Cjrocn 'wartrjexels in het hart. Sunderklazen trekken massaal de straat op ^aejc Traditie leeft in alle dorpen Twee bejaarde Texelaars van stroperij verdacht N u\»*en 159 Jan Dogger tot otaris benoemd (otter etmaal vast Drie gewonden na voorrangsfout - Vernielingen in openbaar toilet ummer Dader herkend Kerst-lootjesactie Hero vruchten- frisdranken Onder de Pomp TEXELS E^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant: aktiekrant kerstkrant delicatesssen-folder J. v.d. Vis DELICATESSEN ïtgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 791 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. jvertenties/abonnementen ilefoon (02220) 62600, faxnr (02220) 14111. idactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (efoon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111 adactie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Den Burg, telefoon (02220) - 15639. ipGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10942 DINSDAG 13 DECEMBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. urgemeester Van Rappard leverde gisteravond een top- restatie door in alle dorpen Ouwe Sunderklaas mee te ma- in. Hij liet zich niet tegenhouden door een bui, die aan de sslaagde viering in zijn woonplaats De Waal een abrupt lind maakte, en finishte na een razende rondrit in Den arg, waar de grote wagens voor een opstopping van het intrum zorgden. Meest gespeulde figuur was ongetwij- Id Hielke Bruining, die ook in de buitendorpen op soms ïverwachte wijze opdook. sunderklazen waren overigens ild voor Bruining en dat gold ook >or de draadknipper (van de :hotse hooglanders), die vooral Den Hoorn massaal de sympa- ie van de speulers kreeg. De Bteorieten op het dak van vuur- renwachter Piet Stam waren in Cocksdorp een dankbaar on twerp. In Texels noordelijkste irp bleef het overigens droog, «wel juist daar weer volgens id gebruik in de huizen werd speuld. De Oosterenders had- in dit jaar niet zoveel inspiratie; sschien dat ze teveel naar de beltelevisie hebben gekeken', ant dat was het populairste the- De concurrentie tussen rond- artschippers was een lokale beurtenis die in Oudeschild el stof tot speulen gaf en in De log zakte menig deelnemer net ver in de stront als de J. Dogger (45) uit Den Burg is Koninklijk Besluit van 2 decem- benoemd tot notaris van xel. is daarmee opvolger geworden n C.J. Boswijk die per 1 juli met nsioen ging. Dogger was sinds '79 als kandidaat verbonden aan t notariskantoor. Sinds de ver aarde Johannes Ludovicus Kik- rt in de 19e eeuw, is hij de rste Texelse notaris die van het and zelf afkomstig is: hij werd 13 november 1949 geboren in ideschild. Na de HBS op Texel Igde hij een 5-jarige rechtenstu- richting notarieel recht. Hij irkte een jaar als kandidaat in in Helder en drie jaar in Amster- m, totdat hij in september 1979 ar Texel kwam. Voor Theo Eilander van de TX 30 „Nienke" is het een bijzon dere Ouwe Sunderklaas ge worden. Maandagmorgen rond 04.00 uur raakte hij nuurvast in het Eierlandse Gat, tussen Texel en Vlieland. de middag deed de Beursplein 5, geassisteerd door de wipperploeg van Vlie- and en De Koog, een poging de garnalenkotter los te krij gen. Dat mislukte wegens het afgaande tij. De Nienke, die flink slagzij maakte, werd wel ets rechterop gezet, maar kon net over de bank komen. Eilanders wilde geen sleep boot inschakelen, maar besloot hoogwater af te wachten. Rond 02.00 uur 's nachts werd een nieuwe po ging ondernomen die wel slaagde. Dorpsstraat. In De Waal waren er bijna meer speulers dan publiek en kon men genieten van kleine dorpspraat die soms breed werd uitgemeten. Den