Gemeente BEGROTING m .agere reinigingstarieven er verzachting pijn OZB Groen-zwarte pluim voor keurige bediening Begrotingsdebat zonder verrassingen 5IMD6 DE «Sfflt -ïLmsiE BEGROTING] K 15 HET ,,m tJwoomdeüB Burgemeester overvalt raad Weinig steun voor toerisme-platform Begrotingssnippers Nog geen geld voor tuinwal-onderhoud Kruispunt Pontweg Hoornderweg moet snel aangepakt Begrotingssnipper Nu in onze showroom: de nieuwe Volkswagen Polo. TEXELSE AUTOCENTRALE TEXELSE^" COURANT Workman overleg russen wethouder Poster IfinanciënI en burgemeester Van Rappard tijdens het begrotingsdebat. behandeling van de gemeentebegroting kende dinsdag warrig en saai verloop. In een ditmaal vrij goede sfeer, arbij de partijen open stonden voor eikaars ideeën, bleef kollege eenvoudig overeind. Voor alle belastingvoorstel- was er een meerderheid, wat ondermeer betekent dat onroerend-zaakbelasting (OZB) in 1995 met 10 procent hoog gaat. Een nieuw voorstel van b en w (op het idee iracht door de VVD-fractie) om de reinigingstarieven te agen, kreeg brede steun. ten, haalde het lang niet. Woord voerder Hans Roeper zocht compensatie in extra opbrengst van de toeristenbelasting. „Nu we weten dat een kwart van de op brengst wordt verzwegen, moeten we zorgen die 25% op tafel te krij gen. We hebben daar recht op." Roeper vond het vreemd dat in het nieuwe forfaitaire systeem wordt uitgegaan van gelijkblijvende op brengst. Hij stelde voor de begrote opbrengst met 25% te verhogen tot vier miljoen gulden. Toen het op stemming uitdraaide, bleek alleen Pieter de Groot (D66) het PvdA-initiatief te steunen. Pe ter Bakker zei het idee te onder schrijven, maar stemde toch tegen omdat hij liever eerst de jaarreke ning (met exacte financiële gege vens) wilde afwachten. Dick Drijver (Texels Belang) legde een stemverklaring af ter ondersteu ning van het collegebeleid. Hij her innerde Roeper eraan dat Texels Belang met het forfaitair systeem alleen de fraudegevoeligheid wilde aanpakken, doch niet met de be doeling tevens het ontdoken be drag te innen. Overigens kondigde wethouder Poster aan dat het college na het onderhoud met het bestuur van TVL (Texelse Vereniging van Lo- giesverstrekkers) een besluit zal nemen over de invoering van het forfaitaire systeem. „Of het gaat in per 1 januari aanstaande, óf er volgt een jaar uitstel." Verhogingen Naast de OZB-stijging van 10%, die de gemeente in 1995 f213.000,- extra in het laatje moet brengen, werden nog enkele tarie ven verhoogd. Alle leges, uitge zonderd de bouwleges, worden 2% duurder. De hinderwetleges stijgen met 20%; dit betreft de vijfde en laatste stijging waardoor een kostendekking van 50% wordt bereikt. Erna Eelman (VVD) was als enige tegen een verho ging. Dick Drijver (Texels Belang) pleitte vergeefs voor 5% in '95 en 5% een jaar later. Met de verhoging van de riool rechten (3%) ging iedereen ak koord; de extra inkomsten (f40.000,-) worden ingezet voor aansluiting van onrendabele ge bieden. Totaal, enkele andere posten mee gerekend, ontvangt de gemeente ikzij een besparing van 8.000,- op de kosten van oud ier gaan gezinnen volgend jaar de inzameling en verwerking huisvuil f395,- betalen (nu !,-) en eenpersoons- houdens f245,- (nu f256,-). vankelijk was het college uit- san van lichte stijgingen naar f423,- en f262,-). B w voeren deze maand nog met het TVO-bestuur over arieven voor bedrijven. De rei- igsrechten kunnen daarom in de raadsvergadering van imber worden vastgesteld, geldt voor nog meer voorstel- (,,oud-voor-nieuw "-beleid), rdoor nog niet precies vast t welke plannen de gemeente >95 wel of niet zal uitvoeren. rlouder Gerbrand Poster (fi- iën) had dinsdag weinig Ie om de 10% verhoging van IZB erdoor te loodsen. Met de imen van de collegepartijen Is Belang en CDA vóór werd voorstel met 9-6 aangeno- Erna Eelman-van der Kooi zag er vanaf haar motie, ze ervoor pleitte slechts nflatiecorrectie toe te passen, imming te brengen, omdat zij voor geen meerderheid ver- tte. Bloedend hart ractie van Groen Links pro- Ie vergeefs met tussen- stellen de raad op andere chten te brengen. Fractielei der Bakker stelde eerst een ng van 5% voor, onder voor de dat 3% in een fonds voor iersveiligheid zou worden iken. Ook D66 wilde niet ver gaan dan 5%. Wethouder ir vond een eenmalig bedrag verkeersmaatregelen echter zodat ook dit compromis «et haalde. li hield de raad voor dat hij de verhoging „met bloedend doorvoerde. „De forse kor- 'van het rijk komt eraan. Als «li niets doen, zal de OZB in liefst met 50% omhoog ten. Ik wil de toekomstige ge ne bestuurders daarmee niet leien." Toeristenbelasting motie van de PvdA om de verhoging achterweg te la- (Foto Frans HopmanI zo f318.776,- extra. Dat bedrag wordt gereserveerd om over drie jaar de rijkskorting (uitgegaan wordt van f 1,3 miljoen) te kunnen opvangen. SES Resteerde een vrij besteedbaar be drag van f452.011,-, dat b en w volgend jaar wilden inzetten voor projecten uit het Sociaal Econo misch Structuuronderzoek (totaal f300.000,-) en voor verkeersveilig heid. De drie ton voor SES- projecten stond er aan het eind van de begrotingsvergadering nog. Dit ondanks een verlanglijstje van „regeringspartij" Texels Be lang, die voor SES en verkeer sa men „slechts" f200.000,- wilde uittrekken. Zo bleef ruimte over voor andere plannen, zoals herin richting Dorpsstraat De Koog (1 ton), parkeerterrein De Cocksdorp en vervanging paaltjes Kik- kertstraat (f80.000,-) en speelter rein Oosterend. Deze wensen werden doorverwezen naar de dis- „U overvalt ons. Als we het tevoren hadden geweten, hadden we er rekening mee gehouden." Mopperend bo gen enige raadsleden zich dinsdagmiddag over hun stuk ken. Zij hadden gerekend op de gebruikelijke procedure, waarbij de partijen per fractie reageren op de meningen die vorige week door het college zijn geuit. Burgemeester Van Rappard wilde het anders. Hij stelde voor om per portefeuillehou der een ronde langs de frac ties te maken. Alleen Pieter de Groot (D66) bleef tegen. Hij stak zijn hele verhaal ineens af. Overigens was de burge meester aan het begin van de vergadering een half uur aan het woord om uit te leggen dat de afhandeling zo snel mogelijk moest om het boei end te houden.... van de afdeling financiën hield tijdens de begrotingsvergadering per ,,de tussenstand" bij. Vergeefs spande Pieter de Groot (D66) zich in om steun te krijgen voor een toeristisch-economisch platform. Een meerderheid van de raad zag meer heil in een regelma tig overleg met verschillende sec toren (dus niet alleen de toeristische branche). Alle stand punten samen vormen vervolgens de basis voor het gemeente bestuur om beslissingen te ne men en om te zetten in beleid. De Groot probeerde nog geld te re serveren voor professionele onder steuning van het overleg dat straks op gang moet komen. Vol gens hem hadden TVL (logies- verstrekkers) en TVO (ondernemers) laten blijken daar aan behoefte te hebben. Hij wilde hiervoor f20.000,- gebruiken uit de f300.000,- die in 1995 aan pro jecten uit het Sociaal Economisch Structuuronderzoek mag worden besteed. Hans Roeper (PvdA) was de enige die de D66'er steunde, al vond hij f20.000,- uit de lucht ge grepen. Tien mille startsubsidie leek hem genoeg. „Als het werkt, verdient het zichzelf terug." Structureel (jaarlijks) wordt de