1 Oudeschild DE COCKSDORP DE KOOG DE WAAL OOSTEREND Den Hoorn TEXCHROME SAFETY FILM TEXCHROME SAFETY FILM TEXCHROME SAFETY FILM 5 WMl OUWESUNDERKLAAS OUWE SUNDERKLAAS TEXELSE^" COURANT Ploegen, Boksen, kabels en bomen Veel kwaliteit en meteorieten Van Rappard, fitness en cirkel van Sieme Lammert, da's de enige die niet bij Hielke moet zijn toncurrentie rondvaart inspireert Oudeschild Ook speulers moesten bij Hielke zijn... I 'i 8rry's Polo-test werd dunnetjes overgedaan. i i um 11 a De Waal: uit de kluiten gewassen fitness-lerares laat de poppetjes dansen. Burgemeester Van Rappard maakte een dorpentocht om een complete indruk te krijgen van het Ouwe Sunderklaasfeest. DINSDAG 13 DECEMBER 1994 Poster brengt zijn plantsoenen aan de man. tuigen deelde de jongen echte keutels uit. 's Avonds werd dit idee dunnetjes overgedaan door een groep, waarbij iemand in een vat hevig stinkende mest stond. Een ander gezelschap was intus sen bezig de Dorpsstraat hier en daar af te zetten en ging met zand, rubber hamer, een schop en krui wagen aan het werk. Pittig was de voorstelling van de nog maar 3-jarige Lucy Burgman, die als toiletjuf „beunde" om de ri olering naar het strandpaviljoen van haar ouders te kunnen beta len. „Een kwartje voor een pieppie is tekort, er moet zeker een riks op het bord" stond erbij en dat hielp. Sommige bewoners zetten hun vraagtekens bij het Tropical Sea Festival. Twee jeugdige festival- gangsters hadden Ouwe Sunder- klaas muziek gehoord met het Tropical en vroegen zich af of „we nu op het verkeerde feestje zijn". Volgens twee agenten en een dan seres (bij de volwassenen) zakt De Koog met Tropical pas écht in de stront. Eén van de hoogtepunten was de sterk geacteerde voorstel ling van een bekende Koger speu- ler, die als boomchirurg de gekapte iep bij de Hervormde kerk nog probeerde te redden. Com- Goed voor meerdere voorstellin gen waren ook de gezamenlijke maaltijden van de feestcommissie. Een groep liet tal van prominente Hoornders aan de dis verschijnen, waarbij de dorpsnieuwtjes over ta fel vlogen. De eters breiden er een eind aan door hun kleren van zich af te werpen om zich in een dave rende houseparty te storten. Van uit een jachthut werden de strubbelingen tussen de jacht clubs op de korrel genomen. De doorgewinterde speulers hadden hun pen in azijn gedoopt. Van hoog gehalte was de vertolking van dorpsfotograaf Ed Drijver, die met verscheurde kleding getuigde van een achtervolging door een Schotse Hooglander. Op zijn mon tagefoto's prominente Hoornders en andere dorpszaken. Fietsend, maar niet harder dan dertig, trapte Harry Bakker door het dorp, met op de bagagedrager de recordbiet. Aandoenlijk was de voorstelling van twee oudjes, die lekker kweb belden over vroeger. Een loods uit 1664 verbaasde zich na een sprongetje naar 1994 over veran deringen rond Den Hoorn en de bunker die op zijn Loodsmansduin was gebouwd. Eén groep had nog geen inspiratie, maar liet tijdens een openbare denksessie zich de nodige ideeën ontvallen. Ze constateerde dat er afgezien van de nodige privé-verwikkelingen er eigenlijk maar weinig was gebeurd in het dorp. „Lammert, da's de enige die nietbij Hielke moet we zen", werd ook deze suggestie naar de prullemand verwezen. Jeugd Schotse Hooglanders en draadk nippers domineerden ook bij de jeugdige speulers in Den Hoorn. Met 18 groepen was ook hier de opkomst boven verwachting. Tekstvastheid was wel eens een probleem, maar soufflerende va ders en moeders waren behulp zaam vanaf de tribune. Als dat niet lukte, bood driftig onderling over leg en een geduldige speaker Piet Schneider wel uitkomst. Het ver trek van gymjuf José gaf een groep aanleiding vier atletische Hoornders naar