(jfoen "Zwartrjexeh in het hart Draadknipper saboteert heining Bemiddelingscentrale mikpunt van kritiek 299 HEMA Protest tegen Schotse Hooglanders? VVV pareert aanval Bruining TUssen dijk en duinenrij Met melk meer mans Fietsdiefstal verhinderd UNOX SOEP VERDER XT mm JNummer Texelse kunst in Het Posthuys 2 s-r Sociaal bewogen Van Trigt krijgt goud 5 w Nieuwe shirts ZDH 7 w Rondje Texel over hele wereld op televisie 7 ïh Slap einde toneelstuk svc 9 Twee keer vernield Schraag gekozen in Hoogheemraadschap Woensdagmiddag is Sint in de TE\ ELS E'^COU RANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van en een WINTER NIEUWS-krant Slijterij-Wijnhandel DE WIT Onder de Pomp Diefstallen Zware aanrijding Geen belangstelling voor infomarkt over verslaving (PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10938 DINSDAG 29 NOVEMBER 1994 tgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 91 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. Ivertenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. idactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, lefoon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111 dactie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Oen Burg, telefoon (02220) - 15639 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. m X tLÏtP door Klaas Bonne De lotgevallen van Calluna Komen straks weer in de raad Omdat de weg van 't tropisch zwembad Nog steeds niet over rozen gaat Maar misschien haalt het geacht college De ouwe melkkoe weer van stal Want men behoort elkaar te helpen In dit aardse tranendal Het koebeest staat al trouw te wachten Hoort reeds gerammel op de dreef Van de Callunese emmer Die zo lek is als een zeef En wat er verder moet gebeuren Weet voorlopig nog geen hond Misschien ziet Hielke nog een lichtpunt In zijn tolhuis bij de pont Maar ook al doen wij de toeristen Weer voor een stuiver bij de beer Als er straks weer iemand krap zit Dan melken wij het koebeest weer Want de vreemdeling heeft niks te klagen Al jammert hij soms ach en wee Hij mag bij ons nog gratis zwemmen In de woelige Noordzee datie voor toeristen te vinden die niets konden vinden. Het is moei lijk voor de gasten om 's avonds aan de hand van bordjes zelf wat te vinden. Ik ga het nu bedrijfsma tiger aanpakken", verwijst hij naar zijn bedrijf in'De Koog en zijn plan nen met het voormalige tankstati on nabij de veerhaven. Logiesverstrekkers, groot of klein, kunnen zich straks tegen inschrijf geld laten opnemen in het bestand van Bruining. Het bedrag daarvoor staat nog niet vast. De toerist be taalt een provisie voor de bemid deling. Hij denkt vooral onder kleine logiesverstrekkers klanten te werven. „Je moet het de gast proberen naar de zin te maken. Ik begrijp best dat de VVV eerder naar de grotere, moderne bedrij ven verwijst. Dan is de toerist ook sneller tevreden. Maar de kleinere, goedkopere pensions dreigen daardoor onder te sneeuwen." Ook Bruining verwacht niet dat zijn activiteiten ten koste gaan van de VVV. „Hoe meer er wordt be middeld, hoe beter het toch is voor Texel." Twee vriendinnen van 17 en 18 jaar ontdekten in de nacht van za terdag op zondag dat een man op de Binnenburg de fiets van één van hen probeerde te stelen. Hij had het slot al vernield en wilde net vertrekken, toen de kordate dames hem staande hielden. Hij deelde enige klappen uit, maar ze lieten zich niet afschrikken, waar door de man zonder fiets afdroop. De meisjes hebben de dader her kend. Een nader onderzoek wordt ingesteld. vingsproblemen. Behalve wethou der Eelman waren er geen politici, geen artsen, geen docenten, nie mand." Ondanks de teleurstelling denkt Huberts dat de achttien bezoekers die wel de stap waagden ade quaat van informatie zijn voorzien. „Een schrale troost." (ADVERTENTIE) in diverse smaken familieblik 1,3 liter van 399 voo Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 Twee keer achter elkaar is de auto van een 40-jarige Texelse vernield door onbekenden. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten de spiegel en de antenne het ontgel den en in de nacht van zaterdag op zondag werd de herstelde schade opnieuw bewerkt. De wa gen stond aan de Haffelderweg. Met zeven stemmen is Gerard Schraag gekozen voor het alge meen bestuur van Hoogheem raadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Dit gebeurde in een roerige vergade ring van het waterschap. Schraag volgt hiermee Jac. Dijt op. Aanvankelijk wilde de provincie dat de stemming achter gesloten deuren zou plaatsvinden. Het Wa terschap vond dit onzin, omdat ook bij andere Waterschappen de stemming gewoon openbaar was geweest. Het voorstel voor de omslaghef fing gaf echter nog meer commo tie. Landbouworganisaties WLTO uit Anna Paulowna en Breezand hadden spreektijd gevraagd om dat ze het niet eens waren met de indeling in categorieën, zoals in het voorstel was verwoord. Ook Rinus Kuiper van de Texelse WLTO-afdeling voerde het woord. Zijn krachtige betoog schudde de aanwezigen wakker. De Texelaar toonde zich tegenstander van de pogingen elkaar in duurdere klas sen te duwen. Onder het motto „van je buren moet je 't hebben" kreeg hij de toehoorders mee, zo dat het liggende voorstel werd aangenomen. Tijdens de Waterschapsverkiezing op 13 december wordt op Texel geen stemming gehouden over de categorie pachters. Die groep heeft maar één kandidaat: Dirk de Lugt. Stemming is dus niet nodig. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) BAKKERS IJZERHANDEL Van de auto was niet veel over. Foto Tosso do Graafl) „Nieuwe plannen? Nee. voor mij houdt het voorlopig even op." An- dries Huberts van de Wel- zijnsstichting heeft duidelijk een kater overgehouden aan de voor lichtingsbijeenkomst over versla vingen die zaterdagmiddag in d'Ouwe Ulo werd gehouden. Slechts achttien belangstellen den kwamen langs. jee 't ok hoort? Die Bruining i De Koog wil alle bodgoste ien kam schere. et. zou ie sien pilletje wel op I innome hewe. Je moet gewoon bl) Hielke djn Sinterklaas, hlor heeft het hele gezin Iets een: Bol *9»n$, 3 modellen vanaf f275.-. handmedo. info n Erik van der Spek van Staatsbosbeheer toont de stroomdraden die over een lengte van 1.3 kilometer zijn doorgeknipt. IFoto Gerard Timmermani e afrastering die vorige week ngs de Rommelpot bij De Hoorn geplaatst voor de Schotse ooglanders is over een lengte m circa 1,3 kilometer doorgek- pt. Gezien desystematische erkwijze is het vrijwel uitgeslo- n dat het kwajongenswerk is. e schade beloopt zeker een paar jizend gulden en komt voor re ining van het Groningse bedrijf it de heining plaatst. e afrastering aan de Rommelpot onderdeel van de 22 kilometer lining die Staatsbosbeheer rond i Rommelpot en de Moksloot at plaatsen om de Schotse ooglanders binnen het duinge- ed te houden. Daarmee wil SBB irruiging van het landschap te- mgaan. Toen uit de hoorzitting izwaren kwamen over de kort af- and van de draden tot de weg isloot SBB de heining waar mo- ilijk zo'n 25 meter in de duinen zetten. De paaltjes staan om de ht meter en zijn van Eucalyptus- iut, dat niet geleidend is. Om intact tussen de stroomdraad en i aarde te voorkomen is de rook ruigte eronder gemaaid. Heel karwei draden die woensdag aan de immelpot zijn geplaatst, moeten de nacht van woensdag op don- rdag zijn doorgeknipt, vermoedt IB. De daders hebben langs de Ie Rommelpot ter weerszijden n elke paal beide draden syste- ïtisch doorgeknipt. Een heel rwei, wat niet door kwajongens daan kan zijn, zo wordt veron- rsteld. lit gaat de baldadigheid te bo- n", constateert Erik