Buitengesloten worden is het ergste dat je kan overkomen" u t 1L Hogeberg-leerlingen over pesten op school: ft -'ft- AXrfft Contract i D jife, «8 =- Mensen -= TEXELSEg COURANT Statiegeld oor Papoea's 4. eVkaa, Uv* u We noen cxean UVlWWu'A i Basisscholen Geslaagden hondenclub VRIJDAG 2 DECEMBER 1994 testen. Op school. Na schooltijd. Het kan de levens van Ie slachtoffers tot een ware hel maken. Op Texel is de ituatie niet beter dan aan de vaste wal. Ook op onze cholen worden kinderen - soms jarenlang - buiten- lesloten, geslagen en getreiterd. Het plan om te praten net kinderen die hier op dit moment het slachtoffer van ijn, hebben we in verband met de kleine gemeenschap iten varen. Hun situatie zou te gemakkelijk herkenbaar ijn. In plaats daarvan hebben we gepraat met drie leer- ngen van scholengemeenschap „De Hogeberg", die in erschillende mate de dupe zijn geweest van pesten. Ie leerlingen geven er de voorkeur aan anoniem te blij- en. Om die reden zijn hun namen veranderd. De aanlei- ing tot dit artikel is het Nationaal Onderwijsprotocol. eraren, leerlingen en ouders proberen samen het esten uit te bannen. de vierde klas van de lagere ooi was er niets aan de hand. jing met plezier naar school, een dag kwam er een meisje de vaste wal in onze groep, nieuw kind in de klas, dat d iedereen wel interessant. Ze id volop in de belangstelling, de één of andere manier pikte ne er gelijk uit. Ze begon klas- oten tegen me op te stoken - loide verhalen in het rond ir niets van waar was - en &g binnen korte tijd zelfs mijn te vriendin op haar hand. Voor fist wat er gebeurde was ik slachtoffer van de ene pesterij de andere. Ik was volkomen ongesloten." loes, nu zeventien jaar oud en Inge van scholengemeen- 3p „De Hogeberg" vertelt haar aal onderkoeld. Ze staat zich- maar één keer een paar tranen Ze heeft genoeg gehuild, ze. Het pesten heeft totaal jaar geduurd en diepe sporen ergelaten. je wordt buitengesloten, ga je zelf naar fouten zoeken. Tot je ik van wordt. Ik besloot het m'n ouders te vertellen. Die en naar school om de zaak te aten. Intussen begonnen de irijen zo uit de hand te lopen ik na schooltijd werd opge- \X om de nodige klappen te Toen ze dat thuis hoorden, werd m'n vader zo woest dat hij de daders op de fiets achterna ra cete om ze duidelijk te maken dat ze van me af moesten blijven. Zijn dreigementen maakten de situatie alleen maar erger. De volgende dag ging het verhaal rond dat mijn vader kinderen in elkaar sloeg." De leraren namen het niet serieus genoeg op („het valt allemaal wel mee") en de pesterijen gingen dag in, dag uit door. Marloes kreeg last van hoofdpijn, buikpijn en raakte psychisch steeds meer in de knoop. „Het erge is dat je jezelf op het laatst ook stom gaat vinden. Het is heel moeilijk om jezelf te blijven. Ik sloeg wel terug, maar het hielp allemaal niets. Ik ging op het laatst overal om huilen. Dat kon ik van mezelf niet uitstaan, maar ik kon niet anders. Ik trok het me zo verschrikkelijk aan." goede moed. Na een kwartier op school, was daar niets meer van over." In de vierde klas van de MAVO kwam er onverwacht een kente ring in de situatie. Er kwamen nieuwe leerlingen van het LBO in de klas. „Tot mijn stomme verba zing begonnen die zomaar tegen me te praten. Ze vroegen of ik tus sen de middag met ze mee naar het dorp wilde. Dat maakte me gek van de zenuwen, want ik had in geen acht jaar naast een klasge noot gelopen. Natuurlijk probeer den de pesters ook hier weer snel een wig tussen te drijven, maar tot mijn verbijstering lukte dat ditmaal niet. De verhalen die ze over me begonnen te vertellen, werden stomweg niet geloofd. Ze keken er doorheen en bleven gewoon met me omgaan." Medelijden Vanaf dat moment begon het be ter te gaan, al bleef Marloes onze ker in het leggen van contacten. „Als mensen iets tegen me zeiden dacht ik aanvankelijk dat het uit medelijden was. Het is een heel proces om daar boven uit te groei en. Ik zit nu in 5 HAVO. Gepest word ik allang niet meer, maar het blijft een gevoelig punt. Als iemand eens een rot opmerking maakt, zak ik onmiddellijk diep in de put. Ik ben mateloos opgelucht als er daarna wordt gezegd dat het niet zo is bedoeld." „Ik betrap mezelf er ook op dat ik brugklassers in de gaten houd. Als er eentje helemaal alleen in een hoekje staat, word ik woest. 