Cjrocn TwarLr Jexeh in het hart Belastingen volgend jaar allemaal op één aanslag 4* i Spreiding over twaalf termijnen Loonwerkbedrijf verder in afgeslankte vorm 149 ummer Weg vervuild auto in sloot Sportvisser dood ondanks reanimatie Sinterklaas brengt hoofdprijs zelf Landbouw malaise directe oorzaak TWO moet snijden in arbeidskosten Vijf meier voor 100.000e pinner Dnder de Pomp Buit kraak raadhuis deels teruggevonden Gezamenlijke krant na kerst. VERDER w Strakke show op lokale TV 2 s+ Brieven van lezers 2 s* Tips voor speulers 5 w Gouden CD voor Klapband 5 sr Verwaarloosd vee 7 Diefstallen Tessels woordenboek ook gelezen in Israël texelseScouravi VUURWERK-folder Verhuurbedrijf Bruining so#* Macaroni S«0P?Tomatenblokjes )PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10940 DINSDAG 6 DECEMBER 1994 igave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10. "91 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. vertenties/abonnementen tfoon (02220) 62600, faxnr (02220) 14111. dactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ifoon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. dactie buiten werktijd Gerard Timmerman, hoorwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs M9.95 per half jaar. Losse num mers /1,40. elastingen. Geen vrolijk onderwerp, maar de gemeente obeert het de burger zo makkelijk mogelijk te maken, en w nemen vandaag de beslissing over een gecombi- serde aanslag voor bijna alle gemeentelijke belastingen, staling kan via een automatisch incasso worden uit- smeerd over twaalf maanden. Dit systeem bespaart de imeente geld, dus wie ertoe overgaat kan rekenen op een eine premie. wens om voor burgers de ge- lentelijke belastingen tot één nslag samen te voegen bestaat langer. Het gaat dan om de on- rend zaak belasting, de reini- igsrechten, rioolbelasting, atbelasting en hondenbelasting. !t onder de regeling vallen de sristenbelasting, woonforensen- lasting en precariorechten, laar blijven we apart acceptgi- voor versturen", aldus Henk inings van de afdeling finan- n, die het voorstel heeft uit werkt. e hoog de gecombineerde aan- g wordt, verschilt uiteraard per ishouden. De bedragen variëren f535,- (zonder eigen huis en ider Kond) tot zo'n f875,-. Ver- iding vindt eind maart plaats, bedoeling is dat jaarlijks om die een verzamelstaat met een irzicht wordt verstuurd. Keuze het college akkoord gaat krij- de Texelaars keuze uit ver- schillende opties: het totaalbedrag kan worden betaald via acceptgi ro's of de gemeente wordt ge machtigd tot automatisch incasseren van het geld. In het eerste geval mag de beta ling worden gespreid over maxi maal vier maanden. Veel banken berekenen echter kosten voor be handeling van de acceptgiro's. Een 64-jarige sportvisser uit Lei derdorp is zaterdag aan boord van de „Hendrik Karssen" uit Den Helder overleden aan een hartin farct. Opvarenden van de Beursplein 5 hebben nog drie kwartier reanimatie toegepast, maar dat baatte niet meer. De Texelse reddingboot werd rond twaalf uur gealarmeerd. De Hen drik Karssen bevond zich toen vijf tien mijl noord-noordwest van de vuurtoren. Redders Dirk Kruk en Charles Douma stapten over en begonnen gelijk met reanimeren, in afwach ting van de marinehelikopter. Toen die kwam kon de meegevlogen arts alleen de dood vaststellen. De lijk overschot zelf naar Den Helder gevaren. n 47-jarige man uit Den Hoorn zaterdag met het bestelbusje v n een bakkerij op de Laagwaal- Hendrik Karssen heeft het stoffe rweg in de sloot terecht geko- in. De weg was spekglad door laag modder, achtergelaten bij bietenrooien. Hoewel de ornder niet hard reed, slipte zijn gen toch. De man bleef on- leerd. situatie was zó gevaarlijk dat politie de brandweer alarmeer- om het wegdek schoon te spui- Terwijl die daar mee bezig s, een klus van ruim twee uur, den nog een melkwagen en een T-bus de berm in. Zij konden op en kracht hun weg vervolgen, de bestelbus kwam een takel gen te pas. De schade