Burg In Den Burg was de deelname van de kinderen belangrijk groter dan vorig jaar. De jury had zo'n 52 voorstellingen te beoordelen, waarbij totaal ongeveer 130 kinde ren waren betrokken. De gemid delde kwaliteit was prima en het Tesselgehalte was hoog. Natuur lijk was het niet allemaal door de kinderen zelf bedacht en uitge voerd, maar dat mocht de pret niet drukken. Een groep van vier liet zien wat er negen maanden na de geruchtmakende PEN-storing („Pen-light evening") is te ver wachten; een blijde gebeurtenis in de vorm van de geboorte van Fiesta Electra. Een andere „licht"- voorstelling had betrekking op de recentelijk aangebrachte feestver lichting van Den Burg. „Jarenlang liep ik met een lantaarntje rond om te zien waar het leukste cadeautje stond". Twee zwemmers toonden hoe Calluna een molensteen om hun nek was en collecteerden ten bate van niet-aandeelhouders. Een fraai verpleegstertje droeg de tekst: „Met zo'n lekker stuk, wordt de dokterspost wel druk". Iemand met een wandelwagentje met een babyzeehond: „Ik ga zelf vissepap geven als de zeehonden crèche wordt opgeheven". Een mooie uitbeelding vormde een snelboot, compleet met beman ning en teksten waaronder „ledereen kan altijd over, maar wil len wij dat wel?". De belastin ginspecteurs die een beer opbrachten, werden zonder tekst direct begrepen. De jeugd had zich ook door Hielke laten inspireren. Er was onder andere een HESO, Hiel- kes Eigen Slagboom Onderne ming. De betreffende groep liet zien hoe muizen in een kaas kro pen en zo de toeristenbelasting ontdoken. „We kruipen door Hiel- kes mazen en verstoppen ons in Hielkes kazen". Een kleine brand weerman torste het bord: „Beter een kleine Rappard, dan een Groote slapperd". Bij jeugd van Den Burg liepen enkele dradenk- nippers rond die zich verzetten te gen de Schotse Hooglanders in de duinen. En er was ook een Peter Kaan die bij het raadhuis wilde staan. Drie spelertjes speelden als aangespoelde gifzakjes Slecht Tessels Ook bij de volwassenen was „Hielke" het meest favoriete on derwerp. De kreet „Je moet ge woon bij Hielke zijn" werd tientallen keren verwerkt, onder andere in een voorstelling die de Onder de Pomp-advertenties van Bruining persifleerden. Het door Hielke gebezigde Texelse dialect werd minder gewaardeerd. „Voor van alles en nog wat moet je bij Hielke wezen, maar niet voor z'n Tessels, daar kan ik wel om jan ken". Een van de pompuitbeeldin- gen was zo fraai en verrassend dat de derde prijs bij de enkelingen er aan werd toegekend. Enkele spe lers deden de Polo-test van „Harry" na. De schade door het onlangs uitvallen van de stroom bleek vooral uit een ongewenste geboortegolf te bestaan. De isola tie die Dick Graaf gaat produceren werd gedemonstreerd in een origi nele vorm: als bescherming voor bronstige mannen. De bedenkelij ke houding van sommige Texelaars jegens Duitsers, werd vergeleken met het slachten van het Duitse varken. „De winst is groot maar het varken is dood". Golfclub De Klinker liet zien hoe het „straat- golf" in zijn werk gaat: voordelig op de weg inplaats van op een du re baan. Onder het motto „slap gelul" werd een reusachtige penis door de straten gereden. Piet meteoriet Het gat in het dak van de woning van „Piet Meteoriet" kreeg in en kele voorstellingen de aandacht. Origineel was de voorstelling waarin Texelaars van oormerken werden voorzien, zodat ze bij het heffen van toeristenbelasting van de toeristen onderscheiden kun nen worden. In verband met het opheffen van de centrale kon het publiek „de laatste Texelse stroomstoot" voe len. Wie het probeerde werd met een heel ander soort