'Als ik merk dat hij wordt gepest, sla ik In Nederland zijn jaarlijks 380.000 leerlingen het slachtoffer van pesten. Onderzoek heeft uitgewe zen dat de pesterijen het hevigst zijn in de hoogste klassen van de basisschool. Daar is één op de vier kinderen de klos, in het voortgezet onderwijs één op de twintig. Niet alle pesterijen zijn zo langdu rig als bij Marloes. Peter, ook een 5 HAVO-leerling, vertelt dat hij in de derde klas MAVO opeens zon debok werd. „Daarvoor was er nooit iets aan de hand. Het werd veroorzaakt omdat iedereen in de lengte schoot en ik qua groei even achterbleef. Ik was op dat mo ment het kleinste mannetje van de klas. Bij mij in de groep zaten drie „viswijven", die mij tot het mik punt maakten. Alles wat ik zei was fout. Als ik in de les iets vroeg, werd er diep gezucht. 'Oh, nee, hè, hij weer...', hoorde ik dan. Ik raakte steeds verder achter, De foto's, die March Heij- nen met medewerking van groep 8 van de Jac. P. Thijs- seschool maakte, zijn in scène gezet. Wij danken iedereen die aan dit artikel een bijdrage heeft geleverd, in het bijzonder de drie leer lingen van scholengemeen schap ,,De Hogeberg". actie die de )eerlingen van Kompasschool hebben ge- erd ter gelegenheid van jarig bestaan van hun f) ooi, heeft maar liefst 472,60 opgebracht. Dat is noeg voor het bekostigen n de volledige schooloplei- >g van drie Papoea-kinderen Nieuw-Guinea. Het geld am bijeen door het incas an van statiegeld van fles- die overal werden ezameld en door sponsor- emmen in het bad van De m. terochtend werd het be- ig officieel overhandigd aan irzitter Harry de Graaf van stichting Nieuw-Guinea. deputatie bestaande uit né van der Star, Leon 'Ster la ken en Arjan van der ir deed verslag van de actie overhandigde zakjes munt- d en stapeltjes bankbiljet- alsmede een reusachtige fque (foto) waarop het be- g was vermeld. IFoto Tessa de Groef) Onzeker De agressie die de pesterijen op school bij Marloes opriepen, be gon ze thuis af te reageren. „Ik ging rot doen tegen m'n ouders. En dat terwijl m'n moeder juist de grootste steun voor me was. De grootste klap kreeg ik in de brug klas. Ik had erop gerekend dat ik daar - met een hoop andere kinde ren - een nieuwe start kon maken. Binnen een paar dagen had dat bewuste meisje echter ook déar iedereen tegen me opgestookt. Ze strooide weer kwistig allerlei wilde verhalen in het rond. Intussen was ik behoorlijk onzeker geworden in het leggen van contacten." De lichamelijke klachten namen toe en verergerden. In de derde klas van de MAVO zat Marloes psychisch op het randje. „Ik bleef een poos in overspannen toestand thuis. Naar school gaan wilde ik niet meer. Eigenlijk wilde ik niets meer. Ik had zelfmoordneigingen. Een oplossing zag ik niet meer, want praten hielp ook voor geen meter. Als ik een lang gesprek met de huisarts had gehad, was ik vol er op', schiet het dan door m'n hoofd." Tot op de dag van vandaag weet Marloes - leuk om te zien en be paald niet op haar mondje gevallen - niet waarom ze slachtoffer van pesten is geworden. „Waarschijn lijk omdat ik over een heleboel za ken een mening had die nèt iets afweek van die van de klas. En ik droeg een brilletje in die tijd. Ver der zou ik het niet weten." Op de vraag of ze de aanstichtster niet hartgrondig heeft gehaat, ant woordt ze ontkennend. „Nee,ze stónd ergens voor. Had in ieder geval een eigen mening. Ik