Cjroen '^warts-Jexels in het harL, Isolatiedekens efficiënt te produceren door TWO Veel ongerief door defect schakelstation Dick Graaf toch eigenaar PEN-centrale Meerderheid commissie voor harde aanpak Dros Werk Kamerlid Piet Blauw maandag op Texel TEXELSE^COURANT Onder de Pomp Centraal Meldpunt 06 - 899.882.8 Nummer GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10935 VRIJDAG 18 NOVEMBER 1994 jave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, )1 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 trtenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. aktie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, toon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. jactie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, toog, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel 'huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers f\A0. I licht viel uit in alle delen van ill die op dat moment waren ngesloten op de kabel naar het ileland. Dat betekende dat in ideschild. Oosterend en De ksdorp weinig was te merken, pt deze dorpen betrokken op moment stroom van de PEN- ntrale in Oudeschild die ge- (n bleef doordraaien, zij het beperkte capaciteit omdat de list gereviseerde Stork tkspoor dieselgenerator nog bedrijfsgereed was. Explosie defect in het schakelstation stond om 13.38 uur tijdens het richten van afsluitende monta- nerkzaamheden. Bij het plaat van een regelunit kwam igelijk door een fout in de soft- el een schakelaar in werking, irdoor spanning van 10.000 afkomstig van het vasteland, der synchronisatie in contact jm met spanning van de gene- iren van de centrale van Oude- ild. Deze kortsluiting lifesteerde zich als een explo- met rookontwikkeling, waarbij jetreffende onderdelen min of verbrandden. Op hetzelfde nent viel in het grootste deel Texel het licht uif. Krap dat het voorlopig onmogelijk stroom van het vasteland te ekken, moest de centrale in schild haar oude rol weer vol- vervullen. Het trof ongeluk dat dit nauwelijks mogelijk omdat de belangrijkste op- ikingseenheid, de zojuist gere- rde Stork Werkspoor lelgenerator van 4,6 MW nog beschikbaar was omdat hij moet indraaien. Alle benodig- troom moest dus komen van drie Wartsila generatoren en kleinere generatoren die vroeger in de oude centrale in Den Burg stonden. Vooral in het begin van de avond, toen de vraag naar electriciteit het grootst was, was de situatie kritiek. Als kunstgreep om toch een zo groot mogelijk deel van Texel weer van energie te voorzien, werd de netspanning met enkele volts verlaagd. Gecompliceerd Een veel groter probleem was echter dat met het defecte stati on niet meer de verschillende de len van Texel op de centrale konden worden aangesloten. Om overal toch stroom te krijgen moesten omleidingen worden ge volgd, een langdurig proces waar bij zeer behoedzaam tewerk moest worden gegaan om de schokken die de toenemende belastingen voor de generatoren betekenden, te kunnen opvan gen. Rond een uur of zes had het groot ste deel van Texel weer licht, maar in de resterende donkere gebieden werd het geduld zwaar op de proef gesteld. Onder andere be langrijke delen van het centrum van Den Burg waren via genoem de omleidingen onbereikbaar. Eindelijk Voor ettelijke panden, onder ande re in de Gravenstraat en de We verstraat, was het leed toen nog niet geleden wat bleek uit telefoni sche noodkreten. Hoe lang duurt het nog? Waarom heeft mijn buur man wel stroom en ik niet? Dat noopte tot nieuwe ingrepen, zoals het omwisselen van noodaggrega- ten, maar om half twaalf was het zover dat iedereen weer stroom had. Een legertje technici, waaron der 25 man afkomstig van het vasteland, was intensief en koortsachtig met de operatie bezig. Nog dezelfde nacht werd begon nen met provisorische reparatie van het schakelstation met de be doeling de noodaggregaten over bodig te maken. Het zal echter nog dagen duren voordat Texel weer stroom van het vasteland kan betrekken. Weer op kabel Tegen de ochtend was het zover en werden de aggregaatauto's weggehaald. Onvermijdelijk was dat in de betrokken gebieden bij de overschakeling op het gewo ne net de stroom weer even uit viel. Vanmorgen om half negen Hier gebeurde het. PEN-manager J. Veenis wijst naar de zwartgeblakerde rails van het schakelstation. (Foto Harry de GraafI nam de energievraag zo sterk toe dat het nodig was weer electrici