erslaafden voortaan p Texels spreekuur )verdreven paniek om brandbare lingerie Rechercheur tegen leegstand huizen? Poster toch in bestuur Stimulering Texelprodukt (OUT Texels 'aterdag voorlichtingsmiddag 0 Met je BH in de open haard?" ,,Kom van die haverkist af" Ondanks kritiek in verleden Hasjkist in Maritiem Museum Enquête: Texelaars tevreden over het consultatiebureau TEXELSE g COURANT Amazones in de prijzen Samenwerking Riagg en maatschappelijk werk Zwanenzang Sjoelster De Veij wint wisselbeker Meerkamp GVT Veel foutlozen in springwedstrijd Een enquête onder de bezoekers van het zuigelingenconsultatiebu reau op Texel heeft uitgewezen dat de eilandbewoners tevreden zijn over de dienstverlening. Za ken die voor verbetering vatbaar zijn, zullen binnenkort door het Kruiswerk worden aangepakt. De werkwijze van het bureau is vorig jaar gewijzigd. De wijkver pleegkundige en de arts zetelen sinds die tijd in aparte ruimten en hebben ieder afzonderlijk een ge sprek met de ouders. Om uit te vinden of dit bevalt is in mei en ju ni de enquête gehouden. Er zijn 160 vragenformulieren uit gedeeld, waarvan 116 ingevuld te rugkwamen. De veranderde werkwijze wordt door 84% als goed ervaren, 10 vindt het ma tig en 6% is er niet over te spre ken. >e toegenomen privacy, meer rust en het efficiëntere verloop van de bezoeken werd als positief ervaren. Dat het team open staat voor alle vragen werd door de Texelaars als bijzonder plezierig opgevat. Punten voor verbetering zijn de gemiddelde wachttijd van zeven minuten, duidelijker informatie over de taakverdeling tussen de wijkverpleegkundige en de arts en snellere informatievoorziening bij specifieke problemen bijvoorbeeld slaapstoornissen, veel huilen of voedingsallergie. Diefstal. Niet op slot zetten van fietsen blijft riskant. Twee Texe laars ondervonden dat afgelopen weekend aan den lijve. Een 69-jarige Oosterender had zijn zwarte Gazelle herenfiets vrijdag avond neergezet tegen het trap portaal van een bejaardenflat in zijn woonplaats. De volgende och tend was de fiets weg. Een 14-jarig meisje uit De Koog had haar rijwiel zaterdagavond niet af gesloten gestald in de Kan toorstraat in Den Burg. Toen zij om een uur of één terugkeerde, was haar grijze opoefiets verdwenen. or Texelaars met versla- igsproblemen houdt de Heider- stichting Triton volgend jaar ireekuur op het eiland. Volgens hulpverleners zijn de proble- in hier groter dan wordt aange- imen. Met een vertrouwens- rsoon verwachten de initiatief- mers de drempel voor Texelaars verlagen. In d'Ouwe Ulo wordt terdag een middag over allerlei imen van verslaving gehouden. ton is een instituut voor jeugd- leid met verschillende soorten !pverlening die elkaar meer-- arde geven. Hulp aan verslaaf- n is een project van Triton. Een ik of acht Texelaars met proble- n gaan daarvoor momenteel re- toatig naar Den Helder. Uit itacten met hen leidt Triton af g t er op Texel méér aan de hand dan vaak wordt gedacht. Precie- aantallen zijn niet bekend, me- omdat die schommelen, ■fe groep echte verslaafden is llicht niet zo groot, wie ermee sft te maken heeft een flink pro em. Bovendien hangt er een ike groep jongeren omheen. En ideren zijn toch een grote risico- ep. In dat opzicht is het goed preventief op te treden", aldus thouder Eelman (welzijn), die fheugd is over de komst van Tri- naar Texel. het spreekuur is besloten na amazones hebben zondag in a Paulowna de Texelse eer ig gehouden tijdens een dres- irwedstrijd. Prijzen waren er ir Bea Dekker met Flair, Tessa Graaff met Her Highness en rtme de Wit met Amber. De ste twee haalden tevens winst - iten in de klasse M en L. overleg met de politie, osg De Ho- geberg, de Welzijnstichting, de ge meente en Triton. Een eerder experiment van de GGD in osg De Hogeberg mislukte omdat leerlin gen daar niet binnen stapten, me de uit angst om door andere scholieren voor verslaafde te wor den aangezien. Op de school zijn