Cjrocn 'Zwarts-Jexels in het harL, 'estiging nieuw museum krijgt steun college :N> „Doorsteken als 't niet bevalt" Wetenschapper waarschuwt voor effecten stenen dam 9 vutters beginnen voor zichzelf op „Flora" ummer Vernielingen V-5rÈ\ Muur voor terugkeer oeverzwaluw in dijk VERDER IN DIT TVO contra gemeente over inzameling afval 2 w Leerlingen Bruinvis op de wip 2 w Verrassende winnares Kerstbokaal wedstrijd 5 w Texelse turntitel voor Sanne Brüggemann 5 w Pen sluit donderdag: een historisch overzicht 7 Bedreiging Gestolen nachtkijker bij Texelse heler Onder de Pomp TEXELSEÜCOURANT texelseHcourant Gezamenlijke krant 29 december a.s. Danerolles' croissants PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10944 tgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 91 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 vertenties/abonnementen efoon (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. dactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, efoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. dactie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Den Burg, telefoon (02220) - 15639 DINSDAG 20 DECEMBER 1991 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. jlirecteur Jan Kuiper van de Stichting Texels Museum heeft uiteindelijk de provincie nodig, f geen goed woord voor over, maar de Texelse jutters zijn met a"e ,nsPraak" en beroepsmo- Lstbesloten: .igen museum op h„ m r.™cïï, pn hoeve Flora aan de Pont weg. Veel van wat daar straks seumbestemming komt, kunnen zien zal zijn, staat nu nog in het Maritiem en Juttersmu- de jutters waarschijnlijk hun gang turn van de Stichting Texels Museum in Oudeschild. Het persoonlijk eigendom van de jutters en ze halen het over 5 jaar weg, want dan loopt de overeenkomst af die hen «rplicht de spullen daar te exposeren. t voor enkele dagen leek een ireede juttersmusem op Texel n nogal onwaarschijnlijke zaak. aar nu b en w hebben toege- gd te zullen meewerken aan de innen, ligt het anders. Unaniem (bben de collegeleden uit- g sproken dat „Flora" met bijbe- rend terrein wat hen betreft jSj n agrarische bestemming zal rliezen en een museumbestem- $9ng zal krijgen. Argument is dat n een „boedelscheiding" tus- |n de Stichting Texels Museum de jutters op den duur toch Bit valt te ontkomen, zodat het en zin heeft hun vertrek tegen werken. it college besliste daarmee in- ïmmend op een verzoek dat de ters in oktober hadden inge- ind. De jutters willen niet langer ^it de Stichting Texels Museum *^nenwerken omdat ze de finan- le ondersteuning van de STM ^voldoende vinden. Ook klagen over gebrek aan ruimte in en bij museum in Oudeschild zodat daar geen grote objecten meer kunnen. Een andere grief is dat STM zich bij het verzamelen en •oseren met dezelfde thema's ig houdt als de jutters, namelijk erij, loods- en reddingswezen. is totaal geen begrip van tuur en directie van de Stich- |g Texels Museum voor de in- ng van de jutters in het iritiem en Juttersmuseum". Oud probleem i problemen spelen al jaren. De ters zagen op grond van hun be kkenheid bij de oprichting en i latere inbreng, het Oudeschil- museum als „hun" museum ar ze wat te zeggen wilden ben. Ze verwijten Jan Kuiper hij daar geen enkel begrip voor ft en het liefst helemaal van de ters af wil. Na langdurig gekra- I hierover werd met inschake- van burgemeester Van opard als bemiddelaar een half r geleden een wijziging aange- cht in de samenwerkingsover eenkomst die de jutters hadden met de STM en zag het er even naar uit dat de strijdbijl was begra ven. Nu zeggen de jutters dat de overeenkomst hen door de strot is geduwd en dat ze er nooit echt achter hebben gestaan. Voorzitter en secretaris Jan Uitgeest van de Stichting Juttersmuseum: „De toen gemaakte afspraken leven we natuurlijk na. Dat betekent dat we over 2,5 jaar onze spullen weg halen. Dat gebeurt in elk geval, ook als het plan om Flora een mu seumbestemming te geven niet zou doorgaan. We willen gewoon niets meer met de Stichting Texels