stoot gecon fronteerd. Er liepen vele Schotse Hooglan ders door Den Burg. Een stroper vond die dieren wel aantrekkelijk, want dan had hij in één keer veel buit. Dat het Groen-beleid van wethouder Poster velen zou inspi reren, viel te verwachten. Er liepen heel wat Posters rond te verkopen. Een van de aardigste voorstellin gen werd verzorgd door de „groentjes" die ook werkelijk groentjes (snoepjes) uitdeelden, na het groenbeleid te hebben ge hekeld. Het „zorgloket" was bij de paren goed voor een tweede prijs: alle denkbare sociale voorzienin gen werden verstrekt via één luik je. Thijsse Dokter Thijsse liep met zijn gezin rond, onder andere op zoek naar zijn standbeeld ter gelegenheid van het Thijssejaar. Naast het or geltje van Jan Zwan kreeg vooral het orgel van Peter Kaan en de door dit instrument veroorzaakte verstoring van de ambtenarenrust, de aandacht. Tot nadenken stem de een voorstelling die de gang van zaken bij een herverkaveling van land op de Hogeberg aan de kaak stelde. „Texel onderweg naar morgen" spotte met de vele rapporten en onderzoeken die de gemeente heeft laten maken om beslissingen voor de toekomst te nemen. De betrokken speler hield het liever op het boerenverstand-rapport, dat helemaal niets kost. Een van de aardigste groepsuit- voeringen was de „stroom"- voorstellingen, waarbij een lied werd gezongen met een fraai na gemaakte PEN-centrale als decor. Het front van die centrale kon worden verwijderd, waarbij een ouderwets interieur tevoorschijn kwam waarin stroom helemaal geen rol speelt. Dè bank in Den Burg is niet door invaliden te betreden, hetgeen in een fraaie uitbeelding critisch werd benaderd. Een voorstelling die betrekking had op de brandweer, sprong in het oog omdat de speulers er een echte antieke brandweerauto met ladderinrichting voor naar Texel hadden gehaald. Ook een hoge onderzeeboot, als nieuwe moge lijkheid om Texel te bereiken naast gewone boot en snelboot, sprong in het oog. Bij een frontale botsing tussen een motorfiets en een auto gister avond op de kruising Pont- weg/Leemkuil zijn de berijders van de motorfiets en de automo bilist gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond vijf uur, toen een 29-jarige motorrijder uit Den Burg en zijn duopassagiere vanaf de veerhaven richting Den Burg reden. Toen zij ter hoogte van de Leemkuil aan het inhalen wa ren, reed vanaf de Hogeberg een 46-jarige automobilist uit De Cocksdorp de Pontweg op in de richting van de veerhaven. In het schemer gaf hij geen voorrang aan de motorfiets, waarbij het tot een frontale botsing kwam. De motor rijder liep knieletsel op, zijn duo passagiere brak haar dijbeen. Beiden werden naar het zieken huis overgebracht. De automobi list hield knieverwondingen aan de botsing over, maar kon na behan deling weer naar huis. Zowel de auto als de motorfiets raakte total loss. De brandweer werd te hulp geroepen om de weg op te rui men. Er waren in Den Burg veel grote wagens, maar de kwaliteit van de inrichting ervan en het spel erom heen, liepen zeer sterk uiteen. Een van de allergrootste kwam aan speulen niet toe. Het was een Hielke-voorstelling waaarin weken werk en de nodige techniek was gestoken. De jury stuurde het ge- De motorfiets raakte bij de botsing totaal vernield. Op de achtergrond reinigen brand- weerlieden de Pontweg. IFoto Gerard TimmermanI Twee bejaarde Texelaars die ver dacht worden van stroperij in pol der 't Noorden ontkennen hier ook maar iets mee te maken te hebben. Jachtopzichters troffen het tweetal, samen circa 145 jaar oud, woensdagavond aan op het land waar stropers kort daarvoor actief waren. Eén