van der iek van SBB, die aangifte heeft daan bij de politie. Die heeft nog en enkele aanwijzing omtrent dader(s). n der Spek denkt dat de vanda- i moeten worden gezocht onder treme tegenstanders van de innen van SBB. Die moeten niet illusie hebben dat ze de komst n de Schotse Hooglanders, ver-, redelijk in april, kunnen tegen- uden. „SBB laat zich niet anteren." Igerps Van der Spek hebben de ders bovendien de verkeerde te ikken. Niet opdrachtgever SBB, aar de firma uit Groningen die it karwei heeft aangenomen aait op voor de schade, want de lining moet in voltooide staat orden opgeleverd. Het ziet er et naar uit dat dit bedrijf de hade kan verhalen op de verze- ring. Het werk loopt door de de nacht van zaterdag op zon- g is op de Haffelderweg een ch Maxi gestolen van een ■jarige jongen uit Den Burg. De Dmmer stond op slot. In de loop n zondag werd de bromfiets in buurt teruggevonden. fiets van een 19-jarige Ooste- ider werd op het Schilderend in zelfde nacht ontvreemd. Ook ze stond op slot. vernieling wel een paar dagen ver traging op. De vernieling roept herinneringen op aan een draadknipper die in het verleden actief was rond De Koog. Deze had lange tijd de gewoonte zo om de vijf palen het prikkel draad door te knippen, dat door SBB steeds moest worden her steld. Op soortgelijke wijze zou op Terschelling in het verleden prik keldraad zijn gesaboteerd. Aan houdende protestacties zouden er op dit waddeneiland zelfs toe heb ben geleid dat SBB afzag van het plaatsen van nieuwe afraste ringen. Van der Spek gaat ervan uit dat de komst van de Schotse Hooglan ders naar de Moksloot in april niet wordt vertraagd door de actie. Gegadigden Inmiddels hebben zich drie boeren gemeld die interesse hebben in veehouderij in het 550 hectare grote duingebied. Deze zouden te gen een bepaalde vergoeding of voor eigen (financiële) verant woording de Schotse Hooglanders Volgens Bruining zouden balieme dewerksters tijdens het hoogsei zoen, toen de TVL-accommodatie in de reserveringscentrale van de VVV was volgeboekt, tegen toe risten hebben verteld dat het eiland vol was en dat ze daarom onverrichter zake zijn vertrokken. „Volstrekt niet waar", bestrijdt Van Linge. „Op dergelijke opmer kingen vanachter de balie staat nog nét niet de doodstraf, maar het scheelt niet veel. Maar dit soort ongenuanceerde kritiek steekt herhaaldelijk de kop op, het is een gevoelig punt. Als de ac commodatie van TVL-leden is vol geboekt zeggen we tegen de toeristen beleefd dat we ze niet kunnen helpen, omdat de bedden in ons bestand vól zijn. We vertel len ze er wèl bij dat elders op het eiland best nog ruimte beschik baar zal zijn en dat ze die zelf kun- gaanhouden. Over de vraag bin nen welke randvoorwaarden dit moet gebeuren voert SBB nog overleg. Die heeft nog niet beslo ten met welke veehouder ze in zee gaat. Het risico dat met de Schotse Hooglanders de „gekke koeien ziekte" (BSE) uit Engeland over waait naar het eiland, is volgens SBB vrijwel uitgesloten. Vanaf 1988 geldt een verbod op de in voer van levend rundvee uit het Verenigd Koninkrijk (uitgezonderd van nuchtere kalveren voor de slacht).- BSE is tot dusver nog nooit in Nederland waargenomen. De dieren voor Texel zijn afkomstig uit Nederland en worden door die renartsen scherp in de gaten ge houden. Onder veehouders heerst wel de angst dat vee via clan destiene kanalen wèl uit Engeland wordt geïmporteerd. Van onverantwoord hoge ammoni- akneerslag in het duingebied is volgens SBB geen sprake. „Ze eten wat ze in de natuur tegenko men. Er wordt niet bijgevoerd, de mineralenbalans is in evenwicht." nen vinden door bijvoorbeeld goed naar de bordjes langs de weg uit te kijken." Promotiebijdrage Van Linge voelt niets voor de sug gestie dat èls de logies van TVL- leden zijn