg van de golfbaan. „Stap voor stap komen we vérder. We denken dat het op redelijke termijn in orde komt", al dus wethouder Schilling (ruimtelij ke ordening) tijdens het jaarlijkse overleg met De Cocksdorp. Hij ver wacht dat de gemeente begin vol gend jaar de procedure kan starten voor een artikel 19-vergunning voor een 9 holesbaan. Algemeen wordt verwacht dat de aanleg niet op bezwaren zal stuitten. Het installatiebedrijf is kleinschalig en dat zal zo blijven. Het directe persoonlijke contact en de soepele serviceverlening met „nazorg" worden door een trouw klanten bestand op prijs gesteld. De Graaf is niet aangesloten bij een inkoop combinatie. „We houden daardoor de mogelijkheid elk gevraagd merk te leveren, uiteraard ook tegen scherpe prijzen".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9