Leuke hobby voor de stille wintermaanden" tob Bodegraven schrijft toneelstuk Intern onderzoek PEN ar oorzaak storing Piet Blauw bijgepraat >ver haven en drijfmest TEXELSE COURANT Touwtrekken om schadevergoeding Bestemmingsplan haven geeft geen discussie Veel vissen „Première" Texelfilm: entree dertig cent PEN-centrale Stil protest... Concert Texels vrouwenkoor DINSDAG 22 NOVEMBER 1994 zinnen meerdere keren nagedacht, ze zó vaak gelezen tijdens het cor rigeren en ze nu al zó vaak ge hoord tijdens het repeteren. Het stuk is voor mij helemaal dood." Het is geen specifiek Texel ver haal. „Onbewust hoor, niet in ver band met de verkoopbaarheid. Ik weet niet genoeg van het eiland of het dialect om het echt Texels te kunnen maken." Bodegraven lacht hartelijk om de vraag of je er rijk van wordt. „Nee. Ik denk het tenminste niet. Ik heb een contract met die uitgever dat we allebei de helft van de auteurs rechten krijgen, maar hoe hoog die zijn...geen idee. Het hangt er na tuurlijk vanaf hoe vaak het stuk wordt verkocht. Dat is tot nu toe twee keer: één keer aan SVC en één keer aan een overkantse club. Of ik daar ga kijken? Misschien, als het in de buurt is. Maar we moeten het eerst zelf hebben ge daan hoor. Ik wil met worden beïn vloed door de opvoering van een ander." De Texelaar heeft de smaak van het schrijven inmiddels te pakken. Hij is bezig met een tweede stuk. „Het klink misschien zwaar, maar gebleken is dat ik het kan. De uit gever was vooral te spreken over het taalgebruik. Het was spreek taal. Dat komt waarschijnlijk om dat ik zelf altijd heb gespeeld." Voorlopig houdt hij zich bij het genre blijspel. „Misschien dat ik me ooit nog wel eens waag aan een moeilijker stuk, maar ik hou het nu echt in de ontspannen sfeer. Ik heb nog wel tien ideeën in mijn hoofd. Ik begin altijd met een lokatie. Wéér is het leuk om iets te laten spelen. Vorig jaar speelden we met SVC in een winkeltje Dat was geen leuk stuk want er was niets aparts. Ja, die gekke buur vrouw, maar dét kwam door Anne Kemper, niet door het verhaal." Bodegraven voelt er niets voor om SVC als opstapje te gebruiken naar de .grote" toneelwereld. „Ik voel me hier prima. We hebben een hartstikke leuke ploeg. Ik hoef niet zo nodig meer. Ik heb er ge woon een nieuwe hobby bij voor de stille wintermaanden. En ik wil ook zéker weer zelf de planken op." Tessa de Graaff teen razend enthousiast." Op een bloedhete zondag in juli legde Bodegraven de laatste hand aan het verhaal. „Ik bedacht me hoeveel uren werk erin zaten. Want het is niet alleen het schrij ven, het moet ook klóppen. Je be denkt iets, een leuke scène, maar die moet aansluiten, dus moet je soms iets veranderen in het begin van het verhaal. Moet je weer een heel stuk herschrijven." Omdat hij ook een onafhankelijke mening wilde, naast die van vrien den en familie, besloot hij het op te sturen naar een auteursrechtenbu reau. „Ik wilde niet gelijk een uit gever benaderen, want dat staat zo van: jullie zitten zeker op mij te wachten. Dat durfde ik niet." Nog geen twee dagen na de verzen ding belde een uitgever,Ze wa ren enorm positief en wilden het meteen opnemen in hun catalo gus! Alleen de titel moest veran derd. Ik had het „Hoe ouder, hoe gekker" genoemd. Maar er is al een stuk dat zo heet. Dus is het omgedoopt in: die oudjes die zijn zo gek nog niet." Het verhaal speelt in een bejaar dentehuis. Een groepje oudjes met zeer specifieke karaktertrekjes wordt geconfronteerd met een moord. Eén van hen wordt gear resteerd. Dan lossen de overigen gezamenlijk die moord op. „Ik heb het geschreven met bepaalde spe lers in mijn hoofd. Gerard Monen, Gerhard Smeenk, Anne Kemper, Leo Saai...noem ze maar op. He laas kunnen ze niet allemaal, maar vijf spelen hun .