haatte juist de kinderen die domweg ach ter haar aanliepen. De lafheid van de anderen, daar heb ik diep op neer gekeken." want ik dorst na een tijdje niets meer te vragen. Thuis ging het ook mis. M'n ouders zaten me constant achter de broek, omdat ze vonden dat m'n cijfers omhoog moesten. Ik kon nergens meer tot rust komen. Je belandt in een soort vicieuse cirkel, Waar je niet meer uitkomt. Hoe erg ik dat jaar heb zitten stressen, besefte ik pas in de grote vakantie. Geen school, geen slechte cijfers, alles viel van me af. Ik begon als een wilde te groeien." Aan het begin van het nieuwe schooljaar (in MAVO 4) slaagde Peter erin een klein vriendenkrin getje op te bouwen. „Het waren er maar een paar, maar het was vol doende. Ik groeide gestaag door en begon me weer een beetje vei lig te voelen. Pesters hebben een hele groep nodig als ze je willen buitensluiten. Het lukt ze niet als je een paar medestanders hebt." Bivakmuts Dat praten met ouders van een pester zin kan hebben, bewijst het verhaal van Irene. Nadat zij enkele malen met een bivakmuts op school was verschenen, werd zij opeens het mikpunt. „Er waren een paar 'popi's' die de dienst in de klas uitmaakten. Ze begonnen me arabier te noemen en me steeds meer buiten te sluiten. Ik voelde me doodongelukkig. Het was moeilijk om het thuis te ver tellen, want ik schaamde me er voor. Uiteindelijk heb ik het toch gezegd. M'n moeder liet er geen gras over groeien en nam direct contact op met de ouders van het meisje dat me het ergst op de huid zat. Ik vond het verschrikkelijk. De volgende dag moest ik mezelf er toe dwingen naar school te gaan. Ik weet niet wat die ouders tegen I. Van tlWöxurE, «.piAWvï a^blijvev^ J. dlkaav r>»eV VauüYew* slu'vVev^ <Tlt<c».cx.v o.cc«.pVtvjv, tocxAs loe«*V U, ClUcxexv vüeV w.'vVscVie\c\ev^ 5. \Jan eVLeoav lU^)U\oSlO, VvjvacLiv» cxcAv, <A\Y ConWatV en v*nAt\en Vu.Y <A\v*cY CXoneW a.\^ iew>a.n<\ ev»i.cV« ov*.Y ViovxdY (cWY is Het contract dat mentor Anneke ter Borg met brugklas 1D heeft afgesloten. dat meisje hebben gezegd, maar pesten deed ze me niet meer. Het was gelijk afgelopen." „Al heeft het bij mij niet zo lang geduurd als bij Marloes, vergeten doe ik het nooit. Buitengesloten worden is het ergste dat je kan overkomen. Ik begrijp trouwens absoluut niet wat pesters er aan vinden om anderen te kwetsen. Het gebeurt wel eens dat ik in een onbewaakt moment zelf een ro- topmerking tegen iemand maak. Daar heb ik dan gelijk spijt van, want ik wil helemaal niemand kwetsen. Ik weet te goed hoe het voelt. Daarom neem ik het mezelf ook kwalijk dat ik later niet in de bres ben gesprongen voor anderen die werden buitengesloten. Ik heb het gewoon laten gebeuren. Waar schijnlijk omdat de angst dat je zelf de dupe weer wordt, over heerst." Schaamte Onderzoek naar pesten op school, uitgevoerd in 1991, heeft uitgewe zen dat 80 procent van de basis schoolleraren niet ingrijpt als er een leerling wordt gepest. In het voortgezet onderwijs is dit zelfs 98 procent. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat kin deren die worden gepest, zich er voor schamen het te vertellen. Bovendien is het voor leerkrachten niet altijd even gemakkelijk om het te signaleren, omdat het pesten zich voor een groot deel buiten de lessen om voltrekt. Leerlingen van de basisschool zeggen het in tweederde van de gevallen niet te gen hun ouders, in het voortgezet onderwijs houdt t90 procent van de leerlingen thuis de mond. Voor kinderen die zijn blootgesteld aan stelselmatige terreur, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Een aan-1 tal ouderorganisaties heeft, in sa menwerking met onderwijs psycholoog Bob van der Meer, de handen in ééngeslagen en een campagne opgezet die zich richt op alle scholen in Nederland. Door ondertekening van het „Nationaal Onderwijsprotocol Tegen Pesten", een aanpak om het