teit via de kabel te betrekken. Die omschakeling ging opnieuw ge paard met het uitvallen van de stroom, maar dat was van korte duur. Vanaf vanmorgen negen uur krijgt Texel ongeveer de helft van zijn benodigde electrische energie (ca 4 MW) van het vaste land. De capaciteit van de centrale in Oudeschild zal het komende weekend op oude sterkte komen, want dan kan de Stork Werk spoor diesel weer volop draaien. Schadeclaim? Het Texels Verbond van Onder nemers is boos op het PEN. Het bestuur vindt dat te vroeg begon nen is met het ontmantelen van de oude centrale, waardoor deze een te lage capaciteit had toen de kabelverbinding uitviel. "Je kunt in dit geval niet meer spreken van overmacht, maar van on voorzichtigheid. Je gooit geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt die goed zijn ingelo pen", verklaarde TVO-voorzitter Co Vinke vanmorgen. Met juris ten van het KNOV is contact op genomen met de bedoeling bij het PEN een schadeclaim in te dienen. Bewoning onmogelijk maken. Dat is de mening van alle leden van de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid over de zaak Dros. Hij wil aan de Halier- t is maar goed dat sinter- Bs uit Spanje komt en niet Polen zoals zijn beroemde illega in Rome èn die 41 te- werkers op Texel. Onze dheiligman wordt niet als <gewenste vreemdeling uit wezen, verdwaald is hij niet we kennen zijn naam. De titer moet nog uitspraak !n over de - illegale? - aan- tigheid van die harde, Pool- werkers, die de oogst nota ie drie weken eerder bin- i halenl liet echter nodig dat je zo- >1 medewerkers uit het bui- land haalt, terwijl er hier ■ér werklozen zijnDe argu- tnten zijn bekend en verhit- menig borreluurtje. Open grenzen, weg met dat en- nationalisme. Maar toch, sreen kent wel een paar '1-actieven-die best de han- uit de mouwen kunnen ten. Waf? Rechtse praat versimpeling van een 'ds ingewikkelder samen- irig? Laat de internationale itiek het dan maar uitzoe- Wij storten ons op de prises, want het is éérst... Horszei Het kan verkeren. Dick Graaf van de Texelse Wol Onderne ming wordt toch eigenaar van de PEN-centrale in Oude schild. Dinsdag is de koopovereenkomst getekend en de bedoeling is de overdracht per 1 maart te laten plaatsvin den nadat de machines uit het gebouw zijn gehaald en alles schoon is opgeleverd. Wat Graaf met het kolossale centra legebouw zal doen, staat nog niet vast. Aankoop van het totale terrein van meer dan 4 hectare is voor hem vooral aantrekkelijk om in eerste instantie zijn bestaande aangren zende dekbeddenfabriek te kunnen uitbreiden met nieuw bouw. In deze uitbreiding wil hij binnen een jaar van start gaan met een nieuw product: isolatiedekens. drijf. De gevolgen van de fraude bleken overkomelijk. Er is beslag gelegd op de woning, de auto's en de boot van de overleden veroor zaker. Bij verkoop daarvan komt een behoorlijk bedrag beschik baar. Daar staat tegenover dat di verse beslissingen die de betrokkene de laatste tijd had ge nomen (onder andere het aanne men van bepaalde medewerkers) moesten worden teruggedraaid en financieel gecompenseerd. Ook in het onderzoek zijn veel kosten Het PEN is met meerdere gega digden in onderhandeling ge weest. maar ontwikkelde al gauw een voorkeur voor Graaf omdat hij de hoogste bieder was en het complex wilde gebruiken voor ac tiviteit die een aanmerkelijk uit breiding van de werkgelegenheid op Texel betekent. Met dat laatste werd voldaan aan afspraken die met de gemeente zijn gemaakt in een poging om het verlies aan ar beidsplaatsen dat de sluiting van de centrale betekent, zoveel mo gelijk te compenseren. Graaf trok zich echter terug als ge gadigde toen in zijn bedrijf de op zienbarende fraude van 1,2 miljoen gulden aan het licht kwam. Mede door deze financiële strop dacht hij niet meer in staat te zijn de centrale te kopen. Het PEN sprak toen verder met twee andere gegadigden maar erg aan trekkelijk waren die niet. ,,Als we met hen in zee waren gegaan had er geld bij gemoeten", aldus J. Veenis van het PEN. Andere se rieuze gegadigden waren er niet. Ondernemers staan niet in de rij voor een afgedankte centrale op een eiland. Toch Intussen had Graaf goed inzicht gekregen in de veranderde finan ciële mogelijkheden van zijn be- gaan zitten. Verwacht wordt dat de affaire het bedrijf per saldo uit eindelijk een half miljoen gulden zal kosten. Graaf: „Dat kunnen we