Cjrocn TimrtsJ'exeU in het hart Uitzetting dreigt voor 15 Poolse leliewerkers Samenwerking besturen Gollards en Sint Jan H drogisterijen Teso-wachtgebouw wordt dubbeldeks Na controle Vreemdelingendienst: Fusie wordt niet uitgesloten 499 UJim mets Indernemers: Wij zijn legaal bezig" Verkrachter aangehouden Vernielingen Nieuwe commandant Texelse brandweer VERDER XT jndit Mummer Sf Choreografische hoog standjes bij GVT 2 s-t Televisieshow rond sinterklaas 5 Nieuwe tanken voor pompstations 5 Sport 7 Texel-Assen: barre tocht vijftig jaar geleden 9 Onder de Pomp BEAUJOLAIS PRIMEUR 1994 texelse^courant «GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10934 jave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 1 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. trtenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. liktle Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, loon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. actie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, <oog, telefoon (02220) - 17266 DINSDAG 15 NOVEMBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. een controle in het leliebedrijf van Jaap Hoogenbosch n de Rozendijk heeft de Vreemdelingendienst geconsta- rd dat 41 Polen zonder verblijfs- en werkvergunning aan t werk waren. De Polen kregen te horen dat zij Nederland jeten verlaten. Via een advocaat zijn zij daartegen in be ep gegaan. ogenbosch had de Polen niet in ndienst, maar maakte van hun nsten gebruik via de Pools- derlandse firma Texpol. Vol- ns hem en Texpol-directeur Pi- Derlacki is er sprake van een ale werkwijze. Zij zien het kort ding, dat binnenkort zal dienen, irom met vertrouwen tege- let. Omdat de Polen slechts zijn loord en de Vreemdelingen- nst de uitspraak van de rechter vacht, lijkt de lelie-oogst geen «aar te lopen. Bij een andere else leliekweker zijn nog vier Gjilse werknemers (niet beho ld tot Texpol) aangehouden. het verleden zijn allerlei trucs lacht om toch met Polen te rken, maar ditmaal ligt de zaak Iers. Het is wel degelijk de be lling dat ik mijn bedrijf zal over igen aan Texpol. Dat is nog niet :urd, omdat de financiering een probleem vormt, maar itractueel is overeengekomen ITexpol per 1 januari 1997 eige- r wordt", aldus Jaap Hoogen- 30-jarige man, die eind okto- in De Cocksdorp een 24-jarige uw twee maal heeft verkracht bedreigd, is op aanwijzing van Texelse politie in Den Helder «gehouden. De man blijkt erdere delicten op zijn naam te iben. dader verblijft sinds anderhalf in Nederland. Hij heeft de uw, die op Texel vakantiewerk Ie horeca deed, enige jaren ge- sn in Zwitserland ontmoet en haar terug in Den Helder. Kort rop bezocht hij haar op Texel, dat de laatste boot al weg liet zij hem bij haar binnen, arna hij zich aan haar vergreep, vrouw deed de volgende dag jgifte. h ens het onderzoek dat volgde j ik het patroon te kloppen met j van twee andere verkrachtin- r i die afgelopen zomer in Den der zijn gepleegd. Daarvan d een meisje van 14 jaar en ij vrouw van 21 het slachtoffer. Izijn aanhouding is de man over e zaken gehoord. Tegen hem ken tevens aangiften van be ding, vernieling en mishande- te lopen. De dader is in achting van afronding van het lerzoek gevangen gezet. Voor uitwijzing naar zijn land van komst lijkt niet waarschijnlijk, dat daar oorlog heerst. bosch. Hij toont het contract dat daarvan de bevestiging vormt. „We hebben voortdurend open kaart gespeeld. Het contract is doorgespeeld aan de Vreemdelin gendienst, aan het arbeidsbureau, aan het ministerie van Sociale Za ken... Blijkbaar willen ze het niet geloven." Volgens de chef van de Vreemde lingendienst Noordkop, W. Nijboer, mag een Pools bedrijf zich best in Nederland vestigen, zolang men maar Nederlands personeel aan neemt. „Alleen enkele sleutelfigu ren mogen de Poolse nationaliteit hebben." Drie directeuren Zoals in een artikel in de Texelse Courant van 26 augustus j.l. al viel te lezen, is Texpol een Poolse ven nootschap met een Nederlandse vennootschap onder firma (v.o.f.) als