overigens wel andere intitiatieven Er zijn twee instanties die hulp bieden in geval van problemen. Zij zijn beiden specialist op bepaalde gebieden. Om overlapping te voorkomen gaan het Riagg en het Maatschappelijk Werk hun sa menwerking beter op elkaar af stemmen. Mensen met problemen op gebied van wonen, financiën, relatie, ou derschap, tijdsbesteding, arbeid, religie en sexualiteit kunnen te recht bij het maatschappelijk werk. Dat gaat vooral om de min der ernstige gevallen, waarbij de problemen meestal samenhangen met een gebeurtenis. Voor problemen op meerdere ge bieden, langduriger of als iemand volledig uit zijn evenwicht is is er het Riagg. Vaak kan iemand zelf niet goed bepalen bij welke instantie hij of zij moet wezen. Huisartsen kunnen advies geven. Voor begeleiding door het Riagg is een verwijzing van de huisarts meestal noodzake lijk. Als iemand toch bij de „ver keerde" instelling terecht komt, zorgen de instanties er zelf voor dat die persoon zo snel mogelijk op de juiste plaats komt. Door de afspraken onderling is de verwachting dat sneller de best passende begeleiding kan worden geboden. genomen om verslaving tegen te gaan. De Skuul bij 't Horntje ver leent ook hulp aan verslaafden, maar volgens Triton is voor velen de drempel te hoog om daar aan te kloppen. De stichting verwacht dat door het inloopkarakter van het dorpshuis Texelaars sneller naar de vertrouwenspersoon zul len toestappen. Die heeft door z'n contacten in Den Helder al een re putatie opgebouwd. Het spreekuur is niet alleen be doeld voor mensen die kampen met alcohol-, drugs- of gokversla ving. Ook degene die (nogl niet verslaafd zijn, maar met wie het wel die kant dreigt op te gaan, kunnen er terecht. Verder zijn fa milieleden of kennissen ook wel kom voor advies. Een woordvoerder omschrijft het spreekuur als psychisch sociale hulpverlening waarbij aan de hand van gesprekken naar een oplos sing wordt gezocht. Het spreekuur wordt waarschijn lijk vanaf 1 januari elke donderdag van vier tot vijf uur in d'Ouwe Ulo gehouden. Na drie maanden wordt aan de hand van de respons gekeken of hét zinvol is ermee door te gaan. Voorlichting Zaterdag 26 november houdt de Welzijnsstichting in d'Ouwe Ulo een middag over verslaving. Daar bij komen verschillende vormen aan bod. De middag kent een bre de opzet waarbij allerlei organisa ties zijn vertegenwoordigd. In de hal zijn stands ingericht van Triton, de Brijderstichting, Stichting Ro ken en Volksgezondheid, Veilig Verkeer Nederland (onder voorbe houd) de Jellinek, de politie en de stichting „Ouders van drugs verslaafden". Verder zijn er audio visuele voorstellingen. Het Gemengde zangvereniging Ad vend o in De Koog is na 40 jaar zachtjes ingeslapen. On der leiding van Hans Kievits, die totaal 73 jaar voor het koor heeft gestaan, werd vrijdag middag in de dorpskelder in De Koog de allerlaatste uit voering geven. Bij deze zwa nenzang werden nog een keer alle registers opengetrokken. De vijftien zangers en zange ressen (waaronder de dames Maas, Minnes en Veldman die vanaf de oprichting actief zijn geweest) toonden zich in een concert van twaalf nummers zeer op dreef. Voornamelijk ouderen uit De Koog woon den de slotuitvoering bij. Daaronder waren enkele spe ciale genodigden, zoals me vrouw Mantje-Bloos, die destijds het koor mede oprichtte. Een bijzondere mu zikale bijdrage aan de middag werd geleverd door het en semble „Muzio" („Muziek groep Ouderen"). IFolo Harry da GraafI programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Dan begint een vrage nuurtje waarin een panel van des- kunigen en ex-verslaafden vragen beantwoordt. Er zal ook een spel worden gespeeld. De middag is voor iedereen toegankelijk. Mevrouw De Veij-Koopman heeft zaterdag het kampioenschap sjoe len voor 55-plussers op haar naam geschreven. Met een totaal van liefst 1217 punten bleef zij de con currentie ruim voor en mocht zij de wisselbeker van