van de verdach ten is zelf jachthouder op het be treffende terrein. Jachtopzichters en politie kwa men woensdagavond in actie na een tip dat schoten werden ge hoord op een stuk land in polder Het Noorden. De stropers maak ten gebruik van de lichtbak, waar door het wild in het duister makkelijker is te schieten. Ver- speid over het land troffen de jach topzichters enkele afgeschoten hazen aan. Later werd ook een dubbelloops jachtgeweer gevon den, dat door de stropers moet zijn achtergelaten. Toen de jach topzichters hun speurtocht voor tzetten, stuitten ze in het land op de twee bejaarde Texelaars. Eén van hen, een 71-jarige Texelaar die jachthouder is van het terrein, ver klaarde door zijn 74-jarige metge zel te zijn gewaarschuwd omdat die geknal zou hebben gehoord. Uit het verhoor bleek dat de twee om die reden poolshoogte namen in het land. De politie zet vraagtekens bij hun verhaal. In het verleden stond het duo bekend als een stel notoire stropers. Volgens ingewijden heb ben ze uit nostalgie hun oude lief hebberij maar weer eens opgepakt. Voor de 71-jarige jach thouder staat er veel op spel. Ja gen na zonsondergang, tenzijdaarvoor een dringende re den is, is verboden en wordt als stroperij aangemerkt. Als hij wordt ontmaskerd als stroper, dreigt hij Onbekenden hebben gisteroch tend vernielingen aangericht in de herenafdeling van het openbaar toilet op de Vismarkt in Den Burg. De syphons van twee wasbakken werden eraf geslagen of ge schopt. De gemeente deed aangif te bij de politie. VERDER IN DIT Foto's en verslagen gemaakt door: Harry de Graal, Frans Hopman, Gerard Timmerman, Tessa de Graaft. Pip Barnard, Bert Koning en March Heijnen vaarte terug omdat het te hoog was en daardoor een bedreiging voor de juist aangebrachte feest verlichting. De betreffende spe lersgroep was woedend en zei zich te hebben gehouden aan de maximumhoogte van vier meter. Lees verder pagina 5 De politie heeft gisteren een 15-jarige jongen aangehouden, die zich twee weken eerder schul dig maakte aan bedreiging en mishandeling van twee meisjes. De aangifte was al gedaan op 27 november. De meisjes (een 18-jarige uit Den Hoorn en een 17-jarige uit Den Burg) hadden de jongen rond drie uur die nacht be trapt in de Wilsterstraat in Den Burg toen hij kennelijk bezig was het slot van een van hun fietsen te forceren. Toen ze er wat van zei den reageerde de knaap met ge weld. Hij greep een meisje naar de keel, gaf de ander een klap en ging er vandoor. Hij was echter her kend, zodat de politie hem makke lijk kon opsporen. Gisteren werd hij van school gehaald om aan de tand te worden gevoeld. (ADVERTENTIE) zijn jachtrechten kwijt te raken. De politie heeft het dubbelloopsge weer in beslag genomen en heeft de zaak in onderzoek. wij doen ook mee: PC-Tech Houthandel v/d Vis Schoenmode Hoogerheide (ADVERTENTIE) in diverse smaken literfles voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op Pagina 6 (ADVERTENTIE) Het dubbelloops jachtgeweer van de stro pers dat door de politie in beslag Is geno men. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoort? De Er Es Tee gaat ien brug te veer. Jajet, deer magge strakkies volle ges de Tesselaar allienig bodgoste Je moet gewoon bij Hielke zijn. JUIST VOOR VUURWERK MOET JE GEWOON BIJ HIELKE ZIJN. BESTEL NU EN U KRIJGT 20% KORTING KOM LANGS BRINK 6/P0STKANT00R DE KOOG TEL. 27027, FAX 17482. ASTRONAUTEN, 200 STUKS, NETTO f3,90. Zr"1 T"rii NATUURVOEDING TEXEL kerstfolder KIDDER Vfi/nynf^D EiNDEiüj? Thuis w Z/JN [jfff/ Een eerste prijs kreeg het ..tolhuis" in Den Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1