dochter. Het bedrijf begon ruim drie jaar geleden onder de naam Tuzin in Polen met het zelf telen en verkopen van lelies. De initiatief nemers kregen daarbij de steun van Hoogenbosch, bij wie ze ja renlang ervaring hadden opge daan. Sinds april dit jaar heet het bedrijf Texpol. Twee directeuren doen de zaken in Polen, één (Derlacki) ope reert vanaf Texel. Texpol richt zich niet alleen op de leliesector, maar ook op ander seizoenwerk waar voor het moeilijk is arbeidskrach ten uit Nederland of de Europese Gemeenschap te werven. Piotr Derlacki: „Als het lelieseizoen over is, proberen we aan de slag te ko men in de winterwortels. En in het voorjaar willen we helpen bij de asperge-oogst." Ondernemers De Nederlandse overheid is geen voorstander van de Poolse arbeid sinzet. Het beleid is erop gericht eerst seizoenkrachten in de regio te zoeken, vervolgens in de rest van Nederland en daarna in de EG- landen. Leliekwekers hebben ech ter graag Polen; ze zijn niet veel eisend en werken hard. Toeristen Texpol heeft bij Hoogenbosch ruim veertig Polen aan het werk. Omdat het een v.o.f. betreft, kunnen alle leliewerkers worden beschouwd als firmanten. Hoogenbosch: „Ze willen allemaal ondernemer zijn, geen werknemer" Regiochef Nijboer van de Vreem delingendienst ziet dat anders, maar laat graag het oordeel aan de rechter over. Zijn inspecteurs kwa men op de eerste plaats in actie omdat de Polen niet over de ver eiste papieren beschikten. „Ze zouden een 'machtiging voorlopig verblijf' nodig hebben, maar had den die niet. Wij hebben ze -met een sticker in het paspoort- als toerist aangemerkt. Dat houdt in dat de Polen geen arbeid mochten verrichten." Vorige week maandag leidde dat tot een controle op Texel. Nijboer: „Geen inval, dat klinkt zo negatief. Het was een gerichte controle." Hoogenbosch bevestigt dat het er gemoedelijk aan toe ging. „Er kwamen twee inspecteurs, die alle aanwezige Polen verhoorden. Het was een beleefd bezoek, gezellig met een kopje koffie." Hoogenbosch vreest het vervolg niet. „Op 29 maart is voor alle Poolse werknemers verblijfsver gunning aangevraagd. Antwoord werd nimmer ontvangen. Vanaf 18 mei is Piotr bezig om Nederlanders te krijgen. Dat lukte met, waarna is besloten om de Polen in te scha kelen. Half september is voor hen een werkvergunning aangevraagd, maar die werd afgewezen." Texpol kreeg steun van de Texelse advo caat De Weijer (opstellen con tract) en de Alkmaarse jurist Van Driel (gespecialiseerd in vreemde lingenrecht). Laatstgenoemde treedt op als raadsman in het kort geding tegen de uitzetting. Piotr Derlacki toont zich strijdbaar: „Desnoods gaan we door tot het Europees Hof." Het ziet er naar uit dat, ondanks de regen van de afgelopen dagen, de oogst drie weken eerder dan normaal achter de rug zal zijn. Dat zou betekenen dat alle lelies eind deze maand zijn gerooid en ver werkt. Sint Jan en Samen één/Gollards gaan intensief samenwer ken op bestuurlijk niveau. Een fusie wordt in de toekomst niet uitgesloten. ,,Maar de eigen karakters van de Texelse zorginstellingen zullen gewaarborgd blijven", haast direc teur Hans Bakker van Sint Jan zich te zeggen. Vorig jaar ondertekenden beide in stellingen al een verklaring waarin de wens tot meer samenwerking werd uitgesproken. Hoewel dat dus al enige tijd geleden is, zijn er nog geen concrete resultaten. Hans Bakker: „Er wordt bekeken of koppeling kan plaatsvinden tus sen onze technische diensten, keuken, administratie en meer van zulke afdelingen. Maar we zijn nog niet zo ver dat afdelingen daad werkelijk samengaan." Hij kan ook nog weinig zeggen over eventuele personele consequenties van der gelijke samenwerking. „Het is niet in te schatten hoe zaken zich ont wikkelen. Kijk, als wordt bezuinigd in één organisatie zullen er conse quenties zijn, maar juist door het te spreiden over twee instellingen kun je die voorkomen. We hopen ontslagen te voorkomen via na tuurlijk verloop." Vergrijzing Bakker wijst erop dat de door de provincie aangekondigde reductie van vijftien plaatsen in