'ostkantoor voorzien /an „open" karakter RESTAURANT MASSIEF HOUTEN VLOERDELEN DERAKO Bedrijvigheid f35,50 HOUT- EN BOUWMARKT Fotobedrijf De Vries geheel aan Kogerstraat TEXELSE COURANT Subsidie-aanvraag: geen uitnodiging Helderse Courant in ander kantoor Groen Links vraagt om waterschapszetel Dirk Kuiter stapt uit redactie Strender Nieuws Grensverleggende beslissing Postbestellers „gnap" op weg 112 pagina's schitterend uitgevoerd Een boek dat boeit. Een boek dat ontroert. Een boek dat in één adem wordt uitgelezen Een uitgave van ^L<R Te koop in de boekhandels /let uurtje vertraging in gebruik Lezing over effecten van de visserij Kanaalkade 66 't Zand tel. 02249-1844 Oostra is gisteren meteen begon nen met de verbouwing. Het nieuwe kantoor is royaler en beschikt bovendien over een don kere kamer, zodat men zelf foto's kan ontwikkelen en afdrukken. De redactie grijpt de verhuizing aan om wat méér aandacht aan Texel te gaan besteden. Bedoeling is vaker achtergrondverhalen en interviews te plaatsen naast het dagelijks nieuws. Verslaggever Marten Visser kan daarbij op extra steun rekenen van fotograaf journalist Edo Kooiman, die meer tijd aan de krant zal besteden maar nog wel aan Nauta Foto ver bonden blijft. Pieter de Vries heeft zijn fotobe drijf geheel ondergebracht bij zijn woning op de hoek Kogerstraat- Vogelenzang in Den Burg. Tot voor kort zat de fotograaf met kantoor, donkere kamer en ar chief op de hoek Elemert- Warmoesstraat en vond een an der deel van zijn activiteiten thuis plaats. Om aan de onduidelijkheid een eind te maken is alle bedrij vigheid nu op één adres gecon centreerd. Zijn zaak aan de Kogerstraat oogt dankzij een fraaie etalage als een winkel, maar is dat niet. „Er vindt geen detailhandel plaats. Ook heb ben we geen vaste openingstij den. Wel zijn we zo veel mogelijk telefonisch bereikbaar", aldus De Vries. Mensen kunnen nog steeds bij hem terecht voor alle vormen van fotografie, zoals portretten, groepsfoto's, bruids- en bedrijfsre portages. Alleen voor het maken van pasfoto's heeft hij geen facili teiten. Naast zijn Texelse werkzaamhe den oriënteert De Vries zich steeds internationaler. Al jaren lang heeft de Texelse fotograaf op drachten voor fotografie van schilderijen en andere kunstwer ken. Hierdoor en dankzij zijn pre sentatie op de kunstbeurzen van Amsterdam en Maastricht heeft De Vries talrijke contacten opge bouwd. Zo verzorgde hij vorig jaar de foto's in een catalogus voor een internationale kunsthandel in München en heeft hij binnenkort een interessante opdracht in Pa rijs. „Het gaat goed, maar niet snel. De handelaren moeten er nog achter komen dat een Hol landse fotograaf in het buitenland (ADVERTENTIE) VRIJDAG 2 DECEMBER 1994 De redactie van de Helderse Cou rant op Texel is verhuisd naar een ander kantoor. Gisteren werd het onderkomen aan de Weverstraat verruild voor een pand op de hoek Elemert-Warmoesstraat in Den Burg. Fotograaf Pieter de Vries, de vorige huurder van het pand, heeft zijn bedrijf geheel onderge bracht bij zijn woning aan de Ko gerstraat. Het oude HC-kantoor aan de Weverstraat wordt ge schikt gemaakt voor bewoning. Begin dit jaar liet eigenaar Ko Oostra aan de hoofddirectie van de krant weten dat hij het kantoor aan de Weverstraat graag bij zijn eigen woning wilde trekken. De di rectie kreeg ruim de tijd (tot 19961 om naar een geschikt alternatief uit te kijken. Oostra: „We wonen erboven en erachter; zó waren we negen jaar verweven met