Bezitters dure huizen gunstig af na fusie Gezondheidsrisico's aan verfoplossers ■OKERS F amilieberichten urH TEXELSE J COURANT Waterschap wijzigt omslagheffing Eerste gelijkspel Waar is dit? iai exelaarties Woningstichting Texel OPGAVE VERHUURDE WONINGEN Woningstichting Texel BINSBERGENSTRAAT 4 te Den IN ALLE VORMEN EN KLEUREN Ing. JAN DUIN MAKELAARDIJ DINSDAG 22 NOVEMBER 1994 loor herverdeling van de water- chapslasten gaan huiseigenaren 1995 minder aan het water- ichap betalen. Daartegenover taat dat per woonruimte ƒ42.33 noet worden bijgedragen (was it jaar nog niet zol. dus ook huur- irs krijgen een aanslag. Gere- gnd over het hele gebied van het ifuseerde waterschap Hollands toon gaat de omslagheffing met lim een miljoen gulden omhoog, aar wordt over méér belangen- loepen uitgesmeerd. 8 belangengroepen zijn niet meer éen de eigenaren van huizen en tdrijfsgebouwen (gebouwdl en landeigenaren (ongebouwd), faterschap Hollands Kroon on- irscheidt voortaan de omslagca- goriën eigenaren (gebouwd en gebouwd), pachters „onge- uwd" en ingezetenen (bewo- irs van huizen). de nieuwe verordening voor stentoedeling betalen grondei- maars 67,2 procent 8.014.000,-) van de totale om- igheffing. Het gefuseerde wa lschap omvat 51.700 belaste ictare. Hoofdbewoners (ingeze- nen) en eigenaars van huizen en idrijfsgebouwen betalen elk 16,4 ocent (iedere categorie /1.956.000,-). Ingezetenen beta len per huishouden komend jaar ƒ42,33. In ruil hiervoor krijgen ook de huurders medezeggenschap in het bestuur. Hun vertegenwoordi ger wordt indirect gekozen door de gemeenteraad. Eigenaars van huizen (ook al wonen ze zelf in hun bezit) en bedrijfsgebouwen wordt voor elke volle ƒ3000,- die hun huis waard is (economische waarde) ƒ0,80 in rekening ge bracht, aanmerkelijk lager dan dit jaar (ƒ2,01) en '93 (ƒ2,191. De ta riefsverlaging is te danken aan de uitbreiding van het waterschap met een deel van Den Helder en de herverdeling van de omslag over meerder categoriën. Afgezien van deze herverdeling gaan de totale kosten voor het wa terschap omhoog. De verhoging is deels de tol die de ingelanden be talen voor een geforceerde verla ging van de polderlasten in 1994. Om het financiële beleid van het vorig jaar gefuseerde waterschap te stroomlijnen was dit jaar zes ton uit het eigen vermogen ont trokken. In 1995 is dat niet meer het geval. Voor eigenaars van grond gelden vier tarieven (omslagklassen). Vo rig jaar betaalden Texelaars ƒ152,16 per hectare (voor niet- of slecht ontwaterde gebieden zoals bos een kwart van dit tarief). In 1995 wordt dit (uitgezonderd de Dennen) ƒ151,73 per hectare.' Het hoogste tarief (ƒ185,04) geldt voor gebieden met een verfijnd waterpeilbeheer, maar die zijn er alleen aan de vastewal. Voor het eerst viel in de Texelse basketballcompetitie een ge lijkspel te noteren. Sportshop- Hema II hielden elkaar op 29-29 in evenwicht. Veenbaas bouw bedwong Hema I. De wedstrijd tussen Hema I en Veenbaas bouw was niet van het verwachte niveau. Omdat de scheidsrechters van Sportshop niet verschenen moesten „eigen" mensen de fluit ter hand nemen, want een wedstrijd altijd negatief beïnvloed. In de eerste helft gingen de teams gelijk op. Dat gebeurde ook aan het begin van de tweede helft. Er werden veel overtredingen ge maakt en schoten gemist. Veen baas won nipt met 39-35. Ook bij Sportshop-Hema II werden veel persoonlijke fouten gemaakt. Na de rust kwamen beide teams beter voor de dag, al werden op nieuw veel kansen gemist. Sports hop wist door inzet van hun dames een achterstand weg te werken tot de eindstand 29-29. Programma vrijdag: 20.00 uur Sportshop-Nauta Zebra 20 45 uur Hema I-Zebra Nauta Waar schapen en tuinwallen in 1958 nog domineerden, bepalen