alluna moet met beter reddingsplan komen Huisvesting Bolder op PEN-terrein het beste Plan: windmolenpark polder Eierland in „Bevolking moet participeren" \aad ziet aandelenwissel toch niet zitten carmoon Onderzoek door Hevo-Projekt wijst uit: ffint zendtTijFl Mensen -= »v' :J TEXELSE COURANT" Een vroege kerst? srkzaamheden aan Koger dorpshuis mogen beginnen 'erkoping Welfare inkeliers Parkstraat oeren eigen actie Met zo'n body is 't heerlijk sporten. FEEL FREE, FEEL VRIJDAG 18 NOVEMBER 1994 reatie Maatschappij Texel (RMT) moet met een beter delingsplan komen voor zwemparadijs Calluna om van de - meente definitief uitstel van rente en aflossing te krijgen Iw een lening van 1,6 miljoen gulden. Een raadsmeerder- id is er wèl van overtuigd dat het noodlijdende zwembad houden moet blijven en zal akkoord gaan met twee jaar lstel van betaling. De gemeente ziet wegens de financiële \iekerheid af van omzetting van de lening in aandelen. or tegenvallers is de exploitatie Calluna al vanaf de opening t sluitend en kan het zwempa- ijs de aflossingsverplichting l nakomen. Om de bedrijfsvoe- j definitief de goede kant op te ren klopte de RMT aan bij de Ïieente om een gemeentelijke ig van f1,6 miljoen om te zet- in aandelen, waarmee de af- ingsverplichting vervalt, schillende politieke partijen akten al bezwaar tegen de om- ting van de hypothecaire le- waarbij de gemeente bij ntueel faillissement de lening de verkoop kan invorderen, ter aandelen een risicodragende I dering zijn. Wethouder Poster mciën) zag dit in en presen- g ide gisteravond een alternatief (Stel, waarbij Calluna voor de ing geen rente en aflossing ar hoeft te betalen. Daarmee (ft RMT voorlopig weer lucht, at zijn we verplicht aan de al die «derden aandeelhouders die ting genieten. Bovendien is het een belangrijke recreatieve voorziening geworden." Het ver lies aan rente-inkomsten wil het college compenseren met een ver hoging van de toeristenbelasting van vijf cent per overnachting. In het voorstel zou over vier jaar wor den bekeken of bijstelling nodig is. Te mager Groen Links liet bij monde van Pe ter Bakker weten het voorstel te mager te vinden. „Dit is niet alleen een zaak van de gemeente en de RMT. Het is beter alle sectoren er bij te betrekken, want Calluna ver tegenwoordigt immers recreatieve- en promotionele waarde voor het héle eiland. Door alleen creatief te zijn met geld gaan we veel te kort door de bocht. Er moet toch ook een ande re manier zijn om het zwempara dijs aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het omliggende terrein beter voor dagrecreatie te benutten." Bakker gaf wèl aan voor behoud van het zwembad te zijn. Net als de overige partijen riep hij de gemeente, RMT en be drijven op met een goed be drijfsplan te komen. „Anders zitten we na twee mooie zomers hier weer over financiële steun aan Calluna te praten." Rendeert nergens Kees Hin gaf aan dat binnen het CDA verdeeld wordt gedacht over een blijvende financiële injectie. Zelf vond hij eenevaluatie over vier jaar niet te laat. „In een bedrijf kan je het rendement van een diepte investering niet binnen één jaar bekijken. Daar is meer tijd voor no dig. Kijk, dit soort zwembaden ren deert bijna nergens. Maar als re creatieve voorziening heeft het wel zijn nut." Pieter de Groot (D'66) twijfelde daaraan. „De bezoekerscijfers be wijzen dat Calluna helemaal niet zo belangrijk is voor Texel. Welke ondernemer houdt nu een zaak in stand waar