Familie Stiekema gaat Lindeboom exploiteren NlOZ-top van drie naar één directeur Cjrocn Twartrjexelsin het Eerst horeca-deel, daarna schouwburgzaal Verplaatsing disco [nog een vraagteken (luseumbestemming voor „Flora" -J]orszel Klaar Met de schrik vrij Na onderzoek functioneren directie Architect Visser: band met Lindeboom Jongen (17) loopt hersenschudding op bij vechtpartij VERDER \T indit Muller *4 Redelijke opkomst verkiezing waterschap 2 Vr Voortbestaan Calluna hangt af van bedrijfsplan 5 Harry voor de rechter 7 S4 Kritische kijk op vergaderstijl raad 9 Meestertitel in karate 9 Klimstangen kerken heet hangijzer Onder de Pomp TEXELSE^COURANT viscentrum JUBERT BlOMyj )e Texelse ondernemer Eddy Stiekema heeft met het Frie- ie bedrijf Sanster BV, de nieuwe eigenaar van De Linde oom, een pachtovereenkomst gesloten. Zodra de enodigde vergunningen rond zijn, zal worden begonnen net een interne verbouwing van het voorste gedeelte en nkele uitbreidingen. Bedoeling is dat hotel, restaurant en afé per 1 april 1995 worden heropend. De exploitatie ;omt in handen van Stiekema's dochter Cintha en haar riend André Eelman. ils alles volgens plan verloopt, omt na de zomer de isolatie en erinrichting van de schouwburg- aal aan de beurt. Over dit onder- eel onderhandelen de initiatief- emers nog met de gemeente, die elk geval bereid is om tweeder- e van de kosten (met een maxi mum van ^500.000,-) voor het eluiddicht maken te betalen. On- uidelijk is nog of de eventuele rplaatsing van Stiekema's dis- itheek Question erbij wordt be- okken. Wethouder Poster liet nsdagavond in de raadsverga- iring doorschemeren dat de par- n er financieel nog lang niet uit n. Stiekema: „Alles is mogelijk, de schouwburgzaal maar geen iden last wordt yoor het horeca- deelte. Ik heb geen zin om me- ilf de nek om te draaien." urgemeester en wethouders zijn ireid om het thans agrarische idrijf „Flora" van Jan Uitgeest, >ntweg 143 een museum- ïstemming te geven. Dat opent mogelijkheid om bij dit bedrijf jn tweede (jutters)museum te sginnen. et college reageert dus positief een desbetreffend verzoek van Stichting Juttersmuseum, niet verwarren met het Maritiem en ittersmuseum in Oudeschild dat ssorteert onder de Stichting ixels Museum. De argumentatie dat aan een boedelscheiding issen het Maritiem/Juttersmu- ium en de Stichting Juttersmu- ium op den duur toch niet is te itkomen. Deze opstelling kan el gevolgen hebben voor het ge- leentelijke beleid ten aanzien van bestaande musea op Texel. Vat valt er na deze Ouwe Sun- lerklaas nog te stekenNiks, 'lemaal niks! Alles is meer lan twie kéér seit of gespeuld het leek wel of er op Texel '.en venijnige zwerm Horszeis vas neergestreken. Dan blijkt neteen dat die wekelijkse ste en slechts onschuldige spel- ieprikjes zijn vergeleken met messcherpe uithalen van ve- spijkerharde speulers. Zo'n intastisch uitgevoerde voor telling als „Slappe Lui" zag je wintig jaar geleden beslist liet, laat staan dat iemand... )at deze rubriek gelezen maar liet door iedereen wordt ge waardeerd, kwam verdomd iard aan! Snik, snik. Er liep no- abene een figuur rond die landtekeningen verzamelde im Horszei uit het Sufferdje te hoppen. Bij deze dan. Voor leuze keer is het klaar... Horszei „De schouwburgzaal is de mo lensteen, dat hebben de afgelopen jaren wel uitgewezen. Diezelfde fout moet niet weer worden ge maakt. Daarom wil ik er alleen in stappen als er voor de exploitatie van de grote zaal een goede oplos sing komt", aldus Eddy Stiekema (49). Zijn plannen richten zich daarom voorlopig alleen op het horeca-deel. Over de schouw burgzaal is alleen een principe afspraak gemaakt; begin '95 zul len de mogelijkheden en ideeën op een rijtje worden gezet. Stiekema: „Deze winter hebben de verenigin gen toch niets meer aan de zaal. In september of oktober moet de zaal, nadat is gekeken of een ren dabele exploitatie mogelijk is, in elk geval