tegenwoordig auto's en stoplich ten het beeld. Toen het kruispunt Dooie Man - Laanweg, nu Aken- buurt - Pontweg. De foto toont een (besneeuwd) gezicht op Den Burg met de imposante „Abels boe". Wie ook belangstelling heeft voor deze en andere nostalgische prenten, is welkom op de maande lijkse ruilbeurs van de Historische Vereniging. De beurs is morgena vond (woensdag) in De Witte Burcht, aanvang 20.00 uur. Welke gevaren kleven er aan oplosmiddelen in verf, lijm, kit, ontvetters, inkten en andere pro- dukten? Werken met deze midde len is niet zonder risico's voor de gezondheid. De Bouw- en Hout bond FNV houdt donderdag 24 november in d'Ouwe Ulo een thema-avond over de schadelijke werking van vluchtige stoffen. Dat de risico's niet mis zijn, zal blij ken uit een lezing van André van Raalte, medewerker van de Che miewinkel van de Universiteit van Amsterdam, die zich al jaren sterk maakt voor erkenning van de risi co's. Een dronken gevoel, even wichtsstoornissen, slapeloosheid, depressie en vergeetachtigheid zijn effecten die kunnen optreden. Aan de hand van praktijkvoorbeel den wordt gedemonstreerd hoe je de risico's kan voorkomen of ver minderen en welke regels gelden bij het werken met vluchtige stof fen. De toehoorders mogen ook zelf voorbeelden aandragen en vragen stellen. Een fabrikant van natuurverven legt uit wat zijn produkt precies in houdt en in hoeverre dit milieu- en verbruiksvriendelijk is. Volgens de fabrikant zijn er steeds meer men sen die hun huis in milieuvriende lijke verf willen zetten, maar die nog nooit van natuurverven heb ben gehoord. Wel van water- verdunbare- oplosmiddelvrije- en acrylverven. Natuurverf is ge maakt van plantaardige en minera le grondstoffen zoals lijnolie uit vlas en plantaardige oplosmidde len uit pijnbomen en citrusschillen. Voor de kleur worden natuurlijke en minerale grondstoffen gebruikt. De verf ruikt heel natuurlijk, maar de vraag blijft in hoeverre de damp schadelijk is voor de schilder. Ook de nadelen van deze verfsoort krij gen de aandacht. Op Texel is de onlangs gerestaureerde boerderij „De Waddel" in de natuurverf ge zet. IN PLAATS VAN KAARTEN a /let droefheid geven wij u kennis dat na een torte ziekte, liefderijk verzorgd in de „Gol- )l3rds", rustig en kalm van ons is heengegaan •A inze lieve vader, groot- en overgrootvader Egbert (Bert) de Jong weduwnaar van Bregje M. J. E. Verstegen I >p de leeftijd van 81 jaar. Lia en Lub Fedde en Gerda Jenny en Ad Karei klein- en achterkleinkinderen èxel, 19 november 1994, «rzorgingshuis Gollards. )orrespondentie-adres: H. K. W. de Jong, :hilderweg 218, 1792 CK Oudeschild. ielegenheid tot condoleren woensdag 23 ivember van 19.30 tot 20.30 uur en na de «grafenis in de „Gollards". en korte overdenking zal worden gehouden i donderdag 24 november om 14.00 uur in „Gollards", waarna de begrafenis op de Algemene begraafplaats te Den Burg zal klaatsvinden. G.C., Ik hou van je. Ook nu nog na 28 jaar. Veel liefs A.L.xxx. ir uw belangstelling, hulp en medeleven tij de ziekte en na het overlijden van mijn 3uw, onze moeder en oma SIETSKE DE VRIES-POSTMA ie e oprechte dank. 3rf el, november 1994. Of lebaar en gelukkig we met de geboor- h|an onze Douwe de Vries kinderen en kleinkinderen nt Vouter Ni colaas P eÉ bg november 1994 e( Ot 'e et en Carolien ap-Hopman foertje van anne en Jelle instraat 22, AH Den Hoorn. bezoek graag even 9555. dli p iet -1 ÊVEREN: maandag f 10.00 uur en woens- vóór 17.00 uur. iTEN: f7 05 tot en 3 regels. Per regel f2,35 (incl. btw) ngrill! Zelf vlees en bakken op de steen, irten vlees, champig- paprika, ui, banaan, sch fruit, frites, geb. ippelen, salade, verse riten, stokbrood, krui- oter en diverse sau- Restaurant 't Prut- nis. Tel. 17586. Wijd