„Computer kan de mens niet vervangen I Weekend Sinterklaas komt weer naar Texel Film Kaart en infosysteem gepresenteerd VOOR Agenda 5 r i TEXELSE couRANT Wereldwinkel houdt weer Sint-expositie Anboreisje van 19 en 20 november 1994 Kerkdiensten zondag 20 november Jack Ryan is weer op pad Veel respons op Koger prijsvraag Sint-uitzending Napraten Wampe Plattelandsvrouwei diaiezing Veldwisc oud Papie De nieuwe Volkswagen Polo. Ongewoon veel standaard. TEXELSE AUTOCENTRALE VRIJDAG 18 NOVEMBER 1994 voor een fysiek probleem. Nu kan het personeel de vragen makkelijk aan. Maar in het hoogseizoen, met zo'n 2000 bezoekers op een dag, is het niet te doen. Je moet het dus zien als een aanvulling op de mensen, maar niet als vervan ging-" Veel gebruik Een van de twee beeldschermen staat al een tijdje in EcoMare. Kui- Met een druk op de neus van EcoMare-directeur Jan Kuiper startte burgemeester Van Rappard gistermiddag symbo lisch het nieuwe interactieve informatiesysteem van het centrum. Door de stroomuitval werd eens te meer duidelijk hoe afhankelijk de mens is geworden van apparatuur. De handige nieuwe wandelkaart van Staatsbosbeheer, die eveneens werd gepresenteerd, stak ineens opvallend gunstig af.... Wijn in plaats van koffie en kaars jes op de tafel gaf de presentatie van de kaart en het nieuwe systeem toch iets vrolijks. In de hoop dat het licht weer snel zou aanfloepen werd besloten eerst de nieuwe SBB-kaart te presenteren. Regiohoofd Jan de Vrieze legde uit dat recreatie weliswaar een kern taak van SBB is, maar dat dat nooit ten koste mag gaan van de natuur. „Door de duidelijke infor matie op de nieuwe kaart hoeft de gebruiker geen onnodige omwe gen te maken door kwetsbaar ter rein." De Vrieze noemde de kaart „een ouderwets medium in een hypermodern jasje". Gastvrij Gekozen is voor het thema „wel- SÖS Wereldwinkel houdt weer de jaarlijkse tentoonstelling in de raadhuiskelder. Vanaf maandag a.s. tot en met 5 december zijn er vele exotische kado-artikelen te bezichtigen en tevens te koop. Ook voor levensmiddelen, bijvoor beeld voor een kerstpakket, kun nen bezoekers er terecht. Op de tentoonstelling zijn ondermeer sie raden, schrijfwaren, glaswerk, speelgoed en kunstnijverheid te zien. Alle produkten zijn tevens verkrijgbaar in de wereldwinkels in Den Burg en Oosterend. Deze win kels maken deel uit van de landelij ke organisatie Fair Trade. Deze zorgt ervoor dat boeren en am bachtslieden uit Derde Wereldlan den voor hun produkten krijgen wat ze waard zijn. Zij importeert*' de produkten en betaalt de makers een goede prijs. Ook probeert zij de positie van de producenten te versterken door adviezen te geven. Belangstellenden kunnen de ten toonstelling bekijken op werkda gen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. kom bij de boswachter". De Vrie ze: „Het strenge, met alle beperkingen moet eraf. We willen wel aangeven dat een boswachter iemand is die over de natuur waakt, maar we willen ook getui gen van enige gastvrijheid." Behalve een duidelijke kaart bevat de nieuwe SBB-uitgave veel infor matie over wandel- en fietsroutes, maar ook over kampeerboerderijen en campings. Er is samengewerkt met Falkplan-Suurland, een bedrijf met veel ervaring op gebied van productie en distributie van kaarten. Belasting Nadat hij de eerste kaart in ont vangst had genomen, vertelde burgemeester Van Rappard dat hij SBB een warm hart toedraagt. „U zegt net dat u de belastingbetaler waar wil bieden voor het tientje dat per persoon naar SBB gaat. Op Texel gaat dat aardig op, gezien de bijdragen aan