moet Calluna de ondergang Bedrijfsplan redden van ss»9 J\ J - -<£ Raad gunt zwemparadijs jaartje lucht (ORT Texels Ontheffing bodemonderzoek landbouwschuren verruimd TEXELSE COURANT rustin KJ r pHEteÜ wu\ ijfcLW Lindeboom Raad wil optimale inspraak bij plan voor De Lindeboom Buurt steekt stokje voor kap op bungalow Bedrijfsvoorlichting Poster krijgt raad niet achter plan Subsidiebedrag voor Kogers onduidelijk Piet Zoon weer tiende op lijst IMaklazen in de raad VRIJDAG 16 DECEMBER 1994 Ttlj-jrjfJ JO. rtfliurtnl IJS. ironc •\MSiHfJfW ff -fflVlMHfVl? I hjlEXHUicl !kÜU(\ RÖfMWM JlÏ< .T ofMiiuti I I r mnclMi\M 1 rttf «»e\ a« V ?RESpGCfl roCH 1 Wangen 'vii H'jHf&yi komf De Lindeboom er waarschijnlijk uit te zien. Alleen over de plaats en vorm van de serre wordt nog volop nagedacht. Nieuw o.a. het grand café, de vergaderzaal en biljartkelder, die bereikbaar zijn via een nieuwe entree aan de Vismarkt. (Schets Architektenburo Visser VERVOLG VAN PAGINA 1 roeneplaats; 2 Vismarkt; 3.terras buiten; 4 serre; 5-overkapping (receptie hotel), 6.grand café, 7.nieuwe entree; 8.biljartkelder; Brgaderzaal; 10.keuken; 11.restaurant (witte zaal); 12.restaurant/ontbijtzaal (schoutenzaal), 13.schouwburgzaal; 14.toiletten. ma zich een jaar geleden als kandidaat-koper van De Linde boom aanmeldde, maar het toen moest afleggen tegen Klaas Fris, was het al de bedoeling dat zijn ondernemende dochter in Texels meest besproken horecabedrijf de scepter zou zwaaien. André Eel- man is momenteel werkzaam als timmerman bij Duin. Question De schouwburgzaal blijft voorals nog buiten beschouwing. Bij de aanstaande verbouwing zullen de zaal en het horeca-deel met een muur van elkaar worden geschei den. Alleen personeel kan via een dienstingang heen en weer pende len, het publiek niet. Over het toe komstige gebruik van de zaal wordt nog nagedacht. Uitgangs punt voor Stiekema is een renda bele exploitatie. Een combinatie van cultureel ge bruik en discotheek sluit Stiekema niet uit, al voegt hij er onmiddellijk aan toe dat de eventuele verplaat sing van zijn dancing Question tot heden slechts als mogelijkheid is genoemd. „Er is nog niet aan ge werkt, want we richten ons eerst op de aanpak van het horeca-deel. Maar de disco zal allicht ter sprake komen." Parkeerterrein De politiek zal zich daar over moe ten uitspreken. In 1991, naar aan leiding van de leefbaarheids discussie, besloot de gemeente raad dat discotheek Question en nachtbar Casino niet in een woon wijk thuishoren. Tot verplaatsing kwam het gezien de hoogte van de kosten echter niet. Komend sei zoen zullen Question en Casino gewoon in bedrijf zijn. Los van deze kwestie had Stieke ma een optie op het braakliggende terrein tussen De Lindeboom en De Zwaan. De discotheek zou daarheen kunnen worden ver plaatst, maar ook was er een plan voor een restaurant en winkeltjes, met een doorbraak van Groene- plaats naar Gravenstraat. Waar schijnlijk zal het stuk grond, dat inmiddels ook tot het plangebied Even zag het er dinsdagavond naar uit dat de Lindeboom plannen vertraging zouden oplo pen. Pas na een uitvoerige discus sie ging de gemeenteraad akkoord met het voorbereidings- besluit dat nodig is voor het voe ren van een artikel 19-procedure. De raadsleden Terpstra (PvdA) en Drijver (Texels Belang) vonden de geboden informatie en situatie schetsen onvoldoende om een besluit op te baseren. van De Lindeboom wordt gere kend, voorlopig worden ingericht als parkeerterrein voor gasten. In de toekomst kan eventuele uitbrei ding van het bedrijf mogelijk daar plaatsvinden. Kooprecht Stiekema heeft bij Sanster het recht tot koop voor het hele pand (inclusief schouwburg) verkregen. „Er is een principe-afspraak ge maakt. Als ik het bedrijf over een aantal jaren wil kopen, zal dat te gen een nu al bepaalde waarde ge beuren. Dat