voren te schuiven. „Welke wordt het nou?", richtten ze zich tot de jury. De gezamenlij ke maaltijd viel niet in de smaak bij een jong tafelgezelschap. „Geef ons maar patat." Ook Ed Drijver maakte met camera zijn opwach ting. „Ik schiet er een plaatje van of ik hak ze in de pan." pleet met operatie (met spaghetti- darmen), bastmassage en mond- op-knoest beademing zag het er allemaal levensecht uit. Ook het bekijken waard was „Beautyfarm Brakestein", waar Marja en Maarten Koorn hun klan ten van echt Tesselse produkten en entertainment voorzagen. Eén van de klanten lag zelfs in een groen uitgeslagen bad, waarbij het water met een kacheltje werd ver warmd. Koorns meezinger „Texel m'n eiland" schalde overigens veelvuldig door de Dorpsstraat. Letterlijk hoogtepunt bij de enke lingen was lopende Skuumkoppe, een ruim twee meter hoge figuur die schuim proestend door de me nigte schuifelde. Mooi uitgevoerd was „kerstman" Hans Ploeger in een arreslee met rendier. Om de vergrijzing van de Koger wipper- ploeg tegen te gaan zocht een groep redders talent voor een wip- examen. Bij het bevolkingsonder zoek in de medische post waren opmerkelijke röntgenfoto's van be kende inwoners te zien; zo werd onthuld dat „de Beer" een porte monnee op de plaats van zijn lever heeft... Er was dit jaar vast niet veel bij zonders voorgevallen in Ooster end. Want, hoewel de kwaliteit van het gebodene beduidend be ter was dan andere jaren, viel het aantal voorstellingen de meeste toeschouwers tegen. Waren er veel jeugdige spelers op de been, iedereen was het er over eens dat het aantal volwassen spelers wel eens beduidend hoger is geweest. Dat het vinden van een geschikt onderwerp hoofdbrekens had ge kost, bleek ook uit het feit dat veel onderwerpen twee of meer keren werd gespeeld. Zo waren zowel bij de kinderen als bij de volwassenen diverse Her mannen Boks te zien, die moeite loos allerlei vergunningen bijeen wisten te krijgen. Of, zoals een speuler het zo treffend wist weer te geven: „Herman Boks(t) het voor elkaar". Een verwante voor stelling -die door een enkeling zelfs met de voorgaande werd gecombineerd- was de geplande woningbouw van Ploeg op het Noorderveld. Ook dit bleek een dankbaar onderwerp voor ver schillende groepen. Ook de TV-kabel die maar niet ver- In het meest noordelijke dorp van Texel wordt Ouwe Sunderklaas het langst doorgespeuld. Toch kwam nog menig speuler in tijd nood en konden niet alle huizen worden bezocht. Zowel bij de jeugd als de volwassenen vielen vele meteorieten uit de lucht. Er was veel werk gemaakt van de voorstellingen en het resultaat was ernaar. De opkomst bij de jeugd viel te gen. Zo'n dertig kinderen, verdeeld over veertien voorstellingen, pas seerden de huizen. Vier ervan gin gen in op de meteoriet in het dak van vuurtorenwachter Piet Stam. De kwaliteit verschilde nogal, van zeer creatieve ufo's met knipper lichten tot in glitterstof gehulde „meteorietjes". Ook de bejaardengym inspireerde meerdere kinderen. Heel aardig waren de twee duiven op de kerk, die zich niet lieten verjagen door schoten, maar wel door een kat. De drie zwangere vrouwen die voor de supermarkt aan de praat raakten waren een voorbeeld van een typisch „durpse" voorstelling. Boksschool Ook bij de volwassenen hadden creatieve geesten zich gestort op plaatselijke gebeurtenissen die de krant niet hebben gehaald. De op komst was goed. De vechtpartij tussen Van Rossum en De Bloois werd meerdere keren gememo reerd („we hebben tegenwoordig ook een boksschool op 't durp: van Ross'um..."). In De Cocksdorp wonen veel mannen met de voor naam Henk. Zo'n zeven ervan ver schenen ten tonele, enkele met treffende gelijkenis van hun alter ego. Origineel was de