Gevarieerde show met veel hoogstandjes Jubileumshow van 25-jarige vogelclub Stuntpiloten en Flintstones bij GVT Agenda E TEXELSE^? COURANT Ledenvergadering IVN Activiteiten voor jeugd in folder Texelse apotheek houdt Open Dag Even een pak SNERT halen ii Wat ik zeggen wou. „Bolsjoj spassiba" Sfeerverlichting centrum Den Burg Parkeren op Texel Fusie DINSDAG 15 NOVEMBER 1994 huis een openbare vergadering. Onder andere wordt gesproken over wijziging van de bouwver ordening, aanpassing van diver se bestemmingsplannen, het bestemmingsplan voor de ha ven van Oudeschild en de plaatsing van windturbines op Texel. Voor de Katholieke Vrouwenve reniging van Oosterend houdt Harry de Graaf in het Muziek centrum in de Peperstraat een dia-lezing over Nieuw-Guinea; 20.00 uur. Donderdag 17 november In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Clear and present danger". Tussen 19.30 en 21.30 uur kan iedereen gratis kniples krijgen in de Jozefschool, verzgrgd door de 15-jarige Knipkring Texel. Thema: kerstmis. De raadscommissie voor finan cieel, economisch en technisch beleid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Onder andere wordt gesproken over de zonnecollec toren van zwembad Mo lenkoog. In de studio aan de Molenstraat (Buureton) heeft de Stichting Lokale omroep Texel een open bare vergadering van het alge meen bestuur; 20.00 uur. Voor de Agrarische Vrouwen verzorgt Elisabeth de Weijer in Bosch en Zee een lezing over klassieke homeopathie; 20.00 uur. In d'Ouwe ULO opent burge meester Van Rappard de jubi leumtentoonstelling van Op Eigen Wieken; 20.00 uur. Vrijdag 18 november In de Koger dorpskelder begint om 14.00 uur het laatste optre den van de op te heffen zang vereniging Advendo. In d'Ouwe ULO is de ten toonstelling van Op Eigen Wie ken te bezichtigen van 10.00 tot 22.00 uur. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Clear and present danger". SV Oosterend heeft om 20.30 uui ledenvergadering in de kan tine. De training wordt verzet naar 19.00 uur. In Time Out (Ouwe ULO) vertelt een medewerker over de Am bulancedienst Texel, van 20.00 tot 22.00 uur. Hoogwater te Oudeschild Di. 15 Wo. 16 Do. 17 Vr. 18 Za. 19 Zo. 20 Ma. 21 Di. 22 5.45 en 18.45 u. 6.55 en 19.35 u. 7.35 en 20.00 u. 7.47 en 20.25 u. 8.20 en 20.55 u. 8.47 en 21.30 u. 9.27 en 22.11 u. 10.00 en 22.40 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water De zon komt 20 no vember op om 8.07 en en gaat onder om 16 40 u. 18 november volle maan, 19 november springtij. In 1969 tijdens een vergadering in De Zwaan bleek dat konijnen en vogels niet goed samengaan in één vereniging. De vogelliefheb bers stapten uit Kotex en kwa men in de huiskamer van Jan Bruin tot oprichting van een nieu we club. Die kreeg de symboli sche naam ,,Op eigen wieken". Met een fraaie tentoonstelling in d'Ouwe Ulo wordt dit weekend het 25-jarig jubileum gevierd. Op eigen wieken houdt morgen de keuring. Donderdagavond opent burgemeester Van Rappard de tentoonstelling officieel. Vrijdag en zaterdag is publiek welkom tus sen 10.00 en 22.00 uur en zondag van 10.00 en 16.00 uur. De vereniging is begonnen met een groep van veertig vogellief hebbers. Het ging om bezitters van tropische vogels, parkietachti- gen, kanaries en vruchteneters. Aanvankelijk werden tentoonstel lingen gehouden in Casino, de Oranjeboom en De Witte Burcht. Nu zetelt de club naar volle tevre denheid al weer enige jaren in d'Ouwe Ulo. Het ledental is onge veer vijftig personen, dus redelijk stabiel. Wel is er sprake van enige vergrijzing, jonge leden zijn van