éigen" rol. Het grappige is dat ze het inderdaad precies zo spelen als ik in mijn hoofd had." Bodegraven doet zelf niet mee. „Ik heb altijd gehoord dat dat niet is te combineren met regisseren, dus daar begin ik met aan." Hij heeft drie debutanten bij zijn ploeg. „Streng? Nee, dat ben ik niet. Ook niet als ze het anders doen dan ik eigenlijk bedoeld had." SyC krijgt dus de „wereldpremiè re Bodegraven kijkt nu al met enig angst en beven naar de da tum van opvoering: zaterdag 26 november. „Doodeng. Weet je, ik kan niet meer beoordelen of het wel echt leuk is. Ik heb over al die Ik betrapte mezelf erop dat ik iedere avond voor de televi- e hing en daar béélde ik van." Om die reden, en om zich bekwamen in het gebruik van zijn computer, schreef Rob odegraven (53) een toneelstuk. Met veel schroom stuur- i hij het op. Een uitgever reageerde laaiend enthousiast. 26 november heeft de toneelgroep van SVC in De ocksdorp de wereldpremière". ib Bodegraven kwam in 1986 8t zijn vrouw en twee zoons op nel terecht. Een studerende chter bleef aan de overkant. Als mpingbeheerder werd hij van jenderloo op de Veluwe overge- satst naar de Sluftervallei in De icksdorp. Toen aan dat dienst- irband een einde kwam, verhuis de familie naar Schoorl. „Een iel leuk bedrijf hoor. Maar we dden binnen drie maanden zo'n imwee naar Texel, dat we alles zijn kop hebben gezet om hier 'ug te kunnen komen. We zijn in is hart helemaal verknocht ge- ikt aan Texel." Het viel niet mee i werk te vinden op het eiland. Ie jaren telden uiteraard mee." '92 ontdekte Bodegraven dat ird gebouwd aan de Californië- ig. Uit belangstelling nam hij n kijkje. „Ik dacht: als dit voor verhuur wordt, hebben ze ook n beheerder nodig! Maar nie- and kon me vertellen wie die waren. In een bouwkeet zag toevallig een vlag van De Krim gen. Dat was bingo." Bodegra- n is inmiddels alweer drie jaar heerder van 'residentie Califor- ,We weten het zeker, we an nóóit meer van het eiland Mentaliteit lenlijk is Bodegraven reclame- twerper van beroep. „Ik heb ge- irkt bij de Gero-fabriek in Zeist. Toen die failliet ging ben ik in de campingwereld gerold. Gewoon stom toeval. Maar ik werk er in middels wel twintig jaar." Volgens Bodegraven is het verschil tussen Texel en de Veluwe enorm. „De mentaliteit van de mensen is onvergelijkbaar. Je komt er daar nóóit tussen als buitenstaander. Echt accepteren doen ze je bijna nooit. Pas toen ik bij de vrijwillige brandweer ging was het goed. Dat deed ik trouwens niet als truc om er tussen te komen hoor. Dat inte resseerde me gewoon echt." In De Cocksdorp had de familie het gevoel er vanaf het begin bij te horen. „Ze kwamen meteen al bij me langs. Of ik van kaarten hield. Nee dus. Ik kan niet eens klaver jassen. Maar ze bleven aanhou den, het was zo gezellig. Ik moest toch wat komen doen. Drie maan den later zat ik bij SVC toneel...." Echte liefde Bodegraven is toneelspeler in hart en nieren. „Op school zat ik al bij een toneelclub." In Hoenderloo stond hij niet op de planken. „Te druk. En misschien ook wel een beetle omdat we er met echt bij hoorden." Op Texel kwam de liefde weer bo vendrijven, al werd Bodegraven aanvankelijk benaderd als decor bouwer. „Toen ik drie weken op de Sluftervallei zat vroeg Piet Zijm me om hulp. SVC speelde een stuk waarvoor een ingewikkeld decor nodig was. Björn Ezerman kende mij en mijn tekenvaardigheden en had Zijm getipt." Bodegraven liet doorschemeren zelf wel weer voor het voetlicht te willen en het vol gende stuk was het raak. Sfeertje Hij is een getalenteerd speler die met veel gemak verschillende ty- pet jes kan neerzetten. Spelen gaat hem met veel gemak af. „Het maakt me ook niet uit wat voor rol ik heb. Ik speel alles, in wat voor verhaal dan ook. Er is overal wel wat van te maken." Het sfeertje er omheen is voor Bo degraven het belangrijkst. „Toneel heeft één groot nadeel en dat is dat je een uitvoering moet doen.... maar dat hoort er nou eenmaal bij. De gein is dat je begint met niets en na twee maanden staat er iets leuks waar toch ruim honderd mensen van genieten." Hij heeft voor zo'n optreden behoorlijk last van zenuwen, ondanks al zijn rou tine. „Er zitten toch mensen die iets van je verwachten." Eigen stuk De overstap van speler naar regis seur ambieerde Bodegraven nooit. „Het was ook nooit nodig, want SVC had al een regisseur. Eerst Piet Zijm, later Björn Ezerman." Dit jaar