slagboom aan het begin van de Kikkertstraat, on der het motto „wat Hielke kan, kunnen wij ook". Verkeer werd zo genaamd tegengehouden en ver wezen naar een parkeerterrein voor lang parkeren. „Dan ga ik wel naar De Koog", was de treffende reactie van een „weggestuurde toerist". Sexaco Dat Gerhard Smeenk dit jaar voor het eerst sinds lange tijd niet was gevraagd om met sinterklaas de liedjes op viool te begeleiden werd door een boze goedheiligman on der de aandacht gebracht. Maar dan had hij ook niet van die boze ingezonden brieven moeten sturen... De Texacopomp van Van der Linde had een nieuwe vorm van klanten binding gevonden. Een volle stem pelkaart leverde een sexfilm of -boekje op. Vandaar dat de naam werd veranderd van Texaco Leesplezier in Sexaco Vleesplezier. René Colthof en zijn broer Marcel verschenen ten tonele met een plan voor de nieuwe strekdam. Al le ondernemers van het dorp kon den er een plekje krijgen, wat op een maquette werd aangetoond. Veel liedjes Opvallend was het aantal fraaie liederen dat door de durpers was verzonnen. Aan de woningnood kwam René Frogers' tophit „Een eigen huis" te pas. Maar uitblinker was de kattige schooljuf die, in een enorme jurk staand op een ladder, de andere gebruikers van het Eierlandse Huis zingend de les las. Eén van de fraaiste voorstellingen was een uitbeelding van Kees Zuidema, naast een houten politie agent, voorstellende Lou Nijhuis. Via tekstballonnen werd het pu bliek met rake opmerkingen aan het lachen gebracht. Een zich steeds verkledende speuler fun geerde als aangever. Zuidema zelf bevond zich onder de toeschou wers. Zijn reactie toen hij de voor stelling zag was goud waard. Helemaal toen hij ontdekte dat de dubbelganger zijn pet en jas droeg, die in de week ervoor onge merkt van de kapstok waren weg genomen. Het meest actuele onderwerp was echter door de durpers niet benut. Terwijl de speulers zich door de straten repte, zat vlakbij Theo Ei lander met zijn kotter „Nienke" nog steeds muurvast- der komt dan de Eendekooiweg bleek de Oosterenders een doorn in het oog. Door diverse speulers werden echter oplossingen aange dragen: de een deelde met gulle hand TV-schotels uit, een ander zocht tussen het publiek mede werkers om de aanleg zélf te vol tooien. Ook konden de aanwezigen op ten minste twee manieren getest wor den op besmettelijke ziektes: wie dat wilde kon worden doorgelicht in het gebouwtje van de „School met de Heibel", terwijl een ron dreizend arts met een zuidelijk ac cent (dat minstens zo zwaar was als zijn brilleglazen) de aanwezi gen groepsgewijs aan een onder zoek onderwierp. Maar natuurlijk ontbrak ook de on ontkoombare Dirk Kuiter niet op het appèl. De wedstrijd „touw trekken om een redactielid" tus sen het team van het Strender Nieuws en het team van de Harlin- ger Courant was iedere keer weer spannend, temeer daar van tevo ren niet duidelijk was wie er zou winnen. Ook het feit dat de aanplant van de windkering rond de Oosteren- der ijsbaan niet geheel vlekkeloos was verlopen, was een bron van inspiratie voor diverse (jeugdige) groepen. Naast deze algemeen be kende feiten kwamen ook de meer plaatselijke gebeurtenissen aan de orde, hoewel een enkeling toch zijn toevlucht moest nemen tot meer afgelegen nieuwsfeiten. Zo werd bijvoorbeeld ook het doork nippen van het prikkeldraad van Staatsbosbeheer gespeeld, dat met de beste wil van de wereld toch geen Oosterender onderwerp is te noemen. In het oog springend was ook een groep jongeren die weliswaar ver kleed ging, maar niet iets trachtte uit te beelden. Een enkele oudere toeschouwer merkte op dat dit deed denken aan Ouwe Sunder klaas zoals het voorheen werd ge vierd: verkleed de straat op. Wat