fi nanciële ruimte die b en w dach ten te hebben voor nieuw beleid, hierdoor gehalveerd tot circa f55.000,-. Wellicht kan het college ook nog beschikken over f112.500,-, die wordt uitgespaard door een eenvoudiger uitvoering van het fietspad langs de Limiet- weg. Er zijn dus diverse verschui vingen mogelijk, wat de raadsvergadering van december op voorhand spannender maakt dan de „echte" begrotingsbehan deling van dinsdag. De VVD hecht geen prioriteit aan intensivering van het overleg met de andere Waddeneilanden. Het CDA en Texels Belang doen dat wel en zijn bereid er geld voor beschikbaar te stellen als dat no dig mocht zijn. Het CDA wil bij de bevrijdings herdenking volgend jaar jeugd van de vier naties die bij de oorlog be trokken waren uitnodigen. Kees Hin: „Het fascistisch monster steekt de kop weer op. We moeten ons ertegen teweer stellen, ook over de grenzen heen. Texels Be- Ook voor het huishoudelijk personeel van de gemeente is het hard werken geblazen tijdens de jaarlijkse begrotingsvergaderingen. Dinsdag alleen al waren ze minimaal zeven uur in touw. Voor de keurige bedie ning en behulpzaamheid bij andere zaken, zoals kopietjes maken, werden de medewerkers door Texels Belang geëerd met de „groen-zwarte pluim". Niet alleen symbolisch, maar ditmaal tastbaar in de vorm van een fraaie tekening, gemaakt door Nancy Heijne, dochter van TB-raadslid Corry Heijne-Dros. Ge meentebode Piet Roeper nam de tekening, die in een groen-zwarte lijst zat, dinsdagavond in ontvangst. Bovendien werd het personeel de volgende ochtend getracteerd op gebak. Meerdere fracties willen geld uit trekken voor restauratie en onder houd van tuinwallen, maar pas in de raadsvergadering van decem ber zal blijken of dat kan door gaan. Dick Drijver (Texels Belang) deed verwoede pogingen om er f112.000,- voor te reserveren, maar het college hield de boot af. Drijver dacht met een goedkopere uitvoering van het fietspad langs de Limietweg ruim een ton uit te sparen. Dat geld wilde hij inzetten voor herstel van 2 km tuinwal (kosten f50.000,-) en onderhoud van 8 km (f35.000,-). Groen Links en PvdA steunden zijn voorstel. Dirk Terpstra opperde om ook kol ken bij het onderhoud te betrek ken. „Dat past ook prima in het Thijssejaar-project. Met excursies langs tuinwallen kunnen de bezoe kers zien dat samenwerking tus sen agrariërs en overheid ook wel eens mooi uitpakt." Erna Eelman (VVD) was het niet eens met de financiering: volgens haar is een goedkope uitvoering (bijv. schelpenpad) teveel korte- termijndenken. Het onderhoud is namelijk duurder. „Ook Staatsbos beheer is overgestapt van schel pen op beton. Schelpen gaan maar tien jaar mee en er is veel on- kruidbestrijding nodig. Een beton pad is dertig jaar onderhoudsvrij." Wethouder Schilling liet doorsche meren wel gecharmeerd te zijn van het „tuinwallenplan". Bij de eindafweging 's avonds kreeg Drij vers voorstel echter geen meer derheid, omdat de financiering problemen oplevert. Het college wilde wel profiteren van Drijvers rekenkunst: mis schien kon de vrijgemaakte f112.000,- ook aan andere doelen („oud-voor-nieuw"-beleid) wor den besteed... In de raadsvergade ring van december wordt de discussie voortgezet. Nagenoeg alle partijen willen dat snel een veilige oversteekmogelijk- heid wordt gemaakt voor lang zaam verkeer op de kruising Hoornderweg/Pontweg. De pro vincie en het rijk zijn echter niet bereid subsidie te geven. Wethou der Schilling: „Tellingen hebben uitgewezen dat de plek niet ge vaarlijk genoeg is. Er zijn té weinig ongelukken gebeurd." Hij beloofde zich te beraden op andere moge lijkheden om het langzame verkeer op eenvoudige