Cjroen r/jmrtsjexeh in het L, rBC-besmetting loopt met een sisser af 0 Koger dorpshuis met gymzaal bij RK kerk uders gerustgesteld na goede informatie ummer nderzoek hete orp overbodig -Qorszel Licht Gemeente sloopt zonder vergunning Milieu-inspectie op akkerbouwbedrijven VERDER INDTT Eerste stap: renovatie „hof" Drie kalveren voor Tiny 20 w Texelse popmuzikanten studio in voor CD 2 w Asielzoekers ook in jeugdherberg Panorama 3 Kotex presenteert kleindierenshow 3 Gemeentebegroting 5 9 Kogers maken zelf plan herinrichting van Dorpsstraat Asielzoeker afgevoerd in de boeien Centraal Meldpunt 06 - 899.882.8 NR 10933 VRIJDAG 11 NOVEMBER 1994 ve Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. rtenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. ictie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, jon (02220) 62620. faxnr (02220) 14111 ctle bulten werktijd Gerard Timmerman, iorwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse numrriers /1.40 der de 27 leerlingen van de School met de Bijbel in iterend die met tuberculose zijn besmet, heeft zich bij kinderen de ziekte ook werkelijk ontwikkeld. Deze ge en verkeren in het niet besmettelijke beginstadium en probleemloos met medicijnen te genezen zonder zie- huisopname. Aldus bleek woensdag nadat de kinderen :elfde dag in Den Helder röntgenologisch waren onder- ht. had veel erger kunnen zijn. Er ste woensdagavond dan ook opgeluchte stemming in de >ol, toen daar de ouders nage- voltallig bijeen kwamen om te laten informeren door loldirecteur E. Hordijk en verpleegkundigen van de erse GGD die zich bezighou- met tuberculosebestrijding, besmette kinderen zullen medicijnen worden behanr en voor alle zekerheid zal drie maanden van alle 98 ngen van de school een rönt- oto worden gemaakt. Hoe- het zeer onwaarschijnlijk is )og meer mensen op school tbc besmet zijn geraakt, kun- anderen die toch ongerust zich ook laten onderzoeken. „Niet-typisch" srste tuberculosegeval onder irlingen werd al in september ikt. Een kind dat al geruime ampte met vermoeidheid en re vage klachten werd naar Helder verwezen, waar bij on- lek de ziekte aan het licht n. Men zag toen geen aanlei- voor groot onderzoek, omdat en niet-typische, betrekkelijk igs de weg is heel wat te wen, nietwaar Harry )ral in dit sombere jaarge- b maak je de gekste dingen e. Het is mistig en het \emert ondanks het vroege idaguur. nadert een tegenligger. Je z'n felle koplampen waar- imend tegen het grauwe "or. Potverdomme nog an Er rijdt er nog een voor in grijze auto zonder licht, gaat net goed. Dat is ir zo'n dombo, die meent het zo nog best kon. Hij zijkan het immers nog >t sien! breng je een ander in ge- en gevaarlijke verkeers- laties proberen we nou if te voorkomen. We pas- onoverzichtelijke kruisin- aan, zoals bij de ntweg/Hoomderweg. De vincie weigert mee te be- ■n, omdat het nog niet ge lijk genoeg is. neeJe kunt er wel zelf aan doen. Naast het tspac/, net over de bewuste ïsing rijdt in het donker een 9dige amazone, begeleid v een fietser. Allebei zon licht! Tegelijkertijd scheurt op topsnelheid een brom- langs. Oók zonder licht, loopt deze keer goed af. het echt misgaat heeft die Qarlijke kruising er niets o te maken. Voelt u zich gesproken? Steek dan uw lf op bij... Horszei Het is éérst... onschuldige vorm van tuberculose leek, zodat alleen de leden van het betrokken gezin werden gecontro leerd. De bacteriekweek die in het kader van dat onderzoek werd ge maakt zou uitwijzen dat het wel degelijk om „echte" tbc ging, maar zo'n kweek duurt twee maanden. Snelle actie Alarm werd daarom pas geslagen toen vorige maand het tweede ge val werd ontdekt. Maatregelen werden toen razendsnel genomen. De gemeente heeft vergeten zichzelf een sloopvergunning te geven voor zwembad Mo lenkoog. Dat leverde een pro ces verbaal op. In verband 'met milieu-eisen over de af voer van het puin, die in zo'n vergunning zijn vastgelegd, wordt streng gecontroleerd door de politie. De officier van justitie is in kennis gesteld en heeft een onderzoek gelast. Medewerkers van Bureau Oranje woud hebben deze week milieu inspecties uitgevoerd op 120 akkerbouw- en