geld bij moet", gaf hij een koele bedrijfsanalyse. De Groot stemde overigens wel in met twee jaar uitstel van rente en aflossing, maar wilde dat in de tussentijd een reddingsplan wordt ontwikkeld. „Misschien moet er wel iets héél anders bijkomen", doelde hij op het succes van zoge naamde zogenaamde virtual reality-centra, die elders een groot succes zijn. Hij zette vraagtekens bij financie ring door verhoging van de toe ristenbelasting. „Als D'66 met een voorstel tot verhoging komt voor integrale toeristische voorzie ningen staat iedereen op zijn ach terste benen, terwijl iedereen dit wel best vindt." Oudejaarsavond Gerard Weijers van Texels Belang vond dat de bedrijfsvoering en promotie de afgelopen jaren te passief zijn aangepakt. Hij pleitte voor een actiever beleid. „Ik proef dat vooral van het restaurant een remmende werking uitgaat." Hans Roeper (PvdA) had alvast een suggestie voor een red dingsplan. „Open het zwembad bijvoorbeeld op oudejaarsavond. Héél gezellig hoor, samen met een glas in de hand in het water." Onderhoud Bestuurslid Henk Pennings, tevens hoofd financiën van de gemeente, hield een hartstochtelijk pleidooi om Calluna toch voor langere ter mijn uitstel van betaling te verle nen. „Tot dusver hebben we door geldgebrek broodnodige promotie een voorzieningen achterwege moeten laten. In de toekomst kun nen we verder flink onderhoud te gemoet zien. Daarvoor moeten we nu al middelen reserveren." Uit geldnood zag de RMT zich in het verleden zelfs genoodzaakt de di- rectiepost te schrappen. „Die ta ken kwamen sindsdien voor rekening van het bestuur, dat daar eigenlijk de tijd niet voor heeft." Pennings gaf overigens aan dat het bestuur zal worden uitgebreid. Hij verwachte dat uit het contact met logiesverstrekkers op de aan deelhoudersbijeenkomsten wel licht goede ideeën kunnen voortvloeien, maar dat nog inten siever overleg nodig kan zijn." In december beslist de gemeente raad definitief over de kwestie Cal luna. HEW 3EE i HOORT .Dik GRRRF MED E>E CENTRALE KOCHT T oners van De Koog kunnen al- beginnen met de voorberei de werkzaamheden voor het iwe dorpshuis aan de Nikadel. Agter. voorzitter van de bscommissie. deed dinsdag- ]nd een beroep op de commis- voor welzijnsbeleid om het I alvast op 'groen' te zetten, i vrijwilligers hebben nu meer dan 's zomers. Het is zonde we niet zouden kunnen star- ns wethouder Nel Eelman- 't Veer heeft het college tot nu geen uitspraak in die richting in doen. „Eerst het totaalplan et kostenplaatje rond, dan pas -Innen." 2 iat het ter tafel liggende plan ler de volledige goedkeuring de commissieleden kreeg, I We niet lang te worden geaar- om het verlangde .groene te geven. afdeling Welfare van het Rode s Texel houdt woensdag een arsverkoop. Belangstellenden fien van 9.00-12.00 uur te lt in het Rode Kruis-gebouw de Jonkerstraat in Den Burg. koop aangeboden spullen gemaakt door bejaarden en (Inkeliers van de Parkstraat in Burg hebben besloten tot eigen Sint- en Kerstactie. Vo lar deden ze mee met de alge- actie van de Ondernemers- niging Den Burg (OVD). maar beviel ze niet goed. „Boven af was men er achteraf niet zo te spreken dat de OVD de is jarenlang met succes ge- de actie van de Parkstraat 3 nam", zo laten ze in een pers- tht weten. de eenheid met de overige 'elstraten hierdoor weer wordt ai "broken, vinden de Parkstraat- ieliers geen bezwaar. „Inte- eel, de aantrekkelijkheid van Burg als winkelcentrum van wordt er eerder door