Cjroen 'wartsjexeh in het hart. Hij is er weer... Tatenhove wil sloopafval scheiden in PEN-centrale Texelse aannemer heeft eerste optie: 198 timmer O At fence VERDER j /W\ Onder de Pomp Oosterend: 8 nieuwe tbc-besmettingen Auto's vernield Hoogwerker plukt Skilder haantje Rt Veel bezoekers voor 't Amateurtje en de vogelshow 2 sDure huizen: minder waterschapsbelasting 3 Rf Stroomstoring: touw trekken om vergoeding 5 sw EK-surfen volgend jaar op Texel 7 Rf Brandbaarheid lingerie: „Je slaapt toch niet in de open haard?" 9 texelseHcourant - Terugkeer Eelman in Statenfractie onwaarschijnlijk Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van SERVICE CENTER TEXEL Sinterklaas-krant SPAANSE MANDARIJNEN net POUTE PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10936 DINSDAG 22 NOVEMBER 1994 Kgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 91 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 (vertenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. <jactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, lefoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. dactio buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Den Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers H,40. Onder uitstekende weersomstandigheden heeft de Goed heiligman zaterdag zijn intocht op Texel gemaakt. Stipt vol gens het programma van de organiserende ondernemers vereniging Den Burg voer hij met de sleepboot Seahawk van Leo Visser de haven van Oudeschild binnen. In het kielzog van het bisschoppelijke vaartuig bevond zich de RP 25 van de politie, die halverwege de overtocht had gecontroleerd of zich illegalen aan boord bevonden. Gelukkig was ingrijpen niet nodig. Alle zwarte knechten bleken over de vereiste werkvergunning voor Nederland te beschikken. De boot uit Spanje kondigde zich op de rede aan met de stoomfluit en door het afvuren van lichtko- gels. Als antwoord lieten de have nautoriteiten de misthoorn loeien. Dat geluid mengde zich met dat van het Koninklijk Texels Fanfare dat vanaf een overdekt mobiel po dium de bekende sinterklaaswijs jes liet horen. Banketletter Kinderen en ouders stonden in dichte drommen op het haventer rein, toen de Sint voet aan wal zet te en daar werd begroet door burgemeester Van Rappard en het ontvangstcomité. Nog voordat was vastgesteld of hij wel zoet was geweest, kreeg Van Rappard een geschenk in handen gedrukt: een banketletter S. Het was de eerste keer dat de goedgeefse bis schop de burgemeester ontmoet te. Toch begroetten zij elkaar alsof zij elkaar dagelijks zien. Ook bij het vervolgens schudden van talloze kinderhandjes, gaf de hoge bezoe kers blijk van verbluffende kennis van de plaatselijke namen en ver houdingen. Nog beter? Toch zou de ontvangst op de ha ven nog beter kunnen. Als Sint en de burgemeester een geluid sinstallatie zouden gebruiken (aanwezig op het schipll zouden de kinderen kunnen horen wat er gezegd wordt. Bovendien zou de burgemeester de kinderen dan kunnen oproepen om te zingen en andere aanwijzingen geven, waar door de stemming veel feestelijker en minder afwachtend wordt. De intocht in Den Burg verliep ken naar mogelijkheden om dit werk op het eiland uit te voeren. Als hij niets zou ondernemen, wordt al het bouw- en sloopafval naar een sorteer-inrichting in Alk maar afgevoerd. „Ik kijk' al een paar jaar uit naar een geschikte lo- katie. De centrale stéat er gewoon voor", aldus Willem van Tatenho ve. „Het gebouw staat op de goe de plaats, heeft de juiste afmetingen en de lasten zijn niet te hoog. Anders zou ik op het in dustrieterrein in Oudeschild te rechtkomen en daar een nieuwe grote loods moeten bouwen, wat niet lonend zou zijn." Arbeidsplaatsen Het bedrijf Tatenhove heeft mo menteel het transport van bouw en sloopafval op Texel in handen. Het wordt vervoerd naar Medem- blik, waar het door elkaar wordt gestort. De overheid wil aan die si tuatie een einde maken. In 1996 Lees verder pagina 5 annemingsbedrijf Tatenhove wil de vrijkomende PEN- ntrale benutten voor de scheiding van bouw- en sloopaf- ^1. Mede-eigenaar Willem van Tatenhove uit Oosterend ieft dat gisteren bevestigd. De aannemer heeft bij Dick 'sjraaf, die vorige week de centrale kocht, de eerste optie gebruik van het gehele gebouw. Eerst heeft hij echter edewerking van de gemeente nodig. Graaf houdt de be- vafchikking over de rest van het PEN-terrein voor de uitbrei- ng van zijn naastgelegen dekbeddenfabriek (TWO), waar raks ook de produktie van