harte welkom. Vers bloed Tussen september en maart ko men de leden eens per maand bij elkaar voor het uitwisselen van er- Op maandag 21 november om 20.00 uur houdt IVN afdeling Texel de jaarlijkse ledenvergade ring in de Slinger van EcoMare. De eerste helft van de vergadering wordt besteed aan zakelijke pun ten, o.a. activiteiten voor het ko mende jaar. De landelijke IVN wil in 1995 aandacht besteden aan het thema „Natuur in stad en dorp". Bij genoeg belangstelling kan IVN-Texel hier ook op insprin gen. Na de pauze krijgen de leden een kijkje achter de schermen van de vogelopvang van EcoMare. Alle leden wordt verzocht aanwezig te zijn. Voor vragen of verder infor matie: telefoon 13582. Het jeugd en jongerenwerk pro beert kinderen van 12 tot 15 jaar te bereiken via een folder. Hierin staan de activiteiten die in Time Out worden gehouden. De folder wordt op school verspreid. Morgen wordt van 14.00 tot 16.30 uur een schildermiddag gehouden met als thema „winter". Vrijdag vertelt de Ambulancedienst tus sen 20.00 en 22.00 uur over hun werk. Woensdagmiddag 23 november wordt aan silhouettekenen gedaan en op vrijdag 25 november is er een disco-avond. varingen, lezingen en advieze Soms worden daarbij deskundigs uitgenodigd. Er worden ook vogels geruild en twee maal pi jaar wordt gezamenlijk een bez<x gebracht aan de grootste vog markt van Nederland in Mepp Daar wordt „vers bloed" gehaa oi om inteelt te voorkomen. „We zi een gezelligheidsclub al strevfji we wel naar kwaliteit", aldus van de leden. Op eigen wieken toont haar dierlai onder andere tijdens verschillen i; Texelse dorpsmarkten in de zomi Op de jubileumtentoonstelling zi|- len zo'n 200 vogels te zien zijn. is vooral een grote verscheiden heid aan tropische vogels. Eure verzorgt de florale aankledin Ook de aquariumvereniging en bijenvereniging geven acte de pf sence. Er wordt een video vï toond die is gemaakt bij ledi thuis. Daarnaast is er een verkoo hoek, waar ook informatie ks worden verkregen over de verzo ging van de vogels. Om de clubk te spekken wordt een tombola o houden met fraaie prijzen. De Texelse apotheek heeft ei gedaanteverwisseling ondergaa ledereen wordt zaterdag tussi 13.00 en 17.00 uur in de gelege heid gesteld de apotheek te bek ken, zowel voor als achter balie. Mederwerkers zullen laten zfi wat allemaal gebeurt met een ceptenbriefje van artsen. Dat namelijk veel meer dan een bot schappenlijstje. Gegevenscontrc wordt secuur uitgevoerd, zod het juiste middel in de juiste dos ring bij de juiste patiënt komt. als meerdere middelen zijn voorg schreven, wordt gecontroleerd die elkaar verdragen, versterken juist tegengesteld werken. Behalve het aftellen, verpakken etiketteren van geneesmiddel# worden ook zelf medicijnen Q maakt. Tijdens de open dag woi dit gedemonstreerd en mag h publiek zelf proberen een tube vullen en capsules te maken vens wordt informatie gegev over middelen, maar ook hulpmiddelen bij lichamelijke p' blemen. Alle bezoekers krijgen behalve k< fie of thee een leuke attentie voor kinderen is er een kleurplai (ADVERTENTIE) in Jonge stuntvliegers zorgde voor een sensationele act. VERVOLG VAN PAGINA 1 |ti»-v>-n van llulrii n-raimM«<A-fc|Mv»d >an iV nilulr Na hun optreden van 4 november j.l. in de R.K. kerk van Den Burg, heeft het Neva Ensemble uit St. Petersburg mij verzocht een woord van dank te willen schrijven aan al diegenen, die ertoe bijgedragen hebben om het verblijf en het op treden op Texel tot een groot suc ces te maken. Allereerst uw reizende ambassa deur op het vaste land, de musi