ver- it dan verzwakt. Door meer- acties is er voor de lament ook meer te beleven, door wordt het leuker om in 8urg te gaan winkelen." Markstraat „Boulevard" heeft scheurlot-actie met totaal prijzen van ƒ10,-, f5,- en Bij elk besteed tientje krijgt to'n lot, dat desgewenst ter «e kan worden openge- j| wd. Gekozen is voor een ac- "et een groot aantal kleinere en, zodat er veel prijswinnaars •en zijn. De actie loopt van 19 imber tot en met 3 december de kersttijd. ,;D'r staat er één in de tuun van Wuis. Daar is ie vast niet bliid mee." Dat was eigenlijk het enige tegengas dat werd gegeven bij de presentatie van het plan voor een windmo lenpark in de polder Eierland. Tien tot vijftien molens willen de initiatiefnemers plaatsen bij de dijk naast het kanaal. Het is de bedoeling dat Texelaars in het park participeren. Het plan voor een windmolenpark is een gezamenlijk initiatief van vier instanties. Ingenieursburo Oranjewoud en De Wolff- Nordtank-Windenergie zijn de techneuten. De vereniging Zon en Wind, waarvan het Texelse PvdA- raadslid Hans Roeper deel uit maakt en EcoMare zijn meer van de ideële kant. In verband met planologische be zwaren kunnen niet overal op het eiland molens worden geplaatst. Er moet rekening worden gehou den met natuurgebieden, vogeltre kroutes, vliegtuigen, bebouwing en overheidsregels. De Prins Hen drikpolder en polder Eierland ble ken de enige mogelijkheden, waarbij de eerste ook weer vrij snel afviel wegens de ligging vlak bij de bebouwing van 't Horntje en landschapsreservaat de Hoge berg aan de andere kant. De overheid eist middels de PKB- Waddenzee dat windmolenparken één twee kilometer bij de zee vandaan blijven. Er zijn wel uitzon deringen mogelijk, maar die waren voor Texel niet van toepassing. Omdat de Prins Hendrikpolder bin nen deze grens ligt, viel die keuze dus definitief af. De lokatie polder Eierland voldoet wel aan deze eis. Rendabel De initiatiefnemers willen tien S vijftien windmolens in een lij- nopstelling plaatsen langs de dijk en het kanaal die de grens vormen voetstukken. De transformatoren worden weggewerkt in de molens. Aandelen De initiatiefnemers willen dat het plan wordt gedragen door de be woners van Texel. De bedoeling is dat de vereniging Zon en Wind en "V De dijk waar de windmolens moeten komen. De huisvestingsproblemen van sociale werkplaats De Bolder kun nen het best worden opgelost door het bedrijf te verplaatsen naar het binnenkort vrijkomende PEN-terrein (voorheen TEM- terrein) in Den Burg. Het meren deel van de bestaande PEN- gebouwen kan door De Bolder worden hergebruikt en aangevuld met eenvoudige nieuwbouw. On derzoeksbureau Hevo Projekt uit 's Hertogenbosch zette de afgelo pen maanden een vijftal alterna tieven op een rijtje. Aanpassing van de huidige gebou wen aan het Wezenland wordt door Hevo geen verstandige oplossing geacht. Hoewel de huis vesting technisch in redelijke staat verkeert, laat het op het gebied van brandveiligheid te wensen over. Omdat de indeling van de ruimten nauwelijks mogelijkheden biedt tot multifunctioneel gebruik (o.a. door de versnipperde ligging), is gebrek aan werkruimte en tus- senopslagruimte een steeds groter probleem aan het worden, leder hoekje van het gebouw wordt be nut. Omslachtig is ook het heen en weer slepen van goederen die door meerdere afdelingen moeten worden bewerkt. Totale nieuwbouw op bijvoorbeeld een industrieterrein biedt De Bol der de beste mogelijkheden, maar is