Conferentie: Texel ligt in de Waddenzee Cjrocn ^wartr jexels in het harL, Vleer beperkende maatregelen? Kans dat PEN opdraait voor schade minimaal Orgeltje voor Gemini klaar Geen gevaar door chloorlek Calluna Reinigingsrechten toch iets omlaag Winkelunits Nikadel naderen voltooiing Schip drukt brug van dok aan gort VERDER AT wm l\|ummer Kansen en bedreigingen voor Texels toerisme 2 w Kantoor en personeel post in het nieuw 5 s» Texelse graaft in Egyptisch verleden 7 s» Scholen proberen pesten uit te bannen 9 Wensenlijstje dorpscommissies ingewilligd - Onder de Pomp Ie eeuwenoude vraag of Texel in de Waddenzee of in de loordzee ligt is voortaan te beantwoorden. Tijdens de in- ernationale waddenconferentie die dinsdag en woensdag «erd gehouden in Leeuwarden, is besloten de grenzen van e Waddenzee uit te breiden tot drie mijl uit de Noordzee- ust. Dat betekent echter ook dat beperkende maatregelen ie voor het waddengebied gelden aan de andere kant van et eiland ook van kracht worden.... Dns beleid aan de Noordzeekant ias al redelijk streng. Er komen Dk steeds meer maatregelen van ogerhand. Dat blijft doorgaan, of idaar nu blij mee bent of niet." im Le Roux van de gemeentelijke Ideling ruimtelijke ordening rea- »ert laconiek op de uitkomst van I e Waddenconferentie. Vooral uitsland heeft zich heftig verzet igen het voorstel tot uitbreiding in de Waddengrenzen, omdat aardoor activiteiten in riviermon- ngen van de Elbe en de Weser astisch moeten worden beperkt. Meer regels? akkoord bereikt over drie mijl (5,5 kilometer). Texel en de andere Nederlandse waddeneilanden waren tegen de uitbreiding. Men is van mening dat zaken op de eilanden goed zijn ge regeld. De angst bestaat dat de landbouw nu met nog strengere regels te maken krijgt en dat aan recreatie beperkingen worden op gelegd. Le Roux denkt dat het met nieuwe maatregelen zo'n vaart niet zal lo pen. „De bescherming van het kwetsbare gebied kruipt steeds meer de eilanden op, maar we hoeven op de Groeneplaats heus geen rekening te houden met de Waddenzee. Er is een ecologische relatie tussen het wad en de dui nen, de kwelders en meer van der- n voorstel van de milieubewe- ig om de grens uit te breiden tot mijl (ruim 20 kilometer) uit de st haalde het niet. Er werd een i nieuwe winkels aan de Nikadel. (Foto Gerard Timmerman) Dat het éérst Sinterklaas, dén Ouwe Sunderklaas en tenslot- Kerstmis is, weet inmiddels •edereen. Voor heel veel Tes- elaars is het feest van 12 de- ember het jaarlijkse hoogte- >unt. Er wordt reikhalzend laar uitgekeken. Sommigen '.ijn er zo intensief mee bezig, lat je hen ervan verdenkt zélf iet nieuws te creëren voor len geslaagde Ouwe Sund. iéén belangstelling voor in formatie over verslaving? Dat ichreeuwt om een persiflage Haal Hielke over de hekel. Welnee, dat doet ie liever zelf. Ifan Rappard als roofridder en foster ais Dappere Dodo. Hoe bedenk je het. Texelfilmgan- lers bevangen door nostalgie, want vroeger was het allé- baal héél aars... Rondje Texel loes all over the world en wemparadijs Calluna dreigt lefinitief te verzuipen. En dan lie Hoornder die niet met 'en nagelschaartje, maar met 'en betonschaar de afraste- ing langs de Rommelpot 'hopte. Een stomme metho le om het beleid van Staats- 'osbeheer af te wijzen. Geef He Schotse Hooglanders een (ans. Als je zó je ongenoegen lit, ben je geen knip voor de leus waard... Horszei Texelse brandweermannen zijn woensdag ingeschakeld om weg gelekt chloor in zwemparadijs Cal luna op te ruimen. Het desinfec- tiemiddel was vrijgekomen toen tijdens het overpompen in een van de tanks een scheurtje ontstond. Het chloor lekte niet naar buiten, maar stroomde in een polyester opvangbak die voor dit soort ge vallen als een dubbele beveiliging is aangebracht. Volgens be drijfsleider Bert Bergsma gaat het om een kleine hoeveelheid en is er geen moment sprake geweest van een onveilige situatie. Wegens de giftigheid van het middel werd de brandweer ingeschakkeld om het spul in jerrycans over te pompen. Nu oud papier in prijs is gestegen en de gemeente de garantiekosten hiervoor niet hoeft te betalen, kwam tijdens de begrotingsbe handeling het voorstel deze mee valler ten goede te laten komen aan de bevolking via de reinigings rechten. Eénpersoonshuishoudens gaan ƒ245,- betalen in plaats van ƒ256,-, meerpersoons ƒ395,- in plaats van ƒ413,-. Voor recreatie woningen zakt de prijs van 322,- naar ƒ308,-. Schelpenpad. Staatsbosbeheer krijgt een vergunning voor een kleischelpenpad in De Cocksdorp, van de RK kerk in de richting van de