bloembollenbe- drijven op het eiland. In opdracht van de gemeente controleerden ze de milieutechnische voorzie ningen. Een eerste indruk leert dat de landbouwers hun zaakjes redelijk voor elkaar hebben. Oranjewoud toetst of de land bouwbedrijven voldoen aan de voorwaarden in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) waaronder de bedrijven vallen. Zo moeten voorzieningen voor brandstoftanks zijn getroffen, bestrijdingsmiddelen goed zijn op geborgen en ontsmettingsinstalla ties bijvoorbeeld op lekvrije vloeren staan. Een aantal gemeng de bedrijven valt buiten de AMVB en wordt mettertijd gecontroleerd. „De bereidheid om mee te werken is groot", leidt Kees Witte van de afdeling milieu uit de eerste gege vens af. De controle komt dan ook niet als een verrassing. In septem ber heeft de gemeente met het gewest een voorlichtingsavond gehouden en ook vanuit de bran che is een en ander onder de aan dacht gebracht. Toch schort er hier en daar nog wel eens wat aan. In die gevallen adviseert de gemeente de betrokken landbou wer het euvel binnen twee drie maanden te verhelpen. Wanneer daaraan geen gehoor wordt gege- ven wordt de Officier van Justitie ingeschakeld. Te druk Dat de gemeente de inspecties niet zelf uitvoert is volgens Witte te wijten aan tijdgebrek. Om de klus in een week te klaren ging Oranjewoud met een team van vijf mensen de bedrijven langs. Het in genieursbureau beschikt op het - gebied van milieu over de nodige ervaring en wordt door de ge meente wel vaker ingeschakeld voor milieutechnische klussen. B en w hoeven voor deze opdracht geen extra geld op tafel te leggen. Volgens Witte is een halve forma tieplaats op de afdeling Milieu nog met ingevuld. „Het geld daarvoor is nu beschikbaar voor Oranje woud." Alle leerlingen en leerkrachten on dergingen een huidtest (Mantoux) en dinsdag werd geconstateerd dat 27 kinderen de reactie „posi tief" vertoonden wat een bewijs is dat zij ooit met tbc zijn besmet. Of zij ook werkelijk al tbc hadden moest blijken uit röntgenonder zoek, waarvoor de leerlingen ver gezeld van ouders en leerkrachten al de volgende dag met een bus naar Den Helder gingen. De lon gen van vier kinderen bleken klei ne vlekjes te vertonen. Dat wijst op holten in het longweefsel waar in zich de tuberkelbacteriën heb ben genesteld, het onweerlegbare bewijs van de ziekte. Die holten kunnen zich vergroten en in aantal uitbreiden totdat „open" tbc ont staat. In dat stadium bevinden de bacteriën zich ook in het slijm en kan de patiënt bij hoesten anderen besmetten. Zover was het bij deze kinderen echter nog lang niet. Bij het onderzoek ging het openhartig en ontspannen toe. Specialist, leerlingen en ouders bespraken sa men de foto's waardoor veel span ning en ongerustheid verdween. Bron Inmiddels was bij het contacton- derzoek dat in dergelijke gevallen volgens een beproefd schema wordt uitgevoerd, ook de bron of haard van de tuberculose op gespoord. Het was een van de leerkrachten, al meer dan 25 jaar aan de school verbonden. Hij leed aan open tbc waarvan de het besmettelijke stadium zich voor deed tussen april en de zomerva kantie. In die tijd moeten de kinderen zijn geïnfecteerd. De be trokken leerkracht zelf heeft de ziekte vrijwel zeker een jaar of ne gen geleden opgedaan toen zijn vader aan tbc leed. Bij het contactonderzoek van destijds werd bij hem niets geconsta teerd; wel bij andere leden van zijn familie. De man heeft jarenlang geen last gehad, een normaal verschijnsel bij tbc. De bacteriën kunnen zich zelfs decennia in het lichaam be vinden zonder schade aan te rich ten. Dat verandert als de afweer terugloopt, bijvoorbeeld door an dere ziekten of onvoldoende goe de voeding. De leerkracht had het afgelopen jaar wél klachten. Hij vertoonde verschijnselen die deden denken aan aanhoudende verkoudheid en moest de afgelopen zomer een operatie aan de stembanden on dergaan. Op tbc is hij toen niet on derzocht, wat een der ouders woensdagavond merkwaardig vond. Bijzonder is het in elk geval dat de man bij het Mantoux- onderzoek van de afgelopen week géén reactie vertoonde, maar bij het röntgenonderzoek dat hij