„Schoon milieu wordt een bepalende factor Weekend T JNTV Hoogleraar toerisme over kansen Texel: Film Het tandartsgat? Univé doet er wat aan. Univé. Daar plukt de vruchten van! M Texels VOOR 5 Agenda TEXELSE^ COURANT If *5 - M Bibliotheek straks in nieuwe jasje van 3 en 4 december 1994 Kerkdiensten zondag 4 december Vergadering verschoven oud Papier WHEN A MAN LOVES A WOMAN Weer winst voor heren Mareis VRIJDAG 2 DECEMBER 1994 ..Wat weten we van de motivatie van toeristen om naar Texel te ko men? Wat willen ze werkelijk?" Myriam Jansen-Verbeke, de eer ste hoogleraar toerisme in Neder land. neemt geen genoegen met het standaard-beeld ..natuurge- richt, sportief". ..Dat is niet con creet genoeg, zo zijn we allemaal wel eens." Een korte, doch kriti sche blik op het ..produkt Texel" bracht haar ondermeer tot de conclusie dat voor de toekomsti ge eilandgasten een zwempara dijs wellicht overbodig, maar een golfbaan gewenst is. De uit België afkomstige mevrouw Jansen-Verbeke, die sinds ander half jaar is verbonden aan de Er asmus Universiteit in Rotterdam, deed deze uitspraken onlangs tij dens de ledenvergadering van de Texelse Vereniging van Logies- verstrekkers (TVL) in Klif 12. Zij was uitgenodigd om als spreekster in te gaan op kansen en bedreigingen voor het toerisme op Texel. Buitenland De 48-jarige Vlaamse noemde drie hoofdpunten die Texel scherp in de gaten moet houden: concurrentie buitenland, milieubewustzijn en kwaliteit. „Waarom zouden de Duitsers naar Texel blijven komen, als straks de kusten van Denemar ken en Polen meer aandacht trek ken? Ondanks de zogenaamd unieke positie van Texel is dat een zekere bedreiging. Verder valt het mij op dat er nog veel te weinig Belgen naar Nederland op vakan tie gaan. Amsterdam heeft in Bel gië een negatief imago, maar watersport en de kust zijn wèl aantrekkelijk." Een schoon milieu zal volgens haar de komende jaren een bepa lende factor vormen. „Er is nu sprake van een brede herwaarde ring van de natuur. Vroeger zou je mensen niet nauwelijks naar een regenachtig gebied lokken, alleen maar omdat de natuur er zo mooi is. Dat verandert. Je moet daarom goed bekijken hoe je het gebied van Texel inricht. Storende ele menten in een kwetsbaar land schap worden door toeristen straks niet meer geaccepteerd." Golfbaan De aanleg van een golfbaan zou volgens mevrouw Jansen-Verbeke daarbij prima passen. „Dat ligt in de lijn. Een golfbaan vernietigt de natuur niet, al moet je 'm niet in de duinen leggen. Het draagt bij aan seizoenverbreding en de sport is geschikt voor jong en oud. Oudere vakantiegangers zijn een belangrijke groep; een golfbaan is dus strategisch sterk." Haar opmerkingen wekten enige '7! v .Tj 9 De Openbare Bibliotheek gaat verbouwen. Na bijna een kwart eeuw kan het gebouw wel een opknapbeurt gebruiken, oordeel de de stichting, die volgend jaar het 30-jarig bestaan viert. Het in terieur wordt vernieuwd en de en tree wordt opgeknapt. Wegens de verbouwing gaat de biblio theek vanaf 12 januari drieëneen halve week dicht. Het ontwerp voor de herinrichting is gemaakt door architect P. van Berge uit Oostzaan. Er komt nieu we vloerbedekking en plafond, an dere kleuren, nieuwe verlichting, een andere balie en de opstelling van de boekenkasten en ander materiaal wijzigt. Ook de automa tiseringsapparatuur wordt ver nieuwd. Het pleintje bij de entree krijgt andere sierbestrating en er komt een bankje. Doel van de re novatie is meer mensen naar de bibliotheek te krijgen. De kosten van de herinrichting zijn zo laag mogelijk gehouden dankzij zelfwerkzaamheid van bestuur en personeel. Vrijwilligers die overi gens willen helpen, zijn welkom. De verbouwing kost totaal ƒ180.000,-. Uit eigen middelen kan de stichting ƒ110.000,- beste