land, de wind en de zang van de zee een kind van land en wind en water krijgt ruimte in het leven mee Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon Brian Christopher 20 november 1994 Henk, Annemieke en Virginia Witte-Wieten Stuifweg 9, Oosterend-Texel, telefoon 18273. Voor bezoek graag even bellen. Scoda uit 1987 te koop ƒ1100,- APK gekeurd. Tel. 11251. Semke Delicatexel goed voor een geslaagd ge schenkenpakket. De Koog, tel. 17717, b.g.g. 17794. Heeft u al aan de kerst ge dacht? Wij wel. Restau rant 't Bikkelement, tel. 16547. Wranglerjeans ƒ99,-. Mantje Mode, Hogerstr. 5. Het was niet vol maar toch veel lol. Met biljart club 't Vooronder uit Ou deschild stond De Karseboom op tilt. Nu ik toch met rijmen begon, nog hartelijk dank aan De Vitaminebron. Waarom dit gedicht, omdat Sint ook voor Café Chantant is gezwicht. Hij komt 2 de cember 21.30 uur en wilt u een liedje voor hem zingen, krijgt u een foto en een kadootje, dus een hapje, een drankje en een pepernootje. Els, Nico, Sil via, Mark, Ben, Willem, Ria, Anita en Fred reuze bedankt en Jan Huizinga van rest. De Smulpot van harte beterschap. Frans en Lies. Gevonden in De Cocks- dorp: cypers katertje, 3 4 mnd. oud. Dierenpensi- on Slufterweg, tel. 11477. Barhorst Meubelhandel stalen kasten en buro's; bankstellen; houten ledi kanten en matrassen. Ook inkoop. Maricoweg 2A Tel. 12381 - 13055. Voor bijzondere mandjes met bijzondere produkten moet je bij St. Donatus zijn. Voor speciale wensen in pakkettenland vragen naar Irisabella, tel. 19426. St. Donatus dus. Tarotkaarten; 18 verschil lende spellen bij Manso- lein Mineralen, Weverstr. 48, tel. 22213. Chocoladeletters, in puur, melk en wit, al of niet met versgebrande hazelnoten. Besteld en gehaald vóór 27 november 10% kor ting. Bakkerij Timmer Oosterend. Vrijwel alle aanbiedingen uit de landelijke dagbla den kunt u voor dezelfde prijs bij ons boeken waar onder Kras Stervakanties. Reisburo Texel Holland In ternational, tel. 12242. Etherische olie van CHI nieuw bij Mansolein Mine ralen, Weverstraat 48, tel. 22213. Tegen advertentie-kosten af te halen: tweezits- bankje, tel. 13545. Café de Kuip in De Koog: met originele grote snookertafel. Elke dag ge opend vanaf 14.00 uur. Steengrill! Zelf vlees en garni bakken op de steen. Info, tel. 17586. 't Prut- telhuus. De enige echte stoffen zaak vindt u op Burgwal 29 (nabij postkantoor). Milliner mode. Uit eten? Dan naar bistro restaurant 't Pruttelhuus. Iedere dag geopend. Naast onze uitgebreide la carte-gerechten ook di verse specialiteiten: steengrill, fondue Aparte ruimte voor groepen. Tel. reserveren: 17586. Cocky's Kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. 't Zit in een potje en het is geel. 't Smaakt verras send lekker. Boerenboter van St. Donatus, natuur lijk. Deze week in de aan bieding van ƒ3,95 voor ƒ2,95. Wij helpen u graag bij het samenstellen van een fijn geschenkenpakket. Sem ke Delicatexel, De Koog, tel. 17717, b.g.g. 17794. Stoffenboet kado-ideeënl Luxe naaimanden - pas pop - Teddybont - Div. hobby art. - naaimachines en nog veel meer. Gast huisstraat 14. Wij zijn 6 dagen per week geopend!! Qnipp Kapsa Ion. Liefst op afspraak, tel. 12227. Center Pares, Gran Dora do, Sun Pares en vele an dere bungalowparken reserveren wij graag voor u, een weekendje, mid week of een hele vakantie. Kom naar Reisburo Texel Holland International, tel. 12242. Wat is er allemaal in de winkel van uw bakker? Speculaas, roomborst plaat, banket, pepermop pen, taaipoppen en nog veel meer. Bakkerij Tim mer Oosterend. Heeft u al aan de kerst ge dacht? Wij wel. Restau rant 't Bikkelement, tel. 16547. Sinterklaas??? Up to date horloge voor dames en heren en vele andere ac cessoires, leuk als ge schenk, vindt u bij Cecil, Weverstr. 