de Hel derse Courant. Als die zich destijds niet als huurder had ge meld, zou het kantoortje al eerder bij de woning zijn gevoegd." sen, bijvoorbeeld ten noorden van de Waddeneilanden? NlOZ-bioloog Han Lindeboom zal proberen de antwoorden te geven. Na afloop is er gelegenheid tot discussie. Groen Links wil dat het college voor de verkiezingen van het wa terschap raadslid Peter Bakker voordraagt als kandidaat voor de categorie ingezetenen. B en w voelen hier niets voor. Ze vinden dat alle argumenten hiervoor ook gelden voor de twee andere kan didaten Corrie Heijnen (Texels Be lang) en Jan Koolhof (CDA). Elke Texelaar had zich kandidaat kunnen stellen voor de categorie ingezetenen (bewoners) waarover de gemeenteraad 13 december stemt. Nu is gebleken dat alleen de drie gemeenteraadsleden zich beschikbaar hebben gesteld, meent Groen Links dat Bakker de voorkeur verdient. Hij kan zich niet zoals zijn „concurrenten" verkies baar stellen namens andere cate gorieën. Overigens is dat niet het geval. „Bakker kan bogen op een lange bestuurlijke ervaring en heeft blijk gegeven van zijn betrok kenheid bij Texel. Tijdens de laat ste raadsvergaderingen kreeg hij daarvoor van andere partijen nog de complimenten." Groen Links ziet het naar voren schuiven van Bakker als een signaal aan het col lege om de „korzelige" verhoudin gen binnen de raad een positieve wending te geven. Dirk Kuiter uit Oosterend neemt na zes jaar afscheid als redacteur van de Oosterender dorpskrant Strender Nieuws. In verband met andere beslommeringen was hij al lang van plan deze taak te beëindi gen, maar een recent conflict met een van de andere redactieleden heeft hem doen besluiten nu al op te stappen. Hij is opgevolgd door mevrouw M. Krotje, Cor Bre merstraat 27, telefoon 18930. Daar kan dus voortaan kopij wor den bezorgd. Verenigingen en instellingen die denken dat nodig te hebben kun nen bij de gemeente subsidie aan vragen. Of ze in aanmerking komen kan worden afgeleid uit een verordening. Overigens mer ken b en w op dat dit niet moet worden opgevat als uitnodiging. ,,We stellen het zéér op prijs als clubs zich zonder subsidie kun nen redden." concurrerend kan werken." Om zijn naamsbekendheid te ver groten, maakt Pieter de Vries han dig gebruik van de faam van Texel. Op beurzen voorwent hij zijn klan ten steevast met een Texels pro- dukt, zoals lamspaté en smeerkaas. „Uiteraard staat mijn portret op het potje. Als ze dan twintig toastjes volsmeren, heb ben ze mij wel twintig keer ge- zienl" Kort voor ze op pad gaan, showen de pos Gestoken in gloednieuwe bedrijfs kleding deden de Texelse post bestellers gisteren hun ronde. De circa twintig medewerkers hebben keus genoeg: jassen, truien, polos hirts en broeken zijn in verschillen de ontwerpen voorradig. De kleuren zijn rood en bruin. Dat de introductie van de nieuwe mode lijn samenviel met de heropening van het postkantoor in Den Burg, was toeval. Op I december kre gen namelijk circa 40.000 post bestellers in heel Nederland andere tenues aangemeten. Hun kleding verschilt ook van het balie- personeel van het postkantoor, die eveneens in het nieuw zijn gesto ken. „We zijn twee aparte bedrijven", licht vestigingsmanager Hans van der Sloot toe. „Wij, de bestellers. bestellers hun nieuwe bedrijfskleding. Foto Frans Hopman) behoren tot PTT Post. De mensen in het postkantoor vallen onder Postkantoren BV." Hij verhult niet dat de verbouwing van het post kantoor overlast heeft gegeven