den. Voor het resterende deel wordt een lening afgesloten bij de gemeente, tegen een rente van 7,88 procent. Met ingang van januari verhoogt de stichting de tarieven. Volwas senen betalen ƒ30,- per jaar, 18 t/m 21 jaar en 65-plus f20,-. Jeugd tot 18 jaar kan gratis boe ken lenen. Voor een compact disc rekent de stichting f2,- per week. De tariefsverhoging zou volgens directeur Jan Klerk ook zonder de verbouwing nodig zijn. De biblio theek probeert ongemak tijdens de verbouwing tot een minimum te beperken door gebruik van de bibliotheekbus. Myriam Jansen-Verbeke: ..Waarom zou den Duitsers naar Texel blijven komen?" (Foto Frans HopmanI hilariteit in de zaal, want ze pasten precies in het straatje van TVL- bestuurder Martin Warnaar. Het leek alsof hij de hoogleraar naar het eiland had gehaald om een lans te breken voor „zijn" golf baan. Warnaar stond op en ver klaarde dat hij pas bij aanvang van de vergadering met de spreekster had kennisgemaakt. Na afloop zei mevrouw Jansen dat zij het voor beeld had genoemd, zonder te we ten dat dit op Texel momenteel een heet hangijzer is. Tijdsgebonden Dat gold ook voor andere voor beelden. Zo vroeg ze zich af „waarom je een subtropisch zwemparadijs zou aanleggen, ter wijl mensen voor de natuur ko men". Naar aanleiding van een vraag van Dick Drijver lichtte ze haar uitlating toe. „In het kader van seizoenverbreding is het lo gisch om indoor-voorzieningen te maken. De praktijk heeft echter bewezen dat overdekte zwemba den niet extra trekken in een kust gebieden. In het binnenland geven ze wèl een meerwaarde." „Als on derdeel van een totaalpakket aan activiteiten kan Texel best een zwemparadijs hebben. Maar be denk wel dat een zwembad een tijdsgebonden produkt is. Als het in tien jaar is afgeschreven en z'n geld heeft opgeleverd, prima, maar het is geen duurzaam pro dukt. Het kan best zijn dat de vol gende generatie er niets aan vindt." Brainstormen Ook kamperen bij de boer kwam HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar; viering Heilig Avond maal; uitz. via Radio Texel. De Waal: 11.00 u. ds. J.H. Pieterse uit Sint Maarten; dhr. Jan Bruin, zang. De Koog: 9.30 u. ds. H.R. Betting. Den Hoorn: 9.30 u. ds. J.H. Pieterse uit St. Maarten; dhr. Jan Bruin, zang. Oosterend: 9.30 u. mevr. C. Vlaming uit Diemen; m.m.v Soli Deo Gloria. Oudeschild: 11.00 u. ds. H.R Betting. De Cocksdorp: 11.00 u. mevr. C. Vlaming uit Diemen. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. mevr. ds. Oosterhoff uit Den Helder. 19.00 u. dienst; uitz. via De Lichtboei. Oosterend: 10,00 u. ds. L. Dros uit Amsterdam. 19.00 u. dhr. B. Guiljam. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10 00 en 16.00 u. dienst. Do. 8 dec. 19.00 u. student G.J. Baan. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. L. Knipscheer; viering 2e Advent; verkie zing kerkeraadsleden; uitzending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. herenkoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. dameskoor. Oosterend: zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg Openbare lezing: 10.30 u. „Leef niet voor uzelf, maar voor het doen van Gods wil." Wachttorenstudie: 11.20 u. „Vergeeft u zoals Jehovah vergeeft?" Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter R. A. van de Bent, Kikkertstraat 12, De Cocks dorp, telefoon 16234. Aanvragen visites s.v.p. tussen 9.00 en 10.00 uur Zaterdag en zondag apotheek ge opend van 17.00-17.30 u., Kikkertstraat 12, De Cocks dorp. Inloopspreekuur van 12.00-12.30 uur op het Schilderend 38, Den Burg en van 17.00-17.30 uur in de Kikkertstraat 12, De Cocksdorp, zonder afspraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) Kruiswerk kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het weekend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreek uur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag en zondag om 18.00 uur precies. Witte Kruislaan 19, Den Burg Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323.- Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8 00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandheelkunde: Tandtechniek R. van Oosten (particu liere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. er bekaaid af. „Dat is een margina le ontwikkeling. Daar scoor je niet mee op de internationale toe- ristenmarkt", zei ze. Voorvechter wethouder Daan Schilling luister de toe op de eerste rij, maar ging er niet op in. Wel stelde hij een an dere vraag: „Op het gemeentehuis zaten we laatst te brainstormen over een thema om het seizoen te verlengen. We hebben een be scheiden budget en moeten daar om kiezen. Gedacht werd aan iets op maritiem, cultuur-historisch, sportief of natuur-gebied. Nu u hier toch bent: welk thema raad u ons aan?" Het leverde hem behalve gelach uit de zaal later tijdens het begio- tingsdebat ook een kritische op merking van D66-raadslid Pieter de Groot op. Mevrouw Jansen- Verbeke reageerde adrem: „Laat u mij van dat budget een paar dagen op Texel logeren, dan geef ik u het antwoord!" Ze gaf wel alvast een hint: „Zoek naar wegen om cultuur te koppe len met watertoerisme." Sluis Ook vond de spreekster dat Texel moet blijven streven naar activitei ten ten behoeve van seizoenver breding. Behalve aan de golfbaan dacht ze aan een gezondheids- en schoonheidscentrum, promotie van het eiland voor bedrijfsuitstap- jes enz., en een spectaculaire nieuwe 4-seizoenen attractie, ge naamd „virtual reality". Dat is een indoor-speelpark, waar de bezoe kers met behulp van nieuwe tech nieken 3-dimensionale avonturen kunnen beleven. Mevrouw Jansen-Verbeke pleitte ervoor „in de huid te kruipen van de toerist". „Er is kennis van de markt nodig, we moeten af van het stereotype beeld van de men sen die naar Texel komen. Ook kunnen we er dan achter komen welke typen en groepen we juist niet willen aantrekken." Volgens haar heeft Texel een unieke moge lijkheid om deze kennis te verga ren: de Teso-boot. „Dat is een mooie sluis om mensen te enque- teren." De vergadering van het college met de dorpscommissie van Den Hoorn gaat op 6 december niet door. Die avond hebben b en w een bespreking over het conve nant (relatienotagebieden) met natuur-, milieu-, landbouw- en recreatie-organisaties om 19.30 uur in het raadhuis. De vergadering met de dorpscom missie wordt gehouden op 20 de cember om 19.30 uur in De Waldhoorn. Vrijdag 2 december In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „When a man loves a woman". In de openbare bibliotheek helpt Fridt Blanken bij het ma ken van Sinterklaasrijmen, aan vang 19.00 uur. In Time Out (jeugdcentrum Ou we ULO) worden video opdrachten reclame en anima tie uitgevoerd, van 20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 3 december Van 14.00 tot 17.00 uur wordt live vanuit De Lindeboom het locale televisieprogramma „Sint zendt uit" uitgezonden. Te ontvangen via de kabel, ka naal 35. Publiek in de zaal is welkom. Vanaf ongeveer 22.00 uur treedt de Klapband op in Question in Den Burg. Zondag 4 december Tussen 13.00 en 14.00 uur kan op het Turfveld in de Dennen worden gestart voor een wan deltocht (5 of 10 km) van Het Gouden Boltje. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „When a man loves a woman". Maandag 5 december In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „When a man loves a woman". Dinsdag 6 december In de Doopsgezinde Zusterkring spreekt Jan van der Pijl over de Odd Fellows (internationale or ganisatie met humanitaire doelstelling), aanvang 14.30 uur. In Cinema Texel draait om 14.30 en 20.30 uur „Remaines of the Day". In het raadhuis wordt het con venant inzake de aanwijzing van relatienotagebieden besproken met organisaties op het gebied van natuur en mi lieu, landbouw en recreatie; 19.30 uur. Hoogwater te Oudeschild Vr. 2 7.15 en 19.55 u. Za. 3 8.26 en 20.35 u. Zo. 4 9.20 en 21.46 u. Ma. 5 10.04 en 22.14 u. Di. 6 11.05 en 22.55 u. Wo. 7 11.25 en 23.34 u. Do. 8 12.00 u. Vr. 9 0.14 en 12.30 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon komt 4 de cember op om 8.29 en gaat onder om 16.28 u., 3 december nieuwe maan, 9 december eerste kwartier, 4 december springtij De titelsong wordt onstuimig gekweeld door ons aller -wie kent hem niet- Percy Sledge. „When a man loves a wo man" is een aangename film met een lach en een traan, die perfect in elkaar steekt en zeker niet in de laatste plaats door het perfekte spel van de beide hoofdpersonen: Meg Ryan en Andy Garcia en Ellen Burstyn. Een hedendaags verhaal over alcoholisme én wanhoop én liefde. Het huwelijk van Alice en Mi chael Green is er één vol pas sie, liefde en zorg. Samen met twee dochtertjes hebben ze ogenschijnlijk het ideale gezin gecreëerd. Maar onder het oppervlak van een warme re latie verbergt Alice al jaren lang, voor haar man, haar kin deren en zichzelf, een geheim. Ze is alcoholiste en haar zo lang verborgen gehouden pro bleem leidt uiteindelijk tot een crisis, die de basis van het hechte gezin aantast. Maar in deze heerlijke tearjerker ko men bij alle gezinsleden on vermoede krachten naar boven in het gevecht met Ali ce's verslaving. Gelouterd werken de Greens met z'n alle aan een nieuwe basis voor hun gezin. Andy Garcia (Godfather III) en Meg Ryan (When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle) zijn de perfecte vertolkers van dit heerlijke drama, waarbij het moeilijk droog te houden is, ondanks het thema. THE REMAINS OF THE DAY Hoofdrollen voor Anthony Hopkins en Emma Thompson en de regie van James Ivory, de combinatie die bekend is van Howard's End. Toen goed voor drie Oscars en een fan tastische film. The Remains of the Day is wederom een topprestatie en een absolute 'must' voor wie van de ver zorgde, subtiele filmstijl van Ivory (Room with a view) en van perfect Brits acteren houdt. De film gaat over het privé- leven van de hoofdpersoon, de butler Stevens. Of eigenlijk over het privé-leven dat hij niet heeft. Want Stevens is het type van de perfecte 'gentleman's gentleman'. Hij runt het landgoed Darlington Hall van zijn Lord met precisie en hoort niets van de conver saties van de hogere heren in de bibliotheek, want dat hoort niet. Naar de bedienden bene den hem toe, is hij een pietje precies. Voor een privé-leven is geen tijd, zelfs niet voor de dood van zijn oude vader, om dat hij sterft op een ongele gen tijdstip - tijdens een groot diner. Wanneer de huis houdster verliefd op hem raakt en hem wil benaderen, ontwijken zijn ogen bijna angstig dat naderende gevaar. De film wordt verteld in flash backs en op die manier zien we dat hij in dat eenzame rijk van gehoorzaamheid stukje bij beetje tot het besef komt dat hij een landverrader heeft gediend - het verhaal speelt zich af tussen de beide we reldoorlogen en Lord Darling ton meende dat Hitier het goed voor had met Europa. Naast een meesterlijke Antho ny Hopkins en een al even knappe rol van Emma Thomp son, zien we verder prachtig acteerwerk van Peter Vaug- han, Christopher Reeve, Hugh Grant en anderen. WHEN A MAN LOVES A WO MAN, vr. t/m ma. 19.00 en 21.15 uur THE REMIANS OF THE DAY. di. 14.30 en 20.30 uur, wo. 20.30 uur Tot 17 december geen kinder voorstellingen Verslavingsmarkt. Corrie Heij- nen van Texels Belang was wèl aanwezig bij de informatiemarkt over verslavingen