00 Texelaars tewerkgesteld en allemaal heelhuids terug We hadden maar één gedachte: wegwezen" arre tocht naar Assen nu 50 jaar geleden Op gedenkplaat komen ongeveer 160 namen ées Drijver wist aan Assen te ontsnappen Texelse slachtoffers wereldoorlog TEXELSE^» COURANT Klaverjasdrive voor Zonnebloem Grootkoor geeft speciaal concert Ledenvergadering TVO Operette matinee voor Texelaars in De Kampanje DINSDAG 15 NOVEMBER 1994 laars die in 1944 in Assen te werk zijn gesteld, zullen dfgelopen dagen wellicht heel wat keren in gedachten if die tijd zijn teruggekeerd. is precies vijftig jaar geleden dat alle mannelijke Texe- s, tussen de 17 en 35 jaar, zich moesten melden bij de etkommandant". De oproep, op 10 november 1944, 3/n als een donderslag bij heldere hemel en niemand wist er stond te gebeuren. Hoewel veel Texelaars vreesden T tewerkstelling in Duitsland, meldde het overgrote deel de opgeroepen mannen zich aan. Het dreigement dat iedere niet verschenen man familieleden zouden worden tgenomen - in eerste instantie de vader - vatte bodem. erduikpogingen werden door ^Jia's en afzetting van wegen mderd. De vraag waaróm de men op stel en sprong werden voerd, hield menigeen bezig, noedelijk waren de Duitsers g voor een geallieerde invasie, wel eens steun zou kunnen en van het „weerbare deel van nannelijke eilandbevolking". ;erste groep Texelaars vertrok 10 november 1944. Het zou verschrikkelijke tocht worden, een nog steeds niet bekende Ibestemming. De weersom- digheden waren slecht en om- de oproep zo plotseling was omen, was een groot deel van 200 mannen qua kleding en sel niet voorbereid op de [tocht die voor hen lag. Na op jveld De Kooy in Den Helder te ben overnacht, leidde de tocht ÏHippolytushoef op Wierin- waar de mannen in een jolgebouw werden onderge- ht. De volgende dag, tijdens nars over de Afsluitdijk, ging egen over in sneeuw. Door en verkleumd kwamen de man- in Witmarsum aan, waar ze tot hun vreugde hartelijk werden onthaald. Sommigen konden hun versleten schoenen zelfs verruilen voor een paar klompen... Onbegaanbaar De sneeuw zette door, zodat de wegen op de vierde dag steeds slechter begaanbaar werden. Bo vendien moesten de Texelaars «het zonder proviand en „bezemwa gen" stellen, omdat de paarden die de bagagewagens trokken, uit vielen door vermoeidheid. De om standigheden bleken voor een aantal mannen te zwaar. Zij moesten in Leeuwarden vanwege uitputting in een ziekenhuis wor den opgenomen. Tot verbazing van de mannen troffen zij in de stationshallen vqn de stad een tweede 'zending' van 500 Texe laars aan, die 12 november ver trokken was. Zij bleken door Teso - in verband met het weer - niet in Den Helder maar in Harlingen te zijn afgezet, wat de voettocht aan merkelijk bekortte. Het is begrijpe lijk dat deze groep véél fitter in de Friese hoofdstad arriveerde. De volgende dag, 14 november in middels, ging de reis verder per trein. Vanuit de wrakkige, raamlo ze wagons, werd angstvallig in de gaten gehouden of de trein rich ting Duitsland zou rijden. Als het die kant op zou gaan, hadden ve len het vastomlijnde plan om uit de ramen van de langzaam rijden de trein te springen. Een zucht van opluchting werd geslaakt toen de trein al vóór Groningen naar het zuiden afboog. Omdat de Duitsers bij de aan komst van de Texelaars in Assen zéér verbaasd reageerden en ab soluut niet op hun komst waren voorbereid, bleef er aanleiding om te denken dat de eigenlijke be stemming wel degelijk Duitsland was geweest. Na veel vijven en zessen vonden de 700 Texelaars een onderkomen in verschillende gebouwen. Wat later werden zij ondergebracht in Port Natal, een leegstaand psychiatrisch zieken huis. Omdat het de eerste veertien da gen bijna constant regende, raak ten de Texelaars bij het graven van de loopgraven dagelijks doornat en stonden ze tot hun knieen in de modder. Het thuisfront maakte zich grote zorgen. Er moest een manier worden gevonden om ex tra kleding en schoeisel naar As sen te krijgen. De