voor de bestellers, die in de naast gelegen ruimte de post sorteren. „Toen in de scheidingswand een opening werd gezaagd, liet de deur lang op zich wachten. Vooral in het begin was het een troep, la ter ging het beter. Ook hadden we veel last van stof. Met vier man hadden we twee dagen nodig om alles weer stofvrij te maken." Van der Sloot zegt dat hij het postbestel-deel van het gebouw aan de Parkstraat liefst naar een industrieterrein zou willen ver plaatsen. Nu moeten de auto's tel kens in het centrum van Den Burg zijn. „Het postkantoor moet op een A-lokatie zitten, maar voor ons is dat niet nodig." Er zijn ech ter geen concrete verhuisplannen. houtsoorten: maple, essen, grenen, eiken eigen import rechtstreeks bij zagerijen in de V.S. eigen schaverij fabrieksmatige aanbreng van ijzersterke, slijtvaste laklagen mogelijk: geen lakluchten in huis, meteen beloopbaar MEEF1 DAN 60 JAAR ERVARING IN MACHINALE HOUTBEWERKING Prijzen v.a. per m2 ex. BTW (ADVERTENTIE) Drukkerij/Uitgeverij Langeveld en de Rooy Parkstraat 10, Den Burg Telefoon 02220 - 62600 Fax 02220 - 14111 ik In de nieuwe situatie vormen zij het gezicht ven het poetkantoor. Bij de open belle en In nieuwe bedrijfskleding poseren v.l n r tke de Porto-Verberg. Annemerle den Teullng van der Vllst. Koert Koster en Thijs Molenaar Hop™.) aketten met glazen scheidings- anden zijn verleden tijd in het sstkantoor van Den Burg. Na in verbouwing die een maand in aslag nam, helpen de medewer- ars de klanten voortaan aan een pen balie. De veiligheid komt aarmee niet in het gedrang, ant behalve wat wisselgeld is er aen geld direct beschikbaar, isteren was het nieuw ingerich- pand, met een uitgebreide sor- iring bijprodukten, voor het irst weer open. heropening ging niet van een en dakje. Het baliepersoneel icht alles klaar te hebben, maar techniek liet hen in de steek. 3or een klein euvel lukte het niet apparatuur waarmee geld kan orden opgenomen in werking te ellen. Na bijna een uur functio- erde de boel weer, zodat toen >k de deur kon worden geopend. )mmige bezoekers hadden vanaf it begin (9.00 uur) geduldig ge acht, anderen vertrokken om het ter op de dag nog eens te oberen. Borrel ior de Koger ondernemer Hielke uining betekende de heropening n afscheid; zoals bekend kreeg it postkantoor in november on- irdak in zijn bedrijf aan de Brink, ilgens postkantoor-medewerker lijs Molenaar toonde Bruining h een prima gastheer. „We /amen daar niets te kort." Ter tegenheid van de „wissel" was uining gisterochtend vroeg pre nt om de mensen die hij de af gelopen maand over de vloer had, te feliciteren met hun nieuwe werksituatie. Voor hen schonk hij een Juttertje, wat zeer op prijs werd gesteld. De geste kwam in de plaats van een feestelijke opening. Postkan toren BV heeft de komende jaren te maken met ruim 2.000 verbou wingen en voelt er weinig voor om al die kantoren telkens officieel te heropenen. „We laten het liever aan onze klanten zelf over", aldus woordvoerder J. van Elferen van de hoofdvestiging in Zwolle. Minder loketten De mensen kunnen aan de nieuwe balie nog slechts door twee mede werkers worden geholpen. Voor heen had het postkantoor nog de beschikking over drie loketten. Wel is er nu een hoek gecreëerd waar men klanten apart te woord kan staan. „Het aantal werkplekken aan de balie is berekend op basis van de hoeveelheid transacties. In het al gemeen kun je stellen dat het door de giromaat aan dé balie minder druk is geworden", zegt