1C. Grote maten spijkerbroe ken ƒ49,95, werkspijker- broeken ƒ49,95, stretch spijkerbroeken (ook grote maten) ƒ49,95. Rabbit Habit. Sinterklaas??? Sweaters voor dames en heren in div. kleuren al voor ƒ59,95. Leuk als kado. Cecil, Weverstr. 1C. Gewatteerde overhemden ƒ39,95. Rabbit Habit. Nonchalant, sportief of juist stijlvol gekleed??? Dit alles kan bij Cecil! ƒ50,- 1 stempel, 5 stempels 1 keer zonnenl Cecil, Weverstr. 1 C. Gezocht: perm, woon ruimte omg. Den Burg/Ou- deschild. Voor op Texel werkende Texelse, tel. 11749. T.k.: Renault 5 TL, bj. '85, APK tot mei '95, kl.l.blauw, pr. ƒ3500,-. Tel. 27432. Weer andere tekeningen, aquarellen etc. van Blok van der Velden (ook rui len). Voor schilderijen naar Hans van der Klift. Vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur. J. Zwan, We verstr. 94. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Ja leuk! Een uurtje bow len nu met computersco re. Bowling Partycentrum De Koogel. Tel. 17672. Bakker Juwelier, Groene- plaats 6, tel. 12587. Bijna 85 jaar het adres voor sie raden, kwaliteitsuurwer ken en alle reparaties van goud, zilver en uurwerken. Tegellijm of voegmaterièal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, telefoon 15379, b.g.g. 06-52712448. Voor een feestje groot of klein moet u in Bowling Partycentrum De Koogel zijn! Eventueel met koud buffet. Tel. 17672. Div. modellen Jeans van Pépé nu ƒ89,-. Mantje Mode, Hogerstr. 5. Cocky's Kapsalon maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooster end, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Kinderfuif! Een echt doe feest: 1 uur bowlen met lichte ballen en bumper in de goot! Een glas fris, pa tat, kroket, appelmoes en ijs toe, 9,75 p.p Inftel 17672. Bowling Party centrum De Koogel, kin derfuif op zaterdag of zondagmiddag. Tulp, wat zeur je nou over snurken, je hebt toch oor doppen. Hew jee 't ok hoort? Robert-Jan Huysman en Candida van Eis benne verhuusd naar Brink 25, 1796 AH De Koog, tel. 27330. Karcher remigingsappara- tuur. Bonne Mechanisa tie, Eierland, tel. 11229. Wie heeft er voor ons ko nijnenhokken? Tel. 15804. Te koop gevr.: camping bedje, tel. 15608. Gevraagd: landbouwwa- gen op 2 wielén, opknap per, lengte 3-4 m. Tel. 19353. Roodkokende stoofperen, 4 kilo voor ƒ5,-. Ook Cox en Elstar en prima aard appelen, L. Huisman, fruitkwekerij De Veen, tel. 12203. Énige berensokken Hoo- gerheide Schoenmode. Te huur: zomerhuisje voor 1 2 pers. vanaf 1 dec. '94 tot eind april '95. Tel. 10158. Kado-tip voor familie of kennis. U kunt een Texels schapekaasje laten ver zenden - in kadoverpak- king - door heel Nederland of daarbuiten. De Vlier verzorgt voor u de verzen ding. Prijs al vanaf ƒ19,- inclusief verpakking en verzending. Heeft u al aan de kerst ge dacht? Wij wel. Restau rant 't Bikkelement, tel. 16547. Wranglerjeans ƒ99,-. Mantje Mode, Hogerstr. 5. Eerst lekker eten, dan ge zellig bowlen. Restaurant 't Pruttelhuus en Bowling Partycentrum De Koogel. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog. (02220) 17333. Bowlen is leuk! Steengril len is lekker! Dat gaat pri ma samen. Bowling De Koogel en restaurant 't Pruttelhuus maken een feest op maat. Info: tel. 17672, b.g.g. 17586. Wat is er allemaal in de winkel van uw bakker? Speculaas, roomborst plaat, banket, pepermop pen, taaipoppen en nog veel meer. Bakkerij Tim mer Oosterend. Onze zomer-menukaart is nu voorbij en komt weer terug omstreeks mei. On ze nieuwe winter- menukaart is echter ook zeer de moeite waard. Kom snel 'n keertje binnen vallen, het zal u zeer zeker goed bevallen. Tot ziens in de Worsteltent, Smits- weg 6, Den Burg, (afslag 11) Tel. 10288. Chocoladeletters, in puur, melk en wit, al of niet met versgebrande hazelnoten. Besteld en gehaald vóór 27 november 10% kor ting. Bakkerij Timmer Oosterend. Nu ook weer Santé 10 kg in handige tas bij De Vlier. 