oplossing werd gevonden in de persoon van Jaap Schoorl, die na enig aandringen bereid bleek de gevaarlijke tocht te ondernemen. Op 23 november, veertien dagen na het vertrek van de eerste groep, reisde hij op een trekkertje met een gaspot af naar Assen. Ruim 28 uur later kon hij de pakketten en de post bij de 'jongens' afleveren. Kort na sinterklaas arriveerde de derde en laatste groep Texelaars in Assen, bestaande uit 100 man. Dit waren mannen, ouder dan 35 jaar, die door de NSB als „staatsge- vaarlijken" waren bestempeld: po litiek onbetrouwbaar of opgepakte onderduikers. Vlak voor kerst maakte Jaap Schoorl zijn tweede reis naar As sen. Ditmaal duurde de reis veel langer, want een kapot wiel - mid den in de nacht - en %en lekke band zorgden voor veel opont houd. Al met al was hij twee maal vierentwintig uur achteréén op pad voor hij z'n eilandgenoten kon verblijden. Kosthuizen De tewerkgestelden werden door de Duitse bezetter voornamelijk ingezet bij het graven van loopgra ven en het aanleggen van tank versperringen. Na verloop van tijd Het gebrandschilderde raam in de Katholieke kerk bestaat uit drie delen. Unks is de af vaart uit de haven te zien, in het midden St Josef laan wie het gebed was gerichtI en rechts de thuiskomst in een Texels landschap met schapen. fo,0 Frans Hopman kregen de Texelaars door hoe ze de boel zoveel mogelijk konden vertragen, een zaak waar de man nen uiteraard eer inlegden. De behuizing, Port Natal, bleek al spoedig een echt 'luizennest'. Dit was er oorzaak van dat de man nen na een tijdje een kosthuis mochten zoeken. Eindelijk vonden ze weer de gezinswarmte die ze zo verschrikkelijk hadden gemist. Op het eiland werd uiteraard enorm met de mannen meegeleefd. Aan vankelijk was er het nodige telefo nische contact, maar omdat het gebel de Duitsers al snel begon te vervelen, werd hieraan een eind gemaakt. Alleen de in de We verstraat wonende Bram Vermeu len mocht regelmatig telefonisch contact met Assen onderhouden. Het nieuws dat hij uit de gesprek ken opmaakte, verwerkte hij in een soort muurkrant, die hij voor z'n raam hing. Op 29 januari 1945 maakte Jaap Schoorl zich op voor zijn derde en laatste tocht. Ditmaal op een rupstrekker van 40 pk, want het trekkertje waarmee de eerste twee tochten waren gemaakt, lag in verband met een vervuilde mo tor uit elkaar. Terwijl hij zich met een snelheid van zes km per uur door de sneeuwhopen ploegde, kreeg hij te maken met het ene pechgeval na het andere. Een ge broken as was er de oorzaak van dat hij zelfs helemaal terug moest naar Texel om van daaruit met een andere trekker en wagen opnieuw te starten. Ditmaal duurde het drie etmalen voor hij, onder ijzige tem peraturen, Assen bereikte. In to taal voorzag hij de mannen van liefst 2600 pakketten. Kanongebulder Op 10 maart kregen de tewerk gestelden sensationeel nieuws: vanaf Texel waren 300 vrijstellin gen geregeld. Terwijl de geallieer den Assen naderden en het kanongebulder in de verte hoor baar was, mocht de eerste groep op 12 maart vertrekken. De laatste grote groep werd op 27 maart door de Assenaren, met wie in de loop der tijd een sterke band was opgebouwd, hartelijk uitgewuifd. Een klein deel van de tewerk gestelden mocht pas veel later weg. Met hun thuiskomst, op Tweede Pinksterdag, waren alle Texelse mannen weer huiswaarts gekeerd. Expositie In maart 1990 is bij het verblijf van de Texelse mannen in de Drentse hoofdstad uitgebreid stilgestaan. Op Texel en in Assen kon het pu bliek zich aan de hand van exposi ties - ondermeer samengesteld door Dick Lemstra - over de te werkgestelden laten informeren. Vanaf Texel werd een sportieve tocht naar Assen georganiseerd, die drie dagen in beslag nam. Na de oorlog schonk Texel aan de kerk van het naburige Drentse dorp Vries een kroonluchter. As sen kreeg een blijvende herinne ring in de vorm van een „Texel-bank", die door Texelaars zelf werd gemetseld. In de katholieke kerk in Den Burg is een prachtig gebrandschilderd raam te