toch onderging, tbc in gevorderd sta dium bleek te hebben. Volgens de GGD-verpleegkundigen een uiterst zeldzaam verschijnsel maar het kan dus blijkbaar. Voor maximale zekerheid zijn daarom woensdag alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 röntgenologisch onderzocht, dus ook de kinderen die bij de voorafgaande huidtest geen reac tie vertoonden. Geen verwijt Belangrijk is dat de man thans ze ker geen besmetting meer kan veroorzaken en spoedig weer ge zond zal zijn. Hij wordt thuis be handeld. Hoewel hij zijn werk aan de school nog niet heeft hervat, is er geen enkele reden om hem te mijden. De ouders denken dat hij het alle maal heel erg zal vinden en heb ben het met hem te doen. „We Lees verder pagina 3 Wellicht beschikken de inwoners van De Koog volgend jaar eindelijk over een volwaardig dorpshuis. Het plan dat nu op tafel ligt, heeft in elk geval politiek draagvlak, zo bleek dinsdagavond tijdens het begrotingsdebat van de gemeen teraad. Binnenkort wordt in De Koog een informatieavond belegd voor alle belangstellenden. Bedoeling is het dorpshuis te reali seren bij de RK kerk aan de Nika- del. De bestaande 235 m2 grote „hof" wordt ingericht als centrale zaal met biljarts, een keukentje en buffet. Nieuw gebouwd wordt een entreehal met toiletten en een cv- ruimte. De grootste vernieuwing is de aanbouw van een gymzaal met kleedlokalen en toestellenberging. Het totale plan is begroot op f 1,1 miljoen. Haast De dorpscommissie heeft haast, want volgend jaar kan men niet meer terecht in de „dorpskelder" aan de Boodtlaan en in „Kaaps nol" op camping Kogerstrand. De eigenaar van de kelder, die zag dat het nieuwe dorpshuis steeds dui delijk vorm kreeg, wil komend sei zoen niet met een lege ruimte zitten en heeft er nu andere plan nen mee. Om die reden kunnen de dorpsactiviteiten na januari a.s. er niet meer plaatsvinden. Kaapsnol, die nu wordt gebruikt door school, gym- en volleybalclub, staat op de nominatie voor sloop. In de plan nen van de RST om Kogerstrand te moderniseren is er voor de sterk verouderde kantine annex gym zaal geen plaats meer. Eerst te duur Voorzitter Frits Agter van de dorpscommissie haast zich overi gens te zeggen dat het dorp aan beide lokaties veel heeft te dan ken. „Twintig jaar geleden wilden we al een dorpshuis. Maar de bouw hing steeds samen met de ontwikkeling van het Stappeland en dat schoot niet op. Voor activi teiten konden we buiten het sei zoen terecht in Kaapsnol, al was die door de ongunstige ligging slecht bereikbaar. Toen Piet de Wit een aantal jaren geleden de voor malige disco De Metro als dorps kelder wilde inrichten, was dat eigenlijk het begin van het dorps huis. We trekken meer mensen; de zaal is minimaal vijf avonden en drie middagen per week bezet." De plannenmakerij voor een nieuw dorpshuis had heel wat voeten in aarde. Weliswaar had de gemeen te er een half miljoen voor over, maar zowel de lokatie als de facili teiten zorgden voor discussie. Vo rig jaar werd gekozen voor een combinatie met de RK kerk en gaf de gemeenteraad f20.000,- om een plan voor te bereiden. Het ver volgens ontwikkelde totaalplan pakte echter te duur uit. In sep tember j.l. werden medische post en peuterspeelzaal geschrapt. Dit laatste punt stuitte op bezwa ren van ouders, die liever wilden dat „Olleke Bolleke" op de huidige plaats nabij de Lubertischool zou blijven. Ook voor de dorpscom missie was de combinatie niet in teressant, omdat de peuterzaal met voor andere doeleinden kon worden benut. Eigen bijdrage Zo resteerde een plan (ontworpen door Architektenburo Alkema Honingh) voor 1,1 miljoen gulden. De Kogers moeten daarvan zelf 10 procent bijdragen. Inmiddels heeft de dorpscommissie de gemeente gegarandeerd dat dit in orde komt. Voor de exploitatie van de gym zaal zal de gemeente geld beschik baar stellen, zo bleek dinsdagmiddag tijdens de begro- tingsraad. VVD-raadslid Erna Eel- „We vonden haar al zo vrese lijk dik." Familie Goeman van boerderij Concordia was niet verbaasd toen de 7-jarige Tiny 20 twee kalfjes baarde. Dat had ze al vier keer eerder ge presteerd. Maar dat er nog een derde achteraan kwam, hadden ze