15.000 Voordelige vlieg- tarieven over de gehele wereld. Reisburo Texel Holland International. categorie: doorstromers adres: Trompstraat 16 Gasthuisstraat 76 Oorsprongweg 45 Burdetstraat 20 Boogerd 24 Tjakkerstraat 11 Vaargeul 30 Keesomlaan 21 Duykerdam 46 Schoudieck 19 Loodssingel 38 Vaargeul 8 Kikkertstraat 68 Molenlaan 22 W. van Beieren- straat 34 bewoningsduur: 484 2360 (huursubsidie ƒ300,-) 554 2537 (huursubsidie ƒ300,-) 2260 (huursubsidie /300,-) 1514 11440 urgentie 940904 urgentie 940903 urgentie 940906 urgentie 940902 742 urgentie 940908 1351 urgentie 941110 categorie: starters vanaf 27 jaar adres: leeftijd: Weststraat 19 38 jaar Golfslag 14 32 jaar categorie: starters tot 27 jaar adres: leeftijd: Botterstraat 5 26 jaar heeft per 15 december 1994 voor verhuur beschikbaar: Burg voor de categorie: doorstromers Kenmerken: aantal kamers woonkamer, 3 slaapkamers woningtype eengezinswoning kale huurprijs 557,66 totale huurprijs ƒ563,16 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. max, inkomen: jonger dan ouder dan 65 jaar 65 jaar alleenstaanden ƒ35.000,- f 29.000,- meerpersoons- huishoudens ƒ46.000,- ƒ39.000,- 3. aantal personen: - minimaal 3 personen - éénoudergezin met minimaal 2 kinderen Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. a. bewoningsduur b. indien wordt ingeschreven door een woningzoekende die een woning achterlaat waarvoor hij/zij huursubsidie ontvangt van meer dan f300,- per maand, krijgt deze de woning toegewezen. Inschrijvingen dienen uiterlijk 29 november 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. rukkerij L&R drukt ie wei PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURG TELEFOON 02220-62630 Op zaterdag 26 november zijn wij helaas gesloten, dan is er n.l. een feest, ge heel besloten. De Worsteltent, Smitsweg 6, Den Burg (afslag 11), tel. 10288. Voordelig naar de sneeuw, o.a. Tsjechië, Bulgarije, Po len, Roemenië en Slove nië. Info en boekingen Reisburo Texel Holland In ternational, tel. 12242. Vanaf 5 dec. dagelijks op de televisie, een informa tiespot van Postbus 51 Den Haag. Informatie over biologische produkten. Ook De Vlier heeft zich voor deze t.v.-spot ingezet. Te koop: 125 zeer goed zittende stoelen ƒ25,- per stuk. Tel. 19310. Iets speciaals voor het he le gezin? Een fijn geschen kenpakket van Semke Delicatexel, De Koog, tel. 17717, b.g.g. 17794. Heeft u iets te vieren en u wilt het doen zonder zor gen, ook dat kan in De Karseboom v.a. 25 pers. is de levende muziek ons kadootje Hapjes en drankjes in overleg. Inl. Frans, Lies, tel. 15557 b.g.g. 12476. Prima snoepgoed bij De Vlier in de Hogerstraat. Zwaanstraat 6 - Den Burg - Texel postbus 163 - 1790 AD Den Burg telefoon 02220 13888 WONING IN DEN BURG Weststraat 18. Nabij het centrum gelegen hoekwo ning met aanbouw, garage en be schut plaatsje De woning heeft een L-vormige woonkamer met erker, een entree met trapopgang en kelderkast, uit gebreide luxe keuken, bijkeuken, portaal met w.c. en douche, garage met aardgas c.v. Boven 3 slaapkamers en vliering. Een knusse woning op een zonnig hoekje. RECREATIEWONING NABIJ DEN BURG Grensweg 296. Halfvrijstaande recreatiewoning met parkeerplaats en ca. 390 m2 grond, rustig gelegen in het bungalowpark „Gortersmient". De bungalow heeft een royale zit/eetkamer geheel betegeld met vloerverwarming, open haard, open keuken, badkamer met douche en toilet, inpandige berging, 1 slaapka mer beneden en 2 slaapkamers boven. Een heerlijke tuin op het zuiden met terras en buiten open haard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3