geïsoleerd zijn." Grand café De verbouwing van het horeca- deel valt uiteen in twee onderde len: een inpandige herinrichting en enkele aanpassingen die ook van buitenaf te zien zijn. Voor die laat ste uitbreidingen (een serre en een nieuwe hotelreceptie) is een arti kel 19-procedure nodig, omdat de huidige bebouwingsgrenzen wor den overschreden. De interne ver bouwing kan al eerder van start gaan (meteen nadat de bouwver gunning is afgegeven). Nieuw is het „grand café", dat komt op de plaats van de entree hal en de voorzaal aan de Groene- Een 36-jarige Haagse auto mobiliste die gistermiddag op de Postweg de macht over het stuur kwijtraakte, beland de met de auto in de sloot. Ze reed richting De Cocksdorp, toen ze ter hoogte van boer derij Hunsingo met haar wiel de rechterberm raakte. Daar op sloeg de auto over de kop en landde ondersteboven in de sloot. Zowel de bestuurder, als een 19-jarige plaatsgenoot naast haar, konden vrijwel on gedeerd de auto verlaten. In afwachting van hulpverle ners werd het totaal oversture tweetal in boerderij Hunsingo opgevangen. De totaal ver nielde auto werd met een ta kelwagen afgevoerd. IFoto Gorard Timmerman plaats. De ingang hiervan wordt verplaatst naar de Vismarkt. In het café komt een verhoging (1.20 m) vanwaar de klanten over de bar heen uitzicht hebben op de Groe- neplaats. De verhoging loopt door tot in de naastgelegen vergader zaal; daar is het een podium voor sprekers. Biljarters kunnen eronder terecht in de „biljartkelder". De bestaande toiletgroepen maken plaats voor nieuwe, die elders wor den gesitueerd. Bij de verbouwing verdwijnt de schuine muur aan de Vismarkt. Aparte zalen De toegangsdeur van de witte zaal aan de Kantoorstraat, waar het restaurant komt, wordt in ere her steld. De schoutenzaal (met het gerestaureerde historisch paneel) zal dienst doen als „buffer" bij grote drukte in het restaurant en als ontbijtzaal van het hotel. Van uit een centrale keuken kunnen al le ruimtes worden bediend. Uitgangspunt bij deze nieuwe in deling is dat alle zalen afzonderlijk kunnen worden gebruikt, zonder dat de aanwezigen anderen in het gebouw storen. Wel staan de za len onderling met elkaar in ver binding. De veertien hotelkamers op de bo venverdieping krijgen een opknap beurt. Eén vertrek maakt plaats omdat de trap wordt verplaatst, maar er worden twee extra badka mers gemaakt. Het hotel krijgt een geheel nieuwe toegang op het ter ras aan de zijkant van De Linde boom. In een nieuwe aanbouw Eddy en Aadje Stiekema bij De Lindeboom, ik heb vertrouwen in de plannen die nu op komt entreehal met receptie, waartoe een bordes voor de in gang van de Kelderbar (die intact blijft) wordt aangelegd. De trap naar de Kelderbar bevindt zich straks dus niet meer buiten, maar in de entreehal. Serre Vermoedelijk het meest gevoelige onderdeel van de verbouwing is de serre, waarvoor -net als voor de hotelreceptie- een artikel 19-procedure nodig is. De laatste bouwtekening gaat uit van situe ring op het terras naast het ge bouw, met een paar uitstulpingen richting Groeneplaats. Het zicht op de karakteristieke voorgevel blijft hierdoor onbelemmerd. Over de vorm wordt nog door architect ..Ik realiseer me hoeveel voorgangers hier al tafel liggen." Jan Visser en de opdrachtgevers „gestoeid". In de exploitatie is de serre in elk geval een belangrijk punt; bij minder goed weer fun geert dat als royaal overdekt terras. Jonge manager Cintha Stiekema, die met haar vriend André Eelman het gehele horeca-deel zal runnen, studeerde vorig jaar af aan de Hogere Hotel school in Leeuwarden. Vader Eddy verwacht dat die gerichte managers-opleiding zijn 22-jarige dochter goed van pas zal komen. Het laatste jaar heeft Cintha prak tijkervaring opgedaan in sportho tel Nieuw Breda van Arie Langeveld. Ook toen Eddy Stieke- Lees verder pagina 5 op de foto zijn gegaan", zegt Eddy. ..Maar IFoio Frans HopmanI De driehoofdige