viel mee. agrariër die had verzuimd de g schoon te maken werd in de p van de dag door de politie op- poord. Het bleek een 54-jarige oner uit De Waal. Hij kreeg een )aal en bekeken wordt of de idweerkosten voor het oonspuiten van de weg op kunnen worden verhaald. Ook aan de gemeente vallen die ten laste. Bovendien kost de ver werking van deze betalingen veel tijd. Daarnaast zal de gemeente bij te late betaling aanmaningen en als dat niet helpt zelfs dwangbeve len moeten versturen, wat de af handeling weer kostbaarder en tijdrovender maakt. Betaling ineens mag uiteraard ook. Dat wordt „beloond" met een pre mie. Die zal waarschijnlijk zo'n ƒ12,50 bedragen. „Nee, dat mag geen korting worden genoemd. Die term zou rechtsongelijkheid in de hand werken en dat is wettelijk verboden", aldus Pennings. Incasso Het liefst wil de gemeente machti gingen van haar burgers voor het automatisch incasseren van de belastingen. Pennings: „Het bespaart ons enorm veel werk. De verwerking gaat automatisch en we hoeven geen aanmaningen te sturen." Door de bedragen uit te smeren over twaalf maanden, wil de ge meente rekening houden met het huishoudbudget. De maandelijkse afschrijvingen zullen tussen de ƒ45,- en 75,- belopen. Als zich wijzigingen voordoen in het gemeentelijke belastingstelsel worden die automatisch doorge voerd. „Daar is dus geen nieuwe machtiging voor nodig", legt Pen nings uit. Sociaal-culturele activiteiten. Het jaarprogramma sociaal-cultu rele activiteiten voor 1995 is klaar. Op de afdeling welzijn van de ge meente kunnen belangstellenden een exemplaar afhalen. Jeannette Schagen was compleet overrompeld toen Sinterklaas met het grote geldbedrag binnenstapte. Omdat deze vorm van betalen voor de gemeente dermate bespa rend werkt, wordt ook voor auto matisch incasso een premie van zo'n ƒ12,50 gegeven. Het college heeft zich vandaag over het plan gebogen. Als het wordt aangenomen zal een mai ling worden gemaakt die ter infor matie aan iedereen wordt gestuurd. Helemaal overdondert was Jean nette Schagen uit de Buytengors in De Mars toen zij gisteravond de goedheiligman voor haar voordeur vond. De sint had f2500,- bij zich de hoofdprijs van de winkeliersac tie die in Den Burg is gehouden. Gisteren werden de prijswinnaars (ADVERTENTIE) Na jaren van -soms onstui mige- groei is de afzet van de Texelse Wolonderneming (TWO) iets teruggelopen. Aan leiding voor directeur-eigenaar Dick Graaf om maatregelen te nemen. De bezuinigingen tref fen ook het personeel. Na het winterseizoen zullen minder medewerkers in de Oudeschil der dekbeddenfabriek aan het werk blijven dan gebruikelijk. Al per 1 januari zullen acht me dewerkers halve in plaats van hele dagen gaan werken. Met ingang van 1 maart gaat -zoals elk jaar- de „winterploeg" in de WW, maar ditmaal treft dat lot méér personeel dan voorheen. Volgens Graaf is het voor één tot drie werknemers onzeker of zij volgend seizoen weer kun nen terugkeren. Mogelijk ver dwijnen hun arbeidsplaatsen als gevolg van betere efficiency en automatisering. Het gaat niet alleen om produktiemede- werkers; ook van de overige personeelsleden zullen sommi gen moeten inleveren. „Ik heb geprobeerd de pijn te verdelen", aldus Graaf. Aan de belangstelling voor de Texeler dekbedden ligt het volgens hem niet. „We hebben een goed en sterk merk, de markt groeit nog steeds, maar er is ook méér concurrentie. Boven dien hadden we dit jaar te ma ken met een hete zomer en een tot tot dusver zacht najaar, wat de verkoop niet stimuleert." Graaf verhult niet dat ook de kwestie met de omvangrijke fraude in zijn bedrijf een rol speelt. De financiële basis is daardoor momenteel wat smal ler, wat noopt tot extra bezuini gingen op de bedrijfskosten. Loonwerkbedrijf Grisnigt gaat de bedrijfsactiviteiten drastisch in krimpen. Oorzaak is volgens eige naar Jan Grisnigt de recessie in de landbouw. Om het bedrijf te behouden gaat hij zich specialise ren in een aantal werkzaamhe den. Gevolgen