isolatiedekens gaat plaatsvin- en. In Tatenhove is ook financieel trokken bij de aankoop van het bouw door Graaf. Hij heeft aaf geholpen bij de financie- 9, omdat die de centrale niet lledig uit eigen middelen kon talen. Door beider belangen te ct mbineren worden nu twee doe- el i gediend: Graaf heeft grond i zijn fabriek uit te breiden en P n Tatenhove kan in de oude fa s' tkshal een nieuwe activiteit ratten. Zo besparen beide on- d' rnemers op hun aanloopkosten in beide gevallen ontstaat Iiuwe werkgelegenheid. Even- Mi zijn er in de toekomst ook igelijkheden voor andere on- I rnemers om er bedrijvigheid te jinnen. idewerking van de gemeente is dig, omdat deze het verdwijnen illèi de electriciteitscentrale wil mpenseren met zoveel mogelijk werkgelegenheid. Met rd fflfuwe 1 (ADVERTENTIEI ïf !W jee 't ok hoort? Sommige aft Bnse binne groot, are voele zich &ot. iet. en weer are heete allien (Tfar groot. Ja moet gewoon bij Hlelke zijn Nlouwe bolderwagens handmade. 3 maten. vanaf /275.-. Dick Graaf als koper was het colle ge van b en w erg blij, gezien diens nieuwe plannen. Als Graaf de cen trale of een deel ervan wil ver pachten of verkopen, moet de nieuwe exploitant eveneens aan de voorwaarden van de gemeente voldoen. Ook is een planologische wijziging nodig. Tatenhove heeft over zijn voornemen inmiddels Het nadere onderzoek in Ooster end naar de omvang van de tbc- besmetting heeft acht nieuwe ge vallen aan het licht gebracht: vier kinderen en vier volwassenen. Het ging in alle gevallen om per sonen uit Oosterend die geruime tijd nauw contact hebben gehad met de besmettingsbron. Geen van hen had tbc in gevorderd, besmettelijk stadium. Ze zullen met medicijnen worden behan deld om de besmetting de kop in te drukken. Totaal 375 personen in Oosterend werden woensdag doorgelicht en/of kregen een Mantoux-prik. De nu ontdekte nieuwe gevallen kwamen dank zij de Mantoux- reactie aan het licht. Alleen de re sultaten van onderzoek van familie- en andere relaties van de besmettingsbron op het vaste land, zijn nog niet bekend omdat dit onderzoek niet wordt uitge voerd door de tuberculosebestrij ding van de Helderse GGD maar door andere gezondheidsdiensten. Alle mensen die nu zijn onder zocht, zullen eind februari voor een herhalingsonderzoek worden opgeroepen om te voorkomen dat eventuele besmettingen die zich nu nog niet hebben gemani festeerd, over het hoofd worden gezien. burgemeester Van Rappard inge licht, maar het college heeft nog geen standpunt ingenomen. Van daag (dinsdag), zo zei verantwoor delijk wethouder Poster gisteren, zal de kwestie in de wekelijkse vergadering van b en w aan de or de worden gesteld. Samen doen De suggestie dat hij van plan is de centrale meteen door te verkopen, wordt door Graaf van de hand ge wezen. „Ik wil het samen doen. In elk geval wil ik de grond behouden om er op te kunnen bouwen, ledereen praat alleen maar over de centrale, maar zó groot is dat ge bouw nou ook weer niet. Het ter rein waarop de centrale staat is véél groter: viereneenhalve bunder grond, waarop ik kan bouwen." Over de betrokkenheid van Van Ta tenhove wil Graaf niet veel kwijt. „Hij heeft een eerste optie, maar eerst moet hij met de gemeente tot een akkoord komen. Ik heb goede hoop dat alles in orde komt, maar pas als het zo ver is, kunnen we samen verder gaan." Afwachtend Volgens Graaf zijn er meer be langstellenden die hem (finan cieel) willen steunen en iets met de centrale willen beginnen. „Maar die moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen. Van Taten hove is het eerst aan bod." Om deze reden neemt Graaf een afwachtende houding aan. Vorige week, bij de koop van de centrale, werd nog geheimzinnig gedaan over „een participant" die Graaf had geholpen, maar wiens naam nog niet bekend kon worden ge maakt. Volgens Van Tatenhove had dat ook te maken met het in lichten van het personeel. „Dat is afgelopen week gebeurd. Daarom kan ik er nu open over zijn." Brandbaar Willem van Tatenhove kreeg be langstelling voor de PEN-centrale, door een wetswijziging die in aan tocht is. Per 1 januari 1996 wordt het verplicht bouw- en sloopafval te scheiden in brandbaar en niet- brandbaar afval, een karwei dat binnen moet gebeuren. Reden voor de Oosterender om uit te kij- Een groepje jongens, dat zaterdag avond omstreeks tien uur fietsend onderweg was naar het centrum van Den Burg, heeft tussen Schil derend en Weverstraat minstens drie geparkeerde auto's bescha digd. In alle gevallen