Eigen toneelstuk mist /lammende ontknoping p., [Ifïw r „Wij helpen de trein weer op de rails" Geknip^C/ Texelaars in Assen p f Medisch kleuterdagverblijf TEXELSE^ couRANT Zware bieten De Koog deelt punten met Wiron Diabetescollecte Het paradijs »u l vollend", zu vertieren. Politie-inspecteur Leo Saai en hoofdzuster Els Ooyevaar plegen overleg tijdens hun verhoor van hulpje Ankie Westdorp (half zicht baarI en de oudjes Björn Ezerman. Leo van der Vaart en Gerard Monen (Foto Frans Hopman) doch enigszins saaie wijze. Op sommige momenten, zoals in combinatie met Smeenk, kon hij wat extra's toevoegen. Trillend SVC beschikte in het Eierlandsche Huis over enkele uitstekende de butanten. Leo van der Vaart had opa Teun Jansen wat meer pit mo gen geven, maar had veel zorg besteed aan zijn stille spel. Nu eens hevig trillend met zijn wan delstok, dan weer met een zak doek zijn brilleglazen poetsend bleef hij voortdurend actief. De hardhorende oma Emma van Vliet was een heel behoorlijke rol van Iris Lambalgen. Als ze wat meer overdrijving aandurft en zorgt dat ze niet te zacht spreekt, is zij een aanwinst voor SVC. Aan verstaanbaarheid liet Trijn Haayema niets te wensen over. Luid en duidelijk speelde zij oma Corrie van der Poel, die door haar toedoen een bijzonder kordate in druk maakte. Lift Ankie Westdorp speelde de eerste twee bedrijven op natuurlijke wijze het meisje in de huishouding Mientje. Tijdens de ontknoping, waarvan zij het middelpunt was, ontbrak het haar echter aan vol doende emotie. Leo Saai had een ongemakkelijke rol als politie- inspecteur Hans Scholten. Het tweede bedrijf, met veel uitleg en een langdurig verhoor, was voor hem een taaie binnenkomer. Hij sloeg zich er aardig doorheen, maar kon van zijn rol verder weinig bijzonders maken. Achter de schermen had, naast re gisseur Rob Bodegraven en souf fleur Jan Graaf, ook Jan Vogel een belangrijke taak. Als onzichtbare bediener van de lift (meteen wij zer werd aangegeven op welke verdieping die zich bevond) had hij een belangrijk aandeel in het op voeren van de spanning (en het oplossen van de moord...). Frans Hopman Voordat evenwel het jaar voorbij is, blijkt dat Calluna nog steeds in de rode cijfers zit. Toch zit Calluna op rozen. De Bank van Nederland se Gemeenten zal nooit een faillis sement aanvragen want die vindt dat de gemeente Texel met haar begripvolle belastingbetalers vol doende garantie biedt. Van de ge meente Texel zélf, die er inmiddels voor 4 miljoen inzit, valt ook niets te vrezen want zij realiseert zich bijzonder goed dat er bij een even tueel faillissement ook nog aan deelhouders zijn die met elkaar zo'n 2,5 miljoen te vorderen heb ben. Maar intussen wordt de si tuatie steeds nijpender; achterstallig onderhoud, een post die door de plannenmaker zo han dig was gecamoufleerd, dient zich aan en de aandeelhouders zien er zo langzamerhand ook geen brood meer in. Dus wordt de strop om de gemeentelijke nek nog iets verder aangetrokken en mag de gemeen te, met de vloer van het schavot reeds op scherp, de bijna renteloze lening van 1,6 miljoen omzetten in volstrekt waardeloze aandelen. Een grandioze truc die alleen maar kan worden opgevoerd bij de gra tie van het feit dat de gemeente ongelimiteerd in een andermans portemonnee kan graaien. En on derwijl koestert een gemeente raad de illusie dat nu alle proble men met Calluna zijn opgelos Een illusie die ijdele