sjoelclub „De :a ik laatst te tanken, roept er land: Hé, heb je wel een goeie ndverzekering.... Ik word daar moe van." Nora Bekking van ie Ondermode in Den Burg is zat. ,,AI die verhalen dat lin ie straks niet meer mag, zijn ikklare onzin." de landelijke pers zijn onlangs eufi'ge verhalen geschreven r het plan van de overheid om iaalde stoffen te verbieden in band met de brandbaarheid, veel van die kunstvezels wor- verwerkt in lingerie en nacht- ding, bleek een extra pikant ail dat breed werd uitgemeten, kan niks meer aan of je vliegt ie brand", spot Nora. „Er zijn sel mooie en goeie stoffen die niets mee te maken hebben, is paniek voor niks. Kijk, een nachtjaponnetje van polyamide brandt beter dan iets waar katoen in zit verwerkt. Maar je slaapt toch niet in de open haard? En trou wens, wat je ook aantrekt, alles kan branden." Waarschuwing Het is niet waar dat per 1 januari stoffen worden verboden. Wel moeten kledingstukken die zijn ge maakt van brandgevaarlijke vezels zijn voorzien van een label met een waarschuwing. Het gaat daar bij om kunststoffen, die makkelijk ontbranden en door vuur smelten, waardoor over een groter opper vlak brandwonden kunnen optre den. „Ik heb niet de illusie dat die kle dingstukken daardoor niet meer worden gekocht", denkt Nora. „Kijk, overal hangt een prijskaartje 'Bekking test zelf de brandbaarheid van de lingerie en flambeert een slipje met een tokor. IFoto Tossa de Graaffl aan. Polyamide is een een mooie stof om te verwerken. In de betere kledingstukken zijn al die draadjes echter omwonden met een ka toenvezel of viscose, dat is ook een natuurproduct. Dat maakt het minder brandgevaarlijk. Maar dan praat je wel over een nachtjapon netje van over de honderd gul den." Ze heeft veel voorbeelden. „Als je denkt dat je een dekbedhoes van zijde koopt voor ƒ50,- glij je ook gewoon je nest uit, want echte zij de kan niet voor die prijs. En als je op zo'n ding onhandig een sigaret je rookt in bed, kan je het echt wel vergeten. Dat is heel wat gevaarlij ker dan je polyamide BH aanhou den in bed...." Een hetze? Consumenten willen liefst het beste voor het minste geld. Maar wil dat zeggen dat het goed koopste het gevaarlijkst is? Nora: „In de meeste gevallen wel. De ny lons die het net na de oorlog hele maal waren zijn vreselijk gevaarlijk. Als je daar een sigaret langs haalt smelt dat gelijk aan je benen. De panty's van tegenwoor dig zijn niet veel beter. Maar daar hoor je niemand over." De ophef die over deze kwestie is onstaan heeft voor veel mis verstanden gezorgd. „Er lopen hier mensen langs en die hoor ik dan zeggen: oh kijk, dat soort winkels mag ook niet meer per 1 januari.... Waénzin. Men heeft iets gehoord en gelijk is het zo. Maar het klopt niet, er wordt niets verboden. Door de hetze worden de onder kledingzaken gepakt, maar in bo venkleding zitten ook dergelijke stoffen." Nora durft niet te zeggen dat de commotie voor een omzet daling heeft gezorgd. „November is altijd een rustige maand, dus dat is moeilijk te zeggen. Je merkt het wel aan de opmerkingen. Als ik vertel dat ergens polyamide in zit is het ineens van: oh nee hoor. Dét hoeven ze niet. Maar dat is net zo met mensen die geen kant willen omdat dat kriebelt. Ja, als je een kanten slipje koopt van on der de twintig gulden zal dat in derdaad eerder in de brand vliegen en kriebelen, dan een van zestig gulden. Maar dat is dan pure ny lon, pure nep." Hysterie Nora houdt met haar inkoop wel rekening met de nieuwe situatia „Ik heb me in de loop van de vier jaar dat we nu draaien toch al meer gericht op de 'eerlijke' stof fen, natuurproducten. Dat blijf ik doen. Maar ja, daar hangt een prijskaartje aan. Het zou jammer zijn als Texelaars, die eindelijk het fenomeen ondermode een beetje leren kennen, door deze hysteri sche toestanden weer in de lange onderbroeken van vroeger gaan lopen...." snelle schijf" in ontvangst nemen. Als tweede eindigde mevrouw