cus Willem Beerling, die werkelijk alles in het werk heeft gesteld om het ensemble naar Texel te krijgen. Bovendien heeft hij zich uiterst verdienstelijk gemaakt tijdens hun verblijf op het eiland door hen de mooiste plekjes te laten zien en een bezoek aan EcoMare en het „Russenkerkhof" mogelijk te ma ken. Op de begraafplaats zong het koor spontaan het lied „Voor U zin gen wij" van de in 1954 in Parijs overleden Russische componist Alexander Labinsky. Verder een woord van dank aan restaurateur Ronald Kleinveld van de „Graanzolder" die het ensem ble op een compleet en overheer lijk visdiner trakteerde. Grote waardering ook voor de heer An- dries Huberts van de Wel- zijnsstichting die het optreden mogelijk maakte en zorgde voor de perfecte organisatie die nu een maal vereist is bij een dergelijk evenement. En tot slot en zeker niet als laatste willen zij de families Krijnen, Beer ling, Westbroek en Bakker erken telijkheid betuigen voor de geweldige verzorging en de prach tige kamers, die deze families be langeloos aan de koorleden ter beschikking stelden. Het was voor hen een schitteren de ervaring, een paar dagen op Texel te mogen verblijven en zij ho pen van ganser harte een volgend jaar weer terug te mogen komen. Bolsjoi spassiba-Hartelijk dank! Kees Heddes, Alkmaar Medewerkers van de VEM in stalleerden in de Parkstraat in Den Burg de armaturen voor de sfeerverlichting boven de winkelstraat. De aankleding is een initiatief van de Onderne mersvereniging Den Burg (OVD) dat door de mid denstand is overgenomen. Het uniforme straatbeeld moet de mensen prikkelen hun inkopen in Den Burg te doen in plaats van bijvoor beeld Den Helder, waar het winkelcentrum „De Kroon- passage" is gerealiseerd. „Texelaars die denken dat een actieve buurman voor hen niet nadelig is doen aan struisvogelpolitiek", aldus OVD-voorzitter Kees Jaap van der Kooi, tijdens de ledenver gadering. Hij pleitte voor een gezamenlijk constructieve opstelling van de middestan- ders. Feest act ie Met enige trots presenteerde hij de ondernemersactie „De cember Feestmaand". Bij besteding van een tientje in de deelnemende zaken ont vangt de klant een lootje, dat voorzien moet worden van naam en adres. Het prijzen pakket is opgeschroefd tot f20.000,-, verdeeld over twee akties. De hoofdprijs bedraagt f2.500,- contant. De overige prijzen (Burgse Boffers) zijn te besteden bij de bedrijven. De aktie loopt van 23 november tot 5 december. IFoto Gerard Timmerman) De kleuters demonstreerden hun vordering in het onderdeel Dikkertje Dap. Jazzmeisjes als de Flintstones verkleed in de rockmobiel. Jongens die als stuntpiloten door de sporthal vliegen, meis jes die aan de ringen halsbrekende toeren boven het publiek uithalen, The Flintstones en de nodige choreografische hoogstandjes. Ze vormden de hoogtepunten in de drukbe zochte show van de Gymvereniging Texel (GVT) die in een adembenemend tempo vlekkeloos verliep en de toeschou wers een boeiende zaterdagavond bezorgde. De waardering voor organisatie duo Nico en Yvonne Stoter bleek aan het eind uit een omvangrijk spandoek „Ons Genoegen" waar op het tweetal werd bedankt. Maandenlang hadden ze zich voorbereid op de presentatie die voorgaande edities moest doen verbleken. GVT wilde vooral laten zien dat het niveau binnen de ver eniging de laatste jaren flink is ge groeid. Steeds vaker blijven jongèns en meisjes ook na de „kri tische leeftijd", zo rond de dertien tot veertien jaar actief op de gym- nastiekvloer. Doel was een show die niet alleen voor de ouders van de betreffende kinderen