EcoMare en de na tuur op het eiland." Het verbaast Van Rappard dat de mens als interactieve informatie bron lijkt te hebben afgedaan. „Vroeger werd via overlevering kennis overgedragen. Neem nou de Batavia. Daar zijn geen bouw tekeningen van. We zijn veel van die vaardigheid kwijt, we luisteren niet meer. Dat hoeft vaak ook niet De Ouderenbond (ANBO) houdt voor haar leden van 20 tot 26 mei een vakantiereisje naar Oss in Bra bant. De voorbereidingen die de deelnemers moeten treffen zijn minimaal, want het is een geheel verzorgde reis. Per touringcar reist het gezelschap naar het vakantie verblijf, van waaruit dagelijks uit stapjes in Brabant en Limburg worden gemaakt. De kosten van de trip zijn ƒ858,- per persoon, er kunnen maximaal vijftig mensen mee. Opgave bij A. Huizinga-Kalis, De Zes 13, tel. 13533. Burgemeester Van Rappard haalt met een riek een vlag voor één van de computers van het interactieve systeem weg. <Foto Tessa de Graaft) omdat we het toch wel ergens kunnen nalezen." De burge meester wees erop dat het inte ractieve informatiesysteem dat in EcoMare is neergezet weer een beroep doet op de nieuwsgierig heid van de mens. „Je moet rea geren op vragen van dat ding. Maar oh oh, wat zijn we eigenlijk kwetsbaar. Nu de stroom plat ligt moeten we het toch weer zelf ver tellen." Schroom EcoMare-directeur Kuiper haastte zich te zeggen dat de computer de mens nooit kan vervangen. „Daar is het personeel hier ook wel eens bang voor geweest. Er blijken mensen te zijn die schroom heb ben om iets te vragen. Die druk ken liever op een knopje." In het infosysteem zijn de meest gestelde vragen opgenomen. „Maar de mensen achter de balie weten nog altijd veel meer", aldus Kuiper. „Het is ook een oplossing per heeft een onderzoekje gedaan waaruit blijkt dat zo'n 20 procent van de bezoekers gebruik maakt van de computer. „Dat viel ons erg mee De helft van dat aantal zoekt gericht door." HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar. De Waal: 11.00 u. mevr. R. Kleinepier uit Amsterdam. De Koog: 9.30 u. mevr. R. Kleinepier uit Amsterdam. Den Hoorn: 9.30 u. ds. H.R. Betting, m.m.v. Rose Harmo ny Singers. Oosterend: 9.30 u. ds. H.K. Fibbe. Oudeschild: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe. De Cocksdorp: 11.00 u. dhr. M.D. Kuiper. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. F.J. Daane en 19.00 u. ds. J.J.N, Wilmink; uitzending via de Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. ds. J.J.N. Wilmink. 19.00 u. ds. F.J. Daane. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. dienst. Don. 24 nov.: 19.00 student A. Schreuder. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat. Den Burg. 10.00 u. ds. L. Knipscheer; uitzending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. herenkoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. Gospeltrain; nevendienst en crèche; uitzending via Radio Texel. Oudeschild: zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Een gezinsleven dat het hart verwarmt". Wachttorenstudie: 11.20 u. „Gods kudde met liefde weiden". Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter A. C. P. J. Waverijn en Th. van Hattem, Kogerstraat 87, Den Burg, tel. 12016. Consult uitsluitend na telefoni sche afspraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) Kruiswerk kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het weekend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreek uur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag en zondag om 18.00 uur precies. Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandheelkunde: Tandtechniek R. 'van Oosten (particu liere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17 00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Opnieuw bestrijdt Jack Ryan, de held in de boeken van Tom Clancy, het onrecht. Harrison Ford geeft de serieuze, onom koopbare en een beetje saaie Ryan weer gestalte in „Clear and present danger". Ryan is een gewone, herken bare man. Pas als hij flink op zijn ziel wordt getrapt is hij be reid de held uit te hangen. Hij neemt het op tegen de Co lombiaanse cocaïne-mafia en geheime krachten in de eigen gelederen, tot aan het Witte Huis toe. De zaak komt aan het rollen als een hoogge plaatste functionaris wordt vermoord. Hij blijkt drugscon necties te hebben gehad en was betrokken bij wit wasoperaties. De man is ech ter ook een vriend van de Amerikaanse president, die zich wanhopig afvraagt hoe hij dit uit de pers moet houden.... 22 levens Cinema Paradiso kan dinsdag en woensdag genieten van de bijzondere „Short Cuts", een verhaal waarin 22 verschillen de levens elkaar op één of an dere manier raken. Een serie topacteurs komt voorbij als een slonzige serveerster een zoon van een huisvrouw aan rijdt. De bakker is juist bezig met zijn verjaardagstaart, ter wijl de vader van de chirurg van het jongetje komt vertel len waarom hij het huis uit is gegaan. Een politie-agent be keurt een vrouwelijke clown die in het ziekenhuis moet op treden. En als de serveerster thuis overstuur wil vertellen wat er is gebeurd, is haar man te dronken om te luiste ren....de blues van de blanke Amerikaanse samenleving. Yabba dabba doo Voordat Spielberg de wereld plat walste met Jurrasic di- no's wist de jeugd dankzij de Flintstones al alles over het Stenen Tijdperk. De cartoon is omgetoverd tot een live acti on film die voor de hele familie het aanzien waard is. Terug in Cinema Texel. Clear and present danger, donderdag tot en met maan dag dagelijks om 19.00 en 21.15 uur. Short Cuts voor Cinema Para diso op dinsdag en woensdag om 20.30 uur. The Flintstones, zaterdag, zondag en woensdag om 14.00 en 16.00 uur. Vrijdag 18 november In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Clear and present danger". Tot 22.00 uur kan in dorps huis d'Ouwe ULO de jubi leumtentoonstelling van „Op eigen Wieken" worden bezocht. Een medewerker van de am bulancedienst Texel vertelt over het ambulancewerk in jongerencentrum Time Out, van 20.00 tot 22.00 uur. Sportvereniging Oosterend heeft in de kantine ledenver gadering, aanvang 20.00 uur. De training wordt verzet naar 19.00 uur. Zaterdag 19 november Sint Nicolaas doet zijn intocht op Texel. Het programma van de de diverse dorpen staat el ders in deze krant. Van 13.00 tot 17.00 uur houdt de Texelse Apotheek open huis. In ouderencentrum De Buure- ton begint om 14.00 uur het sjoelkampioenschap voor 55 plussers. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „The flintstones" en om 19.00 en 21.15 uur „Clear and present danger". In d'Ouwe ULO kan de jubi leumtentoonstelling van vo gelvereniging Op Eigen Wieken worden bezocht van 10.00 tot 22.00 uur. In Quelderduin (Den Helder) wordt een concert gegeven door het Grootkoor Noordhol land, waarin enkele Texelse deelnemers zitten. In samen werking met The Stocksbrid- ge Brassband; aanvang 19.30 uur. In EcoMare (veldwerkcentrum de Slinger) wordt om 20.00 uur een lezing gegeven over de geschiedenis van de na tuur op Texel. Entree f5,-. In dorpshuis De Wielewaal in De Waal brengt toneelvereni ging 't Amateurtje het blijspel „Bankgeheim"; 20.00 uur. Zondag 20 november Van 8.30 tot 10.00 uur heeft de sportvissersclub bij de Ot- tersaat een wedstrijd in het kader van de winterserie. Van 10.00 tot 16.00 uur kan de jubileumtentoonstelling van Op Eigen Wieken worden bezocht in d'Ouwe ULO. Van 11.00 tot ongeveer 15.00 uur is in manege Akenburg een springwedstrijd. Publiek heeft vrij toegang. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „The Flintstones" en om 19.00 en 21.15 uur „Clear and present danger". Toneelgroep Oosterend brengt om 16.00 uur in dorps huis De Waldhoorn in Den Hoorn het kindertoneelstuk „Heer Kraai in Luiletterland". Entree f2,50. Maandag 21 november De Christelijke Plattelands vrouwen hebben om 14.45 uur een bijeenkomst in De Poort bij de Gereformeerde kerk. Freek Veldwisch houdt een dialezing over zijn reis naar Indonesië. In Cinema Texel draait on 19.00 en 21.15 uur „Clear and present danger". In veldwerkcentrum De Slin- ger bij EcoMare houdt het IVN Texel ledenvergadering, 20.00 uur. Na de pauze kan een kijk je worden genomen achter ds schermen van de voge lopvang. Dinsdag 22 november In Cinema Texel draait om 14.30 en 20.30 uur „Short Cut". B en W hebben in De Kooj een openbare ontmoeting met de dorpscommissie; 19.30 De afdeling dialect van de historische vereniging komt om 20.00 uur bijeen in d'Ou we ULO. De Hervormde vrouwengroep houdt een ringavond in de voormalige LTS-kantine, aan vang 20.00 uur. Harry de Graaf vertelt aan de hand van dia's over Nieuw-Guinea. In De ark (Diek 17, Den Hoorn) is om 20.30 uur een bijeenkomst voor zeekanolief hebbers, georganiseerd door de vereniging De Wadyakkers. Hoogwater te Oudeschild Vr. 18 7.47 en 20.25 u. Zo. 19 8.20 en 20.55 u. Ma. 20 8.47 en 21.30 u. Di. 21 9.27 en 22.11 u, Wo. 22 10.00 en 22.40 u. Do. 23 10.17 en 23.15 u. Vr. 24 10.37 en 23.45 u. Aan het strand is het ongeveer een eerder hoog water. De zon komt 19 no vember op om 8.05. en gaat onder oir 16.41 u., 18 november volle maan, IS november springtij. Dat Texel toch iets verder reizen is dan de rest van Nederland is Sin ter klaas duidelijk geworden. Za terdag j.l. kwam hij aan in Monnickendam. Na een enthousi aste ontvangst is hij doorgevaren richting Texel, waar hij komende zaterdag arriveert. Op de haven van Oudeschild zal een ontvangstcomité, aangevuld met burgemeester Van Rappard klaarstaan om de goedheiligman welkom te heten. De sint wordt rond 13.30 uur verwacht. Er is een video-wedstrijd georgani seerd voor een live-televisie uitzending op 3 december. Sinter klaas heeft per post laten weten daar Zeer verguld mee te zijn. Maar hij waarschuwt cameraman nen en -vrouwen ervoor dat zij in hun enthousiasme geen kinderen ondersteboven moeten dringen, „het is een feest voor de kinderen en zo moet het blijven", aldus de oude heilige. Om 14.15 uur gaat sinterklaas richting Den Burg, waar hij om 14.30 uur zijn paard bestijgt. Het fanfare verleent medewerking, en ook de ponyclub maakt deel uit van de stoet. Via het Schilderend begeeft het gezelschap zich naar het centrum voor een rondgang. De Schoutenzaal van hotel De Lin deboom is vanaf 14.40 uur open voor de kleuters. Vanaf 14.55 uur verzorgt Lot Kombrink een pop penkastvoorstelling. Sinterklaas zal aan het eind daarvan de kleu ters een bezoekje brengen. De oudere kinderen zijn welkom in de grote zaal van De Lindeboom. Die is ook geopend vanaf 14.40 uur en Carin Somers, Els Wenne- kendonk en de Klapband zullen enig vermaak bieden tot de sint ar riveert. Oosterend Sinterklaas heeft het druk, want om 14.30 uur wordt hij ook ver wacht in Oosterend, ter hoogte van