Amateurtje bracht met overgave Bankgeheim Film Vogelshow goed voor honderden bezoekers Agenda TEXELSE^? COURANT Jack Nicholson als Weerwolf „Visserijrapport niet vernieuwend" Talentenjacht sintuitzending Met solex, jas en pot 't eiland rond Zwarte Pieten Mooi jubileum „Op Eigen Wieken Even een pak SNERT halen in DINSDAG 22 NOVEMBER 1994 Scene uit ..BankgeheimOp de banken van links naar rechts Jan Eelman. Dirk Roeper. Riet Crezee. Hetty Beijert en Thea Hin Het blijspel Bankgeheim" dat zaterdag door 't Amateurtje in het Waalder dorpshuis werd opge voerd, wijkt nogal af van het ge bruikelijke genre. Geen verhaal met een duidelijke kop en staart, maar een reeks tot nadenken of hilariteit stemmende dialogen, verwoord door uiteenlopende per sonages. Het kon op elk moment ophouden en dat deed het ook toen het tijd was, zonder dat WOLF is de nieuwe film met wonderacteur Jack Nichol son, die overigens niet door alle film-critici even goed ont vangen werd. Maar het is er wel één waar volop van tq,ge- nieten valt! Deze leuke va riant op het aloude weer- wolventhema wordt door re gisseur Mike Nichols (diverse Oscar-nominaties en kreeg er één voor The Graduate) in een intellectueel jasje gesto ken en speelt zich af in het Newyorkse uitgeversmilieu. Nicholson, gebeten door een wolf, voelt zich plotseling volstromen met een nieuw soort energie, die hij donders goed gebruiken kan bij de machtsstrijd binnen de uitge verij. Ondertussen versiert hij ook nog de bloedmooie, maar schijnbaar ongenaakbare dochter van zijn steenrijke baas: Michelle Pfeiffer. Een verschijning op het witte doek die evenals haar manlijke te genspeler zowiezo altijd de moeite waard is om voor te gaan zitten. Gedurende het verhaal ontwikkelt ze zich tot een kundig dierenarts. Als zij echter aan het eind achter wolf Nicholson aanrent het bos in, heeft ze net zo'n vreemde uitdrukking in de ogen... De spannende zwerftochten door Central Park tijdens de warme zomernachten worden nog eens extra griezelig door de muziek van Ennio Morrico- ne, die alle orkestratietechnie ken uit de kast haalt. SHORT CUTS Cinema Paradiso prolongeert één van de beste films van dit jaar: SHORT CUTS. Een film van Robert (The Player) Alt man die in een grootse vorm steekt met deze hilarische, bittere en ontroerende bewer king van een paar verhalen van Raymond Carver. 22 Ac teurs, waaronder vele beken de gezichten, geven ons een meeslepende dwarsdoorsne de van de blanke Amerikaan- Se samenleving in de jaren negentig. YABBA DA BBA DOO Nog een week tijdens de matinee-voorstellingen THE FLINTSTONES, de overbeken de cartoon omgetoverd tot een live action film. Een echte familiefilm van de bovenste plank. WOLF, do. t/m ma. 19.00 en 21.15 uur. SHORT CUTS, di. 14.00 en 20.30 uur, wo. 20.30 uur THE FLINTSTONES, za. zo. wo. 14.00 uur. iedereen elkaar echt had ge kregen. De titel doet denken aan een thril ler en is dan ook nogal misleidend. De centrale rol in het stuk wordt „gespeeld" door een stel tuinban ken die tevens het verbindend ele ment vormen tussen de diverse samenspraakjes. Je hoort de bank spreken: over de vele mensen die ooit op hen zaten of lagen en spra ken over zaken die met voor ander mans oren zijn bestemd. Bankgeheimen dus. Geen meeslepend verhaal en daar om ook niet zoveel spanning. Toch slaagden de Waalder acteurs erin om het publiek tot het eind te boeien, wat vooral te danken was aan het enthousiasme waarmee werd gespeeld. De typetjes wer den met het vereiste tikje overdrij ving neergezet en de rolkennis was behoorlijk zodat het er alle maal met voldoende