Cjroen "Zwarts jexeh het Hors: meer ruimte voor tonden en afmeren kano's Badgasten via brug over parkeerterrein naar zee Spectaculair plan camping Kogerstrand ummer ii VERDER IN DIT Landbouw nog niet achter convenant w Miljoenste lelie Timmer w Laatste dijkgraaf zet punt achter waterschap w Forfaitaire toeristenbelas ting jaar uitgesteld Krim lokt gasten met sport/cultuur-centrum OSG doet aangifte discriminerend boek TEXELSE^COURANT VUURWERK-folder Bruining, Nikadel 60 Let op! voorverkoop: 20% korting tel. 17333 fax 27137 nieuwsbrief van de Openbare Bibliotheek Texel Kerstfolder van UJim fTlets Tariefwij ziging abonnement Texelse Courant JQorszel Name Diefstal uit kleedkamer Eierland akkoord met oplossing voor school en dorpshuis Totale nieuwbouw van centrumvoorzieningen Onder de Pomp JPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10941 VRIJDAG 9 DECEMBER 1994 jitgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 791 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. idvertenties/abonnementon elefoon (02220) 62600, faxnr (02220) 14111. ledactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Bftrg, ilefoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 ledactie buiten werktijd Gerard Timmerman, jchoorwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse num mers /1,40. OSG De Hogeberg heeft aangifte gedaan bij de politie over een boek met discriminerende inhoud dat ongevraagd is opgestuurd naar de school. Datzelfde is ge beurd bij tenminste vijftien ande re scholen in de kop van Noordholland. Justitie heeft de zaak in onderzoek. Het boek „De Rudolf Expertise" van schrijver Germor Rudolf ont kent de vergassing van de joden in de Tweede Wereldoorlog. Het is uitgegeven door „Het Vrij Histo risch Onderzoek" uit België, die het bij voorkeur naar de scheikun- dedocenten opstuurt. De Belgi sche nationaliteit van de uitgever maakt de vervolging door de Haar lemse Officier van Justitie die het onderzoek leidt niet eenvoudiger. Volgens politiewoordvoerder Cor Stam zal die er bij de Belgische au toriteiten op aandringen maatre gelen te nemen. (ADVERTENTIE) L,'«ê 'rurt bun. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant: ■dl drogisterijen (ADVERTENTIE) Evenals andere bladen zal ook de Texelse Courant per 1 januan 1995 de abonnementsprijs verhogen. De prijs wondt ƒ52,50 per half jaar. Abonnees die automatisch over schrijven, delen wij mee, dat de be dragen door de banken zullen worden aangepast. Direktie Langeveld en de Rooy )e bezwaren die door meerdere personen en groeperingen ijn gemaakt tegen de aanwijzing van de zandplaat de Hors Dt onderdeel van het staatsnatuurmonument Waddenzee, ijn niet helemaal vergeefs geweest. Hoewel de aanwijzing rordt gehandhaafd komen er toch meer mogelijkheden oor niet aangelijnde honden en voor surfers en kanovaar- ers, zo heeft de minister van landbouw, natuurbeheer en isserij beslist. szwaren tegen de aanwijzing ierden ingebracht door de groe- ering „Handen af van de Hors", ie daartoe 2500 handtekeningen zamelde. Verder door de kiesve- imging Texels Belang, de dorps- ammissie van Den Hoorn, het lekanocentrum van Jos Engel aart en door Dick Drijver uit Den oorn. Kano's e meeste bezwaarschriften ver- ionden veel overeenkomst. Al en het protest van Jos igelvaart was specifiek gericht i het het behoud van zoveel mo- ilijk vrijheid voor kanovaarders e bij hun tochten langs de kust ik op de Hors willen kunnen aan- nden om te rusten en te eten. a minister heeft nu Uitgesproken gen dit laatste geen bezwaar te aben, zolang de natuur niet rdt verstoord. Aanvankelijk lag moeilijk, omdat aanlanden met no's of surfplanken als „droog ten" werd aangemerkt en dat is blijft met het oog op de ge- inste rust in het gebied verbo- Het gedurende korte tijd derbreken van een vaartocht it kano's of surfplank wordt nu iter niet meer als droogvallen schouwd. Hoop is Engelvaart zegt met deze slissing wel uit de voeten te nnen, hoewel hij graag wat ler rechtszekerheid zou willen bben. Aanlanden mag zolang de tuur niet wordt verstoord, l/anneer is er sprake van versto- Voetbalverslaggevers en in iun kielzog met name de spe lers zélf gebruiken met name de term met name zo vaak dat er met name kotsmisselijk van wordt. Om hun woorden extra te benadrukken plakken '.e er voortdurend met name voor. Ook met name het bezit telijk voornaamwoord hun vervangt ten onrechte met na me het