pesten te bestrijden, geeft de school te ken nen dat pesten niet wordt getole reerd en dat pestgedrag wordt uitgebannen. Een aantal weken geleden was Bob van der Meer, die meerdere publicaties over pesten op zijn naam heeft staan, op Texel om toe te lichten hoe de school en de ouders het pesten gezamenlijk te lijf kunnen gaan. Rood haar leder kind loopt volgens Van der Meer de kans om 'zondebok' te worden. Je kunt de klos worden als je andere kleding draagt dan de rest van de groep, als je hoogbe gaafd bent, maar ook als je minder gemakkelijk meekomt. Het kan ge beuren bij aantrekkelijke kinderen, maar ook bij leerlingen met een li chamelijke handicap. Een bril, rood haar of vooruitste kende tanden kunnen een aanlei ding zijn, maar soms is het 'openlijk' houden van klassieke muziek al genoeg. Zelfs het willen halen van hoge cijfers kan een re den zijn. Als de rest van de klas dat maar uitsloverig vindt, kun je hierdoor buitengesloten worden. Wie dus afwijkt van het gemiddel de loopt grote kans zondebok te worden. Uit het eerder genoemde onderzoek is naar voren gekomen dat de zogenaamde 'pesters' vaak kinderen zijn die weinig echte aan dacht van hun ouders krijgen. Ze worden meestal geslagen als ze iets fout doen en door hun ouders niet gecorrigeerd als ze agressief zijn. Je hebt leerlingen die pesten om dat het stoer staat - of omdat ze denken dat het erbij hoort - en leerlingen die alleen maar op een pestende manier met anderen om kunnen gaan. Ook voor de pesters kan het uitoefenen van terreur ern stige gevolgen hebben. Volgens het onderzoek hebben ze een ver hoogde kans om in het criminele circuit terecht te komen. Als er in een klas wordt gepest, zijn er volgens Van der Meer drie partijen: de pester, het slachtoffer en de zwijgende middengroep. De ze laatste groep bestaat uit leerlin gen die actief meepesten, leerlingen die meedoen omdat ze bang zijn zélf het slachtoffer te worden en leerlingen die uit bere kening meepesten. De midden groep bevat verder een clubje dat niet meepest, maar ook niets on derneemt om een einde aan de si tuatie te maken. Tenslotte zitten er nog wat leerlingen in die niet door hebben wat zich in de klas af speelt en is er meestal één enkeling die het af en toe voor het slachtoffer opneeitit. Als deze middengroep de pest- situatie openbaar maakt, bestaat de kans dat één van hen het nieu we slachtoffer wordt. Er wordt dus gezwegen. Zwijgen Als de pester en het slachtoffer er ook niet over praten - wat meestal het geval is - is het kringetje rond. De situatie kan ongehinderd voort duren. Omdat de gevolgen van buitensluiten en pesten diep ingrij pen in het leven van de slachtof fers, is het volgens Van der Meer zaak het pesten uit te bannen. Denken dat het voor het slachtof fer 'allemaal wel meevalt', is vol gens hem pertinent onjuist. Faalangst, gebrek aan zelfvertrou wen en een laag gevoel van eigen waarde kunnen het gevolg zijn. Ex-zondebokken laten zich meestal snel overdonderen en blij ven vaak hun verdere leven op hun hoede. In enkele gevallen gaan de gevolgen zo ver dat voormalige zondebokken moeilijk relaties aan gaan of geen kinderen durven te nemen uit angst dat hen hetzelfde zal overkomen. Pesten is dus een probleem dat moet worden bestreden. Het on derwijsprotocol, dat twee weken geleden aan 12.000 scholen is toegestuurd, stelt een 'vijfspore- naanpak' voor. Die bestaat uit het bieden van hulp aan het slachtof fer, de pester, de leerkracht, de zwijgende middengroep en de ouders van zowel de pester als het slachtoffer. Regels Om aan het pesten een einde te maken, moet volgens het protocol aan een zestal voorwaarden wor den voldaan. Ten eerste dienen de leerkrachten, ouders en leerlingen het pesten een probleem vinden. Daarnaast moet de school de si tuatie zien te voorkomen door het onderwerp met de leerlingen te bespreken en