volgeboekt, in tweede instantie naar die van niet-TVL le den te verwijzen. „Het is natuurlijk in belang van de Texelse economie zoveel mogelijk bedden vol te krij gen, maar dat moet niet over de ruggen van de TVL-leden gaan. Zij Op de Waalderweg raakte zater dag een 22-jarige Oosterender ge wond toen hij met zijn auto tegen een vrachtwagen botste. De Oosterender reed met hoge snel heid in de richting van Den Burg en had net een bestelbusje inge haald. Een tegemoetkomende brengen immers de promotiebij drage aan de VVV bijeen." Volgens Bruining betaalt ook TVO mee aan de VVV. „Het belang dat logiesverstrekkers bij de VVV heb ben is strijdig met dat van de on dernemers. Die zijn immers gebaat bij zoveel mogelijk (tevreden) gasten, terwijl voor TVL de bezet ting van de eigen accommodatie voorop staat." Bij de oprichting van de VVV is in de reglementen echter duidelijk vastgelegd dat boeking via de re serveringscentrale uitsluitend aan TVL-leden is voorbehouden en kan de VVV daarvan niet afwijken: Van de naar schatting 1700 Texel se logiesverstrekkers zijn er circa 500 lid van TVL. Volgens Van Lin ge zijn veel van de niet-leden klein schalige verhuurders of tweede woningbezitters. Hij becijfert dat vrachtwagen, bestuurd door een 72-jarige Oosterender, draaide echter net het Meijertebos in. De 22-jarige man kon niet meer rem men en botste tegen de zijkant van de vrachtwagen. De auto raakte zeer zwaar beschadigd en de Oosterender werd met een hoofdwond per ambulance afge voerd. De vrachtwagen had slechts lichte schade. de boekingscentraleongeveer tweederde van de bedden (circa 30.000) in het bestand heeft. In combinatie met vermelding in de TVL-promotiegids is de bemidde ling door de VW voor velen een reden lid te worden van belange norganisatie TVL. „Als we buiten TVL omgaan gooien we veel goeds dat op Texel is bereikt over boord." De hoogte van de contri butie is volgens hem geen reden af te zien van lidmaatschap. De basiscontributie voor TVL is ƒ30,-. Voor hotels, pensions en logies met ontbijt komt daar ƒ18,50 per bed bij. Recreatiewoningen, ap partementen, etc. tot vier perso nen betalen boven het basisbedrag f69,25 per huisje (ta rieven '95). Bedrijfsmatiger Van Linge verwacht niet dat de bemiddelings-activiteiten die Brui ning wil ondernemen ten koste gaan van de VVV. „leder is daarin vrij. Bemiddeling is voor'ons een onderdeel van de promotie van Texel, onze hoofdactiviteit. In combinatie met de gidsen is de centrale voor ons een krachtig promotiemiddel. Mensen die infor matie vragen, voorzien we gelijk van accommodatie." Naast pro motie en bemiddeling aan de Em- malaan denkt de VVV er ook over dit te gaan doen in het nieuwe Teso-wachtgebouw in Den Helder. Bruining Bruining wil zowel voor TVL-leden als voor niet-leden gaan bemidde len. Hij denkt daarmee in een be hoefte te voorzien. „In mijn bedrijf in De Koog heb ik afgelopen zomer heel wat afgebeld om accommo- VVV-directeur Joost van Linge ziet in de plannen van Hiel ke Bruining om te gaan bemiddelen in toeristische accom modatie geen reden het beleid aan te passen. De reserveringscentrale van de VVV verwijst uitsluitend naar accommodatie van TVL-leden. De Koger ondernemer liet zich hierover tijdens de TVO-vergadering donderdagavond zeer kritisch uit. (ADVERTENTIE) Vijf stands en een videopresenta tie stonden klaar voor het ver strekken van inlichtingen over allerlei verslavingsvormen. Er was veel gedaan om bekendheid te ge ven aan de bijeenkomst en de drempel laag te houden. „Ik heb geen idee waar het aan lag dat het publiek het liet afweten. We heb ben ook niemand gezien van de groep die onlangs in De Schakel zo hard riep dat er op het eiland niets werd gedaan aan de versla-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1