bezichtigen dat ook aan het verblijf in Assen herinnert. Het werd in 1948 geplaatst. „Eerder waren de materialen gewoon niet verkrijgbaar", vertelt Piet Graaf (82 jaar) uit Den Burg. „Omdat het bestaande raam licht beschadigd was, ontstond het idee om een raam ter gedachtenis aan Assen aan te brengen. Een paar dagen nadat we daar naar toe waren ge bracht, heeft de toenmalige pastoor vanaf de preekstoel gebe den dat alle mannen, eer de maand maart om was, weer op Texel terug zouden keren. Uit dankbaarheid wilde de gemeen schap graag een blijvende herinne ring." Het raam werd bijeengebracht door giften uit de kerkgemeen schap. „Het kostte ongeveer f8000,-", herinnert Graaf zich, „voor die tijd een enorm bedrag, maar het was zo bij elkaar. Men beschouwde het echt als een godswonder dat iedereen onge deerd was thuis gekomen." I alle jonge Texelse mannen *den zich bij de Duitsers om ■rkgesteld te worden. In lerend en omgeving hebben tijdens de oorlogsjaren veel 'rduikers opgehouden. Cees er, nu 75 jaar oud, was één hen. Hij dook gedurende de oorlog onder, waarbij hij één- werd opgepakt. ras in 1940 twintig jaar oud, te bij z'n vader als timmer- m het bedrijf en woonde nog Ii. „We hadden een huis aan de ^straat, aan de buitenkant van 'erend. Een onderkomen met eg mogelijkheden om je on- baar te maken als er naar je gezocht." «pen om voor de Duitsers te ;n werken, werden door Drij- genegeerd. „Het is nooit één lent in me opgekomen om me «Iden. Ik had maar één ge- ite: wegwezen. We hadden in and met het timmerbedrijf schuren rondom het huis. In van die schuren lagen alle- I netten van de Oosterender srvissers opgeslagen. Daaron- «dden we een pracht van een ilplaats gemaakt. Rondom huis hadden we er trouwens veel meer. Ook in het dorp zelf ik goed de weg. Aan de Ach tertune stond een blok van vier woningen, waar je onder alle vloe ren doorkon." Tijdens het onderduiken zat Drijver niet stil. Er werd thuis illegaal olie geperst en graan gemalen. Ook werden er klompen verzoold. „Als je alle klompen die we gedurende de oorlog in onze handen hebben gehad bij elkaar optelt, moeten dat er toch gauw duizend zijn ge weest. En we maakten voor de kottervissers - de kotters waren door de bezetter in beslag geno men - visbootjes. Ik schat dat we er wel zo'n 80 hebben gemaakt." Ondergrondse Cees Drijver maakte deel uit van de „stille ondergrondse", een groepering die tot doel had de Duitsers te saboteren. Zijn vader behoorde tot de landelijke verzets beweging. De stille ondergrondse bestond voornamelijk uit Ooste- renders en een paar mannen uit Den Burg, totaal een man of twaalf. Drijver weet niet alle na men meer in herinnering te bren gen, maar Arie Moor, Huug Snoek, Piet Dogger, Klaas Druif, Jan Trap, Lo Bremer en Stoffel behoorden in ieder geval tot de groepering. Omdat er op Texel niet echt veel te saboteren viel, maakte Drijver zich verdienstelijk door mede- ,,Het was zo vanzelfsprekend dat je niet voor de Duitsers ging werken, dat tventuele gevolgen niet stil stond." Foto Frans Hopman Cees Drijver op 25-jarige leeftijd. onderduikers van eten of van etensbonnen te voorzien. „Er za ten veel mannen in de landerijen rondom Oosterend verborgen en die bracht ik dan 's avonds het no dige" De groepering beschikte wel over wapens, maar Drijver kan zich niet herinneren dat die ooit zijn ge bruikt. „De sabotage speelde zich op een ander vlak af. De onder grondse heeft bijvoorbeeld een keer een distributiekantoor ge kraakt om aan etensbonnen te ko men. 