EcoMare: Voor ons verandert er niets" Opvang zeehonden beperken TEXELSE J couRANT Waddenzee Familieberichten Texelaars naar „The Messiah" Chemisch afval aan teken te herkennen Klaverjaswinst voor Bos/De Zwart Tevoko koploper Wat ik zeggen wou. Kleur bekennen? Glibberige omleiding Ouders tweelingen wisselen ervaring uit r&r. 3 Familieberichten lexelaartjes VRIJDAG 2 DECEMBER 1994 Waddenzee, voortaan ook aan de andere kant van Texel. iFoto Archief Texelse Courent) VERVOLG VAN PAGINA 1 ar wel met de strop voor naar ussel om geld los te peute- Tamme boel Waddenconferentie werd door aanwezigen als een „tamme iel" bestempeld. Gerbrand Gaff in EcoMare: „Drie jaar geleden in !t Deense Esbjerg stond iedereen van te kijken. Er werden toen irde afspraken gemaakt dat er in internationaal beheersplan pet komen voor het hele gebied, bk werden concrete maatrege- aangekondigd. Leeuwarden »rdt nu al betiteld als een af pakking. Het was een kwestie n uitstel en herbevestiging." et beheersplan is vooral tegen werkt door Duitsland, dat bang voor beperkingen. Ondanks dat nieuwe grenzen zijn vast- |dag 16 december wordt in Den Ider „The Messiah" van G.F. ndel uitgevoerd. Het Helders nerorkest heeft samen met een ot aantal zangers en zangeres- uit de gehele Noordkop dit rk in korte tijd ingestudeerd, k veel zangers van Texel doen e aan dit bijzondere project, koor heeft het werk onder lei- g van Aldert Fuldner in drie za- lagen ingestudeerd. De dib it stond voor de moeilijke taak individuele zangers een koor naken. solisten, Lisette Smit, Sylvia ntvaar, Paul Sanders en Kees Bruijn zijn allen afkomstig uit de irdkop of werken daar. De alge leiding van het concert heeft dirigent van het Helders Kame- ;est. Martin Smith. hoeft voor de inwoners van i el geen belemmering te zijn om avond naar Den Helder te ko- Ofi, daar in verband met het ouwburgprogramma de boot ijvonds n°9 een extra vaart te- maakt. irten voor dit concert zijn te jen in de Bruna winkels in uw Den Helder, de Schooten n Julianadorp en natuurlijk aan zaal. concert wordt gegeven in de rus en Paulus kerk aan de Kerk- :ht te Den Helder en begint om 00 uur. gesteld kan het dus nog wel eens lang duren voordat de bepalingen over het beheer worden ingevuld. Inderdaad maken enkele bepalin gen niet zo'n sterke indruk. Door vaststelling van de nieuwe gren zen van de Waddenzee zou bij voorbeeld het olie- en gasboren in de knel komen. Dat mag volgens de huidige regels alleen vanaf de vaste wal -of de eilanden gebeu ren, maar als de nieuwe grenzen de eilanden bij de Waddenzee be trekken dus weer niet. Er is echter alweer een regel opgenomen waardoor de winning ongestoord kan doorgaan vanaf de eilanden.... Samenwerking Er zijn wel enige doelstellingen ge formuleerd, maar die zijn erg vaag en algemeen. Opvallend is dat bij de bepalingen voor landelijk ge bied nergens wordt gesproken over de landbouw. Wel over een flora en fauna die stimulerend is voor trek- en broedvogels. Wel nieuw is de uitspraak over sa menwerking met lagere overheden en plaatselijke bevolking in het realiseren van de doelstellingen. Gaaff: „Daarbij is ook gezegd dat Nederland hiermee een proef zal opzetten." Hoort die lege spuitbus in de grij ze container of bij het chemisch afval? Het is maar net wat er in heeft gezeten. Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen staat voortaan een teken op de verpak king, dat aangeeft of het che- mischafval betreft. Maandag kun nen particulieren dit weer inleve ren bij de Ecokar. Tot dusver adviseerde gemeente werken bij twijfel afval in de Eco kar of bij gemeentewerken af te leveren. Dat gaf nogal eens proble men. Een spuitbus waar bijvoor beeld slagroom in heeft gezeten kan gerust in de grijze bak. Anders ligt het met verpakking van verf, wat milieubelastend is. Of lege make up- of acetonflesjes, die ook schadelijke bestanddelen bevat ten. Verwarrend dus en daarom is gekozen voor het herkenningste ken. Afgezien van deze twijfelgevallen, doen Texelaars steeds beter aan afvalscheiding, laat Hans Bakker van gemeentewerken weten. „Het aanbod wisselt wel eens, maar er zit toch een stijgende lijn in. Vooral in het voorjaar als mensen het Het uitzetten van in gevangenschap geboren zeehondjes wordt verboden. Daarnaast moet de opvang van zieke zee honden en huilers tot een minimum worden beperkt. Dat is vastgesteld door Nederland, Duitsland en Denemarken tij dens de Waddenconferentie die in Leeuwarden is gehou den. ,Voor ons verandert er niets", verzekert Margreet Sandee van EcoMare. „Wij vallen onder de uitzonderin gen." Vooral de Denen vinden het uitzet ten van zeehonden niet noodzake lijk. Naar hun mening zijn vooral de laatste jaren teveel dieren opge vangen. „Begrijpelijk dat zij er zo over denken. Bij hen gaat het erg goed met de zeehonden. Er is veel minder vervuiling en verstoring dan hier", aldus Sandee. De Denen zijn fel tegen de „onna tuurlijke aanwas" van de zeehon denbevolking. Ze vinden dat zieke dieren en huilers aan hun lot moe ten worden overgelaten. Ze zijn het er niet mee eens dat de mens ingrijpt in de natuur, waar zwakke exemplaren horen te sterven en al leen de sterkste de soort in stand houden. Tevens vrezen ze dat in gevangenschap geboren zeehon den ziekten overbrengen. Uitzondering Er is een bepaling gemaakt waarin staat dat „in principe" geen zee honden meer mogen worden uit gezet. Er wordt alleen nog toestemming gegeven voor zee honden die niet zijn behandeld met „bepaalde" medicijnen. Eco Mare geeft jaarlijks ongeveer tien jonge zeehondjes die er worden geboren de vrijheid. Sandee: „Het gaat dus om dat 'in principe' en het woordje 'bepaalde'. Wij heb ben al contact gehad met het mi nisterie van Landbouw. Zij beschouwen ons als een uitzonde ring." EcoMare heeft een fokgroep van 25 gewone en drie grijze zeehon den. Deze dieren zijn zo oud dat ze niet zouden kunnen overleven als ze worden uitgezet. Via natuurlijk verloop wordt de fokgroep steeds kleiner. Toch zullen er altijd zee honden in EcoMare blijven. „Ze vormen een educatief aspect", verklaart Sandee „Ze hebben een grote aantrekkingskracht op men sen die wij iets willen vertellen. Het gaat ons niet om het fokken. We gebruiken de dieren om iets uit te leggen." Huiiers Jaarlijks worden zo'n vijf tot tien huilers in het centrum opgevan gen. „Het gaat niet om giganti sche aantallen en het is beslist niet zo dat wij actief op zoek gaan. Misschien dat dat in andere lan den zo is, maar wij beperken de opvang al tot een minimum." Dierenverzorger Henk Brugge vult aan dat de Texelse dierenartsen de medische zorg hebben voor de zeehonden. „Zij zijn zeer spaar zaam met medicijngebruik, want De deelnemers aan de Waddenconforentie gelaten. ze vinden het belangrijk dat de na tuurlijke afweer van het dier het werk doet." Met welke medicijnen in het lichaam een zeehond niet meer mag worden uitgezet wordt pas volgend jaar bekend gemaakt. Voor het overbrengen van ziekten bestaat bij de zeehonden uit Eco Mare geen risico. Brugge: „Onze dieren komen niet in contact met andere