tekent Bodegraven echter wél voor de regie. „Dat komt omdat ik zelf een stuk heb geschreven dat we opvoeren. Ik wil geen ander met „mijn" teksten laten omsprin gen. Als het nu fout gaat is het tenminste mijn eigen schuld...." Het idee om een eigen toneelstuk te schrijven kwam eigenlijk door een computer. „Ik moest me voor Rob BodegravenIk wist wel waar Ik heen wilde, maar niet hoe Ik er moest komen IFoto Tessa de Graaff) heb ik zitten schrijven. Hartstikke leuk vond ik het." mijn werk bekwamen in Word Per fect. En ik betrapte mezelf erop dat ik in de rustige winterperiode hele avonden voor de televisie hing. Ik béélde daarvan." Bodegra ven besloot geen tekstoefeningen uit het computerboek te doen, maar de functies uit te proberen op een toneelstuk. „Ik had een idee en ik ging achter elkaar door. Maar ik had totaal geen ervaring, dus ik ben mezelf wel tegen geko men. Ik wist wel waar ik wilde ein digen, maar niet hoe ik er moest komen. Ik had aanvankelijk alleen een begin en een eind. Avonden Veel schroom Bodegraven is overigens niet de enige Texelse toneelschrijver. De Oosterender Aris Bremer heeft al enige stukken op zijn naam staan. Toen het stuk klaar was had Bode graven niet meteen het idee het uit te laten geven. „Het leek me aardig om het met SVC op te voe ren, als de spelers er tenminste wat in zagen. Met veel schroom heb ik het laten lezen toen het bij na af was. Björn Ezerman was me- Een intern onderzoek door het PEN moet uitwijzen wat de pre cieze oorzaak van stroomstoring donderdag is geweest. Daaruit zou kunnen blijken dat de leveran cier van de technische apparatuur aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die het energiebedrijf heeft geleden. Het PEN heeft in middels zelf ook de nodige vragen van particulieren en bedrijven ge kregen. Volgens manager Jan Veenis kan de energieleverancier door leverantievoorwaarden niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Om precies achter die condities te komen heeft het Texels Verbond van Ondernemers (TVO) deze op gevraagd bij het PEN. Hoewel Vee nis stelt dat bepalingen daarin het energiebedrijf uitsluiten van aan sprakelijkheid is het PEN bereid af nemers die zich gedupeerd voelen alles haarfijn uit te leggen. „Ik kan me goed voorstellen dat de men sen de voorwaarden niet kennen." Volgens TVO-voorzitter Ko Vinke is er een kans dat het PEN in geval van nalatigheid echter toch aan sprakelijk kan worden gesteld. „Het PEN beroept zich ten onrech te op overmacht. Dorpen die nog energie betrokken van de centrale kwamen niet zonder stroom te zit ten. Terwijl de aansluiting op de kabel nog nietbetrouwbaar was, waren grote delen van het eiland er van hun stroom al van afhanke lijk. Het systeem was kennelijk nog niet goed getest en dat is vol gens mij nalatigheid." Volgens het PEN waren bij een op timale productie van de PEN- centrale de problemen niet minder geweest. „Het probleem zat hem in de distributie. Door de kortslui ting in een onderdeel konden be paalde delen van het eiland niet van stroom worden voorzien. Ook electriciteit die door de centrale in Oudeschild zou worden geleverd zou door dit onderdeel moeten", aldus Veenis. De watersportvereniging, Rijks waterstaat en Hans Boom van het dokbedrijf zijn goede buren. Over leg over aanpassing van het bestemmingsplan Oudeschild ha ven leverde geen geschilpunten op. Alleen kwam aan het licht dat er financieel wel wat aan de hand is.... Zowel Boom als de watersportve reniging „huurt" een oppervlak water van Domeinen. Toen tijdens het overleg over het bestem mingsplan de kaart op tafel kwam, bleek de watersportvereniging over een andere versie te beschik ken dan Boom. Uit vergelijking passeren in de haven en dat hin derlijke stroming voor de nauwe havenmond het manouvreren be moeilijkt. Verder vormt het dichtslibben een probleem. De modder wordt volgens insiders niet veroorzaakt door de vissers, maar wordt naar binnen meege voerd door het tij. De Texelaars vinden het onterecht dat zij wel worden opgezadeld afvoer van de vervuilde, dat steeds grotere pro