ook het kostbaarst. Vestiging op het PEN-terrein is financieel aan trekkelijker - uiteraard afhankelijk van de verwervingsprijs - en biedt uiteindelijk dezelfde moge lijkheden. Hergebruik Het kantoorpand kan worden her gebruikt, hetzelfde geldt voor het centrale gebouw (als buiten dienstruimte, stalling en hou topslag) en de trafo-ruimte (als fietsenstalling). De produktie- afdelingen, het magazijn, het sani tair en de dienstruimten zouden nieuw moeten worden gebouwd. Multifunctioneel opgezet en een einde makend aan het omslachti ge goederentransport. Het nieuw- bouwdeel kan zodanig worden opgezet dat te zijner tijd ook de hergebruikte gebouwen kunnen worden vervangen door nieuwbouw. De PEN-lokatie is groot genoeg om eventuele aanpassingen op de langere termijn ook mogelijk te maken. De financiële situatie van De Bol der is redelijk onzeker. Dat geldt ook voor de toekomst, aldus een managementanalyse van De Bol der. Op basis van de bstaande si tuatie is voor 1994 een negatief resultaat begroot van f52.000, maar enige incidentele meevallers kunnen de schade beperken. Voor 1995 is een negatief resultaat be groot van f36.000,-, een bedrag huidige gebouwen zou f590.000,- kosten, wat een jaarlast van f347.000,- met zich meebrengt. Om de huisvestingslasten draag lijk te houden, zou een éénmalige financiële injectie vanuit de ge meente een belangrijke ondersteu ning zijn, aldus het onderzoeks rapport dat dinsdag door Bolder directeur Leen Noordzij werd over handigd aan de commissieleden voor Welzijnsbeleid. In verband met een rondgang door De Bolder vond de vergadering ditmaal niet in het raadhuis plaats, maar in de kantine van de sociale werkplaats. De politiek moet zich nog over het rapport uitspreken. In de volgende commissievergadering wordt de huisvestingsproblematiek aan de orde gesteld. Hervormde Vrouwengroep. Op de ringavond van de Hervormde Vrouwengroep op dinsdag houdt Harry de Graaf een lezing over het project „Stuur een Papoea naar School". De avond begint om 20.00 uur. De opbrengst van de verloting is bestemd voor het papoea-project. (Foto Tessa de Greaffl tussen polder 't Noorden en Eier land. Dit is vrijwel evenwijdig aan de Schorrenweg. Gedacht wordt aan molens van 30 40 meter hoog met drie wieken. Het vermo gen kan variëren van 300 tot 500 kiloWatt. Minder dan tien molens kan niet, want dan is het niet ren dabel om een stroomkabel naar Den Burg aan te leggen. De onder linge afstand tussen de molens zou zo'n tweehonderd meter moe ten bedragen. Aan waterschap Hollands Noor den is gevraagd of er bezwaar is tegen plaatsing van de molens bij of op de dijk. Technisch blijkt dit geen problemen op te leveren. De fundering zal onder het maaiveld komen te liggen, zodat geen spra ke is van ontsierende betonnen .i t«.> Op deze compositietekening is de verhouding ven de windmolens tot het landschap niet goed duidelijk. Qua hoogte klopt het plaatje, dat aan de commissieleden werd ge presenteerd, niet. EcoMare de bevolking hiervoor warm maakt. Hoe mensen (of be drijven) kunnen participeren is nog niet nader uitgewerkt. „Dat kan bijvoorbeeld iets worden met aan delen", aldus J. van der Velde van Buro Oranjewoud. EcoMare krijgt ook de zorg voor de toeristische en educatieve voorzieningen die bij het park moeten komen. Maquette? Wethouder Schilling gaf in de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid aan dat het college nog geen tijd heeft gehad een standpunt te bepalen