vaart uitkwam. Schrijfster J. Hemmink-Kamp heeft kennelijk gepoogd een mix te presenteren van lol en moraal, wat af en toe nogal geforceerd aandeed. Een greep uit de scènes: De scholieren Jan en Kees blade ren op de bank in een sexboekje dat de vader van een van hen heeft laten slingeren. Drie vrou wen uit een verzorgingshuis die zich onnodig bejaard gedragen, worden geconfronteerd met een derde bewoner die zich ondanks haar leeftijd als een jonge meid be weegt en van het leven nog een aardig feestje weet te maken. Me- „Een mooi rapport, maar voor Texel niet echt vernieuwend", concludeert DETV-voorzitter Bas van der Beek over het Plan van Aanpak Zeevisserij Noordholland dat deze week in Wieringen het licht zag. Het onderzoek geeft een analyse geeft van de kansen en bedreigingen van de visserij sector. Het plan van aanpak moet bijdra gen aan de werkgelegenheid in de zeevisserijsector in de noordkop. Basis voor het planis een rapport van de Universiteit van Am sterdam. De onderzoekers ondervroegen negen Texelse vissers. Ontevreden is men over de smalle, ondiepe ha venmond. In de discussie omtrent overname van de haven door RWS, speelt de aanpassing een cruciale rol. De vissers zijn tegen de heffing van liggeld. Als het toch moet worden geheven, moet dit in de vorm van verbeteringen terugvloeien naar de vloot. De re latie tussen Texelse en Helders vis sers is verbeterd door de coöparatieve samenwerking. De provincie wil, liefst via overheids gelden, bijdragen aan de nieuwe visafslag Den Helder-Texel. Door onderbrengen van vangstrechten in een producentenorganisatie zijn de perspectieven voor de Texe laars beter dan bijvoorbeeld de Wieringers. Deze zullen bij toe komstige saneringen dan ook zwaarder worden getroffen. De onderzoekers constateren dat er voor zogenaamde aquacultuur kansen op Texel, al moeten de ver wachtingen niet te hooggespan nen zijn. Wel is er subsidie voor beschikbaar is. De vissers zijn tegen aanwijzing van een onderzoeksveld in de Noordzee waarin niet mag worden gevist. Lagrand zegde hen in deze kwestie steun toe. neer Bokma en meneer Hooghout uit datzelfde bejaardenhuis vor men een merkwaardig duo, maar de een weet in de ander toch een vriend te ontdekken. En tuinman Hein weet de slechte verhouding met zijn echtgenote te verbeteren door de wijze raad van een der be jaarden op te volgen. De bank wordt 's nachts beslapen door twee zwervers. In dronkenschap slaan zij de nodige kolder uit, maar zelfs zij bieden stof tot nadenken. Of tot alleen maar lachen, net wat men wilde. Tuinman Hein kreeg gestalte door Jos Witte, die deze rol serieus op vatte. Misschien iets tè serieus; hij kwam niet helemaal los. Herman Barhorst en Richard Eelman zagen we als respectievelijk Jan en Kees, scholieren. Ze acteerden met over gave, waarbij Richard het plat- Amsterdams goed bleek te be heersen.. Voor hem was het een debuut. Corine Witte en Corine Plaatsman deden het goed als hun respectievelijke vriendinnetjes An- net en Truus. Leuk en vlot spel, al was het af en toe een tikje schools. Gretha Coevert, Hetty Beijert en Thea Hin bewogen zich moeizaam en gaven met veel mimiek blijk van een truttige, zure mentaliteit. Ze deden het dus prima als de bejaar denhuisbewoners mevrouw Smit, mevrouw Bos en mevrouw List. Goede invulling van een heel an der type oudje verzorgde Riet Cre zee, die met een Rotterdams accent zeer vlot en geroutineerd van leer trok. Dirk Roeper en Jan Eelman oogst ten het meeste succes. Beiden vervulden een dubbelrol, door op te treden als de bejaarde heren Bokma en Hooghout