mm Bedrijven: goedkopere inzameling van afval Wethouders: de raad moet het maar zeggen KORT Texels S Agenda .TEXELSE COURANT Kerstwild voor bejaarden Dagdienst huisartsen eindigt uur eerder Kerstviering in Den Hoorn Cursus T'ai-chi-chuan Wijzigingen TexelToerist Bruinvis blij met wip op schoolplein Jutters Nipte nederlaag voor dammers Matinees in De Kampanje Kerkmeubelen snel verkocht Playbackshow Met menvereniging naar beurs Paard '94 Verwijdering TVO en gemeente Cursussen muziek Cabaret Mijne Heren in Klif 12 Fiets weg Even een pak SNERT halen DINSDAG 20 DECEMBER 1991 De bewoners van Samen één/Gol- lards kunnen met de kerst genie ten van een stukje wildbraad. Texelse jagers hebben voor de zestiende keer een deel van hun buit afgestaan. Het betrof voorna melijk hazen, eenden en fazanten. De duinkonijnen zijn door de myxomatose dun gezaaid. Met enig ceremonieel werd het wild zaterdag /Joodgeblazen" door het Texelse jachthoornkorps, onder leiding van J. Feikema. De avond- en nachtdiensten van de Texelse huisartsen gaan vanaf 1 januari een uur eerder in. De dagdiensten duurden tot dusver van 8.00 tot 18.00 uur. Dit wordt uit praktische overwegingen van 8.00 tot 17.00 uur. De aanpassing houdt deels ver band met de verhoogde werkdruk in de vijf praktijken op het eiland. In de loop der jaren zijn die inmid dels allemaal dubbel bemand. Huisarts Van der Bent wijt de gro tere toeloop niet alleen aan de ver grijzing. „Door verschillende oorzaken is de drempel om bij de dokter binnen te stappen een stuk lager. Ook jongeren komen vaker naar het spreekuur om toch maar zeker te weten wat er aan scheelt." Door de dagdienst met een uur in te korten verwacht hij dat zijn praktijk wat wordt verlicht. Zijn te lefonisch spreekuur verschuift daardoor naar 14.45 tot 15.15 uur. Patiënten die na vijf uur hun huis arts bellen, moeten erop rekenen dat ze worden doorverwezen naar de arts die avond- en nachtdienst heeft. Vrijdagavond vanaf 17.00 tot 8.00 uur zaterdagochtend is dat ook het geval. Zaterdagmor gen om 8.00 uur gaat de wee kenddienst in. Die duurt tot maandagmorgen 8.00 uur. Evenals vorig jaar wordt er in Den Hoorn weer een gezamen lijke kerstviering voor alle ge zindten gehouden. Deze sfeervolle kerstmiddag vindt plaats in dorpshuis De Wald hoorn, op 21 december a.s., aanvang 15.45 uur. De bewo ners van Den Hoorn en wijk H, van 55 jaar en ouder, worden uitgenodigd door de Soos, Zusterkringen en de ANBO. Naast een broodmaaltijd spelen de kinderen van de Zondags school een kerstspel. Muziek groep „Muzio" zal ook een optreden verzorgen. De bijdra ge voor de onkosten bedraagt f5,-. T'ai-chi-chuan is een Chinese be wegingskunst waarbij de bewe gingen langzaam en vloeiend in uiterste concentratie worden uit gevoerd. De bewegingen hebben tot doel de eigen energie te har moniseren en nerveuze spannin gen (stress) af te voeren. Vrijdagavond 23 december van 20.15 -22.00 uur en zaterdagoch tend 24 december van 9.15-23.00 uur vindt de cursus plaats in „Cen trum de Aleph" in de Weverstraat 54. Het thema van dit cursus weekend is onder andere T'ai-chi- chuan toepassen in het dagelijkse leven en ook Kerstmis, het licht feest, zal centraal staan. Voor meer inlichtingen: Frans Kas, 020-6167663 of Paul van Mierlo, 02220-19706. Het mag dan nog wel even duren voor het toeristensei zoen volgend jaar losbarst, onze voorbereidingen voor de nieuwe TexelToerist (1995/ 96I zijn alweer in volle gang. Uiteraard streven wij ernaar in dit nummer, dat vlak voor de Paasvakantie zal verschij nen, de gasten van Texel zo compleet mogelijke informa tie te verschaffen. Wij