verzor gingstehuis Sint Jan misschien nog wordt bijgesteld. „Tot dat aan tal is de provincie gekomen met prognoses uit 1992. De demogra fische ontwikkeling van het mo ment kan leiden tot bijstelling en het lijkt erop dat Texel met z'n ver grijzing dan gunstig zit. Wij heb ben bij de provincie aangedrongen op een jaarlijkse toetsing, maar ze houden tot nu toe vast aan de hui dige plannen, die tot 1996 lopen." Door ontwikkelingen op gebied van ouderenhuisvesting en zorg verleningen raken de besturen van Sint Jan en Samen één/Gollards in een stroom versnelling. „We heb ben een gezamenlijk beleidsplan over de nieuwe invulling die we willen geven aan zorg in onze in stellingen. Maar we hebben daar bij met verschillende gesprekspartners te maken, zoals de woningcorporaties, de ziekte kostenverzekeraar, de thuiszor ginstanties en dverheden. Het is natuurlijk onzin om daar, onafhan kelijk van elkaar, mee om de tafel te gaan. Dat is dubbél werk. We moeten één gesprekspartner vor men." Streefdatum Als vervolg op meer samenwer king wordt een fusie tussen de besturen van de zorginstellingen in de toekomst niet uitgesloten, al houdt Bakker de nodige slagen om de arm. „We hebben wel een streefdatum, maar die zeggen we niet. Als het zover is komen we wel met een pasklaar verhaal naar buiten." Lees verder pagina 2 Teso trekt anderhalf miljoen uit voor een ingrijpende ver bouwing van het stationsgebouw in Den Helder. Het nieu we gebouw wordt belangrijk groter, biedt meer comfort en faciliteiten en heeft veel meer allure. De werkzaamheden beginnen eind deze maand en moeten voor de paasvakan tie zijn voltooid. In die periode zullen de passagiers gebruik moeten maken van een noodgebouw en met wat ongerief genoegen moeten nemen. Het huidige stationsgebouw, vol tooid in 1980, past niet meer in deze tijd. Het is te klein, te sober en te grauw, over de toiletten wordt geklaagd en de zitgelegen heid voor de wachtenden is Spar taans. Twintig jaar geleden keek men daar anders tegenaan, maar de passagiers van nu zijn meer kwaliteitsbewust en het ontgaat hen niet dat de walaccommodatie van andere veerdiensten er over het algemeen veel fraaier uitziet, zo is gebleken bij klantenonder- zoek. Een fraai en comfortabel stations gebouw is ook van promotionele waarde voor Texel. Als ver lengstuk van de veerdienst wordt iedere Texelganger ermee gecon fronteerd ep zowel de eerste als de laatste indruk van het eiland wordt er mede door bepaald. Ook de autoloketten en de snackbar ondergaan daarom een op knapbeurt. Dubbeldeks Net als de schepen, wordt het nieuwe stationsgebouw dubbel deks. Er komt een verdieping op waardoor het gebouw totaal 7 meter hoog wordt. Daardoor ont staat ook de ruimtewinst. De op pervlakte blijft ongeveer gelijk. De basis is het huidige gebouw, waar van belangrijke delen in tact wor den gelaten. Het ontwerp van architectenburo Alkema Honingh uit De Koog (die ook het oude gebouw heeft getekend) voorziet in een speelse uitvoering met ronde luifels aan al le kanten. De extra verdieping bestaat uit een aluminium- constructie met veel glas. De uit voering moet ook wat betreft de kleuren harmoniëren met de be staande aanleginrichting en de aan- en afmerende schepen, zodat de mensen die het gebouw betre den het gevoel krijgen dat ze al op- weg zijn naar Texel. Op de pui staat dan ook „Texel" en niet de naam van de bootonderneming. Ook fietsers De benedenverdieping lijkt wat in deling betreft in hoofdlijnen op het huidige gebouw, maar de inrich ting wordt totaal anders. Fietsers en bromfietsers (met uitgescha kelde motor) bevinden zich in de zelfde ruimte als de voetgangers maar volgen verschillende routes bij het passeren van de loketten. De doorgangen worden ruimer, het wachtgedeelte wordt voorzien van betere stoelen, mogelijk van hetzelfde type dat op de schepen wordt gebruikt. De toiletaccom- Deze combinatie van een foto van de bestaande toestanden een Tcken toekomstige situatie geeft een indruk van het door architectenburo Alkema Ho- ningh ontworpen