zoogdieren. Het geldt meer voor opvang in dierentuinen." Ook EcoMare is van mening dat de opvang van zeehonden tot een minimum moet worden beperkt omdat de mens zich zo min moge lijk in de natuur moet mengen. Fel beest Het lijkt geen toeval, maar vlak Wederom is op de speelavond van klaverjasclub Den Burg hoog ge scoord. Carlo Bos en Roel de Zwart behaalden 7871 punten, waardoor ze oprukken van de tiende naar de derde plaats in het klassement. Rob Caspers en Karei v. Heerwaar den (de laatste werd prima vervan gen door Co Koomen) stegen naar de tweede plaats met 7405 pun ten. Fenny Hopman en Ruth de Ruwe stegen twee plaatsen, zij scoorden 7294 punten. Daarna zaten vijf koppels elkaar dicht op de hielen. Janny en Jaap v. Heer waarden behaalden 7236 punten, wat werd vertaald in één winst plaats. Vlak daarachter kwamen Janny Kiewiet en Elly Eelman met 7205 punten, wat zes winstplaat sen opleverde. Jelle Wiersma en Johan Vinke waren er ook bij met 7195 punten. Dini Winters en An nie Bakker behaalden 7168 pun ten. Het gemiddelde deze avond bedroeg 6371 punten en er wer den 53 marsen behaald. Er moet huis opruimen krijgen we heel wat. De Ecokar, die elke eerste maandag van de „even" maanden over het eiland gaat (routebe schrijving op de omslag van de Texelse telefoongids), stelt parti culieren in staat dicht bij huis hun spullen in te leveren. Chemisch af val kan tijdens werkuren ook bij gemeentewerken worden ingele verd. Voor particulieren is dat gra tis, maar bedrijven moeten betalen. volgende week nog één partij voor de eerste periode worden gespeeld. Totaalstand na 36 partijen: 1. L. v.d. Veen-H. Westdorp 62106; 2. R. Caspers-K. v. Heerwaarden 60667; 3. C. Bos- R. de Zwart 60445; 4. F. Hopman-R. de Ruwe 60257; 5. echtp. F. Veeger 60170; 6. J. Wiersma-J. Vinke 5958, 7. E.J. Geus-R de Porto 59740; 8. W. Koomen-N. Koomen 59614; 9. Th. Witte- J. Witte 59549; 10. G. Festen-G. Smit 59262. Bij volleybalvereniging Tevoko is de stemming opperbest. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen staat Tevoko in de eerste klasse bovenaan de ranglijst. Dames 2 heeft zelfs uit de acht gespeelde wedstrijden het maximum aan punten weten te halen. Het team is vastbesloten op de ingeslagen weg door te gaan. De wedstrijd in Schagen tegen Polisport 2 is doorslaggevend voor de positie na de eerste helft van de com petitie. Dit team staat met zeven wedstrij den op de tweede plaats. Ook de ze meiden hebben nog geen punt laten liggen. De negen meiden van Tevoko 2 zijn dit jaar super-gemotiveerd om het kampioenschap te halen. De inzet is er, zelfs vakanties worden aangepast om wedstrijden te kun nen spelen. Ook de dames van het eerste team overtreffen ruimschoots de doelstelling zich te handhaven in de eerste klasse. Op de lijst met tussenstanden staan ze op een geweldige derde plaats. Ook zij gaan er nu alles aan doen om zo Ilnrvrn van Irtrra Hurtrn Natuurlijk gooit (bijna) iedereen gebruikt glaswerk in de glasbak. En sinds kort mogen we zelfs wit, bruin en groen glas netjes geselec teerd in de aangegeven openingen gooien. Het geeft je als consu ment een goed gevoel. Alle beet jes helpen in de strijd voor een goed milieu. Bovendien hebben de nieuwe glasbakken een hoop geld gekost... Heel vreemd is het echter dat je met eigen ogen ziet gebeuren dat al het voorgesorteerde glas dom weg weer in één grote container bij elkaar wordt gekieperd en in z'n geheel wordt afgevoerd. Zo wordt de milieubewuste burger voor het lapje gehouden. C. Schenk, Den Burg. hoog