dragen". Participant Nadat de nieuwe situatie goed was bestudeerd, bleek het moge lijk de financiering van de centrale rond te krijgen. Tot vreugde van het PEN en de gemeente, meldde Graaf zich opnieuw als gegadigde Lees verder pagina 9 weg een fruitkwekerij beginnen en heeft alvast zoOnder vergun ning een bedrijfswoning gebouwd. Alleen Texels Belang en het CDA willen Dros nog een kans geven. De andere partijen vinden dat hij zijn boekje te buiten is gegaan en daarvoor moet boeten. Dirk Terpstra (PvdA): „De man heeft heel bewust een risico genomen. We moeten hier spijkerhard optre den. Dit is typisch een geval van brutalen die de halve wereld den ken te hebben." Terpstra is bang dat als de zaak nu niet rigoureus wordt aangepakt, weer een sle pende affaire ontstaat, waarbij de gemeente uiteindelijk de verliezer wordt. Legaliseren Dick Drijver van Texels Belang uit te zich iets gematigder. Ook hij wil de woonruimte in ieder geval voor bewoning onbruikbaar maken. „Bijvoorbeeld door een trap weg te halen of een keukenblok." Hij besefte dat veel Texelaars deze WD-kamerlid Piet Blauw brengt op uitnodiging van de WLTO maandag een bezoek aan Texel. In zijn kielzog reizen twee hoge amb tenaren van het ministerie van Landbouw. De Texelse agrariërs hebben met Blauw, die lid is van de kamercommissie Landbouw, een onderhoud waarin het urtrij- verbod voor drijfmest hoog op de agenda staat. De WLTO stelt dat de bodembedekking voor stuif- bestrijding onmisbaar is. Onlangs moesten twee landbouwers voor de rechter verschijnen omdat ze ondanks het verbod toch drijfmest hadden uitgereden. In een brief aan het ministerie krijgen de land bouwers steun van de gemeente. Texelse partijgenoten van Blauw nemen hem 's morgens mee voor een bezoek aan de haven in Oude schild. Als lid van de commissie Verkeer en Waterstaat zullen ze hem wijzen op de noodzaak tot verbreding van de havenmond. Zaak met argusogen volgen, maar wil Dros toch een kans geven. „Laten we hem zo'n twee a drie jaar de tijd geven om het tot een volwaardig bedrijf uit te bouwen. Red hij het, dan kunnen we legali seren door een A-blok toe te ken nen. Zo niet, dan is er maar een antwoord: slopen. De zaak moet wel binnen deze collegeperiode worden afgehandeld." Hoewel hij er niet zo duidelijk over was, had Jan Koolhof van het CDA wel het zelfde standpunt. Wethouder Schilling mijmerde dat de provincie ook nog haar licht op de zaak moet laten schijnen als Texel ermee accoord zou gaan. Hij liet zijn twijfels over de goede af loop blijven. „U gaat zich toch niet verschuilen achter de provincie he", vloog Pieter de Groot van D66 op. „We moeten een duidelijk besluit nemen in de volgende raadsvergadering. Laten we dan gelijk over Blom in Oudeschild de knoop doorhakken....", aldus De Groot. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van Hew jee 't ok hoort? As de Tessel- se kottervissers Paul de Leeuw teugekomme in de kroeg, dan houwe ze 'em minstens 10 minu te onder in de spoelbak. Jajet, „Urk". Je moet gewoon bij Hiefke rlfrv Iedere klant, zolang de voorraad strekt, grade een KaMgeldbon voor CaDuna We hebben er dulzendenlll (ADVERTENTIE) Kruiswerk Kop van Noord-Holland (20 cent per minuut) U kunt bellen op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur voor verpleegkundige thuiszorg voor jeugdgezondheidszorg #voor afspraken met de diëtiste Dlck Graaf voor „zijn" centrale met een experimenteel vervaardigd stuk isolatiemateriaal. (Foto Harry da GraafI Burgemeester drukt op neus Jan Kuiper 2 Raad: ander plan voor redding Calluna 5 Windmolens in Eierland? 5 Fraaie vogelshow 7 Eiland in het donker 9 gevolg van kortsluiting in het nieuwe PEN- nsformator- en schakelstation aan de Keijserstraat in n Burg kwam het overgrote deel van Texel gisteren lang- irig zonder stroom te zitten. De storing begon even na If twee uur en pas tegen middernacht brandde in alle hui- in weer licht. Een omvangrijke operatie met inzet van veel lira mankracht en materieel was nodig omhet ongerief zo perkt mogelijk te houden. Om dat op te lossen liet het PEN vanuit IJmuiden zes mobiele noo daggregaten naar Texel komen, die werden opgesteld bij transforma torstations in Den Burg en daar stroom in het net brachten. Teso liet de boot van half vijf uit Den Helder wat later vertrekken om de grote wagens nog te kunnen mee nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1