èn als de „vrolijke zwervers" Kobus en Ne- lis. Met de herhaaldelijke overstap pen (en de benodigde snelle verkleedpartijen) bleken ze weinig moeite te hebben. Lekker gek gin gen ze uit hun bol en reageerden goed op de reacties van het publiek. Gesouffleerd werd door Dien Plaatsman. De spelers hadden haar gelukkig niet al te hard nodig. De grime werd verzorgd door Brenda Vermue en Regina Luiken. Voor Henk Tjepkema was het in zeker opzicht een debuut. Na vele keren als acteur op de planken te hebben gestaan, was hij voor het eerst regisseur. Bijzondere vermel ding verdient Bert Keijser die voor het decor en de techniek had ge zorgd. Hij veroorzaakte met zijn apparatuur de sfeerbepalende vo gelgeluiden, liet via de microfoon de bank spreken en had met suc ces een beroep gedaan op de me dewerking van anderen: Tuincentrum Van der Werve had diverse spullen uitgeleend die 't Het live televisiespektakel dat on der de titel „Sint zendt uit" zater dagmiddag 3 december in De Lindeboom wordt gehouden, zoekt kinderen vopr een talenten jacht. Alle soorten optredens zijn welkom: goochelen, zingen, mu ziek maken, voordragen, to neelspelen, dansen enzovoorts. Deelnemers mogen in hun eentje of met meerderen zijn. Wie mee wil doen wordt verzocht zich voor maandag bij de Wel- zijnsstichting in d'Ouwe Ulo te melden, telef oon 15582. Als er veel inschrijvingen zijn wordt op woensdag een voorselectie ge houden. IFoto Harry de GraafI Amateurtje voor dit stuk nodig had, Electra Duinker zorgde voor een nostalgische lantaarnpaal, Lou Witte „leverde" twee fraaie tuin banken en Bert van der Wal zorgde voor echte rozen in het toneelpark. Bij de traditionele bloemen- en zoenenhulde voor alle medewer kenden na het vallen van het doek, was echter niet aan Keijser ge dacht zodat die met lege handen stond. Dat was echter van korte duur, want de miskende duizend poot nam toen maar een bak met rozen van het toneel onder zijn arm. Harry da Graaf Dinsdag 22 november Burgemeester en wethouders hebben in de dorpskelder van De Koog openbaar overleg met de dorpscommissie, aan vang 19.30 uur. De afdeling dialect van de historische vereniging heeft een bijeenkomst in dorpshuis d'Ouwe ULO, aanvang 20.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom. In Cinema Texel draait om 20.30 uur „Short Cut". De Hervormde Vrouwenvere niging heeft een ringavond in de voormalige LTS-kantine aan de Emmalaan. Harry de Graaf verzorgt een dia-lezing over Nieuw-Guinea; 20.00 uur. In De Ark (Diek '17 in Den Hoorn) begint om 20.30 uur een bijeenkomst van zekano- liefhebbers, georganiseerd door vereniging De Wady- akkers. Woensdag 23 november Van 9.00 tot 12.00 uur wor den in het Rode Kruis-gebouw aan de Jonkerstraat in Den Burg handwerken en andere artikelen verkocht, die zijn ge maakt door de Welfare-groep. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „The Flintstones" en om 20.30 uur „Short Cut". In Time Out (Ouwe ULO) is tussen 14.00 en 16.30 uur on derricht in silhouettekenen. De Plattelandsvrouwen van de afdeling De Cocksdorp- Eierland komen om 19.45 uur bijeen in Het Eierlandsche huis voor een doe-avond. In de aula van OSG De Hoge- berg hebben het Katholiek Vrouwengilde en de Platte landsvrouwen van de afdeling Texel een gezamenlijke avond. Jaap Bakker vertelt over „voorwerpen uit vroeger tij den". Met medewerking van de vocale groep „A Capabel". Niet-leden betalen f5,-. In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn: vanaf 20.30 uur „After hours", Ierse folkmu ziek. Entree f17,50; vrienden prijs f15,-. Donderdag 24 november