Eelman-Westerlaken met 1177 punten. Zij kreeg een beker omdat zij het hoogst was geëindigd in de groep boven de 1100 punten. Zij werd gevolgd door de heren G. Maat en H. Witte, die een felle on derlinge strijd uitvochten. Het ver schil bedroeg slechts vijf punten (1157 om 1152). Boven de 1100-grens bleven ook de heren Zegers en De Kind en de dames B. Bakker en Van Sijp. In de groep bo ven de 1000 punten won me vrouw G. Bakker de beker. Winnaar van de groep boven de 900 punten was mevrouw T. Haarsma. De jeugdraad van G.V.T. houdt zon dag een meerkamp in de gymzaal aan de Beatrixlaan. Verschillende groepjes zullen uitmaken wie een opdracht of spel het beste of het snelste kan uitvoeren. De meer kamp is bedoeld voor de groep ba sisschool 6,7 en 8. Er zijn aan deze middag geen kosten verbonden. De aanvang is 14.00 uur, het einde is om 16.00 uur. Voor informatie: Yvonne Bruining tel. 15228 Desnoods schakelen we een so ciaal rechercheur in. We hebben woningen nodig voor onze eigen bevolking." De PvdA wil, evenals de VVD, op de barricaden ter bestrijding van leegstand van hui zen op Texel en onrechtmatig re creatief gebruik. Dirk Terpstra: „We moeten daarnaast het maxi mum aan nieuwe woningcontin genten uit de provincie halen. Eventueel slepen we onze gede puteerde De Zeeuw weer naar Texel." Wethouder Schilling zei toe dat er een anti-leegstandplan aankomt. Dick Drijver van Texels Belang pleitte voor bouwlokaties in alle dorpen, met speciale aandacht voor starters. Pieter de Groot (D66) hield een heftig betoog waarin hij wethouder Schilling ver ordonneerde van de haverkist af te komen en iets te doen. „Texel mag komende jaren maar een beperkt aantal woningen bouwen. Gezien de situatie vragen wij u absolute voorrang te geven aan de bouw van goedkope huurwoningen. De problemen voor jongeren zijn niet alleen op te lossen via doorstro ming naar duurdere huizen. De vraag is of het college goedkope huizen wil stimuleren, eventueel zelfs door liggende bouwplannen aan te passen." Wethouder Schilling merkte fijnt jes op dat hij in het verleden al vele malen succes heeft gehad door als een'bok op de haverkist te zit ten. Schilling roemde de gemeen telijke afdeling volkshuisvesting die telkens extra bouwmogelijkhe den wist te realiseren. Hij blijft voor bouw in alle categorieën wo ningen in alle dorpen, dus niet al leen voor starters. „We doen wat we kunnen, echt. Maar alle sug gesties zijn welkom. We zijn het er allemaal over eens dat het een be langrijk onderwerp is. Misschien kan het eens als thema dienen voor een commissievergadering." Peter Bakker (Groen Links) stelde voor ouderen een „verhuispremie" De Stichting ter Stimulering van het Texelprodukt heeft Gerbrand Poster in het bestuur opgenomen. De wethouder van werkgelegen heid volgt zijn voorganger Dirk Terpstra' op. De benoeming had nogal wat voeten in de aarde me de omdat Poster zich in het verle den wel eens kritisch heeft uitgelaten over de besteding van de gelden. Zowel voorzitter Hans de Leeuw als de wethouder zelf vertrouwen niettemin op een goe de samenwerking. Na de wisseling in het college ga ven oppositiepartijen, waaronder de PvdA aan bepaalde gemeente lijke vertegenwoordigingen niet meer te willen uitvoeren. „Daar mee zetten ze zichzelf in eerste in stantie buitenspel", laat Poster nu weten. Het huidige college vond het vanzelfsprekend dat de vrijko mende bestuurszetel door de nieu we wethouder van werkgelegen heid werd bezet. Kritiek die hij in het verleden uitte, was voor Poster echter geen reden zijn benoeming uit de weg te gaan. „Kijk, het is niet de doelstelling van de stich ting - stimulering en promotie van het Texels produkt - waarmee ik destijds moeite had", laat Poster weten. „Maar ik had de indruk dat onevenredig veel van de ƒ60.000,- die de gemeente aan de stichting beschikbaar had gesteld werd besteed aan nieuwe biologisch dy namische produkten. Dat bleek achteraf