zijn er spie gels afgebroken. Eén van de eigenaren zag nog net hoe twee fietsers tegen de auto's schopten, waarna ze zich weer bij de ande ren aansloten. Naar zijn schatting bestond de groep uit zeven knul len. De politie zoekt getuigen. Om het haantje van de Her vormde Kerk in Oudeschild vannieuw bladgoud te voor zien riep gemeenteschilder Hans Bakker gisteren de hulp in van Meijert Boon die zich zojuist een nieuwe telekraan had aangeschaft. De hoog werker strekt tot ruim 40 me ter de lucht in, aanmerkelijk verder dus dan de dertig me ter die tot dusver werd ge haald. De kraan, die zelf 24 ton weegt, heeft een hefver mogen van 35 ton. Het werk tuig Inieuwwaarde zo'n f600.000,-) gaf de raadsle den vorige week reden vraag tekens te zetten bij de bevestiging van klimijzers voor de torens van de Her vormde kerken op het eiland, een investering van f60.000,- „Daar kan je met een hoog werker toch veel goedkoper bij", adviseerde Kees Hin (CDA) wethouder Poster (fi nanciën). Hins opmerking weerdhield de raad er niet van akkoord te gaan met de inves tering. Hans Bakker van ge meentewerken wenste daarop niet te wachten. Be halve de haan werd het hoog tijd de drie kerkklokken op te knappen. Half Skil ergerde zich immers al veel te lang aan het vastgeroeste uur werk. (Foto Gerard Timmerman) (ADVERTENTIE) Nel Eelman-van 't Veer zal na de verkiezingen in maart waarschijn lijk niet terugkeren in Provinciale Staten. Het provinciaal afdelings bestuur heeft de politica tegen de zin van de statenfractie als twin tigste op de lijst gezet waardoor ze gezien de prognose niet zal worden herkozen. Eelmans CDA-collega's in de sta- tenbankjes hadden haar liever op een hogere plaats gezet, maar het partijbestuur acht het statenlid maatschap en haar werk als wet houder op Texel niet verenigbaar. Om dezelfde reden stapte Eelman tijdens de vorige periode uit de ge meenteraad. Toen ze na de ge meenteraadsverkiezingen als wethouder terugkeerde, kondigde ze al aan dat èls het op een keus zou aankomen, het wethouder schap haar voorkeur genoot. „Daar blijf ik nog steeds bij", zegt Eelman nu. Realistisch stelt ze vast dat ze niet uitgaat van herver kiezing. „Het ziet er somber uit. Jammer, want het werk in de Sta ten geeft je toch een veel bredere kijk op de zaken. Bovendien zou ik in de volgende periode de vruch ten kunnen plukken van vier jaar heel hard werken. Vooral de com missie Milieu is een hele zware portefeuille." Eelman zetelt verder in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Volgens de wethouder heeft de Texelse afdeling van haar partij moeite gedaan om haar hoger op de lijst te krijgen. Zonder deze in spanning zou Eelman nog een plaatsje lager op de lijst zijn gekomen. 11X11 (ADVERTENTIE) 5^(5<vvo ca. 1 kilo Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 leer zwart op straat. Bij het handhaven van da leefbaarheid werken politie en zwarte \«ten in deze tijd van het jaar nauw samen. Sint Nlcolaas met vele zwarte medewerkers vlekkeloos. Mede dank zij het bui tengewoon zachte en tijdelijk dro ge weer ontbrak het niet aan belangstelling. Sint bereed gerou tineerd zijn schimmel en menig kind mocht bij hem vóórop zittend een stukje meerijden. Opschepper Zoals altijd liepen veel meer ruiters mee in de stoet. Onvermijdelijk kwam daarbij veel paardestront op straat terecht. Op het gedeelte van de route dat dubbel wordt ge- bij het binnenstomen in de smalle lopen, is dat vooral voor het mar cherende fanfarekorps lastig want de muzikanten moeten de dam pende vijgen zien te ontwijken en kunnen daardoor de aandacht met bij de muziek houden. Dit pro bleem werd ook dit jaar bezworen door ondernemer Gerard van der Kooi die niet te beroerd was om de stoet met schop en kruiwagen te volgen en alle stront op te schep pen. „Als we dit aan een bedrijf zouden overlaten, zou het veel te kostbaar worden", verklaarde hij tegenover bewonderaars. ond ven Oudeschild. irmo t Harry aa Graait Leuk en gezellig was het in De Lin deboom waar de kinderen werden vermaakt in afwachting van het bezoek van Sint Nicolaas. In de schoutenzaal keken de gelovige kleuters naar poppenkast- en an der theater van Lot Kombrink. In de schouwburgzaal brachten Ca- rin Somers en de Klapband een programma voor de minder gelovi ge oudere kinderen. Er werd voor zoveel stemming gezorgd dat er na het vertrek van de Sint nog ge ruime tijd werd doorgefeest, alsof het Ouwe Sunderklaas was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1