verzoeken daarom bedrij ven en instanties die in de „Tips" worden genoemd, de ze kritisch door te lezen op de correctheid van de gegevens. Eventuele veranderingen kunt u op verschillende manieren aan ons doen toekomen: als tekstje bij de balie van Lange- veld en de Rooy of per fax (14111), of telefonisch bij de redactie (tel. 62620) of Joop Rommets (privé: 19547). «Sis&Z* De kinderen van de Bruinvisschool staan tijdens het speelkwartier in de rij voor de nieuwste aanwinst op het schoolplein, een wip. Het houten speeltoestel is een ge schenk van de bedrijven die heb ben gewerkt aan de nieuwbouw van de school. Vrijdagochtend vond de onthulling plaats door de leerlingen Nathalie Rab en Harry van der Star (allebei 7 jaar). De wip werd geschonken door Drijver Bouw, Verenigde Schilders, Willem Duvekot, Piet Kooger, Schoo CV, De Vries van der Wiel en Westerlaken. Hun namen staan op een plaquette die op de wip is be vestigd. Ondernemer Adne Mant je deed een kunstgras-mat cadeau die onder de wip is gelegd, zodat de kindervoetjes geen modderspo- ren in de school achterlaten. VERVOLG VAN PAGINA 1 ton, dus 2/3 naar het Maritiem en juttersmuseum. Het beleidsplan voor het Maritiem Museum is dan ook gericht op uitbouw en daar door vergroten van het aantal be zoekers. Ik zal me dan ook tot het uiterste verzetten tegen de plan nen van de jutters en met mensen uit de gemeenteraad gaan praten". Ontmanteling? In ell geval, zo zeggen zij zelf, zul len de jutters over 2,5 jaar hun spullen weghalen uit Oudeschild. Blijft er dan van dat museum nog wat over? Daarover verschillen de partijen van mening. Volgens de jutters is „95%" van de artikelen in het juttersgedeelte in Oude schild hun eigendom en ongeveer de helft van wat op het omringen de terrein is uitgestald, waaronder de sloepen van de Compass, het Licht van Troost en de bekende strandreddingboot Joan Hodshon. Volgens Kuiper echter zal het pu bliek er nauwelijks wat van mer ken als de jutters hun voornemen uitvoeren. In elk geval blijft de col lectie voldoende omvangrijk en in teressant en er is dan ook geen sprake van dat juttersgedeelte uit Oudeschild verdwijnt. De jutters zien dat anders: „Het museum uit Oudeschild wordt gewoon ver plaatst en krijgt een status die te vergelijken is met die van het Agrarisch en Wagenmuseum in De Waal, dus los van de Stichting Texels Museum". Beide partijen beroepen zich wat hun eigendomsrecht betreft op de inventarisatie van de collectie, waarmee men al enige tijd en met vrucht doende is. Alle artikelen worden beschreven met vermel ding van de eigenaar. Volgens Kui per is er niet alleen sprake van eigendommen van jutters en van Stichting Texels Museum, maar ook van „gedeeld eigendom", waarover bij eventuele boedel scheiding nader moet worden beslist. Tot die inventarisatie is een half jaar geleden in het kader van de zelfde eerder genoemde overeen komst besloten, juist met het oog op eventuele ruzie in de toekomst. „Het gedonder was al zo lang aan de gang. Lijmpogingen zijn niet echt gelukt. Ze waren al bezig met een boedelscheiding en zouden hun spullen toch weghalen om ergens anders neer te zetten. Daar om willen wij meewerken aan die bestemmingswijziging", aldus licht wethouder Daan Schilling van Ruimtelijke Ordening het colle gestandpunt toe. Hij voegt er echter aan toe dat het slechts een collegevoorstel is en dat de gemeenteraad moet beslissen. Met nog meer nadruk wijst ook Nel Eelman-van 't Veer op dat laat ste. Ze betreurt het vertrek van de jutters maar zag geen reden om de gevraagde bestemmingswijziging van de hand te wijzen door het innemen van een