over dit plan. Dick Drijver van Texels Be lang kon zich moeilijk voorstellen hoe de molens eruit zullen zien in het Texelse landschap. Hij vroeg om een maquette. Meerdere raadsleden wilden meer duidelijkheid over het participatie- verhaal. „Er moet een solide finan ciële basis zijn. Anders blijven we met onrendabele dooie obstakels zitten als het project mislukt", al dus Drijver. Ook wethouder Schil ling wil graag meer duidelijkheid. „Als ik zou weten dat het een doodgeboren kindje betreft was ik er snel klaar mee..." Van der Velde antwoordde dat ze ker op een goede opbrengst wordt gerekend. „Op zich staat of valt het verhaal niet met deelname van de eilandbewoners, maar we wil len wèl graag dat de Texelaars er achter staan. Is dat niet zo, dan zullen we ons erop bezinnen of we wel moeten doorzetten." De rol die EcoMare in het geheel speelt was de wethouder ook niet geheel duidelijk. Hans Roeper verzekerde hem dat het centrum geen geld in het project steekt. „Ze krijgen een lorr.eni Nieuwbouw, in combinatie met de bestaande gebouwen op het PEN-terrein in Den Burg, komt uit het onderzoek als aantrekkelijkste oplossing naar voren. Tekening rapport Hew dat door de nu bekende subsidie- taak op gebied van voorlichting en educatie." Positief Ondanks de visueel negatieve kanten van het plan, gaven de raadsleden, met uitzondering van Jan Koolhof (CDA), toch een posi tief advies. Pieter de Groot (D66): „Ik ben niet ingehuurd om de over levingskansen van een bedrijf in te schatten, dus het financiële plaat je interesseert me niets. We heb ben allemaal onze mond vol van milieubescherming, dus moeten we ook het lef hebben om tegen zo'n initiatief ja te zeggen." Jaap Vlaming van Groen Links gaf toe dat binnen zijn partij verschil lend wordt gedacht over de mo lens. „Ik sta aan de kant van de positieven. We hebben zoveel stroom nodig dat het niet reeel is om „not in my backjard" te roe pen. Zo'n stukje verantwoording mag best op je netvlies terugko men." Koolhof bleef onvermurw baar. „We kunnen Texel beter profileren als eiland zonder mo lens." toekenning nog hoger zou kunnen uitvallen. Volgens het onderzoeksbureau vergt vestiging op het PEN-terrein een investering van f4.340.000,-, wat neerkomt op een jaarlast van f419.000,-. Aanpassing van de Bij de Innovam in Nieuwegein is Marco van Sambeek geslaagd voor het diploma vakbekwaam heid autobedrijf. Hij is werkzaam bij Wim van Sambeek Truck Servi ce in Oudeschild. (ADVERTENTIE) „Sint zendt uit" is een initiatief van de Wel- zijnsstichting Texel, de Ondernemersvereniging Den Burg en Videolux, met medewerking van Stichting Lokale Omroep, Kabeltex, Stichting Beeldwerk en Sacra Promotions. Maak uw eigen video-impressie (max. 5 min.) van de intocht van Sint-Nico- laas op zaterdag 19 november en win: een geheel verzorgd lang week-end Parijs voor 2 personen aangeboden door PTT-Postkantoren U kunt uw gemonteerde videoband (VHS) tot uiterlijk 29 november inleve ren bij John Smit (Videolux), Vloedlijn 19. Voor meer informatie: tel. 15153. (ADVERTENTIE) Nu met f 1.436,- voordeel. Zwart of blauw metallic. Speciale bumpers, wieldoppen en stootlijsten. GTi-stuur, toerenteller en luxe stoelbekledmg. De Suzuki Swift 10 GIS f 22.495,- (f 24.795,- met automaat Automaat alleen in zwart) Pnjj wet korbrvQ on BTW, ©nel oSovonngrkoston OOSTEREND (TEXEL): Garage Westend, Oosterenderweg 52, 02220 - 1 83 96.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5