mogelijk te eindigen. De mannen staan met 23 punten uit acht gespeelde wedstrijden op een riante eerste plaats. Slechts een puntje hebben ze ingeleverd. Bij afwezigheid van vier basisspe lers moesten ze bij één wedstrijd genoegen nemen met twee pun ten uit vijf sets. Ook de mannen van Tevoko 1 zijn vastbesloten hun voorsprong vast te houden en het seizoen met het kampioenschap af te sluiten. Mocht HCSC de twee wedstrijden die ze minder hebben gespeeld winnen, dan heeft Tevoko 1 nog een voor sprong van drie punten. Een goede uitgangspositie voor de tweede helft van de competitie. De omleiding voor de opengebro ken Rozendijk, waar al ruim een maand aan wordt gewerkt, loopt over de Laanweg. Daar zijn echter agrariërs in de omringende lande rijen aan het werk, zodat het weg dek regelmatig is bedekt met een dikke glibberige laag modder. Niet zo'n slimme route voor een omlei ding, zo lijkt het. „Toch hebben we geen enkele klacht gehad", aldus een woordvoerder van de ge meente. „We kiezen altijd de kortste omleidingsroute, mensen zijn toch niet bereid om om te rij den. Het is een toevallige samen loop van omstandigheden." De bermen langs de Laanweg zijn door uitwijkend verkeer helemaal stukgereden. Dat zal door de ge meente worden hersteld. Overi gens is het de bedoeling dat vandaag de Rozendijk weer wordt opengesteld voor alle verkeer. willen dat huilers aan hun lot worden over- (Foto Achlef Texelse Courant) voor de conferentie werd door Jaap Groen achter het redding boothuis in De Cocksdorp een jon ge grijze zeehond aangetroffen. Het dier, een vrouwtje van zo'n vier weken oud, moet dus over de dijk zijn geklauterd. De zeehond woog nog maar 12 kilo (50 is nor maal bij die leeftijd), maar was nog zó fel dat er een paar handschoe nen aan te pas kwamen om haar in de kraag te vatten. Volgens Henk Brugge gaat het erg goed en eet ze al zelfstandig. In het kruisgebouw in Den Burg wordt voor de derde keer een gespreksochtend gehouden over tweelingen. Ouders of aanstaan de ouders van tweelingen zijn woensdag 7 december van 9.30-11.30 uur welkom. Tweelingen zijn al lang geen zeld zaam verschijnsel meer. Ook op Texel worden er per jaar meerdere geboren. Woensdag wordt gedi scussieerd aan de hand van vra gen als: hoe stonden de ouders tegenover de komst van de twee ling, hoe hebben zij het eerste jaar ervaren en hoe wordt de aandacht in het gezin verdeeld. Ook op men sen die de vorige bijeenkomsten bezochten, wordt weer gerekend. Entree f2,-; kinderen gratis. Lakenactie. De lakenactie die Zeeman TexltielSupers heeft ge houden voor Roemenië is een groot succes geworden. Landelijk werd meer dan 130.000 exempla ren ingeleverd. Op Texel waren het er 201. I Een glibberige omleidingsroute over de Laanweg. =i (Foto Tessa de Graad) IN PLAATS VAN KAARTEN ir het mij onmogelijk is u allen persoonlijk te anken voor de vele kaarten, brieven, het ieleven en de hulp ondervonden tijdens de te en na het overlijden van mijn lieve man CORNELIS DE RIDDER ik u hierbij heel hartelijk dank. betekende een grote steun voor mij. Mevr. H. de Ridder-Roede Jan Reijstraat 14 1791 GZ Den Burg il, november 1994 ir al uw belangstelling en medeleven, betoond iet overlijden van mijn lieve man, onze vader, oonvader, groot- en overgrootvader GERRIT MICHELS Jigen wij u onze oprechte dank. fal dank aan dr. Verhagen van het verpleeg- Texel voor zijn hulp en aan alle zusters die i verpleegd hebben. Uit aller naam, A. Michels-v.d. Vliet kinderen en kleinkinderen 'kenburgh 92, Den Burg. Cornelia Hin, 80 jaar zeer bijzondere buurvrouw! elijk gefeliciteerd van de buren van de Zuid iel. en Anny Hoogenbosch Sicco en Margreet Gerlsma en Hoogenbosch Kees en Maria Witte en Pien Veldwisch Dox Timmer-Roozen Ons 25-jarig huwelijksfeest is onvergetelijk ge worden! Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de feli citaties, bloemen en andere kado's. Ook Texel- tours, hotel Molenbos en Klif 12 willen wij bedanken voor de uitstekende ontvangst en ver zorging. Wij hebben genoten! Gijs en Liesbeth van der Vring Geboren op 29 november 1994 Thomas en Jorinde Zoon en dochter van: Theo Veeger Marianne Hilhorst Broertje en zusje van: Martijn Middelton 19, 1791 TC Den Burg, tel. 02220-15073. Moeder en kinderen ver blijven nog enige dagen in het Gemini ziekenhuis. Hartelijk dank aan iedereen die, op welke wijze dan ook, blijk van medeleven heeft getoond in het zieken huis en bij mijn thuis komst. T. Schrama, Schoorwal 26 Loop dan niet voor mij misschien volg ik je niet loop niet achter mij misschien leid ik je niet loop naast mij en wees een vriend zoals ik de jouwe ben Vanavond 29 november 1994 is geboren Yanthe Naomi Zusje van Sara en Anouk Dochter van Paul Visée en Marja Visée-Lijesen Sluyscoog 5, 1791 WV Den Burg, Texel, -- tel. 02220-12505. Nieuwe collectie Oxbow nu 50% korting. Alleen bij Bora Bora. Doe met de feestdagen mee... bestel de verse sa lades van eetcafé Santé, tel. 27428. Roomboter-amandelletters en -staven, pepermop pen, marsepein en choco lade. Alles voor het heerlijk avondje thuis. Bakkerij Timmer, Ooster end. Verloren: gouden arm band, inscr.: Selina 03-04-'91. Tel. 17863. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: /7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw| Te koop: meisjesfiets voor 10 jaar, prima in orde, merk: Gazelle, kl. mint- groen. Tel. 12225. Zaterdagavond 3 decem ber: Slotconcert Klap band in Question. Voor een deskundige voetbehandeling gaat u naar Hetty Bakker. In de maand december voor iedere cliënt een aardige attentie. 2-daagse mini-trip naar Kerstmarkt. Inl.: Texel- tours, tel. 15555. Bora Bora Super Sale. Complete collectie Re play, alles halve prijs. 5 december. Friet var zwarte Piet. Beter is ei niet. Door de bel er bestel-Piet gebracht. Er- zelfs minder dan 30 min gewacht. Minimale be stelling 7,50. Vergoe ding 2,50. Tussen 17.00 en 20.00 uur in Den Burg. Snackbar Bin- nenburg, tel. 22145. Spuitbussen f 4,95. De Ouwe Sunderklaaswin- kel. Enige berensokken. Hoo- gerheide Schoenmode. Zuurkool die zacht van smaak is en de tijd heeft gehad om te rijpen. Een kwaliteitsprodukt voor een aktieprijs van 95 ct/500 gram. Met div. kruiden ƒ1,45/500 gram. De Vlier. Uw Sinterklaasbestelling gratis thuis bezorgd over heel Texel. Bakkerij Tim mer, Oosterend. Kabel-koltruien van 89,95 nu f 35,-. Alleen bij Bora Bora. Stem uw t.v. zaterdag middag tussen 14.00 en 17.00 u. af op kabelka naal 35- (kindernet) voor Sint zendt uit! Een Texels Sinterklaasspektakel rechtstreeks vanuit de Lindeboom. De bestelde video „Texel, de parel der waddeneilan den" is nu af te halen bij EcoMare. De hint voor de Sint - van autotelefoon tot zonne bank Service Center Texel, 11777. De Witte Engel heeft ka- do's, voor alle kreatieve nivo's. T.k.: PC 386/DX 16 vga kaart. 