hoop zal bli ken, want een kind kan nu al vooi spellen dat Calluna vélgend jaar weer met nieuwe tegenvallers op de stoep van het gemeentehuis zal staan En wat dan? Zal de gemeen te de particuliere aandelen dan ook maar overnemen, waardoor zijn uiteindelijk voor 6,5 miljoen de trotse eigenaar zal worden van een failliet zwemparadijs? In de volgende aflevering zullen we het weten. J. A. Does Oosterend In de technische, maar vooral in een hoog tempo gespeelde wedstrijd hield De Koog zich goed staande tegen Wiron. De Koog be gon sterk en had de eerste 30 mi nuten een licht veldoverwicht. Dankzij goed keeperswerk van de keeper van Wiron bleef het 0-0. De laatste fase in de eerste helft was weer voor Wiron, maar de verdediging van De Koog zat goed in de wedstrijd. Vooral Tony de Jonge speelde een sterke wedstrijd in de achterhoede. De ruststand was dan ook terecht 0-0. De tweede helft gaf hetzelfde beeld. Twee hard werkende teams maakten het voor het publiek zeer leuk. Aan beide kanten onstonden soms kansen, maar tot scoren kwamen geen van beide. Coen Schoonheden, die een goede wedstrijd speelde, was nog het dichtst bij een doelpunt voor De Koog. Maar weer hield de keeper van Wiron zijn doel schoon. Ook Gert-Jan van Nuland, de keeper van De Koog, eiste in deze wedstrijd een hoofdrol voor zich op door foutloos te keepen. Daar om bleef het terecht 0-0. Voor De Koog was dit een stap in de goede richting. ucsuclici Plat/ gcsclialTcii weiden. uikI die Imcstorcn frculcn sieli uher Ciroüprojekic wie die Camping und Bung.ilowparks Dr Klim SluflrntilUi. Ueiinriutnnl, i Sin/tcliinil und \ihf>r- niê Jci/i lui Iexd dcimoch ein bilklicn Alcmnni gekrioel ImSonimer 1992 war cnivihafi die Rede davnn. das hcahsn.li tiglc Limit von -4 7 (t MBcsuchcni sclton auf dein licutigcn Stand (clwa 411 (KMI) ein/ufriercn Da kann mail sich ja bloB frciicn. Dcnndie Inlrnsirukiur aul 'level bicici ii»7wischen alles, was cinen nb- weclislungsreiclicn l'ilauh verspiiehl; Iglcicb/eilig sicln die Insel kur/ davor. die Unhciulinheil chics Nalurparadie- Fragment uit het boek „Niederlan- dische Watteninseln" van C. Schneider. Het werd ons toe gestuurd door Texel-vriend Diet- mar Borbe uit Heiligenhaus. DINSDAG 29 NOVEMBER 1994 see bedrijven lang wist toneel- leniging SVC het Cocksdorper ibliek zaterdagavond te boeien. •t door SVC'er Rob Bodegraven If geschreven stuk ..Die oudjes, i zijn zo gek nog niet" kon tot pauze de toets der kritiek ruim- hoots doorstaan. Dat niveau ird in het derde en tevens slot- órijf helaas niet meer gehaald, rhard Smeenk in zijn rol van ikzuchtige opa trok zich van f slappe slot niets aan en was ster van de avond. Prettig voor 'C was het goede spel van een ntal debutanten. spanning was boven de Rui- ndijk naar de „wereldpremière" n het toneelstuk uitgekeken. Im- irs, Bodegraven had tijdens het hrijven enkele vaste SVC- elers in gedachten. Voor sommi- n was de rol daadwerkelijk op t lijf geschreven en waarschijn- waren vele toeschouwers be- uwd hoe dat zou uitpakken, komische thriller speelt zich af de vierde verdieping van het laardenhuis „Avondzon". De di- ;trice voert een waar schrikbe- nd over de bewoners, twee la's en vier opa's. Alles veran- rt echter als er een moord wordt tdekt. Rotwijf degraven benutte de eerste ee bedrijven om de personages karakteriseren. Sommige types haaibaai zuster Ans, de hard- rende oma Emma en de oude ipperaar