Museum te maken hebben". Niet zeker De museumbestemming voor Flo ra staat nog niet vast. B en W heb ben alleen maar uitgesproken dat zij voorstander zijn van een mu seumbestemming voor het thans agrarische bedrijf. Voor het daad werkelijk toekennen van de nieu we bestemming (ongeacht of dat met artikel 19 of door een gewone planwijziging gebeurt) is de mede werking van de gemeenteraad en gaan. Het exposeren van allerlei bezienswaardigheden op nautisch gebied is dan misschien strijdig met de agrarische bestemming, maar weinigen geloven dat er dan ook werkelijk zal worden ingegre pen. Temeer daar meerdere ge bouwen van Flora nu al vol staan met boeien, boten, lampen en an dere spullen die daar door de Uit geesten en hun relaties sedert de vroege jaren zestig zijn samenge bracht bij wijze van hobby. Op het Flora-terrein staat ook de voorma lige auto van de whipperpoeg van De Koog en een amfibische tractor waarmee de strandreddingboot te water werd gebracht. Concurrent Als het tweede juttersmuseum er komt, zal dat ongetwijfeld veel be langstelling trekken. De afgelopen jaren is gebleken dat het toeristi sche publiek geïnteresseerd is in de juttersromantiek en in de ver halen die verbonden zijn aan de voorwerpen uit zee. De bezoeke raantallen in Oudeschild en de uit slag van een daar gehouden enquete spreken in deze voor zich. Als vestigingsplek ligt Flora ideaal: aan de grote weg dicht bij toeristi sche concentraties. Het bezwaar dat een museum op deze plek ver keersproblemen zou oproepen is door de jutters zelf ondervangen Het opstandige bestuur van de stichting Juttersmuseum Texel in een van de schuren van Flora waarin zich al sedert begin zestiger jaren een collectie aangespoelde en opgeviste voorwerpen bevindt. Van Tinks naar rechts voorzitter-secretaris Jan Uitgeest Hans Bremer, penningmeester Klaas Uitgeest, Cor Ellen en Sil Boon. door de entree te plannen aan de Californiëweg, 160 meter van de Pontweg. Het 3,5 bunder grote „Flora" biedt voldoende ruimte voor parkeren en naast de be staande gebouwen waarin al di rect een groot deel van de collectie kan worden geshowd is er meer dan voldoende ruimte voor uitbreidingen. Flora is eigendom van Jan Uit geest, die bereid is de voor de ex positie benodigde gebouwen en terreinen te verhuren aan de Stich ting Juttersmuseum. Het ziet er naar uit dat ook de Oude Trekker en Motorenvereniging hier het een en ander kan laten zien op het ge bied van stationaire motoren. Wat het bestuur betreft kan de mobiel gemaakte motor van het voormali ge gemaal Waalenburg hier staan en ook de tentoonstelling over de Russenoorlog waarvoor in het mu seum in Oudeschild geen plaats meer is, is hier welkom. Onaanvaardbaar Directeur Jan Kuiper van de Stich ting Texels Museum vindt het te gek voor woorden dat het ge meentebestuur aan de plannen van de jutters meewerkt. „Ik vraag me af welk maatschappelijk be lang hiermee is gediend. Het in stand houden van de huidige mu sea op Texel is al moeilijk genoeg. Niet voor niets hebben we het scheepvaartmuseum in Den Hoorn gevoegd bij het Maritiem en centrale deurvergrendeling van rt wagen in de Zwaanstraat is in nacht van zaterdag op zondag rnield. Tevens is de auto ver- latst. De schade bedraagt zo'n 300,-. keet van de Wielervereniging eft in de nacht van zondag op randag twee flinke deuken op lopen. Hoe die erin zijn geko- rn is niet bekend. Maak die dam bij Eierland van zand. Dat is de uitdagende stelling van prof. Marcel Stive van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek. Hij joeg daarmee tijdens een sympo sium in Noordwijk half directie Noordholland van Rijkswa terstaat op de kast, maar dat was niet zijn bedoeling. „Zij doen hun best met de middelen die ze hebben. Het is meer een aanklacht tegen de overheid." De lange dam die bij Eierland komt is eigenlijk al in kannen en kruiken. Vrijdag is de aanbesteding. Het lijkt daarom vreemd dat nu nog een deskundige opstaat die zegt dat het plan niet deugt. Marcel Stive reageert voorzicfitig, want