Cjroen "Zwarts Jexels in het harL, „Problemen Durperhonk vorden eindelijk erkend" „Overheid maakt geen ernst met veiligheid op Waddenzee" )p één lijn over tijdelijke oplossing TE HUUR wasdroger op aardgas^ Actie: Texelse vuurtoren beklommen Diefstallen VERDER \T in dit JNummer s* Recensies: koor en kindertoneel 2 Texel toegankelijk voor gehandicapten? 3 Historisch medegebruik 5 fcf Showavond GVT 7 Ook op Krim wordt gelegaliseerd... Nu ook op Texel Onder de Pomp TEXELSE ^COURANT KANIS en GUNNINK DINSDAG 8 NOVEMBER 1994 ■ave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10, I AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. iftenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. ictie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, loon (02220) 62620. faxnr. (02220) 14111. uctie buiten werktijd Gerard Timmerman, oorwal 11, Den Burg, telefoon (02220) 14687 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200 Abonnementsprijs Z49.95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. wel zien zitten, maar onder schooltijd wil ik het laatste woord hebben." Door deze opstelling maakte zij zich niet bij iedereen populair. „Het belang van goed onderwijs aan de kinderen staat voor mij voorop; daar strijd ik voor." De maatregelen die in de loop der jaren door de VGE zijn getroffen, zijn volgens haar niet afdoende gebleken. „Men heeft wel z'n best gedaan, maar het helpt niet ge noeg. De chloorlucht bijvoorbeeld is wel minder geworden, maar Lees verder pagina 2 Bij sporthal Ons Genoegen is vrij dag tussen 20.00 en 21.00 uur een mountainbike van een 17-jarige Oosterender gestolen. De fiets, die op slot stond, heeft een waarde van ƒ1500,-. Uit een broek in de kleedkamer is van een 20-jarige Hoornder een portemonee gestolen. Dat gebeur de zaterdag tussen 20.00 en 21.00 uur. Hij mist een rijbewijs, bankpassen en ongeveer vijftig gulden. (ADVERTENTIE) Door twee illegaal gebouwde re creatiewoningen als permanent te gebruiken dienstwoningen aan te merken, heeft de gemeente een planologisch probleem op De Krim opgelost en de bouw van de ze huizen gelegaliseerd. Ze horen tot de 'inmiddels nage noeg voltooide serie van 52 bun galows, die is gebouwd in opdracht van de B.V. Recreatie park Texel uit Amsterdam, onder deel van het projectontwik kelingsbedrijf Maco-bouw. Met deze serie is het Krimplan vol tooid. Meer dan 500 recreatiehui zen mogen er niet worden gebouwd. B en W weigerden in eerste instantie de vergunning voor deze laatste serie omdat twee huizen teveel waren aange vraagd. De resterende planologi sche mogelijkheden lieten vijftig huizen toe. Men bouwde echter toch door, wat leidde tot optreden van de gemeente. Legalisatie van vijftig huizen kon worden geregeld omdat deze wel in het bestem mingsplan passen, zodat het resterende probleem werd ge vormd door de twee „boventalli ge" huizen. Volgens directeur M. Warnaar van de Exploitatiemaat schappij De Krim (EMK) was het een vergissing. „De architect had er gewoon teveel getekend, zon der bepaalde bedoelingen". De EMK had met de affaire overigens mets te maken. Het was de BV Re creatiepark Texel die op deze wijze in de fout was gegaan. De EMK zal straks echter worden belast met de bemiddeling bij de verhuur van de huizen, krachtens de regeling die verplicht geldt voor alle recreatiehuizen die binnen het bestemmingsplan De Krim worden gerealiseerd. Oplossing De bouw van de twee teveel ge bouwde huizen kon moeilijk onge daan worden gemaakt. In de contacten met de gemeente hier over werd toen het idee geopperd om de status van recreatiewoning eraan te ontnemen en er dienst woningen voor de EMK van te ma ken. „Dat kwam ons goed uit, want wij hebben een schreeu wend gebrek aan woonruimte voor ons personeel", vertelt War naar. De gemeente ging daarmee accoord. De twee huizen konden nu worden gelegaliseerd omdat het Krimplan de bouw van dienst woningen toestaat; er mogen er totaal zelfs vijf komen. Dat bete kent wel dat de twee huizen ook werkelijk permanent bewoond zul len moeten worden, recreatief ge bruik is verboden. De EMK krijgt deze huizen overigens niet in eigendom maar huurt ze van de projektontwikkelaar. In de vorige krant werd de aan dacht op de laatste serie Krimwo- ningen gevestigd door een ingezonden stuk van Menno Stam van de vereniging Tien voor Texel. Hij klaagde dat hij op 7 oktober j.l. een gemeentelijke advertentie had gezien waarin melding werd ge maakt van de aanvraag voor de bouw van 52 bungalows. Toen hij naar het raadhuis ging om er meer over te horen, bleek dat de huizen al waren gebouwd. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoort? De mense fiende dot de tekste van Menno's vader vroeger beter ware. Jajet, dat wos ,voor een cadeaut je groot of klein, moet je bij J. P. Stam zijn". Je moei gewoon bij Htelke rijn (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder ran Bock- en kantoorboekhandel Langeveld en de Rooy Parkstraat 10. Den Burg Telefoon 02220 - 62610 Fax 02220 - Mill lADVERTENTIE) koffie 500 gram voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 „De afspraken die waren gemaakt om de veiligheid voor mens en natuur te vergroten zijn door de overheid slecht nagekomen." Dat vindt de Waddenvereniging. Zaterdag voerden zij actie om de bescherming van de Waddenzee kracht bij te zetten. De 36 meter hoge Texelse vuurtoren werd beklommen en versierd met een spandoek. Het vorm de een opwarmer voor de ministersconferentie over het waddengebied, die eind november in Leeuwarden wordt gehouden. Het is niet de eerste keer dat de 36 meter hoge vuurtoren van Texel van buitenaf werd beklom men. De Waddenvereniging had er een Amsterdams klimteam voor ingehuurd, dat vaker acties ver zorgt voor milieu-instanties. Na secure voorbereiding hees één van de klimmers zich aan een touw omhoog. Eenmaal boven werd een groot spandoek neerge laten met de tekst SOS de Wad denzee. Veiligheid boven alles" De harde wind greep het zware doek echter en zorgde voor een flinke scheur. Symbolisch voor de naderende conferentie? „Ik mag het niet hopen", aldus een woord voerder. Na een uur werd het doek verwij derd. Het zal worden gerepareerd en tijdens de conferentie in Leeu warden opnieuw uit de kast komen. Jorritsma De Waddenvereniging protesteert tegen de laksheid van de overheid op gebied van veiligheidsmaatre gelen voor het waddengebied. Dat nieuwe minister Annemarie Jor ritsma als een van haar eerste da den de vuurtoren van Schiermonnikoog weer volledig voor een etmaal bemande, zien ze slechts als een eerste stap in de goede richting. „De actie is niet bedoeld als aanval op Jorritsma. Zij heeft al bewezen open te staan voor bescherming van het Wad dengebied. We richten ons op de ministersconferentie, die plaats vindt onder voorzitterschap van het ministerie van landbouw en visserij. Déér valt natuurbeleid na melijk onder", aldus Liesbeth Meijer van de Waddenvereniging. Ze voegt toe dat de volledige be zetting van de toren van Schier monnikoog, ten koste gaat van die van Ameland. Zeven eisen Zeven eisen zetten de actievoer ders kracht bij. Eén ervan is een 24-uursbezetting van de vuurto rens van Texel, Terschelling, Ame land en Schiermonnikoog. Vandaar ook de beklimming. „We hebben die van Texel gekozen we gens de bereikbaarheid van het eiland. Publiciteit is voor ons uiter aard belangrijk. De schrijvende pers was goed vertegenwoordigd, de televisie liet het een beetje af weten." In Nederland fungeert de Brandaris van Terschelling mo menteel als centrale meldpost voor het hele Waddengebied. Aan vankelijk was het de bedoeling de bemanning van Texel, Ameland en Schiermonnikoog helemaal te schrappen (Vlieland was al niet Lees verder pagina 5 Achterhaald school de kleuterschool erbij en werd basisschool. Het onderwijs is min'der klassikaal geworden; kinderen zijn meer in groepjes of individueel bezig. Daar is ruimte voor nodig. Door de ontwikkeling van het toerisme in de noordkop wordt het dorpshuis de laatste ja ren intensiever gebruikt. Door sei zoenverbreding en vakantiespreiding komen er over een langere periode dan vroeger hier mensen over de vloer. Over dag zwemmers en anderen en 's avonds discogangers." Bierlucht Optimaal onderwijs is volgens de leerkrachten door dit intensievere gebruik van het gebouw niet meer mogelijk. „We zouden best meer in groepjes willen werken, maar de ontmoetingsruimte, die wordt ge deeld met het dorpshuis, is eigen lijk niet geschikt. De komst van computers is een knelpunt; we weten niet waar de apparatuur moet staan." Veel knelpunten hebben betrek king op de ruimten die samen mo gen worden