niet verwacht. He lemaal omdat het bruine drie tal kerngezond en niet eens erg klein was. Tiny 20 is geboren op Concor dia. „Ze heeft zes keer ge kalfd. Vorig jaar was het er eentje, maar alle andere keren waren het er twee", vertelt Goeman. De bevalling van drieling, twee bulletjes en één koetje, ging voorspoedig, on danks dat de laatste twee in stuitligging lagen. „Ach, zo'n oudere koe is al wat ruimer, dus het ging best." Moeder en kinders maken het best. Zo best zelfs, dat het opstellen voor de foto enige voeten in aarde gaf.... (Foto Tessa de Graafil ■kleed ruimte kleed ruimte toestellen opslag er - ruimte euken DORPSHUIS buffet H toilet GYMZAAL entree man had een motie opgesteld om hiervoor f30.000,- beschikbaar te stellen. Bij nader inzien bleek de fi nanciering van dat bedrag niet te kloppen. Haar motie werd daarom niet in stemming gebracht, maar de bereidheid van de raad om me dewerking te verlenen was duide lijk. Gedacht wordt aan een jaarlijkse vergoeding, die overeen komt met die voor de gymzaal in Oudeschild. Snel beginnen Volgens Frits Agter zal zelfwerk zaamheid tijdens de bouw ook ten goede komen aan de jaarlijkse ex ploitatielasten voor de dorp- scommmissie. Gestreefd wordt om al over enkele weken met de herinrichting van de hof te begin nen. „Dat kan, want het past in het bestemmingsplan." De hof zal overigens straks gewoon zijn func tie bij drukke kerkdiensten behou den. Met het kerkbestuur is een overeenkomst gesloten voor ge bruik over een langere periode (cir ca 25 jaar). De asielzoekers, die de hof momenteel als recreatieruimte gebruiken, kunnen voorlopig te recht in Kaapsnol. Wanneer met de bouw van de gymzaal kan worden gestart, is nog onzeker. Realisatie hangt sa men met de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan De Koog. Wellicht kan de bouw met een artikel 19-procedure worden bespoedigd. De dorpscommissie hoopt in elk geval komend voor jaar de eerste spade in de grond te kunnen steken. De ontevredenheid over het pla veisel van de Dorpsstraat en een stukje van de Badweg in De Koog neemt toe. Vooral rolstoelers en mensen met een kinderwagen hebben moeite met de kuilen. Omdat de gemeente naar hun zin te weinig haast maakt, werkt De Koog Badplaats nu zelf maar een plan uit voor herinrichting. De on dernemers zijn bereid er zelf geld in te steken. „Aan de bedrijven aan de Dorpsstraat in de laatste jaren tenslotte al vijftig miljoen gulden besteed." De kwestie kwam aan de orde in de ledenvergadering van onderne mersvereniging De Koog Bad plaats. De H 60.000,- die de gemeente voor herstrating van de Dorpsstraat op debegroting zette is tekort voor een volledige herin richting. „Herstraten alleen is zon de, want de straat moet ook anders worden ingericht, de riole ring stinkt en de straat ziet er niet uit. Het wordt steeds erger." De gemeente heeft al een plan klaar liggen, maar wegens de kosten is dat weer in de bureaula verdwe nen. Toch dient dit plan deels als voorbeeld voor het plan dat De Koog nu zelf uitwerkt, al is het praktischer van uitvoering. Te zij ner tijd zal het aan de gemeente worden voorgelegd. Een vluchteling uit Benim (Ivoor kust) die was ondergebracht in Motel Texel, weigerde mee te wer ken aan zijn overplaatsing naar een asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel.Hij werd door de politie gesommeerd om mee te gaan. Toen hij zich bleef verzetten werd hij in de boeien geslagen en afgevoerd naar het bureau in Den Burg. Daar kalmeerde de man, waarna hij door een medewerker van vluchtelingenwerk op de boot werd gezet. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoort? Voor veul za ke mot je bij Hielke zijn. Jajet, mor voor 'n bouwvergun ning mot je toch echt bij Maarte Smit wezel! Je moet gewoon bij Hielke zijn Iedere kient, zoleng de voonaad strekt, gratis een halfgeldbon voor Calluna We hebben er duizendenll! (ADVERTENTIE) -3*S Kruiswerk Kop van Noord-Holland (20 cent per minuut! U kunt bellen op werkdagen van 08.30 e voor verpleegkundige thuiszorg e voor jeugdgezondheidszorg evoor afspraken met de diëtiste 17.00 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1