opa Kees) waren nogal clichématig, doch niet overdreven. De opbouw was goed: het eerste bedrijf eindigde met de moord, het tweede met een (voorbarige) ar restatie. Het was de verdienste van de spelers dat zij -ondanks een aantal haperingen omdat iemand z'n tekst eventjes kwijt was- het tempo er goed in hielden. Dat was nodig ook, want door de lage handelingssnelheid van de bejaarde bewoners lag het gevaar van langdradigheid steeds op de loer. Tussendoor maakte de schrijver gretig gebruik van bekende ele menten, zoals woordgrapjes en komische momenten. Het taalge bruik was levensecht: „Ouwe zak!", „Is dat rotwijf van de pot gerukt?", maar soms ook flauw („Ski-radio"). Het lolligste tafereel was het ophangen van slingers voor de verjaardag van het hulpje Mientje, vooral toen het duo Ger hard Smeenk-Gerard Monen dat klusje probeerde te klaren. „Opa" Monen wankelde hulpeloos op een stoel, terwijl zijn maat op zoek was naar punaises. Echte borrel Verrassend was dat Smeenk enke le malen met het publiek in debat ging. Dankzij diens voortreffelijke spel pakte dat goed uit. In het eer ste bedrijf begon hij nog beschei den met het uitdelen van een (echt) borreltje aan toeschouwer W. Slaman. Aan het eind van het tweede bedrijf leidde Smeenk op originele wijze de pauze in en in deel drie vroeg hij aan het publiek wie de moordenaar was. Alleen op het toneel, filosoferend met een fles drank, was Smeenk op zijn best. Tegenover deze sterke scènes stond een teleurstellend slotbe drijf. Meligheid was troef, maar wat vooral stoorde was het ont breken van een leuke ontknoping De truc om de moordenaar te ont maskeren was nogal mager en kwam niet uit de verf. Van span ning was amper sprake en een pu bliekelijke bekentenis bleef achterwege. Een climax vol emo ties had hier op zijn plaats geweest. Geen vlees Gerhard Smeenk als de ontdeu- gende opa Piet van Zuilen is on dertussen genoeg geprezen. Els Ooijevaar in de rol van directrice Ans van Zinderen begon ijzersterk. Vol overtuiging hield ze de wind eronder: „Voor straf krijgen jullie vanavond geen vlees!" In de loop Van het stuk zakte ze echter weg; haar omslag van streng naar mild was nogal oppervlakkig. Björn Ezerman, die meestal als re gisseur bij SVC optreedt, had wat moois gemaakt van zijn rol. Hij maakte van opa Kees de Vries een krom lopende sarcast, compleet met overhemd door de gulp. Met goed getimede opmerkingen had hij regelmatig de lachers op zijn hand. Gerard Monen speelde als opa Gerrit Bakker de leider van de bewoners en deed dit op gedegen. De bietenkoningen Piet van Groningen, Be inzendingen. Voor het tweede achtereenvolgen de jaar hield boerenvereniging Ons Belang een wedstrijdje „wie teelt de zwaarste biet". Van de leden uit Den Hoorn en omgeving, De Westen en de Prins Hendrikpolder kwam Bert Bruin als beste uit de bus. Hij kwam met een exemplaar van liefst 21,4 kilo voor de dag. Daarvoor was wel enige bestude ring nodig, maar de jury kwam tot de slotsom dat het, ondanks de merkwaardige vorm, wel degelijk om één biet ging. Goede tweede was Harry Bakker, die met een ga- r Bruyn en Harry Bakker met hun kolossale IFoto Frans Hopman) ve uiet tui i'+./d kg wist te ku- men. De van Bert Keyser geleende weegschaal wees de inzending van Piet van Groningen (12,3 kg) aan als nummer drie. Dick Smit (9,95 kg) en Jan Lap (9,5 kg) ble ven net onder de grens van 10 kg. Volgens voorzitter