gebruikt. Een bron van ergernis voor de leerkrachten is dat in de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte soms de rook- en bierlucht van de voorgaande avond nog hangt en dat kinderen af en toe langs de bar moeten. De eerder genoemde oplossing is vooral gericht op deze problemen. Geprikkeld Olga Wouters vindt het verwijt dat ze het multifunctionele karakter nooit heeft onderschreven, onte recht. „Gezamenlijk gebruik heb ik het overleg onlangs heeft ge- lot een voorlopige oplossing, Durperhonk en Eierlandsche Huis zijn qua gebruik de afgelopen jaren zó veranderd, dat nu wordt gewerkt aan een duidelijker schei ding tussen activiteiten van school en dorpshuis. (Foto Frans Hopman) •ens van Soest hijst zich langs de vuurtoren naar boven. De harde wind maakte korte metten met het spandoek. gestaan", aldus Erwin van der Lin de, die namens de VGE aan het overleg deelnam. Over het bereikte resultaat houdt hij een slag om de arm. „De drie partijen zijn het in principe eens over de korte-termijn oplossing, maar voor 'overeénstemming' is het nog te vroeg", aldus Van der Linde. Gisteravond beoordeelde het VGE-bestuur de oplossing. Of het kan doorgaan hangt af van de kosten. Het bestuur betreurt dat er nu veel emoties naar buiten komen, maar gaat daar niet op in. Wel laat het bestuur weten het experiment niet als mislukt te beschouwen. Van der Linde: „Van twee kanten zijn er zaken voor verbetering vatbaar, maar er zijn volgens ons meer plus- dan minpunten." Minder klassikaal Directrice Wouters en onderwijzer Henk Dekker leggen uit dat in de praktijk de afgelopen tien jaar enorm veel is veranderd. „De kern is dat het gebruik van zowel het Durperhonk als 't Eierlandsche Huis sterk is gewijzigd. Halverwe ge de jaren tachtig kreeg de lagere jaren strijd en een half jaar overleg is er een voorlopige ossing in zicht voor de huisvestingsproblemen van ïnbare basisschool Durperhonk in gemeenschapscen- m 't Eierlandsche Huis. Medezeggenschapsraad (MR), Jerraad (OR) en directie van de school, de Vereniging meenschap Eierland (VGE) en de gemeente Texel zitten rover op één lijn. Het VGE-bestuur heeft de situatie gis- avond besproken; definitief groen licht hangt af van de ten. loeling is een duidelijker schei- 3 te maken tussen activiteiten school en dorpshuis. De lera- lamer en het directiekantoor men worden ondergebracht in noodgebouwtje achter op het ooiterrein. De leerkrachten men er dan altijd, dus ook 's nds, van gebruik maken. Als bestaande twee vertrekken omen, kunnen andere gebrui- svan het dorpshuis daar voort- i vergaderen zonder dat dit st met onderwijsbelangen. i zal een dubbele scheidings- id worden gemaakt tussen de en de gezamenlijk gebruikte 'tmoetingsruimte". Wanneer aanpassingen kunnen plaats- ,j Jen, is nog niet bekend. E situatie rond de Cocksdorper 1 ooi kwam de afgelopen weken file malen in het nieuws. Eerst wethouder Nel Eelman-van 't bij de opening van de Bruin- I ichool dat „het experiment het multifunctionele gebouw «Cocksdorp was mislukt". La- deelde ze op vragen in de ge- interaad mee dat er druk werd erkt aan oplossingen voor de ïen de lange termijn. En in de ilse Courant van vrijdag stel- drie oud-leerkrachten in een 'zonden stuk dat de problemen 'veel goede wil van alle kanten 'overkomelijk zijn. schoolleiding heeft met verba lkennis genomen van de brief, 'ctrice Olga Wouters, die de irte piet kreeg toegespeeld, 't zich gesteund door haar ega-onderwijzers. Ook MR-lid Zijm neemt het voor haar op: ikbaar zijn de briefschrijvers op de hoogte van de ontwik ken. Sinds ongeveer een half werken we -gemeente, VGE school- in goed overleg aan een - Gssing." wordt bevestigd door Ger Praamstra, hoofd welzijnszaken van de gemeente. Praamstra was vanaf het begin (in 1975) bij de combinatie dorpshuis-school be trokken. In de jaren zeventig was de bouw van multifunctionele ge bouwen een trend. „De criteria van toen zijn nu niet meer van toe passing. Dat frustreert me niet, de tijd heeft het achterhaald. Van daag zou je het niet weer zo doen." Slag om de arm Voor „Durp" en polder Eierland was het experiment twintig jaar geleden een prima zaak voor de leefbaarheid. „Als dat niet was ge beurd, zouden hier veel voorzie ningen nog steeds niet hebben

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1