wel mee te vallen. Ik constateer nu dat vanuit die hoek ook de meeste verzoeken tot sub sidie kwamen." Tijdens de springwedstrijd in ma nege Akenburg wisten meerdere Texelse ruiters de balken in de le pels te laten. Parcoursbouwer De Hoon verzorgt tevens gastlessen springen op het dressuurgerichte Texel. Dat zijn aanpak vruchten begint af te wer pen toonden de 27 combinaties zondag. Nog niet alles ging vlekke loos, maar menigeen kwam in de twee manches goed weg. Zondag a.s. wordt een dressuur- De wethouder geeft aan dat het doel van de stichting past in het beleid van de gemeente te streven naar verbreding van de werkgele genheid op Texel. Het bestuur van de stichting, dat met Terpstra goed kon samenwer ken, reageerde aanvankelijk scep tisch op de kandidatuur van de wethouder. Dat het tot eind okto ber moest duren voordat de be noeming erdoor was, is volgens voorzitter De Leeuw zeker niet al leen te danken aan Posters vroe gere kritiek. „Er zijn natuurlijk wel wat briefwisselingen met het col lege geweest, maar tussenliggen de vakanties en de wisseling van het college zijn de voornaamste reden van de vertraging. Ik kan me niet voorstellen waarom b en w de stichting geen warm hart toedra gen. Ach, en wat gezonde kritiek binnen het bestuur, daar is niks mis mee." Poster: „Nu ik benoemd ben ga ik er ook voor." Nieuwe initiatieven Beiden geven aan dat initiatieven voor nieuwe Texelse produkten welkom zijn, of ze nu uit de regu liere, milieuvriendelijke, bd- landbouw of visserij afkomstig zijn. Behalve financiële steun staat de stichting Texelaars ook met kennis en advies ter zijde over bij voorbeeld subsidiemogelijkheden bij gemeente, provincie, etc. De stichting bedenkt ook zelf initiatie ven, waarover binnenkort het no dige naar buiten zal worden gebracht. Het Maritiem en Juttersmuseum heeft er een spraakmakend objekt bij: de stalen hasjcontainer die in september door de TX 9 werd op gevist. De kist, een kubus van een meter, zat boordevol pakjes hasj (duizend kg met een straatwaarde van on geveer drie miM~'gulden) toen deze in „het van Ellen" werd opgehaald. Blijkens de pok ken die erop zaten, moet hij maan den op de zeebodem hebben gelegen. Justitie nam de container destijds in beslag en vernietigde DINSDAG 22 NOVEMBER 1994 van ƒ5000,- te geven als ze een gezinshuis verruilen voor een seni orenwoning. Volgens Schilling zou dat alleen nuttig zijn als er weinig animo was voor seniorenhuizen. „Maar daar is altijd tien tot dertig keer teveel aanmelding voor." wedstrijd gehouden in de manege. Om 09.00 uur wordt gestart met de enige Z2 combinatie. Daarna verschijnen de combinaties in de andere klassen in de ring. De laat ste proef is rond 18.00 uur. Pu bliek is welkom. Uitslagen springwedstrijd Klasse B cat. B/C pony's: 1. Marieke van Rossum met Hypos 0 ft. stijl 44,5. Klasse B cat. D/E pony's: 1. Nelleke Gerlsma-Lucky Boy 0 ft. 50 stijl, 2 llona van der Vis met Juzekkie o ft 48,5 stijl, 3. Marije Gerlsma met Fury 0 ft. 46 stijl, 4. lete Rienks met Nijzam 0 ft. 44,5 stijl. Klasse L cat D/E pony's 1 Fia Kooiman met Astrid 0 ft 39,4 sec., 2. Sanne Lam pers met Marron 0 ft 40,04 sec. Klasse- B paarden. 1. Marcus Kuip met Spargo 0 ft. 49 stijl. de inhoud. De kist was voor het onderzoek niet meer nodig, zodat justitie geen bezwaar had toen de museumdirecteur Willem Peter van der Vis vroeg of het ding aan de jutterscollectie van het mu seum mag worden toegevoegd. Vrijdag haalde Van der Vis de sta len kubus af bij de politie te water in Den Helder. De kist bevat ook nog wat plastic verpakkingsmate riaal van de hasj. In opengebroken toestand, voorzien van een plaat plexiglas, zal hij straks worden ge toond met een collectie krantebe- richten en foto's die op de hasjvangst betrekking hebben. Op de foto jutter Maarten Boon en di recteur Willem Peter van der Vis met de container. (Foto Bert Koning)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9