vooral bij de volwassenen ontbrak, waren de enkelingen. Slechts een enkeling waagde het zich alleen op straat te begeven; de meeste voorstellingen werden gespeeld door ten minste twee personen, terwijl het aantal grote re groepen misschien zelfs wel groter was dan andere jaren. Het blijft jammer dat het spelen zich beperkt tot het toch niet al te ruime Kerkplein. Hoewel de dorps commissie ook elders op de route voor uitstekende verlichting had gezorgd, bleven zowel spelers als publiek samenklonteren op het vertrouwde punt. Slechts weini gen waagden het hun voorstelling ook op andere punten te laten zien. Wellicht was ook het feit dat de meeste juryleden zich voorna melijk op het Kerkplein ophielden hier debet aan. Zeker is dat het zo wel voor de spelers zelf als voor de toeschouwers aantrekkelijker zou zijn als op meer punten zou wor den gespeeld. Nu gaan te veel goede voorstellingen en leuke grappen in het gedrang verloren. a het dieptepunt van enkele jaren leden, toen slechts wat jeugd één volwassene actief was, erd in Texels kleinste dorp gister- ond naar hartelust gespeuld. eine gebeurtenissen werden eed uitgemeten. Zoals het voor dat twee mensen van gemeen- werken tijdens een reparatie op NH kerk zonder ladder kwamen zitten. Met een megafoon rie- n ze om hulp. Twee dames spra in er schande van dat de tekkel in Van Schaik door een „kalf" n buurman Van der Park te gra- n was genomen. Drie kleine ieulers vonden het jammer dat eter Jan Kooger met autocross stoppen en reden rond met een euwe wagen. cirkels in het graan op het land in Sieme Plaatsman kwamen en- Ie malen ter sprake. Eén groep irmde heel eenvoudig een kring draaide rondjes onder het mot- „Ssst, niks tegen Sieme zeg- n". Ook zagen we een imtewezen: „Ik zoek m'n schip een week of tien. Heeft u 'm >ms gezien?" tness in het dorpshuis was even- >ns een onderwerp dat op ver killende manieren werd tgebeeld. Eén speuler liet zien it Katrien (Witte) „niet alleen erg erk is, maar ook erg kinderach- 3", omdat zij de Waalder training >u dwarsbomen. Topper was de avestie-act van een bekende 'aalder als fitness-lerares die )uten poppen naar haar/zijn pij- n liet dansen. De beste speul- estatie kwam zonder twijfel op iam van een verteller die met n soort rad van avontuur allerlei lekdotes van het afgelopen jaar oornam: het niet geslaagde be ier van De Wielewaal, de verja ging van een piratenzender en de illegale schuur van Plaatsman. Schoolhoofd Jan Driehuis riep op tot „liefde en lust, want kinderen voor onze school is een must". Burgemeester Van Rappard, die in zijn woonplaats zijn ronde over het eiland begon, zag op het Hoger- eind verschillende evenbeelden passeren. Een jeugdig tweetal her innerde hem aan het bestaan van Sintemaarten. Van Rappard, in Holten blijkbaar niet met dit ge bruik bekend, stond op de 11de van de 11de met de handen in het haar toen de Waalder jeugd met lampionnen bij hem aanbelde en dat werd op de 12de van de 12de nog eens dunnetjes overgedaan... pomp" op een kar. Bij de volwas senen kreeg een duo veel bijval met een plee plus opschrift „Je snapt niet wat Hielke uit z'n kont kan karnen". Bruining, zelf in het publiek aanwezig, vond dit de mooiste parodie. Een kleurrijk stel, dat als „lopend vuurtje" door het dorp ging, liet op originele wijze onder het motto „Hew jee 't ok hoord?" allerlei (harde) roddels de revue passeren. Een dankbaar onderwerp bij jong en oud was de slechte toestand van de Dorpsstraat. Vooral de op merking dat de straat „in de stront zakt" werd gretig aangegrepen. Al bij de weinige jeugdvoorstellingen liep iemand tot z'n middel in de stront; om de omstanders te over- In Den Hoorn zag het gisteravond zwart van de draadknippers