stationsgebouw. a modatie wordt veel omvangrijker en fraaier: het herengedeelte telt vijf urinoirs, drie wc's en twee wasbakken. Het damesgedeelte omvat vijf wc's en drie wasbak ken. Aansluitend bevinden zich een wc voor rolstoelers, EHBO- ruimte en technische ruimte. Net als nu wordt een kwart van het gebouw ingenomen door de niet voor passagiers bereikbare dienstafdeling met kluisruimte, kantine, berging, telruimte, spreek kamer, etc. Geen roltrap Centraal in de vertrekhal voert een brede stalen trap naar de boven verdieping die helemaal als wach truimte is ingericht. Hier begint een loopbrug („gangway") die aansluit op de voetgangerstrap- pen naar het schip. Aan roltrappen bleken zoveel technische en finan ciële bezwaren te zitten, dat hier van is afgezien. Een roltrap naar de eerste verdieping van het stati onsgebouw had nog wél gekund, maar die zou vervolgens in een ge wone trap moeten overgaan, wat op de mensen geen beste indruk zou maken, aldus legt Teso- directeur Rob Wortel uit. De wach- Lees verder pagina 5 In de nacht van vrijdag op zater dag is met een flesje een thermo pane raam van het raadhuis vernield. Eventuele getuigen van dit voorval worden verzocht de Texelse politie te bellen (22188). In de nacht van zaterdag op zon dag is de buitenspiegel van een auto aan de Haffelderweg afge rukt. Op de kruising Schoonoord- singel/Witte Kruislaan werd een verwijsbord naar het Groene Kruis gebouw uit de grond gerukt en ka pot gemaakt. Dick Jongeneel. gistermiddag tijdens een kort bezoek aan de brandweerkazerne in Den Burg. (Foto Frans HopmanI Dick Jongeneel uit Capelle aan den IJssel wordt hoogstwaar schijnlijk de nieuwe commandant van de Texelse vrijwillige brand weer. Gisteren vond op Texel het afsluitende gesprek plaats, waar bij Jongeneel, brandweer en ge meente mondeling tot overeenstemming kwamen. Naar verwachting heeft het college van b en w vandaag tot de benoeming besloten. Gisteravond deelde burgemeester Van Rappard de leden varf de raadscommissie voor algemeen en organisatorisch beleid mee dat één van de vijf overgebleven solli citanten was uitverkoren. Volgens de burgemeester bevestigde Jon geneel tijdens het gesprek van gisteren de goede indruk die hij eerder had achtergelaten. De Zuid hollander, die morgen zijn veer tigste verjaardag viert, reageerde onmiddellijk positief toen hem na afloop werd gevraagd de nieuwe brandweercommandant te wor den. Jongeneel zal zijn functie combineren met die van ambte naar veiligheidsbeleid van de ge meente Texel. Op basis van mondelinge afspraken zal een con tract worden opgesteld. Als b en w vandaag met de benoeming in stemmen, is alleen nog medische goedkeuring nodig. Momenteel is Jongeneel werk zaam als brandveiligheidsadviseur bij ingenieursbureau Oranjewoud in zijn woonplaats. Hoofdtaak is het adviseren van bedrijven en overheden. Tevens is hij betrokken bij veiligheidsopleidingen. Voor dien werkte hij in eenzelfde func tie bij een onafhankelijk adviesbureau in Spijkenisse. Erva ring bij de brandweer heeft Jonge neel ook: dertien jaar lang was hij als medewerker preparatie en pre ventie beroepsmatig verbonden aan het semi-professionele brand weerkorps van Capelle aan den IJssel, waar hij is geboren en geto gen. Op het ogenblik is hij vrijwilli ger in hetzelfde korps. Dick Jongeneel is getrouwd en heeft twee dochters. Het is nog niet bekend wanneer hij als opvol ger van de naar Epe vertrokken Henk Groote op Texel aan de slag kan gaan. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoort? In de Middel ton, die nieuwe villawijk, kregge ze Al Capone bewaking. Jajet, ze hewe de hekke al plaatst, 'et wachte is nag op de slagboom met paskontrole. Je moet gewoon bij Hiafks zijn. Iedere kient, zolang de voorreed strekt, gratis een KeHgeldbon voor Colluna We hebben er duizendenll! (ADVERTENTIE) verkrijgbaar vanaf donderdag 77 november a.s. fles 0,75 liter Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 (ADVERTENTIE) lujrl Jïkrl. tal* Urn. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1