woord voerder Van Elferen hierover. Het bedrijf hoopt echter wel nieuwe diensten aan te trekken. Was het daarom niet verstandiger een der de werkplek te handhaven? Van Elferen: „Nu is dat niet nodig. Maar mocht er van een flinke groei sprake zijn, dan zullen we ons te- zijnertijd over maatregelen bezin nen." Door te werken met een volgnum mersysteem wordt iedere klant op z'n beurt geholpen. Gisteren kreeg iedere 25e binnenkomer een Bon cadeau ter waarde van ƒ15,-. Pincode Veiligheid krijgt de nodige aan dacht in de nieuwe formule van het postkantoor. Al het geld is op geborgen in apparatuur die alleen met pasjes van klanten in werking kan worden gesteld. Het gevraag de bedrag wordt uitgegeven nadat een klant z'n pincode heeft inge toetst. Bovendien is alle appara tuur voorzien van tijdvertragings- mechanismen. Het opnemen van* grotere bedragen neemt als gevolg daarvan wat meer tijd in beslag. Postwinkel In de loop der jaren is het postkan toor uitgegroeid tot een diensten winkel: naast pakjes versturen en verkoop van postzegels, zijn er tal van andere handelingen zoals fi nanciële diensten voor de Post- Op donderdag 15 december zal NlOZ-bioloog Han Lindeboom in EcoMare een lezing houden over de prijs van de vis: de gevolgen van de visserij voor het bodemle ven en voor het zeeleven in het al gemeen, en over het instellen van beschermde gebieden in de Noordzee. Aanvang 20.00 u., toegang ƒ5,-. Elke week varen de visserssche pen de haven uit en komen rijkbe- laden weer terug. De meeste mensen genieten regelmatig van een delicatesse uit zee, en de vis- Wie toch denkt het niet te redden zonder bijdrage dient twee formu lieren af te halen bij de afdeling culturele zaken. Daar zitten ook mensen die eventueel uitleg kun nen geven. Eén van de formulieren betreft een indicatie. Deze moet vóór 1 maart worden ingeleverd, zodat; de ge meente er enig idee van heeft wie er hoeveel geld vraagt. Dat houdt verband met raming van budget ten. Voor 1 juli moet de eigenlijke subsidie-aanvraag worden in gediend. Ook aanvragen voor investerings subsidie moeten voor 1 juli wor den ingeleverd. Te laat ingediende verzoeken worden niet mee genomen. bank en overschrijven van kentekenbewijzen. Het postkan toor is nu ook uitgerust met een „postwinkel". Daarin zijn bijpro dukten zoals wenskaarten, kan toorartikelen en verpakkingsmaterialen verkrijg baar. Vooral het assortiment kaar ten beslaat in Den Burg vele vierkante meters. De diverse diensten worden aan gegeven door verschillende kleu ren: rood voor PTT Post, blauw voor de Postbank, groen voor PTT Telecom en oranje voor de overige dienstverlening. Deze kleuren ko men terug in het nieuwe logo op de gevel van het postkantoor. De herinrichting van de Texelse hoofdvestiging maakt deel uit van een omvangrijk bouw- en ver- bouwprogramma van Postkanto ren BV. Landelijk zullen alle vestigingen in vijf jaar worden ver nieuwd. Het postkantoor in Den Burg is geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur. Za terdag is het kantoor gesloten. sers verdienen hun brood eraan, maar... Weten wij mensen (vissers of bio logen) eigenlijk wel wat we onder water aanrichten? Is het omwoe len van de bodem door de boomkor-netten gunstig voor de bodemdieren, de vissen of de vis sers, of voor geen van alle? Wordt de Noordzee verantwoord geëx ploiteerd of leeggeplunderd? Moe ten er beschermde gebieden komen, waar men niet mag vis-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5