samen met hen re gels op te stellen. Als er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch nog wordt gepest, moeten leer krachten dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Verschillende brugklas-mentoren van scholengemeenschap „De Hogeberg" hebben met hun klas de afgelopen weken een contract opgesteld. Hierin is afgesproken dat kinderen elkaar in deze groe pen niet buitensluiten en pesten. Alle leerlingen hebben het con tract getekend en de belofte ge daan overtredingen te melden bij de mentor. Er is duidelijk afgespro ken dat dit beslist niet als „klik ken" wordt beschouwd. Mentor Anneke ter Borg is ervan overtuigd dat pestgedrag snel ver mindert als de school voor alle leerlingen een veilig klimaat weet te scheppen. „Al vanaf de eerste dag zouden leerlingen ervan door drongen moeten zijn dat er op on ze school niet wordt gepest." Vernederd Ze denkt dat de verhoudingen op pestgebied op Texel hetzelfde zijn als aan de vaste wal. Gesprekken met leerlingen, in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, hebben haar duidelijk gemaakt dat ook op Texel kinderen veelvuldig worden doodgezwe gen, geslagen, gekwetst en verne derd. „Ik heb zelfs gehoord dat er een kind in een kast werd opgeslo ten." „Als mentor kun je de onderlinge verhouding van leerlingen op een positieve manier beïnvloeden en bewaken, maar alleen in samen werking met de rest van het per soneel en de ouders. En natuurlijk moeten leerkrachten bij de aanpak van een pest-situatie ook zélf op ondersteuning kunnen rekenen. Er dient geld beschikbaar te worden gesteld voor scholing en mate riaal." Het laatste woord is aan Marloes, Peter en Irene, die het een goede zaak vinden dat het pesten zo on der de aandacht wordt gebracht. „Het moet alleen niet als een één malig project worden gezien. Als de belangstelling volgend jaar weer wegzakt, heeft het weinig zin gehad. Er moet blijvende aan dacht voor het probleem komen. Daar is het belangrijk genoeg voor." Margreet Berndsen Op de Texelse basisscholen wordt het protocol tegen pesten op het ogenblik bestudeerd. De meeste scholen willen er, als de ou derraden tenminste het ad vies geven de voorgestelde aanpak te onderschrijven, begin volgend jaar mee aan de slag. Op de Jac. P. Thijsseschool heeft de landelijke Vereni ging voor Openbaar Onder wijs onlangs een lezing over pesten gehouden. Deze druk bezochte avond heeft inmiddels een vervolg ge kregen. Een aantal ouders gaat met pedagoge Anneke Dekker praten over „om gaan met pesten". Ook het team van de Thijsseschool wil zich voor nadere infor matie over het pest- probleem tot deze pedago ge wenden. R. van Oosteren van Administra tiekantoor Texel in De Cocksdörp is geslaagd voor het praktijkexa men belastingrecht. Aan de HTS in Haarlem is Marco van Leersum (23) afgestudeerd in de richting weg- en waterbouw. Hij is werkzaam bij de Heidemij in Rotterdam. Zijn afstudeerproject ging over herziening van de Pontweg. Zondag werden bij de Hondenclub Texel examens afgenomen voor de A B diploma's. In totaal werden 36 examens gelopen. De geslaagden zijn: A-diploma: Henriëtte Eissen met Gabby; Eveline Lindenbergh met Tomas; Netty Zijm met Senna; Anne Simone Kooiman met Prins; Marike Bakker met Bloke; Gé de Roo met Joris; Bouk Schilling met Rosa en Brenda; Janny Rijk met Texa, Astrid Mee- dendorp met Shadow; Ad Noorlander met Nanouck; Jacqueline v.d. Ploeg met Scoo- by; Trudy de Vries met Floor; Truus Jonge- dijk met Pepper. B-diploma: Janny Rijk met Texa; Truus Jongedijk met Pepper; Gerda v. Vliet met Timber; Marijke Bakker met Blokke; Hen riëtte Eissen met Gabby, Mieke Vlaming met Budde; Ad Noorlander met Nanouck; Sidney is Zon/Ella Zijm met Quincy; Astrid Meedendorp met Shadow; Henriëtte Jon kergouw met Barry; Eveline Lindenbergh met Tomas.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9