geeft mij het vertrouwen om zelf te investeren. Het belang van Sanster is dat de waarde van het pand stijgt als het bedrijf goed draait; zij nemen ge noegen met een bepaalde winst op hun investering." Een termijn is volgens Stiekema, die erg tevre den is over de contacten met de Friezen, niet afgesproken. Daags na de bekendmaking in de raadsvergadering werden de Stie- kema's op straat door menig voor bijganger gefeliciteerd. Blijkbaar zijn de mensen blij dat een Texelse ondernemer weer iets moois van De Lindeboom wil maken. „Maar ik vind het doodeng", aldus echt genote Aadje Stiekema, Daags na de bekendmaking in de raadsvergadering werden de Stie- kema's op straat door menig voor bijganger gefeliciteerd Blijkbaar zijn de mensen blij dat een Texelse ondernemer weer iets moois van De Lindeboom wil maken. „Maar ik vind het doodeng", aldus echt genote Aadje Stiekema. vaó het kostbare bodemonder zoek: „Grond op industrieterreinen is meestal eigendom van de ge meente. Die verkoopt niets zonder een schone grondverklaring. Ver der is het onverantwoord om te bouwen op grond in bestaand in dustriegebied, bijvoorbeeld sloop- terrein, zonder schone grondverklaring." Eelman kreeg geen enkele steun uit de raad. Het ziet er niet naar uit dat P. Ru- ardy uit Den Burg ooit een kap op zijn bungalow aan de Bernhard- laan mag bouwen. Buurtbewo ners gingen met succes tegen de bouwvergunning in beroep bij de Raad van State. De gemeente raad vernietigde dinsdagavond alsnog de bouwvergunning die vier jaar geleden is verleend. Omwonenden tekenden in 1990 al met succes bezwaar aan tegen de bouwvergunning van Ruardy met als argument dat de kap de wer king van rook- en andere afvoerka nalen belemmerde. Het college besloot toen aanvullende voor waarden in de vergunning op te nemen. De schoorstenen en af voerkanalen bij de buren moesten worden verlengd. Ruardy ging te gen deze voorwaarden in beroep bij de gemeenteraad, die dit be roep in 1991 ongegrond verklaar de. De RvS vernietigde dit besluit van de gemeenteraad. De Kroon constateert dat als bij de buren noodzakelijke voorzieningen niet worden getroffen, het bouwplan strijdig is met de bouwverorde ning. Dat is het geval nu vaststaat dat de buren geen toestemming geven om de voorzieningen te tref fen. Volgens het college is met te ont komen aan vernietiging van de bouwvergunning. „We kunnen weinig anders", constateerde wet houder Schilling (ruimtelijke orde ning) dinsdagavond. Hoewel ze betreurden dat Ruardy zijn bouw plannen niet kan uitvoeren, legde de raad zich neer bij het besluit. Annet van Beem, bedrijfsdeskun- dige bij het akkerbouwteam Dron- ten, spreekt maandagavond in Bosch en Zee over actuelezaken in de gewasbescherming. Naast nieuw toegelaten middelen komen zaken als luisbestrijding in granen, aardappelen en suikerbieten ter sprake. Ook is er aandacht voor aardappelmoeheid en bestrijding tegen afrijpingsziekten in granen. De onkruidbestrijding en de ont wikkeling van bladbemesters in akkerbouwgewassen worden besproken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Spuitcursus. Donderdag begint de cursus spuiten in de landbouw. Deelnemers worden opgeleid voor een spuitlicentie in de landbouw. Naast theorielessen in d'Ouwe Ulo, zijn er praktijklessen bij Frans Stolk Mechanisatie. Voor meer in formatie Dirk de Lugt, hoeve Pa- dang in Eierland. Ganzenexcursie. De vogelwerk groep houdt zaterdag een ganzen- en zwanenexcursie. Deelnemers wordt verteld hoe men de vogels kan herkennen. Het verzamelpunt is om 9.30 uur bij Cavo Latuco in Den Burg. Verrekijker meenemen. Voor meer informatie 13128. Voor de bouw van landbouw schuren met een omvang van 350 vierkante meter is voortaan geen schone grondverklaring meer nodig. Tot dusver volstond een historische verklaring voor schuren tot 