en Schotse Hooglanders. De plan nen van Staatsbosbeheer waren een onuitputtelijke bron van inspi ratie voor de Stienepikkers. Jury en toeschouwers raakte niet uit gekeken op de parodieën, die steevast bijval kregen. „Al dat prikkeldraad is niet zo gek, dat is Spekkie naar m'n bek", was de geplaagde boswachter mikpunt van spot. Of deze: „Ik ben een echte rammelaar, maar met een Schotse Hooglander kom ik niet klaar", huppelde een konijn in het rond. Eén speuler deed gouden za ken. Hij verkocht stukjes handgek- nipt draad als souvenir. Evenementenbureau Texel adver teerde met safarietochten over het eiland op de rug van een Schotse Hooglander. Twee fraai uitgedoste dieren deden begeleid door doe- delzakmuziek hun beklag over een roemloos einde in de braadpan. Oudeschild werd zo fanatiek sspeeld, dat de lantaarn boven hoofden van de jury zelfs van 3 muur barstte. De scherven laakten gelukkig geen slachtof- rs, zodat het vissersdorp de uit- jndige Ouwe Sunderklaas irgeloos bleef vieren. Meest ^speelde onderwerpen: concur- rende rondvaartboten, zwange- winkelbediendes en verkeerde ievenbussen. eel speulers dienden zich gister- zond aan in dorpshuis 't Skiltje, »t afhaalpunt van de nummers -aar Ouwe Sunderklazen hun try jt hielden. De twee juryposten onden in de Ruyterstraat. De ote belangstelling was tegen de jrwachting in Skil, waar men et op zóveel kottervissers had irekend. Dat het aantal bui- nstaanders minimaal was, erd slechts als positief voor de estelijke traditie beschouwd, oog scoorde de persiflage op de inhoudende zwangerschaps- irloven die middenstander Erik alverboer van de Attent super- arkt aan zijn vrouwelijke be endes moet verlenen. De idernemers was andermaal ikpunt van spot over zijn gere ilde nieuwsuitwisselingen met illega Harry Blauw. De concur- ntieslag tussen rondvaartsche- in TX 27 en de TX 10 was iren op de molen van Skil. Het ivecht om de klanten uitte zich verschillende voorstellingen, sede de Vries kreeg er van langs in een parodie op de Radio Texel- rubriek Lopend vuurtje", waarin Roelie Bakker hem over dorpse zaken interviewt. De razende re porter werd jagend op nieuws uit gebeeld met walkie talkie. Van serieuzer aard was de aanklacht over de granaat in de meierblis. Gré Zegers zal zich voortaan wel twee keer bedenken voor ze nog eens een spiraal in het dorpsblad te koop aanbied. Speulers gaven aan ,,het spiraaltje van Gré" een prikkelende invulling. Blote billen- humor ook bij het kraantje van opa Bakker." De voorstelling sloeg op de hijskraan die de aan staande grootvader voor zijn kleinzoon in elkaar timmerde. Pas na een reeks van kleindochters, kon hij het speelgoed tevoor schijn halen. Uit het kruis van opa verscheen zo een stromende wa terkraan. Speulers dreven verder de spot met dorpsgenoot Theo Ei lander, diemaandagmorgen vroeg met zijn kotter vastliep. Ook Ben- no's Beautyfarm ontbrak niet on der de voorstellingen van totaal 88 speulers. Jeugd Bij de jeugd was vooral het water ballet bij de Bruinvisschool een geliefd onderwerp. Naar verluid is inmiddels begonnen met de aan leg van drainage. Ook de opening van de Bruinvis en de merkwaar dige brievenbus in het dorp inspi reerde de jeugd, evenals de aanvaring van de TX 19. Ook werden concurrerende rondvaart- schippers gesignaleerd. .Moe ders kunnen tevreden zijn", prees een jurylid de 78 speulertjes, veel meer dan vorig jaar. Zoals te verwachten viel inspireer de ondernemer Hielke Bruining zijn dorpsgenoten tot vele voorstellin gen. Vooral bij de jeugd was hij po pulair: we zagen diverse kleine Hielkes nepgeld uitdelend over straat gaan. Hoogtepunt was een tweetal met Hielke „onder de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5