In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Wolf". In de Jozefschool wordt van 19.30 tot 21.30 uur gratis kni- ples gegeven door de Knipk- ring Texel. ledereen is welkom. Thema: kerst. De Bouw- en Houtbond FNV houdt in d'Ouwe ULO een in formatieavond over de geva ren van werken met producten die oplosmiddelen bevatten; 20.00 uur. In Bosch en Zee bij De Koog wordt de algemene ledenver gadering van het TVO gehou den; 20.00 uur. Na de pauze verzorgt het Arbeidsbureau Texel een presentatie. Vrijdag 25 november Waterschap Hollands Kroon houdt een openbare vergade ring van hoofdingelanden in het stadhuis van Den Helder; 9.45 uur. ANBO en SWOT verzorgen in De Buureton een informatie middag „Ouderen aan de knoppen". Texelse bedrijven presenteren hulpmiddelen en apparatuur. Na de pauze inlei ding door apotheker Wijnand onder het motto: „Ouderen hoeven niet alles te slikken". Tijdens de koopavond in Den Burg worden straatoptredens verzorgd door De Klapband. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Wolf". In Time Out (Ouwe ULO) is van 20.00 tot 22.00 uur een discussieavond. Voor de Wampex-deelnemers is om 20.00 uur een „napraa- tavond" in d'Ouwe ULO. Hoogwater te Oudeschild Di. 22 10.00 en 22.40 u. Wo. 23 10.17 en 23.15 u. Do. 24 10.37 en 23.45 u. Vr. 25 11.16 u. Za. 26 0.17 en 12.06 u. Zo. 27 1.05 en 13.10 u. Ma. 28 2.10 en 14.06 u. Di. 29 4.05 en 16.30 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon komt 27 no vember op om 8.18 en en gaat onder om 16.33 u. 26 november laatste kwartier; 27 november doodtij. „Ik pak 'm liever dan m'n fiets, want hij brengt me nog thuis ook..." Met liefde praat Piet Ko ning uit Oosterend over zijn solex. Hij is niet de enige op Texel, zo bleek zaterdagochtend toen groep liefhebbers zich in ,,'t Cafeetje" verzamelden voor hun eerste ge zamenlijke rondrit. Eindelijk, want al vorig jaar tijdens Oosterend Pre sent ontstonden de eerste contac ten. Nu hebben ze een ,£luppie" (dus geen officiële vereniging) ge vormd. Melle Zegel is tot voorzit ter gebombardeerd en de „vergaderingen" zijn op zaterdag in het Oosterender café. „Je moet gezellig zijn, anders kom je er niet bij", zegt deelnemer Albert Scha- gen. Duur is de hobby volgens hem niet: „Voor vierhonderd gulden heb je een solex, een lange leren Zes zwarte pieten hebben aange kondigd zaterdag om 14.00 uur een bezoekje te brengen aan Oosterend. In het Jeugdgebouw zijn daarom verschillende activitei ten op touw gezet. Er is voor iedereen tevens warme chocola demelk. jas en een pothelm. En aan benzi ne ben je weinig kwijt, want een solex loopt één op honderd." De solex dateert uit de jaren vijftig en zestig en komt origineel uit Frankrijk. Het brommertje raakte uit de gratie toen de valhelm ver plicht werd. Inmiddels is de solex weer populair aan het worden; in Friesland worden zelfs wereld kampioenschappen gehouden. Op Texel is geen sprake van een „ma nie", maar de belangstelling groeit. Zo kocht Jaap van der Vis onlangs op een beurs zeven s< lexen, waarvan er intussen al v een nieuwe eigenaar hebben. Oi moet zich op het eiland nog men exemplaar bevinden: „Je staat versteld van wat mensen nog hun schuurtje hebben." Klaar voor de startI De solex rijders stellen zich op in de smalle Kerkstraat voor hun rondrit. s Hopm De 25-jarige vereniging Op Eigen Wieken kan terugkijken op een geslaagde jubileumshow. De schitterend ingerichte zaal van d'Ouwe Ulo werd vrijdag, zater dag en zondag bezocht door vele honderden Texelaars. Ook de voorzitter van het eerste uur, de op het vasteland woonachtige Jan