250 vierkante meter. Een voorstel van de VVD om dit voor élle bedrijfsgebouwen te la ten gelden, kreeg dinsdagavond geen steun van de raad. De gemeente gaat ervan uit de grond in het buitengebied relatief schoon is. In tegenstelling tot an dere bedrijfsgebouwen, waarvoor vanaf een omvang van 50 vierkan te meter een schone grondverkla ring nodig is, zijn landbouwschuren tot 250 vier kante meter hiervan vrijgesteld. Uit een historische verklaring moet blijken of er inderdaad geen sprake is van bodemvervuiling. Het collegevoorstel om de vrijstel ling te verruimen met 100 vierkan te meter leidde tot kritiek van PvdA'er Dirk Terpstra: „Het gaat over een jaar, als het bedrijfsplan klaar is, over 1996 te beslissen, werd door de raad na bijna twee uur vergaderen overgenomen. niet over de oppervlakte, het gaat over de vraag of er risico bestaat van bodemverontreiniging. Een historische verklaring is gewoon natte vingerwerk." Terpstra achtte de kans aanwezig dat op landerij en rond de boerderij vervuiling in de grond kan zitten. Hij kreeg steun van Pieter de Groot (D66) „Denk maar aan de ontsmetting met kwik in de aardappel- en bol lenteelt. Er wordt op de boerderij en heus wel eens wat gemorst. We moeten met de illusie hebben dat het buitengebied helemaal brandschoon is." De kritiek uit de oppositie was voor een raadsmeerderheid geen aanleiding tegen het college voorstel te stemmen. Sympathie Erna Eelman (VVD) pleitte ervoor om de vrijstelling ook voor andere bedrijfsgebouwen te laten gelden. „Gelijke monniken, gelijke kappen. Bedrijfsterreinen liggen doorgaans in het buitengebied en dat is ver gelijkbaar met agrarische grond." Wethouder Schilling (milieu) had wel sympathie voor haar sug gestie, maar zag toch geen reden ook industriële bouw vrij te stellen Us uit een bedrijfsplan en marktonderzoek blijkt dat zwem- iaradijs Calluna niet levensvatbaar is, draait de gemeente Ie kraan na een jaar onherroepelijk dicht en valt het doek ioor het zwemparadijs. De gemeenteraad toonde zich gis- eravond na een langdurig debat slechts bereid om RMT én jaar financiëel de hand boven het hoofd te houden. Als :r wel licht aan de horizon gloort, kan Calluna wèl op finan- iiële steun rekenen. De toeristenbelasting gaat er voorlo- lig niet voor omhoog. Wethouder Poster (financiën) reeg de gemeenteraad woens- agavond niet achter zijn voorstel m het noodlijdende Calluna vier lar uitstel van aflossing MOO.OOO,- per jaar) en kwijt- chelding van rente (jaarlijks 52.000,-) te geven. Dat was te erwachten, want de raadscom- lissie financiën adviseerde on- e gemeenteraad heeft dinsdag en half miljoen beschikbaar esteld voor de realisatie van orpshuis en gymzaal in De Koog. ver de hoogte van de jaarlijkse ploitatiesubsidie nam de raad een besluit. Het tekort wordt )or de gymzaal en dorpshuis be- oot op f22.600,-, terwijl voor de hoolgymnastiek een hogere ver- Deding van M.500,- nodig is. oor de subsidie wordt dorpshuis Skiltje in Oudeschild als voor- eld genomen; uitgegaan wordt in een maximum van ƒ30.000,- r jaar. erard Weijers (Texels Belang) en ïes Hin (CDA) konden zich daar- niet vinden. Weijers wilde niet eer dan maximaal ƒ25.000,- ge in en zei dat de Kogers er zelf el tijd en energie in moeten ste- n om de bouwkosten te druk- n. Dat leidde tot een reactie van na Eelman (VVD). „Waarom? ïlijke monniken, gelijke kappen, et nu bij de één afromen, omdat ƒ5.000,- wilt overhouden voor dere leuke dingen." Wethouder ;l Eelman toonde zich blij dat de ad groen licht heeft gegeven or de bouw. Zij wees erop dat Ifwerkzaamheid door de Koger rpscommissie is toegezegd. langs al hooguit één tot twee jaar uitstel van betaling te verlenen aan RMT (Recreatie Maatschappij Texel). In ruil voor financiële steun krijgt de gemeente meer zeggen schap in Calluna. De wethouder