70 MB HD 3 MB RAM vga/mono monitor, merk Zenith, ƒ950,-. Tel. 18254. De bestelde video „Texel, de parel der waddeneilan den" is nu af te halen bij EcoMare. Leuke zandstenen aroma- lampjes bij Body Steps in de Weverstr. Tulp maar ook Willem, hartstikke bedankt voor jullie knalfeest. Het tri bunaal. Te koop voor onderdelen: Opel Kadett, c-type ex tra onderdelen. Tel. 15126. Bora Bora special. Velvet Monkees shirts nu halve prijs. De Ouwe Sunderklaas- winkel is ook dinsdagmid dag 6 december ge opend!! T.k.: fitnessapp. ge wichten. Tel. 19439. Trouwplannen? Partycen trum Calluna heeft de ruimte, zowel in als buiten het seizoen. Info tel. 13791. T.k.gevr.: aanhangw., evt. opknapper. Tel. 16529. The Favor, een sexy ko medie. Zo'n gebeitelde avond huur je bij Filmclub Nauta CD. Onze kerstcollectie is bin nen, er is nu nog volop <eus dus kom snel even angs bij Texel Creatief. Ook voor schoenen kan de Sint bij ons zijn, want die lopen als een trein, Mantje Sport. Zuurkool=zuurkool. Half Texel weet inmiddels wel beter, nu de andere helft nog. 95 ct. voor 500 gram geur, smaak en gezond heid bij De Vlier in de Ho- gerstraat. T.k.: grenenhouten vloer delen, v.a. ƒ27,50 per m2 Tel. 02220-12587/22130. Prima Irene aardappelen te koop. D. Terpstra, P. H. Polder. Telefoon 19214. T.k.: VW Golf 1.6, rood, sportvelgen ƒ1350,-. Tel. 10880. North Cape Thermo on dergoed voor sport en werk. Zeilmakerij Texel, Oudeschild. Katoenen bodywarmers ƒ39,95. Rabbit Habit. Plattelandsvrouwen Den Burg. Lijkt het u ook zo fijn om gezamenlijk in kerstsfeer bezig te zijn voor de kerst? Leden geeft u zich dan op voor de bij eenkomst op 15 dec. Op gave tot 8 dec., tel. 13258 - 13073. Te koop: kinderracefiets tot 11 jaar. Tel. 16310. Klaverjassen. A.s. dihs- dagavond 6 dec. weer ge zellig kaarten om leuke prijsjes. Aanvang 8 uur in de „Witte Burcht". Tel. 16574 uw klusjesman Constructiewerk, Herm van der Beek De Cocks dorp, tel. 16571. Vitaminen en voedings supplementen van Solgar. Alleen verkrijgbaar bij Bo dy Steps in de Weverstr Decoders voor Filmnet - Service Center Texel, 11777. Of je morrege komt te speule. Kuukelehaantje op T-shirt, ook voor grotere kinderen (tot XXL). In Het Open Boek. Getijdetabels Nederland 1995. Nu ƒ19,50. Zeilma kerij Texel, O'schild. Kort maar krachtig Corne lia wordt 80. Ruil: Opel Ascona 1.6 HB '82 met kleine reparaties - tegen brommer. Tel. 12015. Decoders voor RTL4 en RTL5 - Service Center Texel. 11777. 't Opvullen van zwarte ga ten kun je aan de Witte Engel overlaten. Nieuwe strips. Lucky Lu ke, Sjef van Oekel, Lucky Luke, Suske en Wiske. In Het Open Boek. Zaterdag in de Vitamine bron: blanke witlof per ki lo ƒ1,50. Zaterdag in de Vitamine bron: Waldorf-salade 250 gram ƒ1,95. Zaterdag in de Vitamine bron: mandarijnen 25 stuks 2,95. Autoreparatie, Herm van der Beek, tel. 16571. De Sint riep snel tot z'n pieten: „Jongens wat is het hier toch warm." De Piet zei toen: „dat kan wel kloppen, in het kampvuur ligt uw arm." Op op. Ook zwarte Piet kan stunten. Daarom van af nu bij 2 zakken peper noten de derde gratis. Bij De Vlier natuurlijk. Groot en klein: bij de Wit te Engel moet je zijn. Te koop: nieuwe koelkast 125 I. vriesvak, ƒ350,-. Tel. 15040. De beste jacks voor in de regen en de zon, zijn die van Tenson. Mantje Sport. Geen zin om in het week end in de keuken te staan? Gewoon samen naar „de Verliefde Kreeft" toe gaan! Tel. 22155. Op de verjaardag van Sint en Piet zijn wij er zelf niet. Maar in het weekend daarvoor (2/12 tot 9/12) geven wij 'n surprise- menu door. De Worstel- tent, Smitsweg 6 Den Burg (afslag 11), tel. 10288. 3 Ninja's. pracht komedie voor het hele gezin. Gezel lig in je eigen thuisbios. Snel huren bij Filmclub Nauta CD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3