Fokke Jan de Visser moet de onderlinge wed strijd mede worden beschouwd als stimulans voor de najaarsver gadering. Dat lukte: vrijdagavond zat de zaal van dorpshuis De Waldhoorn vol. Wellicht was dat tevens te danken aan Willem Kik kert, die na de pauze een boeiende dialezing over het ontstaan van Texel verzorgde beeld gebleken van handige pro jectontwikkelaars die met een florisante voorstelling van zaken een argeloos gemeentebestuur voor hun karretje weten te span nen. Deze truc, die elders vele ma len in successie is opgevoerd met de bouw van dorpshuizen, sport hallen, winkelcentra en andere pretentieuse projecten, heeft im mer hetzelfde scenario. Omdat de bank, die meestal iets meer finan ciële deskundigheid in huis heeft dan een gemiddeld gemeente bestuur, er geen brood in ziet om zo'n project volledig te financie ren, blijft er altijd een „financieel gaatje", waarvoor de gemeente zich dan garant mag stellen. In het geval Calluna was dit een „gaatje" van een slordige 2 miljoen, waar voor de gemeente een lening afgaf tegen de kunstmatig lage rente van 3%. Een lening waarvan in de afgelopen 6 jaar nog geen 4 ton is afgelost, terwijl het rentetekort wordt bijgepast door de altoos be reidwillige belastingbetaler. Maar goed, Calluna werd uit de grond gestampt en een paar handige jon gens zullen er wel leuk aan heb ben verdiend, maar toen het eenmaal draaide bleek al snel dat er iets mis was met de fraaie voor stelling van zaken. Dit keer geen dak dat lekte of een verzakte fun dering, maar wel een jaarlijks te rugkerend exploitatietekort van rond de ton. Pas dan realiseert een gemeente bestuur zich dat zij al met haar nek in de strop zit. Immers, jaagt men de tent door een faillissement, dan is de gemeente de laatste partij die iets van haar geld terug ziet. Dus wordt de strop iets verder aange trokken en mag de gemeente voor de tekorten opdraaien. In het geval Calluna heeft de gemeente vorig jaar mei besloten de banklening van 2,6 miljoen over te nemen om deze tegen een 3,5% lagere rente onder te brengen bij de Bank van Nederlandse Gemeenten. De ge meente maakt hiermee gebruik van een geldleen-faciliteit die voor u en mij niet toegankelijk is en die in beginsel is bedoeld om gemeen ten in staat te stellen projecten van algemeen belang tegen een kunstmatig laaggehouden rente te financieren. Deze rente kan kunst matig laag worden gehouden om dat wij allen als goedgeefse belasting betalers daarop toeleg gen. En of een tropisch zwempa radijs nu zo'n project van algemeen belang is, valt op z'n zachts gezegd te betwijfelen, maar als de gemeente hierdoor het debacle van een ongedekte le ning van 1,6 miljoen kan afwen den, dan is dit wellicht het algemeen belang. De Koog heeft na drie nederlagen eindelijk weer een goede wedstrijd gespeeld. Tegen het op de tweede plaats staande Wiron liet De Koog zien dat het wel wil en kan voetballen. wat om zo'n klein kind helemaal naar de overkant te sturen." Hoe wel de sociale controle op een eiland vaak groot is, kan dat vol gens Holtslag ook negatieve effec ten hebben als ergens iets loos is. „De neiging kan dan juist bestaan om iets toe te dekken, ledereen kent elkaar en heeft daardoor mis schien remmingen om zoiets drastisch te zeggen als: jou kind moet eigenlijk naar een MKD." Hij noemt de investering in een kleuter en het gezin rendabel. „Op die leeftijd valt er nog veel bij te schaven, ook