bestookte de raad woensdag met argumenten om Calluna toch voor een langere pe riode te steunen. „Het zwempara dijs is een middel om het recreatieve niveau op peil te hou den. Verder hebben de Texelaars 2,5 miljoen in het bad geïn vesteerd, circa f200,- per hoofd van de bevolking. We mogen deze investeerders niet in de kou laten staan." Volgens Poster komen de financiële rechten van de gemeente, die ruim vier miljoen gulden in het zwemparadijs heeft zitten, niet in gevaar. „De vorde ring blijft van kracht." Behoud van werkgelegenheid, promotie voor Texel en toenemend gebruik door De woensdag 45 jaar geworden gemeentesecretaris Piet Zoon staat als nummer tien op de WD- lijst voor de Provinciale Statenver kiezingen van 8 maart volgend jaar. Aldus is beslist conform het voor stel van de provinciecentrale. Ook bij de vorige statenverkiezingen stond Zoon op de tiende plaats. Gezien het feit dat de VVD thans 17 zetels heeft in de Staten, is het vrijwel zeker dat hij wordt herko zen. Zoon houdt zich thans in het provinciebestuur in het bijzonder bezig met milieuzaken, financiën, personeel en organisatie. Hij maakt deel uit van de rekeningen commissie en is voorzitter van de hoor- en adviescommissie. Texelaars waren voor Poster ande re drijfveren zich* op te werpen voor Calluna. Geen steun De wethouder kreeg zelfs geen steun van zijn eigen Texels Belang, dat verdeeld over de kwestie dacht. Gerard Weijers, die namens een meerderheid sprak, had moei te met de materie. „Er zitten veel haken en ogen aan. We kunnen met goed beoordelen of Calluna zelf wel voldoende heeft gedaan." Net als de andere fracties pleitte hij voor een goed bedrijfsplan, dat binnen een jaar moet zijn gereali seerd. Weijers voorstel om aan de hand van een beoordeling van de exploi tatie over twee jaar te kijken of Calluna verdere steun verdient, ging PvdA'er Hans Roeper al te ver. Het argument dat de gemeen te destijds geen aandelen kocht- waardoor rentelasten zwaarder op de omzet drukten, vond hij met steekhoudend. „Er spelen andere zaken. Het bezoekers-aantal is te ruggelopen." Van verantwoording aan de aan deelhouders is volgens Roeper geen sprake. „De waarde van dat aandeel hebben ze allemaal al op- gezwommen." Behoud van werk gelegenheid (er werken tien vaste en 15 losse medewerkers) als nieuw argument vond hij te ver gaan. „Al is werk natuurlijk wel belangrijk." Voor de PvdA was één jaar uitstel van rente en aflossing voorlopig het maximum. Van kwijtschelding van rente wilde Dirk Terpstra niets weten. De over name door de gemeente van een ABN AMRO-lening van ruim 2,7 miljoen had het bad vorig jaar al voldoende voordeel opgeleverd. „Toen het vorige college daarover besliste, is nooit over een be drijfsplan gepraat", verbaasde Poster zich over de drukte rond zijn huidige reddingsplan. Marktanalyse De PvdA bleef toch nadrukkelijk pleiten voor een bedrijfsplan en marktanalyse om de levensvat baarheid te bepalen. Het CDA, dat wèl met het voorstel van de wet houder meeging, trok de staat van onderhoud in twijfel. „Want daar over doen nogal wat verhalen de ronde", aldus een kritische Jan Koolhof. Kees Hin pleitte voor een technisch onderhoudsplan en uit breiding van het RMT-bestuur tot zeven personen. Posters antwoord hiervoor al iemand uit de recrea tiessector te hebben gepolst, was Pieter de Groot (D66) veel te voor barig. „Zorg eerst maar dat er een bedrijfsplan is voordat je iemand benoemt." De Groot was zeer kritisch over de steun aan Calluna. Hij had ge hoord dat overdekte zwembaden in kustgemeenten altijd verliesge vend zijn. „Als het mooi weer is liggen de mensen op het strand, en als het regent komen ze niet naar het eiland", citeerde hij Peter Bakker. Over theaters en zwempa radijzen zijn volgens De Groot el ders in het land al héél wat colleges