persoonlijk voornaam woord „zij": hun wonnen de wedstrijd! Met name school- meestergezeur. Een onder zoeksinstituut gaat met name zen onderzoek doen naar het dagelijks leven van met name oudere Tesseiaars. Bijvoor beeld met name het Ouwe Sunderklaasfeest is typisch Tessels zegt met name woordvoerder De Boer. Hij vraagt zich met name af of hef belangrijk is voor met na- onze indentiteit en wat we zr van vinden dat er met na me steeds meer toeristen )p af komen. Er is met name 11 heel wat geschreven over )ns dagelijks leven, van met )ame Pieter van Cuyck tot en net name Nico Dros. Mensen ?a met name op 12 december lit je dak en pak met name he onderzoekers. Spreekt hier net name een bekrompen ei- ander, die met name niks moet hebben van historische knuffelaars? Welnee, het gaat zier met name om een hu meurige Horszei, die met na me de uitdrukking met name zooit meer wil horen... Horszei ring? Er vliegen altijd wel een paar vogels op als je ergens met je kano het strand opgaat. Ik ga er maar vanuit dat ze het ons niet moeilijk zullen maken". Wat overeind blijft is het zg. artikel 17-gedeelte van de Hors, waar wèl strenge bepalingen zullen gelden in het belang van rust voor de die ren. Het gedeelte dat daaronder valt, moet door de beheerders zelf worden aangewezen en het is dus afwachten hoe dat uitpakt. De ac tievoerders hebben er begrip voor dat de telkens wisselende plaats waar dwergsterntjes broeden in elk geval tot verboden gebied wordt verklaard. Dat gebeurt nu al. Niet alles In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, valt niet de hele Hors onder de aanwijzing. De grens ligt bij paal 8. Het deel dat het dichtst bij het Hoornderslag ligt, valt er dus buiten. In afwijking van eerdere voorne mens zal het ook op het gedeelte dat wel onder de maatregelen valt, mogelijk blijven om honden los te laten lopen, niet aan het water maar binnen een strook die langs de duinen ligt en onder meer te bereiken is vanaf het verharde pad over de dijk tussen de Horsmeer tjes. Medegebruik Voor zover op de Hors sprake is van historisch medegebruik (be pleit door Texels Belang en Dick Drijver) kan dat op de huidige wij ze gewoon doorgaan. Buiten het artikel 17-gebied blijft wandelen, sportvissen, garnalen vangen, mosselen rapen, pieren steken ed. geoorloofd, voor zover het klein schalig en niet-commercieel is. Wel geldt dat bezoekers van het gebied tenminste 500 meter van vogels en 1500 meter van zeehon den moeten wegblijven. Anders is sprake van verstoring. De actie voerders hebben daar moeite mee. Dick Drijver voerde in zijn be zwaarschrift zelfs aan dat het goed is voor dieren om af en toe Lees verder pagina 5 Ook op Texel kun je in kleedka mers geen kostbaarheden onbe heerd achterlaten. Dat ondervond een 28-jarige vrouw uit De Koog, die dinsdagavond haar portemon nee kwijt raakte. De portemonnee (met ongeveer f80,-, een Teso knipkaart voor per sonen en enkele pasjes) verdween tussen 20.45 en 21.30 uur uit de sporttas die de vrouw in de kleed kamer van sporthal Ons Genoegen had achtergelaten. Uitzicht op het te beschermen gedeelte ven de zandplaat De Hors. (Foto Harry de Graaf) De leden van de Vereniging Ge meenschap Eierland (VGE) heb ben gisteravond ingestemd met een aantal aanpassingen in en rond het Eierlandsche Huis. Een voorlopige oplossing voor de pro blemen inzake het gezamenlijk gebruik door basisschool Durper- honk en de VGE is hierdoor nabij. De investering vergt jaarlijks aan rente en aflossing ƒ21.000,-; de Ei- erlanders gingen gisteravond bijna unaniem met dat bedrag akkoord. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de gemeente het geld aan de VGE zal overmaken. De gemeenteraad neemt hierover a,s. dinsdag een besluit. Een formele gang van zaken dus, maar omdat in de VGE-statuten staat dat voor uitgaven die de 10.000,- overschrijden de instem ming van de leden nodig is, had het bestuur een buitengewone le denvergadering uitgeschreven. Als de raad dinsdag het licht op groen zet, zal de uitvoering niet lang op zich laten wachten. „De offertes zijn al de deur uit", aldus Henk Gieze van de VGE. Het gaat om aa. een nieuwe schuifwand en cabines waarin de lerarenkamer en het directievertrek van de school kunnen worden gehuis vest. Onder de 29 leden was hier over gisteravond weinig discussie. Wel drong men aan op handhaving van de dorpshuis-functie in de toekomst. Volgens de leden mo gen de