voor het personeel blijven niet uit. Van de zes mede werkers blijft er één in vaste dienst. „Een moeilijke beslissing, die ik echt niet uit weelde heb genomen. Het valt niet mee om met al die dure machines nog rendabel te werken. Door de teruggang in de landbouw is het voor mij niet mo gelijk er een kostbaar machine park voor allerlei werkzaamheden op na te houden. Het werk loopt nou eenmaal terug. Kleinschaliger werk proberen de boeren zoveel mogelijk zelf of door collega's te laten doen. Net als de boeren moet ook ik in deze situatie de hand op de knip houden." Goede basis Om het bedrijf levensvatbaar te houden beperkt Grisnigt zich tot een aantal hoofdactiviteiten. Ne ventaken als graskuilen, het zaai en van witlof en graan, ploegen en persen van hooi en stro stoot hij bijvoorbeeld af. „Dat zijn toch randwerkzaamheden die boeren steeds meer zelf of in samenwer king doen. Door goed te zijn in de zaken waarin ik me specialiseer, denk ik dat er een goede basis blijft voor het bedrijf. Voor deze werkzaamheden zijn toch gespeci aliseerde machines en kennis ver eist waarvoor de landbouwers de loonwerker nodig hebben." Sorteerbedrijf Het werk waarop hij zich gaat toe leggen is planten, selecteren, loof- klappen en oogsten van aardappelen. Ook het dorsen van graan en spuitwerkzaamheden blijft hij uitvoeren, evenals het strooien van kalk en kippenmest, waarvoor hij een overeenkomst heeft met Cavo Latuco. Het zaaien en rooien van bieten en sloten maaien gebeurt door de combinatie Grisnigt/Van der Star. Tot dusver waren bij Grisnigt drie mensen in vast en drie in los dienstverband. Van hen blijft één vaste kracht over. Grisnigt houdt jaarrond werk, mede door diens aandeel in Sorteerbedrijf Texel, waarvoor hij enkele jaren geleden met Dennis Wetenkamp een ver- werkingslijn in het Groothandel scentrum installeerde. Het is de bedoeling hiervoor part time krachten in te schakelen. Ook voor andere (oogst)werkzaamheden wil hij seizoenkrachten inzetten. Een aantal van de machines die hij enige jaren geleden overnam van Jos Witte, neemt deze weer terug. In overleg met Grisnigt zal hij deze exploiteren. Gezocht. Voor het KRO televi sieprogramma „Door het oog van de naald" wordt contact gezocht met parachutisten die een ongeluk hebben overleefd. Speciaal wordt gezocht naar Karin van Driesen, die zo'n vier jaar geleden bij een mislukte landing een dwarslaesie opliep. Informatie kan worden doorgegeven aan Wim Kok, tele foon 035-232433. Een bezoekje aan de geldauto maat van de Rabobank leverde voor Jeroen de Jong uit Den Hoorn een onverwachte meevaller. Omdat hij als 100.000ste dit jaar zijn pincode intikte, verraste me dewerkster Biance Slik hem op een bos bloemen en f500,-, pre cies het bedrag dat hij had opge nomen. De geldautomaat mag zich in een snelgroeiende belang stelling verheugen. In 1988, het jee 't ok hoort? Ze hewe ein- ik d'r gesond verstand terug- Ie bee die seehonde, ze gaan setuurlijk behere. das niks nieuws dat deje 50 jaar terug ol. Je moet gewoon bij Hielke zijn. I i -w III ♦LEFOON 17000. IRMATIE, BOEKINGSCENTRALE Rabobank-medeworkster Bianca Slik feliciteert Jeroen de Jong, die als 100.000ste zijn pincode intikte. lFoto Cerard rimmorm,n) jaar van de ingebruikname, pinden 32.933 mensen, terwijl op 31 de cember aanstaande waarschijnlijk de 108.000ste zijn geld uit de flappentap zal opnemen. Gemid deld incasseren de klanten f225,-, waarmee het totaalbedrag per jaar op 25 miljoen gulden komt. Dat bedrag is vele malen lager dan de achthonderd gulden die men vroe ger aan het loket in de bank af haalde. Volgens Timmers dus géén lange wachtrijen meer op maan dagmorgen. Baliemedewerkers houden zo meer tijd over voor an dere taken. „Sinds de geldauto maat hebben ze meer een adviesfunctie gekregen. Ze kun nen méér tijd aan een klant beste den." Reagerend op berichten dat lande lijk de banen van 15.000 bankem- ployées op de tocht staan, laat Timmers weten dat zijn medewer