de ouders staan dan nog aan het begin. De resultaten zijn goed." Als er Texelaars zijn die meer infor matie willen hebben, kunnen ze bellen naar Holtslag via telefoon 02230-41897. Hij is bereid voor nadere kennismaking naar het eiland te komen. De collecte „Geef 's voor diabe tes", die deze maand in Oude- schild is gehouden, heeft f577,95 opgebracht. De opbrengst komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar suikerziekte. Wie de collectant(e) heeft gemist, kan alsnog een bijdrage overmaken op giro 5766 of op banknummer 7070.70805 t.n.v. Diabetes Fonds Nederland te Amersfoort. Vuurtoren op tv. Een camera ploeg van RTL 4 heeft gistermor gen opnamen gemaakt in de vuurtoren op Texel. De uitzending, die vanavond om 19.30 uur is te zien, heeft betrekking op de bewa king van het waddengebied en houdt verband met de internatio nale ministersconferentie over de Wadden in Leeuwarden. er medio 1986 zo'n 2 miljoen de Texelse bevolking moest rden geperst om Texel met een oisch zwemparadijs op te stu- n in de vaart der volkeren, heb nij in de TC van 27 september dat jaar laten verleiden tot de ^spelling dat die 2 miljoen er zouden komen, omdat deze >r Texel „onmisbare attractie" bevolking gewoon door de strot rd geduwd, zwemparadijs is er gekomen is inmiddels een schoolvoor- axelaars in 1944 opweg naar e dagelijkse dwangarbeid in ssen. Het is een schets van d Blok van der Velden die estijds zelf deel uitmaakte 3n de groep gedeporteerden, lij maakte tal van andere te- enmgen Een deel daarvan vas de afgelopen week te en in het voormalige make- idrskantoor van Eelman an Heerwaarden in Den !urg. Hier werd ook ander verk van de in 1980 overle- en Texelse kunstschilder ge- oond. Het is een initiatief van 'an Zwan die veel werken van Blok" in bezit heeft en al tien iar met anderen bezig is zo- eel mogelijk schilderijen naar axel terug te halen. Hij ruilt n handelt ermee echter on- ler voorwaarde dat de wer en het eiland niet verlaten Wan heeft 19 schetsen (me- endeels gemaakt in Assen) an Blok van der Velden ge- chonken aan de Historische hereniging. f f?, zelfde gebouw, soms in groepjes, soms individueel." Tussen de middag wordt geza menlijk gegeten. „Een broodmaal tijd, maar altijd met iets erbij, bijvoorbeeld een ei, een slaatje of iets warms. Gezamenlijk eten heeft ook opvoedkundige waar de", legt Holtslag uit. Een ver pleegkundige is betrokken bij de samenstelling van het menu. Schrift Met het gezin wordt nauw samen gewerkt. „Dat blijft de thuisbasis. Het gaat met als de ouders niet meewerken. Zeker als er sprake is van probleemsituaties, is er veel contact. De kiqderen krijgen dage lijks een schrift mee, waarin de groepsleidsters schrijven hoe de dag is verlopen. Van de ouders wordt ook verwacht dat ze erin schrijven. Dan weten wij ook wat er thuis is gebeurd." Holtslag erkent dat dit soms problemen geeft. „Sommige ouders vinden het moeilijk om iets te schrijven of schamen zich voor taalfouten. Toch is het wel belang rijk." Geen crèche Kinderen kunnen maximaal ander half jaar het MKD bezoeken. „Dat is een redelijke termijn om inzicht te krijgen in de problemen en in hoe die kunnen worden verholpen. Kijk, de ouders moeten met eeri kind door, wij niet. Wj helpen al leen de trein op de rails. Het is de bedoeling dat ze geen dag langer blijven dan nodig is. Een MKD is een dure voorziening en er moet optimaal gebruik worden gemaakt