blemen levert. Blauw zag dit en zegde toe de kwesties met minis ter Jorritsma van Verkeer en Wa terstaat te bespreken. bleek dat beide al geruime tijd be talen voor een zelfde stuk....Do meinen zal om uitleg worden gevraagd. Door uitbreiding van het dokbe drijf wordt de toegang van de jachthaven steeds krapper. Beide partijen kunnen goed met elkaar overweg en hebben in overleg alle problemen kunnen oplossen. Uit wijk van de watersportvereniging naar het Pen-bassin zou Boom in de toekomst mogelijkheden bie den voor uitbreiding. Mede gezien de werkgelegenheid die het dok met zich meebrengt (vijftien men sen), vond hij een willig oor bij de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingbeleid. De sportvissers hadden zondag een goede dag aan de Ottersaat. Negen deelnemers haalden veer tien exemplaren uit de zee Map van der Zwaag werd winnaar met vier exemplaren, totaal 114 cm. Jan Kingma was tweede (2-67 cm.) en Piet Kingma derde (2-50 cm.). De volgende wedstrijd in de win- terserie is op 11 december om 08.30 uur bij de Teermolen. Op za terdag 3 december wordt de tradi tionele sinterklaaswedstrijd aan de Afsluitdijk gehouden. Wie daar aan mee wil doen kan zich tot 1 december opgeven bij P. Verhagen (13986) of J. Hopman (17297). Meedoen kost f35,- (excl. aas). Vooruitlopend op het onderzoek naar de precieze oorzaak van de kortsluiting - waarschijnlijk een fout in de software - wil de PEN- manager geen mededelingen doen. „We willen de zaak niet in de doofpot stoppen, maar in onze situatie kunnen we nu niet an ders.' Als uit het onderzoek blijkt dat de schuld inderdaad bij de leverancier van de apparatuur ligt dan ver wacht Veenis een deel van de schade bij dit bedrijf te kunnen claimen. Bij het energiebedrijf wa ren donderdag en vrijdag inclusief de nasleep van de storing totaal zo'n vijfenzestig mensen in touw om het eiland zo snel mogelijk van stroom te voorzien. Behalve deze directe schade is er nog de indirec te schade voor het PEN. „We heb ben tijdens de storing geen stroom kunnen leveren." D(e schade kan het PEN vrijwel zeker niet claimen. Veenis stelt nadrukkelijk dat de betrouwbaarheid van het PEN niet in het geding is en dat het energie bedrijf maatregelen zal treffen om herhaling te voorkomen. Omvang schade Van welke omvang de schade op Texel is geweest is nog onduide lijk. Vinke: „Ik heb me er nog niet zo in verdiept. Ik denk dat hej vooral om loonkosten van niet- produktieve uren gaat." TVO roept leden op eventuele schade die de ze hebben geleden door de stroomstoring aan de vereniging kenbaar te maken zodat die even tueel bij het PEN kan worden ge claimd. Juristen van het KNOV houden zich met de kwestie bezig. Melden van schade kan donder dagavond op de ledenvergadering die om 20.00 uur in Bosch en Zee, waarin ook informatie wordt ver strekt over de manier waarop de ondernemers het PEN in gebreke kunnen stellen. Zaterdagmiddag a.s. zal om 16.00 uur in Cinema Texel voor het eerst sinds lange tijd de film „Texel, de parel der waddeneilan den" worden gedraaid. De documentaire, beter bekend als VERVOLG VAN PAGINA 1 moet het afval worden geschei den; het puin kan dan worden her gebruikt en het brandbare deel gaat (via het Texelse overslagstati on „De Hamster") naar de ver brandingsoven in Alkmaar. Van Tatenhove ziet goede moge lijkheden om de scheiding op Texel zelf uit te voeren. Dat levert werk gelegenheid op, bespaart op ver voerskosten en het puin kan op Texel weer worden afgezet. Hoe veel nieuwe arbeidsplaatsen dit tot gevolg heeft, durft Van Taten hove niet te zeggen. „Moeilijk te schatten, maar aan directe en indi recte werkgelegenheid moet je toch denken aan minstens vijf plaatsen erbij. Het wordt nog on derzocht." Start Het is nog niet bekend wanneer de „sorteer-fabriek" van start kan gaan. Van Tatenhove: „Ik zal blij zijn als de zaak op 1 januari 1996 kan draaien." In elk geval moet eerst worden gewacht tot het ge bouw door het PEN wordt verla ten. Afgesproken is dat Dick Graaf er per 1 maart a.s. over kan be schikken. Intussen moeten de be nodigde