Noorlander, kwam zondag een kijkje nemen. Even leek het zilveren feest te worden verstoord. Dat was don derdagmiddag, toen de stroomstoring de vogels „in de nachtstand" zette. Tot opluchting van bestuur en leden floepten de lichten twee uur voor de officiële opening weer aan, zodat zij nog even tijd hadden voor de laatste voorbereidingen, de vogels weer konden ontwaken en burge meester W. van Rappard 's avonds zonder kaarsje als eerste de zaal van d'Ouwe Ulo mocht betreden. Tijdens de opening met koffie en gevulde koek was er speciale aan dacht voor degenen die de vogel vereniging in 1969 hadden opgericht. Twee van hen, Joop Smit en de huidige voorzitter Arie Eelman, zitten ook anno 1994 in het bestuur. Samen met vijf ande ren kregen zij door secretaris Ge rard de Ridder een ere-medaille opgespeld. De eerste voorzitter Jan Noorlander, die bij de officiële opening ontbrak, kwam tot ieders verrassing zondagmiddag opda gen. Het bestuur had hem niet weten op te sporen, maar via-via lukte het afgelopen weekend als nog en bleek Noorlander graag be reid een dagje naar Texel te komen. Bloeiend In zijn openingswoord zei voorzit ter Eelman dat Op Eigen Wieken momenteel „een bloeiende, rijke vereniging" is. Hij wees op de nieuwe stellages die dit jaar zijn aangeschaft. Een forse investe ring, die afgelopen weekend z'n waarde bewees. De kooien kon den aan beide zijden in de nieuwe rekken worden gehangen, waar door een veel ruimere opstelling was. Het deed burgemeester Van Rap pard goed te horen dat de vereni ging financieel zó gezond is, dat geen subsidie nodig is. De burge meester kwam echter met met le ge handen: hij gaf een envelop met een „snip" (om in stijl te blijven). Fiets Voor extra inkomsten zorgde als vanouds de tombola, waarvoor de Texelse middenstand ditmaal extra had gegeven. De hoofdprijs, een fiets, ging naar de bekende loten- koper „ome" Jan Rijk, die boven dien een dekbed in de wacht wist te slepen. Veel waardering was er voor de in richting van de showruimte. De fa milie De Ridder (Eureka) had met vele groene planten voor een waar bos gezorgd. De fraaie hoek van aquariumvereniging Aqua Vita, die voor het eerst bij de show was be trokken, viel bij velen in de smaak. Voor de demonstratie honing uits laan die zaterdagmiddag door twee leden van de Texelse Bijenve reniging werd verzorgd, bestol goede belangstelling. Kampioene De keuringen leverden een prin resultaat op. De keurmeeste toonden zich tevreden over de zendingen, die zowel wat betre aantal als kwaliteit beter wan dan vorig jaar. De hoogste scor 91 van de maximaal 100 punte was voor een roodvoorhoofd kak riki (categorie parkieten) van Pi Kingma. De vogel werd uitgero pen tot kampioen en verdient een bondsmedaille. Paul Hoogei dijk kreeg een bondskruis voor ec goud satinet kanarie (kampiot met 90 punten) en Willem Bakk (90 p) werd beloond met et bondsmedaille voor zijn kampio« in de categorie tropische vogel een vuurvink. Alle kampioen zijn eigen kweek. 1 Bakker viel ook in de prijzen mi een putter (wildvorm) en Rein Ku per met een gekuifde gloster, bei goed voor 90 punten en et bondsmedaille. Dolf de Kroo kwam uit de bus als beste jeug< lid; met een pracht rosella behaa de hij liefst 90 punten. Ook vtx het andere deelnemende jeugdli de nog maar 12-jarige Sebastia. Ran was er een aanmoet gingsprijs. (ADVERTENTIE) Mede-oprichter Adrie Moor en voorzitter Arie Eelman lelden burgemeester Van Rappard langs de kooien tijdens de officiële opening. (Foto Frans Hopman) Telefoon 14890

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2