van de benodigde plaatsen. Het is geen veredelde crèche." Kinderen kunnen worden aange meld door ouders zelf, op advies van de huisarts of via het Riagg. Op basis van inkomen wordt een ouderbijdrage gevraagd die va rieert van f15,- tot f68,- per maand. Dat nog geen Texelse kinderen van de instelling gebruik hebben ge maakt, komt volgens Holtslag door onbekendheid met het feno meen. „We zullen daarom in janua ri of februari een voorlichtings middag verzorgen voor huisartsen, schoolhoofden, wijkverpleging en andere instanties op het eiland." Hij gelooft niet dat er op Texel geen kinderen met problemen zijn. „Ik denk dat een situatie op Texel langer wordt aangekeken voor er wordt ingegrepen. Het is nogal ,,Een kind dat thuis problemen heeft, heeft die ook vaak op school. Het laat ze niet los, het zit in hun hoofd. Wij bieden ze rust en proberen in samenspraak met de ouders de trein weer op de rails te krijgen." Aan het woord is Hans Holtslag van het Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) in Julia- nadorp. Deze instelling is ook be doeld voor Texelse kinderen, maar tot nu toe zijn die nog niet aan gemeld. Het MKD draait sinds april van dit jaar. Er zijn drie van dergelijke in stellingen in de noordkop. Voor Ju- lianadorp is speciaal gekozen om ook de Texelaars te kunnen bedie nen. In het bestuur van de MKD zit ook een Texelaar: Hans Roeper. „De Bezaan" heet het MKD. „Dat is een zeiltje van een driemaster dat wordt gehesen om bij te stu ren, bijvoorbeeld als het stormt. Toepasselijk dus", aldus Holtslag. Een MKD is een centrum voor kin deren tussen de 1,5 en 7 jaar, die door lichamelijke of geestelijke problemen achterstand dreigen op te lopen in hun ontwikkeling. „Het gaat niet om geestelijk gehandi capten. Wij zijn er voor zieke kleu ters, of kinderen met een zwakke gezondheid, met gedragsproble men als overbeweeglijkheid, au tisme of sterke angsten. Maar vaak ook betreft het kinderen met problemen die zijn veroorzaakt door grote spanningen thuis of in de naaste omgeving", vertelt Holtslag. Lijnen bieden In De Bezaan wordt een dagbe handeling verzorgt van 09.00 tot 15.15 uur. De kinderen worden thuis gehaald en gebracht met een busje. Holtslag: „Als er Texelse kinderen worden aangemeld, zul len we voor hen ook vervoer met begeleiding regelen. Daar mag het niet vanaf hangen." Het centrum is vijf dagen per week geopend en kent geen schoolvakanties. „Het belangrijkste deel van ons werk is dat we de kinderen laten verblijven in een groep en dat we structuur bieden. Kinderen heb ben duidelijke lijnen nodig. Bij ons is elke dag herkenbaar: je komt binnen, hangt je jas aan de kapstok en gaat zitten. Daarna wordt er eerst een rondje gemaakt waarbij ieder kind iets mag vertel len." Verkeersregels noemt Hans Holtslag het. „Anders wordt het een zootje." Er kunnen 21 kinderen terecht in het centrum. In drie groepjes met twee leidsters per groep wordt een weekprogramma afgewerkt. „Dat kan van alles zijn: puzzelen, handenarbeid, verhaaltjes vertel len of spelletjes. Alles wordt toe gesneden op de problematiek van het kind. Als er eentje bij is die moeilijk contact maakt, maar wel van puzzelen houdt, gaan we met hem puzzelen en zoeken we er een kind bij dat ook van puzzelen houdt." Sommige kinderen komen in aanmerking voor. logopedie of fysiotherapie. Dat gebeurt in het-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9