leuk is, maar waarbij iedereen de hele avond op het puntje van z'n stoel blijft zitten. Om goed voor de dag te komen was langdurig geoefend om de soms gewaagde onderdelen vlek keloos uit te voeren. Het resultaat was een gevarieerde demonstratie van gymnastiek, turnen en dans waarbij elk van de 33 onderdelen een ander thema had. Flitsende kleding, gewaagde oefeningen, knappe dansen, uitgekiende ver lichting en bijpassende muziek verhoogden het showgehalte. Er zat vaart in het programma. Zo dra een onderdeel was afgerond liep de organisatie zich in het zweet om de toestellen voor de volgende act te installeren. Daarbij schroomden ze niet de nieuwsgie rige TC-verslaggever aan het werk te zetten. Elk nummer werd voor uitgegaan door een dia op een reusachtig scherm. Weinig tijd was er geweest voor de voorbereiding van de massale Muppets-openingsact „Together again" waarbij alle (bijna 400) le den gezamenlijk de vloer opgin gen. De act was een knap staalte van choreografie waarmee docen te Yvonne Bruining demonsteerde dat haar bijscholing vruchten heeft afgeworpen. Minder gedisci plineerd, maar vrolijk en chaotisch scheurden de allerkleinsten op de Normaal-kraker „Oerend Hard" met kleurige ballonnetjes door de piste. Op de wijze van Dikkertje Dap deed een groep van ruim vijf tig kleutertjes het nog eens dun netjes over. Georganiseerd namen de kleintjes de ene na de andere hindernis in het parcours, waarbij show- en dansnummers. Zo raas den de jazzmeisjes van zeven jaar in Flintstones-outfit in hun nage bouwde rockmobiel door de zaal. Gehuld in lange regenjassen had den de jazzdames geen probleem met een uitstapje naar de wereld van de blues. Spektaculair was het springnummer, waarin zo'n ze tot groot vermaak van het pu bliek denodige branie niet achter wegen lieten. Na afloop verdrongen de ouders zich rond het tafereel om hun kroost trots naar zich toe te halen en ruimte te maken voor het jazzballet. Bege leid door de popmuziek van Roxet- te demonstreerden de danse ressen waar Dikkertje Dap toe kan leiden. Om de maat van een Otis Redding's evergreen „Sitting on the Dock of the Bay", rangschik ten zesjarig meisjes zich volledig synchroon op drie brugtoestellen, een opzetje dat liet zien dat bij GVT aan creatieve ideeën niet ont breekt. Kromme tenen Behalve de brug, demonstreerden de GVT'ers hun kunnen aan de rin gen, op de mat, de balk en andere toestellen waarbij ook het leerpro gramma in verschillende stadia voor het voetlicht kwam. Spekta kel was er bij het springnummer van jongens van 11 tot 16 jaar. Ouders keken met kromme tenen toe hoe hun zonen met reu zensprongen over elkaar heen dui kelden en tot ieders geruststelling een zachte landing maakten op het springkussen. Gracieus balan ceerden meisjes van zeven jaar op de balk. „Maar die hebben dan ook nog niet geleerd om eraf te vallen", kondigde speaker Andrew Albers tussen de bedrijven door aan. De gymoefeningen werden zoveel mogelijk vermengd met zestig GVT'ers gegroepeerd over vier kasten sprongen. De show werd evenals het begin met een choreografisch hoogstandje afgesloten. Ver na tienen mocht iedereen nog een Dinsdag 15 november In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Speed" en om 21.15 uur „The Joy Luck-club". In de kantine van de sociale werkplaats De Bolder houdt om 19.30 uur de raadscommissie voor welzijnsbeleid een open bare vergadering. Onder andere wordt gesproken over het dorpshuis van De Koog, zonne- energie voor zwembad Molen koog en huisvesting van de Bolder. De Dorpscommissie Den Burg vergadert