Roggesloot. Het wordt een toe gang voor de vernieuwde visstei- ger en is speciaal bedoeld voor rolstoel gebruikers. Het college van b en w heeft opgemerkt dat een ander materiaal dan kleischel- pen misschien praktischer is. gelijke gebieden. Daar wordt bij ons planologisch al rekening mee gehouden, dus er zal niet zoveel veranderen." Een reactie van Texel op de inter nationale uitspraak zal nog even uitblijven. „We wachten de gevol gen af en zullen daar per onder deel op inhaken", aldus le Roux. Hij vult aan dat het Texelse bestemmingsplan voor de Noord zeekant al genoeg beschermende elementen heeft. „Wij beseffen dat sommige activiteiten op de Noordzee negatieve effecten kun nen hebben op de Waddenzee. Dus daar hebben we al beperkin gen voor. Neem nou de Razende Bol. Die is nu onder de natuurbe schermingswet geplaatst, wat ons te ver gaat. In het verleden kwam iemand met het plan daar een windmolenpark te beginnen. 'Wil je gauw wegwezen' hebben we daar tegen gezegd. We zijn er dus op onze manier behoorlijk mee be zig. Oók aan de Noordzeekant. We maken er toch ook in de duinen geen rotzooitje van?" Voordelen Le Roux ziet in de onafwendbare uitbreiding ook voordelen. „Kijk, De bouw van winkelunits aan de Nikadel in De Koog nadert z'n vol tooiing. Voor de zaken op de bega ne grond is nog geen uitbater gevonden, maar volgens bemidde laar Paul Kuip van Texel Vastgoed is er wel belangstelling voor de panden. Het zijn vooral echter huurders die interesse hebben, terwijl de eigenaar de zaken bij voorkeur zou verkopen. Kuip heeft er niettemin vertrouwen in dat voor aanvang van het seizoen de units zijn ingevuld. Vooral van Texelse zijde zou er belangstelling zijn. De meeste woningen op de eerste verdieping zijn inmiddels wèl ver kocht. Wie er in de horecazaak bo ven bakkerij 't Gouwe Boltje komt is nog niet bekend. Volgens de ge meente staat de bestemming toe dat er een café wordt gevestigd, mits dit geen overlast veroorzaakt. Bij de ontwikkeling van de winkels in het Nikadelgebied door B&M Projectadvisering ondervond de gemeente weerstand van onder nemers uit de Dorpsstraat en van TVO, die vonden dat de nieuw bouw ten koste van bedrijvigheid elders zal gaan. we staan er niet om te springen, maar als het dan toch zover is moeten we wèl vooraan staan als er iets te halen valt." Hij wijst erop dat hoogwatervluchtplaatsen voor vogels te maken hebben met land bouw. Op alle waddeneilanden is dat een tak die behoorlijk in de knel zit. „We hebben nu een in gang om in Europees verband aan dacht te vragen voor deze problemen." Ook is het de verwachting dat re creatie meer zal moeten worden afgestemd op de waarden van de omgeving. Le Roux: „Recreatie mag wel, maar daarbij moet het herrietoerisme verminderen. Het gaat om een groen soort recreant die niet te hard roept en dus de vo gels niet verstoort. De eilandeco nomie drijft voor het grootste deel op recreatie, dus opheffen kan niet. Maar er zullen maatregelen en inspanningen nodig zijn om al leen die gewenste vorm van re creatie naar het eiland te halen. Voor medewerking hebben we nu een ingang op internationaal ni veau. Wie weet reis ik over twee Lees verder pagina 3 Het dok van scheepsreparatiebe- drijf Hans Boom in de Oudeschil der haven raakte gisteravond beschadigd. Een schip, dat in het dok wilde manoeuvreren, bleef per ongeluk achteruit gaan en voer zo de loopbrug van het dok stuk. Vandaag is bekeken of ook het schip schade heeft op gelopen. Het schip, een grote, omgebouw de supplyer, was voor een Helder- se opdrachtgever in Oudeschild klaargemaakt voor verkoop naar Israël. Toen de klus gisteravond was geklaard en het schip om streeks half acht kon vertrekken, ging het fout. De koppeling bleef hangen, waardoor de supplyer langzaam achteruit bleef varen. Met de achterkant van de romp werd de loopbrug geraakt. Ook ontstond plaatschade en werd door de waterverplaatsing een ge- Dit is het draaiorgeltje dat vandaag aan het Gemini zie kenhuis in Den Helder is aan geboden, waar het een plaatsje krijgt op de kinderaf deling. Bij verjaardagen en an dere feestelijke gelegenheden zal het worden gedraaid en bekende kinderwijsjes ten ge hore brengen. Het orgeltje „De kleine Texelaar" is een geschenk van Jan Zwan uit Den Burg die van alle kanten gratis medewerking heeft ge had bij het opknappen en ver fraaien van het instrument. Dokmedewerker Piet Eelmen bekijkt de beschadigde brug. IFoto Bart Kon mg) opende dokdeur verbogen. Gister avond dacht Boom dat de schade te overzien was. „De brug ligt half onder water en is