t K V SCHOORT Scheuren in de Parkstraat Boulevard i 15.00 1 1 van f 10,00, f 5,00 en f 2,50 direct kontant Héél véél kansen dus. EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF GEMEENTE TEXEL 129 Grandioze Sint en Kerst aktie Bij elke bestede 10 gulden een GRATIS SCHEURLOT PA RKSTRAAT-BOULEVARD 4.95 2.50 B0©SünjD ©CP jjtj VOOR SLECHTS WA ALDERSTR A AT 33-35 DEN BURG-TEXEL Maar liefst prijzen TEXELSE JO COURANT 2 kilo MAGERE VARKENSLAPJES 12.50 HAMSCHUF 1 KRABBETJES If)00 SPEKLAPJES GEHAKT 1 O 00 BRAADWORST 10. FRICANDEAU O runder 1 0 00 TARTAAR 1 u- RUNDER- H(( qn GEHAKT 14. RIBLAPPEN 1 O HAMBURGERS HAMROLLADE Q 95 Hele PAARDEWORST GEITEVLEES 1 3.98 2 kilo NASI BAMIVLEES 12.50 VERSPLEIN Voordeelslagerij BERNHARDPLEIN 20C naast Mc Donalds DEN HELDER Tel. 02230 - 25067 ROSBIEF 100 gram Botermalse PAARDE- t BIEFSTUK Zaterdags bezorgen wij op Texel. Uw bestelling wordt op maat verpakt en gekoeld bezorgd. t KILO w'"»u mu Aktie van zaterdag 19 november t/m 3 december en in de kersttijd. Bij alle Parkstraat speciaalzaken (behalve bij Blokker) de complete straat waar u niet omheen kunt VRIJDAG 18 NOVEMBER 1994 2 kilo O O 3 kilo dik bevleesd 5 ROOKWORSTEN uit eigen 1 O 00 worstenmakerij \J 2 kilo magere O O 2 kilo gekruid nu voor 2 kilo heerlijk gekruide 1 kilo O O Héél kilo 2 kilo 1 kilo magere O O 10 voor maar f m kilo heerlijk gekruid Voor uw huisdier mager HART 1 kilo per stuk 00 kilo STUWT 1 Gegrillde ACHTERHAM 100Gram 1.75 LEVERKAAS iooGram 0.99 FRICANDEAU 100Gram 1.75 ONTBIJTSPEK 100Gram 1.25 "K -k -k Verlangt u wel eens naar een kleine als u een stri|ki|zer ziet? Dat kari Bij aankoop van het Moulinex Ultimate stoomstri|ki|zer, bekend van TV en beroemd om z'n snelle striken, krijgt u nu een klem reis-stoomstri|ki|zer voor één tientie' Deze aktie is geldig t/m 24 december 1994 HAAK HEB JE Mf E HAAN 1400 GEMEENTE TEXEL De burgemeester maakt, gevolg gevend aan arti kel 44 van de W.R.O. het volgende bekend. Bij besluit de dato 31 oktober 1994 is door ons aan de heer W.J. M. Boom wonende 't Buurtje 21 te Oudeschild aanlegvergunning verleend voor de aanleg van een bomensingeltje achter zijn woning. Deze vergunning ligt vanaf 21 november 1994 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Ikamer 0.12) van de gemeentesecretarie. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit bij ons college een bezwaar schrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; - de gronden van het bezwaar; - zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Tevens maakt de burgemeester ingevolge artikel 22 van de W.R.O. bekend dat de raad van de ge meente Texel bij besluit de dato 9 november 1994 wijzigingen van bestemmingsplannen in voorbereiding heeft verklaard voor de op de bij deze besluiten behorende kaarten aangegeven gebieden betreffende: 't Buurtje 21 te Oudeschild; Spangerweg 16 te De Waal; Oesterstraat 15 te Oosterend; Amalia- weg 5 te Den Hoorn; Herenstraat 38 te Den Hoorn; Dorpsstraat 228 te De Koog. De besluiten liggen met bijbehorende kaarten vanaf 21 november 1994 voor eenieder ter inza ge op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting (kamer 0.12) van de gemeentesecre tarie. Afgegeven bouwvergunningen Stichting Oorpsherstel Texel voor het geheel vernieuwen v.e. schapeboet a/d Oosterenderweg 38 te Oosterend; MO- Projekt b.v. voor het bouwen van vijf woonhuizen a/d Com mandeurssingel 45 t/m 49 te Oudeschild; Mevr. P. Eelman en de heer A Pinkse voor het veranderen v.e. woonhuis a/d Schorrenweg 19 te Oosterend; Jan Koorn Projektbouw voor het plaatsen v.e. dakkapel a/d Duykerdam 47 te Den Burg; M.W.A. van Sambeek voor het bouwen v.e. dienstwoning a/d Schilderweg 250 te Oudeschild. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagteke ning, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aan vraag om bouwvergunning is ingediend door; H. Bruining voor het vergroten v.e. bedrijfspand a/d Bn te De Koog (ontvangen 7-11-'94); Mevr. E. Dreyer voo vergroten v.e. woonhuis a/h Mienterglop 35 te De Koog vangen 8-11-' 94); Woningstichting Texel voor het ged. anderen v.e. woonhuis het plaatsen v.e. berging Haffelderweg/Emmalaan te Den Burg (ontvangen 9-11 C.A.J. Brandsema voor het veranderen/vergroten v.e zo huis a/d Californièweg 519 te De Koog (ontvangen 9-11- Gebr. Van der Slikke voor het bouwen v.e. bedrijfsschuui woonhuis a/h Vliegwiel te Oudeschild (ontvai 10-11-' 94); C.J Hm voor het bouwen v.e. woonhuis me rage a/d Nieuwlanderweg te De Waal (ontvangen 9-11 C.J. Versluis voor het vervangen v.e. werkplaats en het groten v.e. woonhuis a/d Schorrenweg 22 te Oosterend vangen 10-11-' 94); W. Hart voor het veranderen woonhuis aan Zevenhuizen 46 te Oosterend (ontvar 11-11-'94); KI. Hupperth voor het uitbreiden v.e zomc a/d Slufterweg 62 te De Cocksdorp (ontvangen 14-11- F.B.M. Halsema voor het vernieuwen v.e. woonhuis metj ge a/h Gerritslanderdijkje 13 te Den Burg (orttva 14-11-'94); Fa. Witte voor het plaatsen v.e. berging Hoornderweg 27 te Den Burg (ontvangen 14-11-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwa maken. Bezwaren kunt u pas indienen als bouwvergunning is verleend. Verleende boi vergunningen worden gepubliceerd. GEMEENTE TEXEL Afscheid van de heer Van Trigt Op 25 november aanstaande nemen wij afscl van de heer C. van Trigt als beleidsmedewei brandweer. Ter gelegenheid hiervan bieden wij hem op dag van 15.30-16.30 uur in het gemeentel een afscheidsreceptie aan. Voor ieder die de heer Van Trigt de hand wil di ken bestaat hiertoe dan de mogelijkheid. GEMEENTE TEXEL Bestemmingsplan Buitengebied Texel De burgemeester maakt bekend dat het colli van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besluit van 1 november, onder nurw 94-713501, goedkeuring heeft verleend aan bestemmingsplan „Buitengebied Texel, uitv kingsplan List aan de Bosrand weg". Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht k nen belanghebbenden bij de sector Bestui recht van de rechtbank te Alkmaar, Postbus i 1800 BG Alkmaar, tegen dit besluit (onder bï ling van een griffierecht van f 200,- voor nati lijke personen en f 400,- voor rechtsperson beroep worden ingesteld binnen zes weken ni dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. GEMEENTE TEXEL De parkeerontheffingen voor 1995 (geldig va' januari t/m 31 december 1995) kunnen vanaf november 1994 aangevraagd worden bij de aft ling Algemene Zaken (kamer 1.14) van de meentesecretarie. Het tarief bedraagt voor bewoners van de rï denring van Den Burg en de Parnassiastraat in" Koog f 30,-. Voor bedrijven is het tarief in 1995 f 312.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 10