manier te be schermen. De gemeente zal vaart zetten achter de verwerving van grond langs de Vuurtorenweg. Met het oog op de gewenste aanleg van een fietspad (in 1996) is dat no dig, zo stelde VVD-raadslid Erna Eelman in een motie. Haar voorstel hoefde niet in stemming te wor den gebracht na toezeggingen van het college. Om een stok achter de deur te houden trok ze de mo tie niet terug. lang steunt het plan. De burge meester beloofde dat de suggestie wordt meegenomen. D66 vindt de kosten voor alge meen bestuur te hoog. Fractielei der Pieter de Groot beloofde komende periode besparingen aan de orde te stellen. De burge meester vond dat best. „De uitga- vên zijn goed te verdedigen, dus u komt maar." Jan Koolhof van het CDA heeft de borden die het vrachtverkeer om het centrum van Den Burg moeten leiden niet kunnen vinden. Wethouder Schilling beloofde hier op terug te komen. In het verleden heeft de ge meente een dik rapport gemaakt over een facelift voor de Groene- plaats. Het CDA wil dit plan op nieuw uit de kast halen, maar volgens wethouder Schilling wordt momenteel al driftig gete kend aan een nieuw ontwerp. Groen Links heeft vorig jaar een milieuprijs ingesteld om een in stantie, bedrijf, club of buurt die een milieu-initiatief neemt te belo nen. De partij stelde, samen met de PvdA, voor daar een gemeente lijk initiatief van te maken. Wet houder Schilling vond dat een goed idee. Wethouder Nel Eelman voelt niets voor het afdwingen van fusie tussen de Welzijnsstichitng en de Stichting Welzijn voor Ouderen. Ze wilde het plan van D66 pas overwegen, als zaken niet goed zouden lopen. „Maar het loopt best zo." Een proef met privatisering van het sportveldonderhoud start in Den Hoorn. ZDH heeft aangebo den het te proberen. Het compliment van Rinus Kui per, voorzitter van de landbouwor ganisaties, aan het adres van wethouder Schilling voor diens ruimhartige uitgiftebeleid van hin derwetvergunningen, wordt door Peter Bakker van Groen Links af gedaan als goedkope vleierij. „Er is niets veranderd aan dit beleid, dat in de vorige raadsperiode is vastgesteld. Sterker nog: toen was Texels Belang tegen! Het be wijst dat de burger soms wel erg kort van memorie is...." Om de afvalstroom in te dam men wil Groen Links overgaan op een systeem, waarbij containers per huishouden worden gewogen. De PvdA is daar ook voor. In com missieverband zal verder over deze zaak worden gepraat. (ADVERTENTIE) Schilderend 56 - Den Burg S 12151 13010 Nog spannend Sintemaarten VRIJDAG 11 NOVEMBER 1994 cussie over „oud-voor-nieuw" in december. Uiteindelijk werden twee punten, nl. verlichting Molenbos en Sper werpad (f10.000,-) en de parkeer vakken aan Klif in Den Hoorn (27.600,-), wel overgenomen. Dat houdt in dat in 1995 voor ver keersveiligheid f114.411,- resteert. Oud-voor-nieuw Omwille van een duidelijk verga derverloop had het college beslo ten het „oud-voor-nieuw"-beleid pas volgende maand aan de orde te stellen. B en w hadden een lijst je met uitgaven opgesteld, die vol gens hen wel geschrapt kunnen worden. Het geld dat door inleve ring van dit „oud beleid" vrijkomt, moet vervolgens aan andere zaken („nieuw beleid") worden besteed. Natuurlijk waren niet alle raads fracties het hierover eens en kwa men ze met wijzigingen en wensen aanzetten. Tijdens de vergadering kwamen b en w tot de ontdekking dat hun lijstje „oud-voor-nieuw" met meer voldeed. Naar aanleiding van kri tiek uit de raad besloot het college o.a. het sportveld van De Cocks dorp, sportzaal De Ferrever en de subsidie muziekcentrum Ooster end op de begroting voor 1995 te handhaven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5