zeker voor een deel niet meer bruikbaar. Maar we kunnen gewoon doordokken en de schade aan het schip lijkt mee te vallen. De aanvaring gebeurde met z'n kont en déér is het schip heel sterk." Het college gaat de raad vragen om geld om verschillende wensen van dorpscommissies te vervullen. Voor onderhoud aan het afbrokke lende Hoge Achterom in Den Hoorn is ƒ2000,- nodig. Snel- heidsremmende maatregelen voor de De Wittstraat in Oudeschild kosten ƒ2500,-. Wat voor maatre gelen dit moeten zijn zal nog nader worden besproken met de dorps commissie. Een duidelijke verwijzing bij het Maritiem- en Juttersmuseum naar parkeerruimte op de haven kost ƒ2000,-. Duurste voorziening die b en w willen treffen is het plaatsen van „antieke lantaarnpalen" in het centrum van De Waal. Kosten daarvan bedragen ƒ21.000,-. Ook wil het college bij de Schans vijf parkeerplaatsen inrichten, waar voor ƒ6000,- nodig is. Voor PEN-medewerkers Jo de Kraker, Bob Veltman. Klaas van der Meer en Piet Veenstra Ivlnr) betekent de sluiting van de PEN-centrale het einde van hun loopbaan. Met een schilderij van Jan Jacob Bruin onder de arm gaan zij in de VUT. (Foto Ger»ro Timmerman) baar. Daardoor is het ook nog niet bekend of het PEN zelf nalatigheid valt te verwijten en eventueel aan sprakelijk kan worden gesteld. Centrale Het ziet er niet naar uit dat het PEN aansprakelijk kan worden gesteld voor schade door de stroomstoring twee weken gele den. Tot die conclusie komen ju risten van ondernemersorgani satie KNOV, die op verzoek van Texelse bedrijven de leverantie- voorwaarden hebben bestudeerd. Desalniettemin zal KNOV het energiebedrijf namens alle TVO- leden in gebreke stellen. Onder nemers hoeven dat dus niet zelf te doen. Vier Texelse bedrijven hebben het energiebedrijf al op eigen initiatief aansprakelijk gesteld. In enkele gevallen gaat het om schade aan technische appara tuur, maar meestal zijn het loon- kostén waar geen inkomsten tegenover staan. De materiële schade bij het PEN zelf beloopt een kwart miljoen gulden. Verder is er een schadepost door de inzet van 52 mensen om de Texelaars weer zo snel mogelijk van stroom te voorzien. Ook leed het energie bedrijf verlies doordat de produk- tie een tijdje heeft stilgelegen. Het interne onderzoek dat moet uitwijzen of de schuld inderdaad bij de leverancier van de software ligt, is inmiddels afgerond. Het rapport ligt momenteel bij de PEN- hoofddirectie en is nog niet open- siuitmg van de centrale tevens het einde van hun actieve carrière. Zij gaan in de VUT. Ze zijn nog wel van de partij bij de reünie van alle medewerkers en oud-medewer kers van PEN en TEM die zaterdag 10 december wordt gehouden in en rond de PEN-centrale. (ADVERTENTIE) Inmiddels voorziet de centrale in Oudeschild Texel weer volledig van stroom. Het defect aan het trafostation in Den Burg is welis waar volledig hersteld, om de voorraad gasolie in de brandstof tanks bij Oudeschild zoveel moge lijk op te maken is gekozen voor de centrale. Op 22 december zal de knop in Oudeschild definitief omgaan en betrekt Texel voortaan via de kabel stroom van het vasteland. Aan de omzetting is een sobere plechtig heid gekoppeld, waarbij o.a. gede puteerde Jan Lagrand van de partij zal zijn. Van de 45 mensen die in de cen trale in Oudeschild werkten, is voor de meesten een andere werk kring gevonden. Een aantal vond zelf een andere baan, terwijl een grote groep via bemiddeling van het PEN een aanstelling kreeg in de huisvuilcentrale in Alkmaar. Het gros is inmiddels vertrokken. De 32 medewerkers die de centra le momenteel in ploegendienst draaiende houden werken in hoofdzaak op contractbasis. Voor vier vaste krachten betekent de Hew jee 't ok hoort? 't Posketoor fon De Burg is ok weer ope. Jajet, en de verbouwing wos so duur dat se gien geld meer hadde veur 'n openings borrel. Je moet gawoon bi| Hlelka ii)n TELEFOON 17000. INFORMATIE, BOEKINGSCENTRALE PRESENTATIES PROMOTIE OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10939 Rtgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, i791 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. Ivertentles/abonnementen telefoon (02220) 62600. idactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, lefoon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. idactie bulten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Den Burg, telefoon (02220) - 15639 VRIJDAG 2 DECEMBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs M9,95 per half jaar Losse nummers /1,40.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1