's Avonds leverden wij die dan weer af bij de onderduikers." Stempel Niet alleen de onderduikers, maar ook de houtleveranciers van de fir ma Drijver - gevestigd aan de vaste wal - werden van voedsel voorzien. „Op Texel was geen hon gersnood, daar kunnen we kort over zijn. Aan de overkant was dat wel anders. Officieel mocht je maar één zak aardappelen en 10 kilo meel naar een adres sturen. Daarvoor had je een stempel van de Ortskommandant nodig. Dat beperkte de mogelijkheden tot hulp dus enorm. We hebben die stempel gewoon keurig nage maakt en zodoende heel wat meer voedsel kunnen versturen dan was toegestaan." Razzia Cees Drijver kwam ongehinderd de eerste oorlogsjaren door. Een razzia maakte aan zijn onderduik periode tijdelijk een einde. „Ik was tegels aan het leggen bij ons woonhuis, toen ik plotseling door de Duitsers werd overrompeld. Ik kon geen kant meer op en werd met een paar vrachtwagens vol opgepakte Oosterenders naar De Noordbatterij op De Krim ge bracht. We werden daar te werk gesteld en moesten graszoden op de duinen leggen." „Op een avond werden we tegen zevenen plotseling vrijgelaten met de mededeling dat we ons de vol gende morgen om zes uur moesten melden in de Zeevaart school. Dat bleek dus voor Assen te zijn, al wisten we dat op dat moment natuurlijk niet. Dwars door de velden ben ik op Ooster end aangegaan, (k had nog één uur voor de spertijd inging. Er heerste paniek onder de mannen. Velen probeerden weg te komen, maar de Duitsers hadden alle bui tenwegen afgezet. De jongens lie pen regelrecht de fuik in." Nieuweschild „Ik ben nu weg, dus ik blijf weg, dacht ik. Na even thuis te zijn ge weest, ben ik achter Oosterend het land ingelopen. Daar trof ik meer jongens aan die een uitweg zochten. Ik ben doorgelopen tot Nieuweschild, waar ik bij de fami lie Duinker weer ben ondergedo ken. Teun en Piet Duinker hielden zich daar ook schuil. Het was een uitstekende plek om weg te krui pen. Elke bedreiging kon je daar ki lometers ver zien aankomen." Er werd een schuilplaats gefabri ceerd onder een stapel dozen met generator-antraciet en overdag waren de mannen doende met graan malen en olie persen. Na een enkele maal hals over kop het „hol" in te zijn gedoken, vond Cees Drijver het na een week of zes wel weer tijd om op huis aan te gaan. „Op die manier ben ik dus aan Assen ontsnapt. Mijn vader, die door zijn activiteiten voor het landelijk verzet door de Duitsers als „staatsgevaarlijk" was bestempeld, wist de dans ook te ontspringen. Terwijl hij bij de ha ven al klaar stond om te worden getransporteerd, is hij achter het Teso-gebouw gedoken en ont snapt." Russenoorlog De rest van de oorlog bracht Cees Drijver thuis door, in de nabijheid van het veilige hol onder de visnet ten. Het uitbreken van de Russen oorlog luidde het einde van de onderduikperiode in. De geduren de de oorlog verstopte motor werd weer voor de dag gehaald en Cees Drijver maakte als motor ordonnans menig ritje over het eiland. „Ik werd toegevoegd aan boswachter Epe, die ook lid van onze organisatie was. Vervoer was schaars, dus ik heb heel wat per sonen achterop gehad. Ook Rus sen als commandant Milkiè. De stille ondergrondse werd verder in gezet om NSB'ers te bewaken." Radio Het aankomen van de reddingboot Joan Hodshon in Engeland, is één van de momenten die Cees Drijver zijn leven lang niet zal vergeten. „We hadden een radio verstopt en op verzoek van m'n vader, die bij die actie was betrokken, zat ik alle codeberichten te noteren. Ik be greep niets van de dingen die ik zat op te schrijven. Toen ik echter het bericht „het paardje liep met lusten" doorkreeg, sprong m'n va der als een veer omhoog. Die blijd schap is me altijd bijgebleven." Op de vraag of hij als onderduiker wel eens bang is geweest dat de Duitse bezetter zijn familieleden zou oppakken, blijft het even stil. „Voor mijn ouders is het zelfs geen kwestie van overwegen geweest. 'Wegwezen' was het enige dat je hoorde. Wat dat betreft zou ik am per de kans hebben gekregen om me te melden. Het was zo van zelfsprekend dat je niet voor de Duitsers ging werken, dat je bij eventuele gevolgen niet stil stond." „Ze hebben vast wel over me in de rats gezeten, daar twijfel ik niet aan. Die keer dat ik vanaf de Noordbatterij kwam - ik wou eerst even gewoon thuis zijn - kreeg m'n moeder het benauwd. 