vergunningen worden verkregen en daarna zal het ge bouw moeten worden ingericht naar de eisen van de provincie. „de oude Texelfilm", werd vijftig jaar geleden in opdracht van Teso gemaakt door de later beroemd geworden cineast Herman van der Horst. Vertoning ervan had in de seizoenen van de vijftiger jaren el ke vrijdagavond plaats in het toen malige Texels Bioscooptheater, voorafgegaan door het voordragen van de legende De Strooppot door VVV-directeur Oskamp. Ook zaterdag zal dit verhaal wor den verteld, nu echter door Willem Kikkert uit Den Hoorn. De entree prijs van zaterdag is nostalgisch: dertig cent. Daarvoor krijgt men een kaartje dat er ook ouderwets uitziet. De vertoning van zaterdagmiddag heeft te maken met de videokopie van deze film, die door EcoMare in de handel is gebracht. Bijna 250 personen hebben de video (speel- duur een uur) voor f27,50 besteld. Zij kunnen de cassette zaterdag na afloop van de voorstelling in Ci nema Texel afhalen, of daarna in EcoMare. Wie de film nu nog koopt, moet er f32,50 voor neer tellen. De kreet bovenop de mestsilo van melkveehouder M. Roe per van boerderij De Kamp aan de Hoornderweg is een stil protest tegen de dure af dekking van de mestopslag- piaatsen waartoe het rijk de boeren onlangs verplichtte Door deoverkapping daalt de ammoniakuitstoot uit de silo's met ongeveer driekwart, een reductie die veehouders met een veel goedkopere afdek king van stro overigens rede lijk zouden benaderen. Om de kosten te beperken timmerde Roeper zelf een deksel van hout in elkaar. (Foto Garerd Timmarman) ierij-voorzitter Bas van der Beek (DETV) geeft kamerlid Piet Blauw aanwijzingen f de aanpassing van de havenmond In Oudeschild. Foto Garant Timmerman) at Blauw, voorzitter van de ste kamercommissie Land- >uw. Natuur en Visserij, gaat de oblemen die het scheepvaart- rkeer ondervindt bij het binnen ren van de haven in Oudeschild nkaarten. Dat zei hij gistermor- n bij een werkbezoek aan de venmond waar hij door de vis- rij werd bijgepraat. Een mogelij- ontheffing van het verbod op t uitrijden van drijfmest door idbouwers was discussiepunt dens een onderhoud met WLTO, wiens uitnodiging Blauw naar xel was afgereisd. 3uw, die 's middags vergezeld as van een topambtenaar van t ministerie van Landbouw, zeg- toe binnen twee weken duide- I Texels vrouwenkoor houdt idag een concert in de RK kerk 'Den Burg, aanvang 15.00 uur. t 47 leden tellende koor staat ter leiding van Arie Groen en 'rdt begeleid door pianist Fred isen. dewerking wordt verleend door l vocaal ensemble A Capabel ter leiding van Jan Beijert. het programma staan licht ssieke werken en barbershops. I slotnummer zal gezamenlijk 'den uitgevoerd, toegang is vrij maar na afloop 'dt een collecte gehouden. lijkheid over een eventuele ontheffing te verschaffen. Land- bouwvoorzitter Rinus Kuiper wees het Haagse duo erop dat om ver stuiving van landbouwgronden te gen te gaan nog steeds geen aanvaardbaar alternatief voor han den is. „De aanvoer van bijvoor beeld papiercellulose kan meer nadeel aan het milieu toebrengen dan een dun laagje gier." Af gesproken is dat mocht er een ontheffingvan een jaar komen, in de tussenliggende tijd bloembol- lenvoorlichter Jan Hein de Boer een milieubalans op papier zal zet ten. Zijdelings kwam de ammoni- akproblematiek aan de orde, maar gezien de complexe materie is er niet te diep op ingegaan. Wel constateert Kuiper dat Blauw een open oor voor de Texelse proble men heeft. „Maar dat is in het ver leden wel vaker het geval geweest. We willen nu wel eens weten waar we aan toe zijn." Havenmond De overdracht van de rijkshaven aan de gemeente kwam tijdens een bezoek aan de haven aan de orde. „Ik vind het logisch dat de overheid de haven afstoot. Maar dat moet wel netjes en binnen een bepaald arrangement gebeuren. Dat motiveert mij om me met deze ?aak bezig te houden." Blauw had zich niet goed kunnen voorbereiden op zijn bezoek aan Texel en hoorde van DETV- voorzitter Bas van der Beek dat schepen elkaar moeilijk kunnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5