garage Westend. De jeugd gaat hem met muzikale begelei ding van Excelsior inhalen vanaf het dorpshuis. Als het weer het toelaat maakt de goedheiligman een rondje door het dorp, waarna hij naar dorpshuis De Bijenkorf gaat, waar hij met de kinderen zal praten. Tijdens de ledenvergadering van De Koog Badplaats vond de prijs uitreiking plaats van de prijsvraag uit het boekje „De Koog Info". Joost van Linge, directeur van de VVV Texel, trok uit de vele honder den inzendingen de prijswinnaars. Aan de hand van een aantal detail foto's moesten de deelnemers ra den om welke plaatsen in De Koog het ging. Zij moesten daarvoor een flinke wandeling door het dorp maken. De respons op de prijs vraag was boven verwachting. Veel Nederlandse, Duitse en ook Belgische inzendingen kwamen binnen. Prijswinnaars: 1e prijs: Een midweek in Hotel Opduin in voor- of naseizoen. Ver huurbedrijf Bruining stelt twee huurfietsen beschikbaar: R. Ringler uit Alphen a/d Rijn. 2e prijs: Een sportvlieger: Fa. van Dorst- v/d Heykant uit Ettenleur. 3e prijs: Een gratis kleurenfotovergroting: A. Kastelein uit Leidschendam. 4e t/m 6e prijs: Een jaarabonnement op het tijdschrift Texelgevoel: G.B. Rooze- boom uit Ede, Annelies Brits uit Antwer pen; C. Plomp-Verkuil uit Woerden. De brochure 1995 is alweer in ont wikkeling. Daar zal ook weer een prijsvraag in worden opgenomen en deze keer zal dit een fietstocht zijn waarin een aantal opdrachten is verwerkt. Den Hoorn Om 15.00 uur verschijnt sinter klaas in Den Hoorn aan het einde van de Diek. Voorafgegaan door fanfare DEK halen de kinderen van het dorp hem op voor een rondgang. Rond 15.30 uur zal de goedheilig man dorpshuis De Waldhoorn be treden voor een gezellig binnenprogramma van ongeveer een uur. Alle kinderen krijgen een presentje. De zaal is vanaf 15.00 uur open. Voor de sinterklaasuitzending op 3 december uit De Lindeboom kun nen kinderen vanaf 28 november kaartjes afhalen bij de drie speel goedverkopers in Den Burg. In het dinsdag geplaatste artikel stond abusievelijk tot 28 november. De feestcommissie wil de oi man bij slecht weer geen toi door het dorp laten maken. In geval gaat hij rechtstreeks naar Waldhoorn. De Cocksdc In De Cocksdorp wordt sinterkl zaterdag rond 16.00 uur verwar Voorafgegaan door fanfare maakt hij een ronde door het waarna hij naér het Eierlan Huis gaat. Daar wacht de klein een verrassing. Voor deelnemers en posten van Wampex houdt organisi Kjapsma vrijdag 25 november napraatavond in d'Ouwe Ulo, worden video-opnamen getcx en foto's van Arend Nijkamp k nen worden nabesteld. Kjapsm verder nieuwsgierig naar event Ie op- of aanmerkingen op Wampeyc en vraagt deelnemers aan hen uitgereikte enquêtefom lieren mee te nemen. Ze kum ook worden ingeleverd bij Mai van der Werff, Kogerstraat 45. avond begint om 20.00 uur. De Christelijke plattelandse wen worden maandag om 14 uur verwacht in De Poort, ach de Gereformeerde kerk van I Burg. Freek Veldwisch zal eeni lezing houden over zijn reis n Indonesië. Ook andere belangsi lenden zijn welkom. Iedere zaterdag haalt Scout Texel oud papier op. De men wordt verzocht deze spullen v 10.00 uur aan de straat te zett zodat ze vlot kunnen worden in laden. Komende zaterdag wo oud papier etc. opgehaald in volgende straten: 1. Bernhardlaan, Lieuwstfi Tjakkerstraat en Wilsterstraat (ADVERTENTIE) 0* meuwe Volkswagen Polo al vanaf f 23 895. - Pnjs is inclusief BTW en BPM. exclusief kosten njHaar maken Wi|.ngir,gcn voorbehouden Schilderend 56 - Den Burg - 2 12151 13010

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2