gemeenschaps-activiteiten geen gevaar lopen, indien de school op den duur uit het Eier landsche Huis zou verdwijnen. Over een lange-termijnoplossing zal komend jaar in klein comité verder worden gepraat. Prognose Op verzoek van VVD-raadslid Erna Eelman heeft de gemeente voor het Durperhonk een lange- termijnprognose gemaakt. De school, die per 1 oktober j.l. 75 leerlingen telde, krijgt eerst te ma ken met een terugval tot 64 kinde ren in 2008, maar daarna met een groei tot 91 leerlingen in 2017. Dat betekent dat het Durperhonk be hoefte heeft aan drie lokalen en in sommige perioden zelfs aan vier. Hieruit blijkt volgens de gemeente dat het huidige noodlokaal niet hoeft te worden omgezet in een permanent lokaal; het ministerie zal dit zeker niet bekostigen. Bij eventuele vervangende nieuw bouw moet van dne permanente lokalen en tijdelijk één noodlokaal worden uitgegaan. Een parkeerterrein dat ruimte biedt aan 550 auto's, maar vanaf de „bult" op de Badweg toch nauwelijks in het oog springt. Dat is één van de bijzondere onderdelen in een om vangrijk plan ter verbetering van camping Kogerstrand. Verder maken de huidige gebouwen bij de entree (receptie, woonhuis en De Kaapsnol) plaats voor gloednieuwe ac commodaties. Ook verdwijnt de rotonde uit het straat beeld; een brug over het parkeerterrein zal de nieuwe toegang tot het strand vormen. Met de vernieuwing hoopt camping-exploitant RST niet al leen een belangrijke kwaliteitsver betering te realiseren, maar tevens het nijpende parkeerpro bleem het hoofd te bieden. In combinatie met het parkeerter rein bij paal 21 (voor het noorde lijk campingdeel) kunnen straks vrijwel alle gasten hun auto kwijt in de directe nabijheid van Ko gerstrand. Het door het Koger ar chitectenbureau Alkema Honingh vervaardigde ontwerp is inmiddels al enkele stations ge passeerd. Betrokkenen, zoals Staatsbosbeheer, strandexploi- tanten en de dorpscommissie, zijn geïnformeerd en ook heeft de gemeenteraad er in besloten commissie van kennisgenomen. Dinsdag neemt de raad een voor- bereidingsbesluit voor de beno digde artikel 19-procedure. Woensdag 14 december, aanvang 20.00 uur, is er in de Dorpskelder aan de Boodtlaan in De Koog een informatieavond voor iedere be langstellende. Het plan is de derde fase van de algehele renovatie van Ko gerstrand, die met 5.000 over nachtingsplaatsen Texels grootste camping is. Fase 1 was de aanleg van riolering en electriciteit, fase 2 de herbestrating die momenteel aan de gang is en voor 1 april a.s. moet zijn afgerond. Fase 3, de kwaliteitsverbetering van de cen trale voorzieningen, is het meest ingrijpende en duurste onderdeel. De kosten van dit project bedra gen rond de vijf miljoen gulden. Rondjes draaien De centrum-bebouwing is aan ver vanging toe: Kaapsnol, de recrea tiezaal annex kantine (bouwjaar 1971), verkeert in zeer slechte staat, terwijl ook de in 1958 ge bouwde woning en receptie niet meer aan de moderne eisen vol doen. Bovendien wilde de RST (Recreatiestichting Texel) een oplossing vinden voor de parkeer- problematiek. Eén van de uit gangspunten is dat de auto niet op het kampeerterrein mag worden geparkeerd. Omdat het huidige parkeerterrein plaats biedt aan slechts 180 auto's, zetten vele be zoekers hun voertuig langs de Ruyslaan of in het dorp. Bovendien ontstonden regelmatig opstoppin gen op de Badweg. Niet alleen van campinggasten, maar ook van strandgangers en mensen die Lees verder pagina 5 (ADVERTENTIE) Zijaanzicht van de vernieuwde camping Kogerstrand. De maquette laat zien dat het langgerekte parkeerterrein ligt verzonken russen de hoog gelegen entreegebouwen en de duincamping. 1.receptiegebouw; 2.recreatiezaal; 3.beheerderswoning; 4.parkeerterrein Kogerstrand. 5.openbaar parkeerterrein; 6.brug, 7.camping; 8.restaurant Noordzee. 9.restaurant De Buteriggel; 10.strand. ,Foto Frans Hopman) Hew jee 't ok hoort? In Den Hore hewe ze de dreed verknipt, 't is net Lucky Luck met prikkeldreed in de prairy. Jajet, ze kenne strakkies beter gaan strope allienig de buit is groter. Ja moet gewoon bij HieOte zijn. JUIST VOOR VUURWERK MOET JE GEWOON BIJ HIELKE ZIJN. NU BESTELD EN U ONTVANGT 20% KORTING OP UW TOTALE AANKOOP. Dit in tegenstelling tot wat in onze folder staat vermeld. STUUR DE FOLDER OP EN/OF KOM LANGS BRINK 6/P0STKANT00R DE KOOG TEL. 27027, FAX 17482. ASTRONAUTEN, 200 STUKS, NETTO 13,90.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1