directie van het NIOZ wordt waarschijnlijk terug gebracht naar één directeur, prof dr. W. G. Mook. Dat gebeurt na een onderzoek door een extern organisatie- en adviesbureau met als doel de organisatie beter te la ten functioneren. Ook het aantal wetenschappenlijke afdelingen wordt teruggebracht. Het NIOZ gaat ervan uit dat de operatie niet ten koste gaat van arbeids plaatsen. De directie van het NIOZ bestaat momenteel uit drs. M. Rietveld (planning en beleid), ing. E. van Abs (technisch en financieel be heer) en prof. dr. W.G. Mook (hoofddirectie en tevens weten schappelijk directeur). „De laatste jaren is de druk op de NIOZ- organisatie toegenomen. Deels is dit te wijten aan interne zaken: de belangstelling van NIOZ- medewerkers voor het doen van klimaat- en milieu-onderzoek is enorm toegenomen." De toegeno men wens van ministeries voor het doen van Noordzee-onderzoek en de (recentelijke) afname van de bekostiging daarvan door het rijk, noemt Mook als tweede reden voor de grotere druk op de weten schappelijke top. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe lijk Onderzoek (NWO), waaronder het NIOZ sinds 1990 ressorteert is de afgelopen jaren kritischer gaan kijken naar de bedrijfvoering. Afdelingen De interne organisatie waren voor de stichting NIOZ aanleiding op dracht te geven tot een extern on derzoek naar de structuur van de top van het NIOZ, inclusief direc tie, afdelings-, diensthoofden en de indeling in wetenschappenlijke afdelingen. Organisatie- en ad- De opel raakte langs de postweg ondersteboven In de sloot. IFoto Gorard Timmermonl viesbureau Andersson-Elffers- Felix (AE&F) startte in juli het on derzoek. Het bureau onderhield nauw contact met een werkgroep je van vijf jonge medewerkers die tot taak hadden de onderzoeksge bieden opnieuw te bezien. Doelstelling was een herindeling van de afdelingen die aan de huidi ge wetenschappenlijke stand van zaken is aangepast. Hoewel het NIOZ formeel nog geen besluit heeft genomen over de directie, is het voornemen om conform het advies terug te gaan naar één directeur. Rietveld en Van Abs zullen in de NlOZ-organisatie „een passende functie" krijgen aangeboden. Géén ontslagen De acht afdelingen worden met twee of drie tot vijf of zes terugge bracht. De afdelingshoofden krij gen meer verantwoordelijkheid voor het vakgebied van hun afde ling. Het wetenschappelijk beleid, dat tot dusver door dedirectie werd uitgestippeld, wordt straks gemaakt door de hoofden van de afdelingen en de directeur. Mook is uiteindelijk verantwoordelijk. Het NlOZ-personeel is onlangs in gelicht over de wijzigingen. Daar bij zou zijn toegezegd dat de operatie niet ten koste van ar beidsplaatsen gaat. Mook: „Uit gangspunt is inderdaad dat er geen ontslagen vallen en in princi pe geen vermindering van ar beidsplaatsen." Momenteel werken in vast en los dienstver band zo'n 250 mensen bij het NI OZ. Volgens Mook kan door de reorganisatie een beter functione rende en dus productievere organi satie ontstaan. Kortingen Mook ontkent niet dat NIOZ om allerlei redenen de komende jaren moeite zal hebben een sluitende begroting op te stellen. „Het NWO heeft het NIOZ voor 1995 enkele relatief kleine, maar toch lastige kortingen opgelegd. Dit betekent dat naar iedere vrijkomende ar beidsplaats (vacature) kritisch zal worden gekeken voordat wordt besloten of deze wordt opgevuld." Volgens Mook heeft dit absoluut niets met de reorganisatie te ma ken. „Het leuke is dat er eigenlijk drie opdrachtgevers zijn. Sanster, de eigenaar, die een goed gebouw wil dat ook goed verpachtbaar is. Stiekema, de pachter met zijn spe cifieke wensen. En de vox populi (stem des volks), mijn eigen ver antwoordelijkheid." Architect Jan Visser hééft wat met De Linde boom. In 1981 leverde hij de teke ningen voor de ingrijpende verbouwing en renovatie van het monumentale pand. Visser heeft ook wat met de Groe neplaats. Vanuit de