kers hiervoor niet bang hoeven te zijn. „Al krab je je natuurlijk wel achter de oren als iemand door zijn leeftijd of een andere reden af vloeit of je daar nog een ander voor in dienst moet nemen." Het gemeentehuis is in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit geweest van inbrekers. Ze ver schaften zich toegang door het forceren van de personeelsingang en doorzochten diverse afdelin gen. Het merendeel van de buit is inmiddels teruggevonden in het park. De politie heeft de zaak in onderzoek. Om binnen te komen sloegen de daders de ruit van de achterdeur aan de Parkstraat aan diggelen. Dat moet gebeurd zijn tussen don derdagavond 22.30 uur vrijdag morgen 7.30 uur. Ondanks het lawaai dat moet zijn ontstaan, konden dedaders ongestoord op de diverse afdelingen van het raadhuis rondsnuffelen. Bij Finan ciën probeerden ze een kluis te openen. Aangezien slechts het verlengstuk van de sleutel door de ambtenaren was achtergelaten, kwam hiervan niets terecht. Het gereedschap werd weer netjes op z'n plaats gehangen. Verder snuf felden de insluipers in laden en kasten en namen ze een gemeen testempel mee. Het vermoeden dat ook een telefoon was ont vreemd klopt niet. Het toestel bleek door een medewerker te zijn verplaatst. Waarschijnlijk hebben ze wél enkele onuitgeschreven parkeerbonnen buitgemaakt. De inbrekers lieten ook de afdeling Sociale Zaken niet onaangeroerd. Belangrijke dossier worden daar echter, net als in de rest van het raadhuis, achter slot en grendel bewaard, zodat er voor de daders geen waardevolle informatie viel te halen. De daders kozen het ha- zepad met twee rekenmachines en een schrijfmachine met koffer. Deze werden in het park later weer teruggevonden. De techni sche recherche heeft sporenon derzoek gedaan. (ADVERTENTIE) In verband met het uitvallen als werkdag van maandag 26 december a.s. zal er de week na kerst een gezamenlijke krant verschijnen op donderdag 29 december. Directie Langeveld de Rooy (Foto Tessa de Graetf) getrokken door notarisklerk Jan Dogger. Zo'n 300.000 bonnetjes waren ingeleverd bij de winkeliers. Prijzen van f250,- vielen op de lootjes van mevrouw H. Voigt uit Den Burg en Gerry van der Burg uit Noord wijk. Zij kunnen de be dragen vanaf donderdag afhalen bij Eline Ondermode. De overige prijswinnaars worden in de vol gende editie van de Texelse Cou rant bekend gemaakt. In de nacht van zaterdag op zon dag is uit een steegje tussen de Weverstraat en het Achterom in Den Burg een witte brommer gestolen. Deze is van een 24-jarige Texelaar. De Honda is van het type MT en heeft op het verzekeringsplaatje FSH 7474 staan. Uit de Waalderstraat is de op slot staande fiets van een 17-jarige Texelse verdwenen. Het is een paarse vouwfiets. In minstens één Israëlische boekenkast staat een exem plaar van het door Gelein Jan sen samengestelde Tessels woordenboek. Eigenares is Hil- ma Shmoshkovitz-Beunder, woonachtig in Rishon Ie Zion. Onlangs plaatste zij een bestel ling bij uitgever Langeveld de Rooij. Op onze vraag of zij het woordenboek soms wil gebrui ken voor vertaling van het He breeuws naar Tessels, schrijft zij: „Nee hoor. Vooralsnog is dat niet de bedoeling, al kan ik natuurlijk niet instaan voor een enkele 'mesjoggene' hier te lan de" De Nederlandse, die met een Israëliër is getrouwd, besloot tot de aanschaf omdat zij erg is geïnteresseerd in de Nederlandse taal en folklore, al heeft ze nog nooit een voet op Texelse bodem gezet. Ze heeft er intussen al plezier van ge had: „Vooral van de sèèggies heb ik genoten en af en toe moest ik er heerlijk om lachen. 'Hoe kan een woordenboek nou grappig zijn?', zo vroeg mijn man zich dan af. Mis schien was het wel omdat het dikwijls zo eerlijk klonk, en dat is wat elke taal zou moeten we zen. Hjok?" (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een van (ADVERTENTIE) elleboogjes, snel kokend, pak 500 gram blik 400 gram samen van 218 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1