'Opschie ten, weg hier', zei ze. Ze vond het veel te gevaarlijk voor me. Maar het was een dreiging waar je mee leerde leven. De zaken lagen ge woon zo. Het was niet anders." Margreet Berndsen Het plan om bij het monument aan de Kogerstraat een gedenk plaat aan te brengen met de na men van Texelse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gaat door. Voordat de namen definitief worden aangebracht zal de bur gerij inspraak krijgen. In decem ber wordt de ontwerplijst ter inzage gelegd zodat ieder gele genheid krijgt voorstellen te doen ter aanvulling of correctie. Al geruime tijd is een werkgroepje, bestaande uit mensen van het voormalig verzet met ambtelijke assistentie van de gemeente, be zig met de lijst. Gebruik makend van verschillende bronnen zijn in middels bijna 160 namen verza meld, Texelaars die als gevolg van de tweede wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Aan dat be grip wordt een brede uitleg gege ven. Niet-Texelaars die op Texel omkwamen (zoals enkele „Amsterdammertjes") staan er ook bij en Texelaars die elders op de wereld als gevolg van oorlogs handelingen de dood vonden, eveneens. Tot de laatste categorie horen onder andere mensen die in concentratiekampen bezweken of bij gevechtshandelingen op zee. Klaverjasclub De Doormars uit Ou- deschild houdt vrijdag om 20.00 uur een drive ten bate van De Zon nebloem. Kaarters van het hele eiland worden uitgenodigd om met een maat naar dorpshuis 't Skiltje te komen. Het inschrijfgeld bedraagt f7,- per koppel. Er wordt tevens een verloting gehouden met fraaie prijzen. De opbrengst van de avond komt geheel ten goede aan De Zonnebloem. Het overgrote deel van de namen betreft echter slachtoffers van de „Russenoorlog" van april 1945. Het spreekt vanzelf dat het voor nabestaanden bijzonder kwetsend kan zijn als namen worden verge ten. Of als namen op de lijst ko men die er niet op thuishoren. De werkgroep is zeer nauwgezet be zig geweest, maar hoopt toch dat veel Texelaars de lijst zullen inzien en niet zullen aarzelen gemoti veerd bezwaar te maken als ze on volkomenheden zien. Als de namen eenmaal op de plaquette zijn aangebracht, kan er niets meer worden veranderd. Over de technische uitvoering van de ge denkplaat zijn nog geen besluiten genomen. Te verwachten is dat de plaat in elk geval deel zal uitmaken van het bestaande „algemene" monument, zodat op de begraaf plaats (waar reeds verschillende verschillende monumenten staan die bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei apart aandacht krijgen) geen nieuw herdenkingsobject zal ontstaan. Het Grootkoor Noordholland, waarin ook een aantal Texelaars meezingt, verzorgt zaterdag een concert in „Quelderduyn" in Den Helder. Het 300 stemmen tellende amateurkoor krijgt medewerking van The Stockbridge Brassband, één van de beste brassbands uit Engeland. De band zal zowel apart als samen met het koor diverse werken ten gehore brengen. Ver der zorgt pianist Rob van Dijk, die onlangs tijdens het jubileumcon cert van het Texels Christelijk Mannenkoor de show stal, voor de muzikale begeleiding van het'koor. Het Grootkoor is vorig jaar ont staan en staat onder leiding van de twee dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen. Kaar ten voor het concert zijn verkrijg baar bij het VVV-kantoor in Den Helder. De aanvang van het con cert is 19.30 uur. TVO houdt donderdag 24 novem ber om 20.00 uur een ledenverga dering in Bosch en Zee te De Koog. Na het huishoudelijke ge deelte zal het Arbeidsburo een presentatie verzorgen. Vorige jaren voer altijd een extra boot na het optreden van de Hoofdstad Operette in De Kam panje in Den Helder. Dit jaar is een tweede voorstelling op zondag middag 27 november om 15.00 uur gepland, zodat Texelse operet teliefhebbers met de gewone boot naar huis kunnen. Het gezelschap verzorgt de uitvoe ring van „Die Lustige Witwe" van Frans Léhar. Kaarten kunnen gere serveerd via 02230-71717. Op zondag 20 november treedt om 15.00 uur het trio Passaggio op. Het drietal speelt werken uit de barokperiode op blokfluit, fagot en clavecimbel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9