ZEGEL grandioze KERST AKTIE KADO ABONNEMENT Ell KERSTDINER mi MODES „De Banaan" J. van der Vis GEMEENTE TEXEL 4JIEMSTM Tel. 02518-56647 TEXELSE ^COURANT Leuk idee als kerstkado! NAUTA CD heeft het helemaal... WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD IN DE PARKSTRAAT BOULEVARD Bij elke bestede 10 gulden een GRATIS SCHEURLOT van f 10,00, f 5,00 en f 2,50 direct kontant Weer héél véél kansen dus. WiP PARKSTRAAT-BOULEVARD KERST KORTING EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF Grand Café Restaurant „De Kelder" (voorheeft „de Raadstftelder") /ri yy V U kunLnaarjstgêfl smaalO^y kerstmenu samenxfé{l«faan hanivaAonze speciale kërs&aaft-die bestaat uit vijf voordrechten, vijf soepei. vijf ttt)ofdgerechten T^besluitjecvêfgh^vij ej^n gra^tkdesert -jeeiriOTTfTOTTOete verrassingenj. Granc-ufé Kestauf® Vrijdag, zaterdag en maandag Samen ƒ6,95 GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL TEXELSE g coURANT Je bent een RUND als je met VUURWERK stunt!! een rek vol Japonnen en Pakjes 25% KORTING een indrukwekkende keus cd's in alle genres een mooie sortering klassiek de complete CD Top 100 de complete Single Top 40 de complete Verzamel Top 25 Maar ook meer dan 2200 video huurfilms honderden prachtige koopvideo's CD-i huur en koop, Minidisc. SEGA video games te huur Pop-kalenders, -Posters, -Shirts Nationale er. Nauta kadobonnen vlug sparen voor GRATIS CD's TT/\ de snelste bestelservice persoonlijke aandacht en advies Sjli) computer informatie over ruim 450.000 cd's En ook nog echt Texels, wat wit je nog meer Maar liefst ca. 500 prijzen Aktie van zaterdag 17 december t/m 24 december en in de kersttijd bij alle Parkstraat speciaalzaken (behalve bij Blokker) ©Y-OV SM ivb de complete straat waar u niet omheen kunt 1« r< in VRIJDAG 16 DECEMBER 1994 Op verzoek sturen wij u graaf een menukaart- Tel. 12235, b.gg. 19310. 1 Bloemkool 1 Kilo Witlof 1 Kilo Spruiten 1 Krop Sla 1 Komkommer 20 Mandarijnen f3,95 KAAS: 100 gram Brie 1,79 Belegen per kilo f 11,95 REKLAME NOTEN: Noten en Zuidvruchten zie folder Weverstraat 74, Den Burg. Inspraakronde concept-bestemmingsplan „Oudeschild Haven, eerste herziening" Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn het geldende bestem mingsplan „Oudeschild Haven" te herzien. Het betreft voornamelijk een aanpassing van het bestemmingsplan aan het huidige dokbedrijf in de haven van Oudeschild. Tevens wordt het bestemmingsplan geactualiseerd conform de Al gemene Wet Bestuursrecht. Ook vindt een aan passing plaats aan het Kroonbesluit in 1986 op het bestemmingsplan „Oudeschild Haven". Het concept-bestemmingsplan ligt vanaf 19 de cember 1994 gedurende veertien dagen voor eenieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Or dening en Volkshuisvesting (kamer 0.15) van de gemeentesecretarie. Gedurende deze termijn kunt u reacties over het concept-bestemmings plan indienen bij burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een invalideparkeerplaats op kenteken aan de Haffelderweg op de buitenste van de acht aanwezige parkeerplaatsen. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij burgemeester en wethou ders een bezwaarschrift indienen binnen zes we ken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagte kening; een omschrijving van het besluit waarte gen bezwaar wordt gemaakt; de gronden van het bezwaar; zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Openbaar groen in 't Horntje Op woensdag 21 december 1994 vindt er een in formele bijeenkomst plaats omdat een aantal in woners uit 't Horntje de wens te kennen hebben gegeven een gedeelte van het openbare groen te willen kopen of huren. Het betreft openbaar groen gelegen tussen De Dageraad en Noorderhaaks en achter De Da geraad. De informele bijeenkomst zal plaatsvinden in het gemeentehuis en wordt voorgezeten door wet houder Poster. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. De direct betrokkenen (aangrenzende bewoners) zijn uitgenodigd. Mocht u geen uitnodiging heb ben ontvangen en u wilt toch deze bijeenkomst bijwonen dan kunt u dit bericht als uitnodiging beschouwen. Inlichtingen: afdeling Grondzaken, tel, 62121, toestel 276 (de heer Gerhard Benjamins). Openbaar groen aan de Vloedlijn Op woensdag 21 december 1994 vindt er een in formele bijeenkomst plaats omdat een aantal in woners, wonende aan de Vloedlijn 40, 41, 43 en 44 te Den Burg, de wens te kennen hebben gege ven een gedeelte van het openbare groen te wil len kopen. Het betreft openbaar groen gelegen achter de woningen Vloedlijn 40 t/m 44. De informele bijeenkomst zal plaatsvinden in het gemeentehuis en wordt voorgezeten door wet houder Poster. De bijeenkomst begint om 20.30 uur. De direct betrokkenen (aangrenzende bewoners) zijn uitgenodigd. Mocht u geen uitnodiging heb ben ontvangen en u wilt toch deze bijeenkomst bijwonen, dan dient u dit bericht als uitnodiging te beschouwen. Inlichtingen: afdeling Grondzaken, 62121 toestel 276 (de heer Gerhard Benjamins). Op vrijdag 23 december aanstaande is het ge meentehuis en de buitendienst gemeentewerken om 16.00 uur gesloten. Burgemeester en wethouders zijn van plan voor uit te lopen op de vaststelling van een uitwer kingsplan door toepassing te geven aan artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan „Buitengebied Texel". Deze bepaling wordt toe gepast op het bouwplan van: - de heer KI. Hupperth voor het vergroten van een zomerhuis aan de Slufterweg 62 te De Cocksdorp. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 19 de cember 1994 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Orde ning en Volkshuisvesting (kamer 0.12) van de ge meentesecretarie. Eventuele bezwaren tegen bovenbedoeld bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk aan bur gemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester maakt ingevolge artikel 22 van de W.R.O. bekend dat de raad van gemeente Texel bij besluit de dato 13 november 1994 wijzigingen van bestemmingsplannen in voorbereiding heeft verklaard voor de op de bij deze besluiten beho rende kaarten aangegeven gebieden betreffende: - Groeneplaats 14 te Den Burg; - Badweg 33 te De Koog. De besluiten liggen met bijbehorende kaarten vanaf 19 november 1994 voor eenieder ter inza ge op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting (kamer 0.12) van de gemeente secretarie. Afgegeven bouwvergunningen J.K. Kikkert voor het bouwen v.e. jongveestal a/d Hemmer- weg 12 te Den Hoorn; C.J. Hin voor het bouwen v.e. woon huis met garage a/d Nieuwlanderweg 99 te De Waal; Woningstichting Texel voor het gedeeltelijk veranderen v.e. woonhuis en het plaatsen v.e. berging a/d Haffelderweg/Em- malaan te Den Burg; Familie D.C. Kooiman voor het bouwen v.e hotel met dienstwoning a/d Dorpsstraat 185 te De Koog; Duin Bouwbedrijf B.V. voor het bouwen van vier woonhuizen a/d Gasthuisstraat 15 t/m 21 te Den Burg; J.C.P. Swarthof voor het vergroten v.e woonhuis a/d Noordwester 84 te Den Burg. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij bur gemeester en wethouders indienen. Het be zwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagteke ning, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aan vraag om bouwvergunning is ingediend door: Vereniging Gemeenschap Eierland voor het uit breiden v.e. openbare basisschool a/d Klimpstraat 33a te De Cocksdorp (ontvangen 8-12-'94l; A. Ott voor het veranderen v.e. woonhuis a/d War moesstraat 15 te Den Burg (ontvangen 9-12-'94). Tevens is een melding bouwvoornemen ontvan gen van: J.J. Verlinden voor het plaatsen v.e. garage a/d Schoudieck 19 te Den Burg (ontvangen 9-12-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. VUREN GRENEN RED CEDAR TUINHUISJES, GARAGES, SCHUREN, PAARDEBOXEN, PRIEÈLEN enz. SCHUTTINGEN OP MAAT GEMAAKT. Verkrijgbaar als BOUWPAKKET in COMPLETE ELEMENTEN of door ons GEPLAATST. Bij aankoop van een bouwpakket de standaard fundering door ons geplaatst OUDE HAARLEMMERWEG 77A 1901 ND CASTRICUM BEL VOOR INLICHTINGEN EN DOCUMENTATIE: O P D E green CfuvrL.rJKxt'Is inhei hurL VOOR: I0< it-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8