hij heeft RWS al genoeg laten schrikken. „In de nota kustverde diging van enige jaren geleden staat de voorkeur voor zachte ver dedigingswerken. De strategie was om met zandsuppleties de Nederlandse kustlijn te bewaren. Dit plan staat daar dus haaks op." Stive erkent dat er maatregelen nodig zijn bij Eierland en dat een andere oplossing dan de kostbare suppleties te overwegen valt. „Maar niemand weet wat de ge volgen van zo'n harde dam op de lange duur zijn. Wat gaat die constructie precies veroorzaken? Onderzoekingen hebben uitgewe zen dat het negatieve gevolgen zal hebben voor de Vliehors, maar over de orde van grootte' bestaan geen duidelijke cijfers." Doorsteken Als er al een andere oplossing dan suppletie moet komen, stelt Stive een dam van zand voor. „Die kan worden doorgestoken als de ef fecten niet bevallen." Dat zou wel een duur gaatje worden, want met de aanleg van zo'n zanddam is gauw zo'n dertig miljoen gemoeid. Stive erkent dat een stenen dam ook kan worden verwijderd. „Maar dat zou een unieke gebeurtenis zijn' Zoiets is nog nooit gebeurd. In de praktijk worden eerder „oplossingen" aangedragen voor andere plekken die dan in de knel zijn gekomen. Straks zijn de pro blemen van Texel voorbij en begin nen ze bij Vlieland opnieuw." De wetenschapper heeft zijn stel- Stive noemt het onduidelijk wat "n9 n'et bedoeld als steek onder de gevolgen zullen zijn van de op ->■■ gevulde driehoek, die door het plan ontstaat. „Die driehoek is niet nodig voor bescherming van de kop van Texel. Er wordt alleen maar zand door onthouden aan de Eierlandse delta en dat gaat ten koste van de rest van het natuurlij ke systeem." water voor RWS. „Zij doen echt hun best. We zijn broeders in de strijd, dan moet je elkaar geen vlie gen afvangen. De overheid wil ik aanspreken. Ze roepen toch zo hard dat Nederland voorop loopt op het gebied van duurzame ont wikkelingen? Nou, dan moetje dat ook op dit gebied waarmaken. Het draait allemaal om geld. Als je de discussie ingaat met vijftien mil joen op zak kom je uit op een har de dam. Als je praat over wat de beste oplossing is, wordt het ver haal heel anders. Maar dan praat je over het dubbele bedrag." Waarschuwing Stive beseft dat zijn stelling te laat komt om nog iets aan de plannen voor de dam van Eierland te veran deren. „Jammer. Ik ben er een half jaar geleden al over begonnen, maar het gaat gewoon om geld. Er zijn binnen RWS genoeg mensen die er net zo over denken als ik. Ach, de overheid is gewaar schuwd. Laat ze na die Texelse dam goed nagaan wat er gebeurt, wat erdoor wordt bereikt." Een ander aspect dat hem tegen staat is het esthetische. „Het is misschien een beetje overdreven, maar straks is heel Texel een basti on van stenen dammen. Dan kun nen we net zo goed de hele Nederlandse kust gelijk asfalte ren!" Testobject Een woordvoerder van RWS direc tie Noordholland verklaart dat de Eierlandse dam inderdaad een soort testobject wordt. „Alle on derzoeken hebben aangegeven dat in het Eierlandse gat weinig veranderingen zullen optreden. De Vliehors zal iets kleiner worden, vrijwilligers slepen betonblokken een in de prut van Nieuweschild. IFoto Frans Hopman) Vrijwilligers van de Vogelwerk groep Texel zijn gisteren begonnen met de bouw van een muur tegen de binnendijk bij Nieuweschild. Doel is een steil talud te creëren, waar oeverzwaluwen hun nesten kunnen maken. Vroeger kwamen deze vogels vrij algemeen voor op Texel, waar ze een plekje zochten in tuinwallen en steile slootkanten. Na de aanleg van de Deltadijk bleef bij Nieuweschild een stukje oude zeedijk intact en ontstond een natuurgebiedje. Een klein stuk van de dijk werd afgegraven voor de oeverzwaluw, inmiddels veel minder talrijk. Aanvankelijk slaag de de opzet, want al in het eerste jaar groeven vijf a tien paartjes een holletje om te broeden. Later werden dat er een stuk of vijftien, maar daarna verdwenen de soort naar elders omdat de dijk steeds afbrokkelde. Op Texel werd de oe verzwaluw nog slechts gesigna leerd