gevallen. Poster: „Wij pro beren beiden in stand te houden." Rijdende trein Erna Eelman (VVD) ging mee met Posters plan, maar verweet het college tot nieuwbouw van Mo lenkoog te hebben besloten, ter wijl al bekend was dat Calluna in de problemen zat. Poster: „Molen koog was als een rijdende trein, niet meer te stoppen. Van Calluna wisten we niet dat de situatie zó erg was." De wethouder had wel oren naar Eelmans suggestie om beide zwembaden op manage- mentsniveau te laten samen werken. Peter Bakker (Groen Links) be treurde het dat de recreatiesector nog niet is betrokken bij de Calluna-kwestie. „Voor we er geld insteken moeten we eerst kijken of er wel voldoende draagvlak voor het bad op Texel is. Misschien is er bij anderen wel bereidheid om er in te investeren." Hij vroeg zich af of er nog wel be hoefte is aan een overdekt zwem bad op het eiland, waar er volgens schattingen al zo'n twintig dertig moeten zijn. Hij verweet het colle ge mee te werken aan de bouw hiervan invakantieparken. „Zo gaan we de concurrentie met ons zelf aan." Bakker wilde vooruitlo pend op een bedrijfsplan hooguit twee jaar steun aan Calluna verle nen. Schorsing De verdeeldheid binnen oe politiek was voor het college reden de ver gadering te schorsen en met een nieuw voorstel aan de raad te ko men: twee jaar uitstel van aflos sing en kwijtschelding van rente. Een bedrijf- en onderhoudsplan binnen een half jaar en over twee jaar beslissen of Calluna meer steun krijgt, al dan niet door ver hoging van de toeristenbelasting. Maar ook dit ging de raad nog te ver. Peter Bakker: „Het heeft toch geen zin om als je na een half jaar weet dat Calluna niet levensvat baar is, er evengoed geld in te blij ven pompen." Zijn compromis om Gezien de „gevoelige plek" -het beeldbepalende hotel in het cen trum van Den Burg- wilden beide raadsleden aanvankelijk méér tijd hebben. Erna Eelman (VVD) twij felde: ook zij vond de informatie summier, maar anderzijds wilde ze de voortgang van het project niet blokkeren. Vlaming (Groen Links) vond dat de tekeningen in elk ge val een globale indruk geven van de toekomstige situatie en meen de dat de architect er wel iets moois van zou maken. Koolhof (CDA) en De Groot (D66) hadden geen twijfels: zij spraken hun ver trouwen uit in de welstandscom missie en de toetsing door het rijk (omdat de schoutenpoort van De Lindeboom een rijksmonument is). Wethouder Schilling probeerde de nog weifelende raadsleden gerust te stellen met zijn bekendmaking dat zich in de persoon van Eddy Stiekema een Texelse exploitant had aangemeld. „Dat klonk het college als muziek in de oren." Schilling vertelde de raad dat b en w eerst dezelfde twijfels hadden, maar dat die na een gesprek dins dagmiddag met architect Visser en de initiatiefnemers waren weg genomen. „We zijn er goed over te spreken." Terpstra wilde echter een slag om de arm houden: „Op zich ben ik het daar mee eens, maar de ande re kant van het verhaal is dat wij raadsleden door de Texelse bevol king op het resultaat van de ver bouwing zullen worden aangesproken. Het is niet zo mak kelijk om dan te verwijzen naar de welstandscommissie. Ik snap trouwens niet waarom we nu een paar fluttekeningen voorgescho teld krijgen; dit is voor de architect toch ook belangrijk?" Burgemeester Van Rappard vond het toen tijd om in te grijpen. Hij wees de raad erop dat het voorbe- reidingsbesluit slechts betrekking heeft op het plangebied, niet op de uitvoering. In een later stadium van de artikel 19-procedure heeft de raad de gelegenheid op het ont werp reageren. Ook de omwonen den, die er volgens raadslid Weijers (Texels Belang) spoedig bij moeten worden betrokken, krijgen dan de mogelijkheid tot inspraak. Na deze uitleg ging de raad una niem akkoord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5