om 20.00 uur (n dorpshuis d'Ouwe ULO. Woensdag 16 november De Plattelandsvrouwen houden in de Doopsgezinde kerk in Den Burg een koffieochtend voor le den van 75 jaar en ouder; aan vang 9.30 uur. In Cinema Texel draait om' 14.00 uur „De Aristokatten", om 19.00 uur „Speed" en om 21.15 uur „The Joy Luck-club". In jongerencentrum Time Out (Ouwe ULO) kan tussen 14.00 en 16.30 uur worden geschil derd. Thema: winter. In Time Out verzorgt de Mu ziekschool om 19.15 uur een voorspeelavond. De raadscommissie voor ruim telijk en huisvestingsbeleid heeft om 19.30 uur in het raad- keer opdraven. Sommige kleintjes die in de armen van vader of moe der al in slaap waren gedommeld deinden met nog bleke gezichtjes mee op de maat van Pinokkio. De gymnasten waren niet de eni ge die een drukke avond hadden. Geluidstechnici Jeroen Haak, Mare Roeper en hun collega's zorgden vanachter een batterij van apparatuur voor de begeleidende muziek en lichteffecten. Om al het materiaal te installeren waren technici daags tevoren tot diep in de nacht bezig geweest hun mate riaal te installeren. In de sporthal zelf was ook het nodige op z'n kop gezet. Om de vele toeschouwers te huisvesten waren in de zaal ex tra tribunes geïnstalleerd. Die moesten nog dezelfde avond wor den afgebroken omdat de zaal zondag leeg moest zijn voor zaal voetbal. Texels Belang komt binnenkort met een parkeernotitie voor heel Texel. De partij wil auto's uit de richting De Cocksdorp rond Den Burg leiden, langs de grotere par keerterreinen. Het CDA haakte daarop in met het voorstel de Ko- gerstraat vanaf de Beatrixlaan af te sluiten. „Laten we dat in ieder geval eens een jaar proberen", al dus Jan Koolhof. Wethouder Schil ling zag er niet veel in. Erna Eelman (VVD) hoopte dat de uitbreiding van de Cocksdorper parkeerplaats aan de Molenlaan niet ten koste gaat van die aan de Langeveldstraat, die voor 1996 op het investeringsplan staat. Vol gens Schilling willen de „durpers" liever zo snel mogelijk uitbreiding van het eerstgenoemde terrein. „We zijn er toevallig pas geweest om te praten met de dorpscom missie. Die grond daar is al van de gemeente. We hebben alleen nog geen geld voor de aanleg, maar hopelijk komt dat boven tafel als u straks enige trucs uithaalt. Over de Langeveldstraat is niet gespro ken, dus dat heeft geen hoge prio riteit." Eelman bestreed dat, maar daar ging de wethouder niet op in. een feit is zal eerst worden onder zocht hoe beide instellingen elkaar qua werk kunnen steunen en aan vullen. De bedoeling is om voor zieningen kwalitatief en kwantitatief in stand te houden, ook als er minder geld van de over heid komt. „Personeel dat tussen de tehuizen heen en weer holt? Ik denk niet dat dat het gevolg zal zijn. We streven er altijd naar be woners 2oveel mogelijk dezelfde gezichten te laten zien en dat blijft zo. We praten over drie zorgloka- ties met drie zorgteams. Die hou den hun eigen karakter. Maar het is toch prachtig als in geval van knelpunten oplossingen kunnen worden geboden? We kunnen el kaar hulp bieden als dat nodig is." Sint Jan beschikt over een bestuur van vijf personen, de Gollards telt er negen. „Maar het is helemaal nog niet bekend hoe het er in de praktijk gaat uitzien Het is on doenlijk om elke week met veer tien man te overleggen. We gaan met een projectgroep aan de slag waarin afvaardigingen van beide besturen en van de directies zit ten. Zij zullen een plan uitwerken en terugkoppelen naar hun eigen mensen." Als de bestuurlijke samenwerking

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2