bij De Schans en in kleine zanddepots. Om te voorkomen dat de oever- zwaluw helemaal niet meer naar het eiland komt, is de vogelwerk groep in actie gekomen. De voge laars krijgen medewerkin&gyap waterschap Hollands Kroon, de eigenaar van de dijk, en Natuur monumenten, die een budget van f4.000,- beschikbaar heeft gesteld. In Nederland zijn al goede ervaringen opgedaan met dergelij ke kunstmatige steile wanden. De muur, die zestien meter lang en drie meter hoog wordt, is het voor ste deel van de totale constructie. Verder komt er o.a. een houten gording en een zandlaag, waarin plaats is voor honderd nesten. De vrijwilligers zorgen ervoor dat het talud weer wordt aangepast aan de omgeving, zodat de dijk een na tuurlijke aanblik houdt. Als ko mend voorjaar op Texel de meierblissen branden, zal bekend zijn of alle inspanningen succesvol zijn geweest, want dan keren de zwaluwen weer in ons land terug. Misschien duurt het langer, maar ook dan hoeft de vogelwerkgroep niet te wanhopen. Dat blijkt ten minste uit de resultaten van een poging om de huiszwaluw weer in de Texelse dorpen te laten broe den. Enkele jaren geleden kon uit de jaarlijkse klusjesactie van de Lubertischool een aantal kunst nesten in De Koog, Den Burg, Den Hoorn en Oosterend worden op gehangen. De eerste twee jaar bleven de kastjes leeg, maar dit jaar was sprake van minstens drie broedgevallen (in de Kogerstraat). Een echtpaar uit Amstelveen is zondag in een sauna in De Koog met een mes bedreigd door een 56-jarige Duitser. De aanleiding was niet duidelijk. De man maakte een verwarde indruk en is door de politie afgevoerd. (ADVERTENTIE) IFoto Harry de Graaf) Juttersmuseum in Oudeschild. Als dat tweede juttersmuseum toch doorgaat zal het Maritiem en Jut tersmuseum in Oudeschild 15.000 tot 20.000 bezoekers per jaar min der krijgen, schat ik. En dat terwijl we bezig zijn om juist de toeloop naar dit museum te vergroten om minder afhankelijk van subsidie geld te worden. Van de f325.000,- subsidie die de stichting Texels Museum jaarlijks krijgt, gaat twee Lees verder pagina 2 Een 47-jarige Texelaar heeft zich volgens de politie schuldig ge maakt aan heling. De man bood onlangs een nachtkijker te koop aan. Uit naspeuringen bleek dat die gestolen was bij de land macht. Hij verklaarde dat de kijker behoorde tot een partij die hij van een Ier had gekocht. De zaak kwam aan het licht toen een 39-jarige Texelaar aangifte deed bij de politie. Via een 44-jarige Texelaar kreeg hij de le gergroene nachtkijker te koop aan geboden voor een prijs die ver beneden de werkelijke waarde ligt if17.000,- tot f 20.000,-1. De poli tie beoordeelde een dergelijke kij ker in particuliere handen als verdacht,omdat deze apparatuur alleen rechtstreeks aan Defensie wordt verkocht. Het spoor leidde naar de 47-jarige man, die ver klaarde anderhalf jaar geleden in bezit van de kijker te zijn geko men. Tegenover de politie bekende hij de prijs daarvoor wel aan de la ge kant te vinden. Het serienum mer wees uit dat de kijker gestolen was bij de landmacht. Van een aantal andere instrumen ten is de herkomst nog niet vast gesteld. Tegen de heler is proces verbaal opgemaakt. maar hoeveel er verdwijnt is niet duidelijk. Maar mocht het allemaal tegenvallen, dan kan die stenen dam ook weg hoor. Een zand- constructie is gewoon veel duur der. We moeten het doen met vijftien miljoen." Hew jee 't ok hoord? Tien voor Tessel is boos op de gemeente. Jajet, nou en!!! J« moet gewoon bij HieOte np> JUIST VOOR VUURWERK MOET JE GEWOON BIJ HIELKE ZIJN. BESTEL NU EN U KRIJGT 20% KORTING. KOM LANGS BRINK 6/P0STKANT00R DE KOOG TEL. 27027, FAX 17482, ASTRONAUTEN, 200 STUKS, NETTO f3,90. (ADVERTENTIE) (jng 'mrrtrjiirh a bé kart. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: (ADVERTENTIE) Cjntt ^airu jirrh ii bd krrt. Advertenties voor de krant ran 29 december a.s. kunnen mgeleverd worden t/m dinsdag 27 december a.s. (ADVERTENTIE) blikje 240 gram van 339 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1