gedachte dat het hotel en omgeving met elkaar verbonden zijn doet hij in zijn nieu we ontwerp voor De Lindeboom een voorzichtige poging om alvast iets te verbeteren. De entree voor het nieuwe grand café is bewust verplaatst naar de zijde van de Vismarkt. „Voorbijgangers kijken nu tegen een kale muur aan als zij vanaf de Binnenburg de hoek om komen. Straks krijgt die gevel een heel andere uitstraling." Wat betreft de serre, die op het terras tegen het gebouw aan komt, zegt Visser dat hij er nog niet uit is. „De ene optie is het ge bouw heilig verklaren en de serre helemaal aan de zijkant situeren Het andere uiterste is de serre ge heel vóór het pand neerzetten, waar de mensen het mooiste uit zicht op het plein hebben. De laat ste situatieschets is een compromis tussen die twee. Over de vorm zijn we nog volop in dis cussie." Over de kritiek uit de raad dat men zich op „fluttekeningen" (citaat Terpstra) moest baseren, haalt Visser de schouders op. „Dat was mijn bedoeling, want het ging hoofdzakelijk om het plangebied. Qua uitvoering komt het plan later aan de orde in de welstandscom missie." Van het overleg met de opdrachtgevers, het voltallige col lege en ambtenaren, afgelopen dinsdag in het gemeentehuis, heeft de architect in elk geval een goed gevoel over gehouden. „Het was een helder gesprek." Een 17-jarige Texelaar werd op Ouwe Sunderklaasavond bij een vechtpartijtje zodanig geslagen dat hij een hersenschudding opliep. De jongen werd omstreeks twaalf uur in de Zwaanstraat in Den Burg door een groepje eilandgenoten aangevallen. Meerdere daders zijn herkend. De politie is bezig uit te zoeken hoe de toedracht precies is geweest om te bepalen tegen wie proces verbaal zal worden opge maakt. Het vechtpartijtje was overigens de enige dissonant tijdens Ouwe Sunderklaas 1994. Voor zover be kend heeft zich verder geen enkele ander handgemeen of ongeluk van betekenis voorgedaan. Wethouder Poster (financiën), voor de oppositie vaak mikpunt van kritiek, kreeg dinsdagavond voor de verandering steun uit die hoek. Aanleiding waren de klimij- zers die hij wil laten aanbrengen op de torens van de Hervormde kerken. Ditmaal was het partijge noot Gerard Weijers (Texels Be lang). die hem het vuur na aan de schenen legde. Weijers en Erna Eelman (VVD) wil den het besluit hier ƒ60.000,- voor uit te trekken liever nog even uit stellen. Ze verwezen naar de nieu we hoogwerker van Meijert Boon, waarmee volgens Weijer de onder houdswerkzaamheden tegen lage re kosten zijn uit te voeren. Volgens CDA'er Jan Koolhof kan deze kraan echter niet bij alle kerk torens komen. Poster wees er op dat de stichting Monumentenzorg de klimijzers verplicht stelt en her innerde aan een positief raadsad- vies in de commissie financiën. Pieter de Groot (D66) ergerde zich aan de aandringende Weijers: „Je kan op je manchet berekenen dat klimijzers goedkoper zijn." (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoord? Twie manne, same 144 jaer, kenne et nag nie late. Jajet, dat benne Tinus en Jan, Hielke mocht vroeger de hazen voor ze drage. Ja moat gewoon bij Hlaika zijn JUIST VOOR VUURWERK MOET JE GEWOON BIJ HIELKE ZIJN. BESTEL NU EN U KRIJGT 20% KORTING. KOM LANGS BRINK 6/P0STKANT00R DE KOOG TEL. 27027, FAX 17482. ASTRONAUTEN, 200 STUKS, NETTO 73,90. (ADVERTENTIE) ifntÊ ^»wt y!i(i' aialwu. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: MARTIN TPOWP J.A-TWBJEP OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10943 VRIJDAG 16 DECEMBER 1994 Jitgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. jdvertenties/abonnementen telefoon (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. Redaktie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, - telefoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. Redactie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, telefoon (02220) - 17266 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1