die zaterdag in d'Ouwe Ulo was gehouden. Ze was het overigens roerend eens met de kritiek van Andries Hu berts dat de rest van de Texelaars het massaal had laten afweten. „Terwijl een aantal zo hard riep dat er niets aan werd gedaan op het eiland...." Voorstelling. De voorstelling Vorst aan de grond van Fred Delf- gaauw die in Klif 12 zou worden gehouden, gaat wegens gebrek aan belangstelling niet door. Waddenconferentie. Tijdens de internationale ministersconferen tie over het Waddengebied, die momenteel in Leeuwarden wordt gehouden, zijn de resultaten ge presenteerd van een onderzoek. Daaruit blijkt dat de Waddenzee één van de belangrijkste gebieden ter wereld is voor wadvogels. Nog nooit eerder was een compleet overzicht van vogeltellingen in het Nederlandse, Duitse en Deense waddengebied beschikbaar. Met enige terughoudendheid reis den de Texelse basketballheren af naar Den Helder. Zap 2 is altijd een lastige tegenstander. Maar omdat het de laatste tijd goed gaat met de heren Mareis, was er toch enige hoop. Tijdens het inspelen ontwaarden de Texelaars bij de tegenstanders enige nieuwe gezichten, maar die zaten een stuk lager dan de oude, dus dat gaf moed. De eerste helft ging gelijk op, al werd er weinig gescoord. Zap leid de met 9-7 toen de Mareis een ti me out benutten om orde op zaken te stellen. Hoewel Eric Ven- neker halverwege het veld moest verlaten met een verstuikte enkt wisten de Texelaars toch een voo sprong op te bouwen, ruststand was 13-21. Erna toonden de Mareis zich 0| permachtig. De eindstand wei 25-50. Programma zaterdag: Den Burg-Koninghal 18.30 uur Mareis (h)-JBC3 (ADVERTENTIE) Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 3. Schilderend, Keesomlaan, Em- malaan, Haffelderweg, Ada van Hollandstraat, Pieter van Cuyck- straat en Elemert. De Cocksdorp Zaterdag wordt in De Cocksdorp en omgeving oud papier opge haald door de ouders van leerlin gen van o.b.s. Durperhonk. Men wordt verzocht het papier uiterlijk om 8.30 uur aan de weg te zetten, 's Middags van 13.00 tot 15.00 uur wordt in de rest van de Eier- landse polder door de Strijbos- school oud papier opgehaald. Tandheelkundige hulp wordt per I januari I995 grotendeels uit het ziekenfonds pakket verwijderd. Voortaan moet u zelf betalen voor tandartshulp Maar Univé doet daar wat aan. Want wij vinden een goed gebit een waardevol bezit. Daarom hebben wij tegen een alleszins redelijke premie onze aanvullende verzekeringen uitgebreid met een standaard dekking tföor tandheelkundige hulp. Al onze ziekenfondsverzekerden die in 1994 een aanvullende ziekenfondsverzekering hebben, krijgen in december persoonlijk bericht. Daarin leggen wij u uit wat er ver andert. hoe uw tandartsdekking er in 1995 uitziet en welke keuzes Univé daarnaast biedt. .'VERZEKERINGEN Er zijn 19 Univé-kantoren bij u in de buurt. Alkmaar, Kanaalkadc 76 tel 072 - 15X800. Rogier van der Weijdcslraal I tel 072-277214 AndIJk, Middenweg 58 tel. 02289-3224 Boscnkarspcl. Dc Tuin 19. lel. 02289 - 3224 Den Burg (Texel». Jonkerstraat 6. tel. 02220 12375 Den Helder. Prins Hendrik laan 2. tel 02230 13131 Hcerhugowanrd, G Rictvcldwcg 9. tel 02207 - 21444 Hoorn. Rode Steen 14 iel 02290-42524 Krommenie, Zuiderhoofdstraat 2B. tel 075 - 213440 Limmcn. Dusscldorpcrwcg 65. (cl 02205-3581 Middcnbccmstcr. Prins Mauritsstraat I lel. 02998 - 14<0 Middenmccr. Brugstraat 53. tel 02270 - 2345 Oost/aan. Kerkbuurt 50. lel 02984 - 1585/5825 Purmcrend, Wccshuisstccg 7 tel 02990 - 21466 Purmerland. Purmcrland 62. tel 02990 29098 Schaccn. Nvs Laag/ijdc 33-35. tel 02240 - 98971 Stompctorcn. Ores I. tel 02203 9520 Volcndam, Schoolstraat Itel, 02993 - 04588 YVormcr, Dorpsstraat 81lel 02982 5306/1373

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2