minderheidsstandpunt, hoewel een extra mu seum strijdig is met het gemeentelijke museumbeleid en niet in het belang is van de kwaliteit. Haar persoonlijke opvatting is dat dit museumbeleid ter discussie moet worden gesteld. Nieuwe musea wijst zij niet bij voorbaat van de hand, als aan het bestaande ten minste iets nieuws wordt toegevoegd. Daarom voelt ze wel voor een trekker- en motorenmuseum. Ook van een luchtvaartmuseum op het vliegveld is ze niet afkerig „zolang het de gemeente geen geld kost". De kwestie komt in de commissievergaderingen van januari voor het eerst in raadsdiscussie. Ondanks alle strijd hebben de Texelse dammers het onderspit moeten delven tegen OG Andijk. Het verblijf in de eerste klasse is nog niet erg succesvol. Het is jammer, dat het team enige malen incompleet was anders zou een plaats in de middenmoot zeer waarschijnlijk zijn geweest. Nu verkeert het Texelse achttal in de gradatiegevaar. Zaterdag gaf nestor Jaap van Heerwaarden het goede voor beeld. In een perfecte partij tikte hij zijn tegenstander naar een kansloze nederlaag. Met een fraaie zettenreeks bekroonde hij zijn goede werk. Harry v.d. Wete ring werd al vroeg in de partij beet genomen door de 84-jarige Neef jes. Met een schijf achterstand probeerde Van de Wetering het nog wel, maar vergeefs. Frans Kui per zette damclub Oosterend weer op winst door een knappe zege. Daarna begon de lucht te betrek ken. Bert Duin ondervond de kracht van Asma en moest na een zevenklapper opgeven. Adriaan Bruin had aanvankelijk het beste van spel, maar plotseling liep het niet meer. De tegenstander kreeg grip op het spel en kon zelfs schijf winst afdwingen. Het vervolg laat zich raden. De stand kwam op 4-6. Cees Vinke moest nauwkeu rig spelen om een dreigende door braak te keren en dat deed dat ook. Remise. Gerrit Vlaming maakte in een ongeveer gelijk waardige stand een kleine fout. Dat leverde schijfverlies op. Piet Bakelaar kon in een betere stand, mede door de tijdnood van de te genstander toeslaan. Gerrit Vla ming had intussen zijn stand niet weten te houden. De einduitslag werd zodoende 9-7 voor Andijk. In theater De Kampanje in Den Helder zijn maandag en dinsdag matineevoorstellmgen. Marjorie Barnes zingt „Basic Black" om 15.00 uur op maandag. Ze vertolkt onder andere liedjes uit haar glo rietijd bij „Bubbling Brown Sugar". Dinsdag verzorgt „De Grens" mu ziektheater met veel geschetter om 15.00 uur. Behalve muziek worden ook sketches gespeeld. L Als de leden van het kerkbestuur hadden geweten dat mensen zo verzot zijn op afgedankte bidstoe- len, banken en kerkmeubelen, hadden ze hogere prijzen ge vraagd. Nog geen half uur nadat zaterdag in de R.K. kerk van De Koog de verkoop was begonnen, was vrijwel alles uitverkocht. Bidstoelen (14 stuks a f 15,-) bleken een collectors item te zijn, evenals de banken (50 stuks in diverse prijsklassen) die in een bonte ver scheidenheid voorhanden waren. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit verschillende katholieke kerken van Texel. Er zaten onder andere armenbanken bij, de meest sobere uitvoering die achterin de kerk stonden en werden gebruikt door mensen die geen plaatsengeld konden betalen. Ook vijftig gewo ne klapstoelen (a f 10,-) waren snel aan de man gebracht en afge voerd. Slechts een tiental eenvou dige zitbanken van moderne uitvoering bleef langer op kopers wachten. De verkoping was nodig om ruim te te maken in verband met de ver bouwplannen, waardoor de overdekte hof van de kerk onder deel wordt van het dorpshuiscom plex. Dat er nu niet zoveel zitplaatsen meer zijn voor mensen die een kerkdienst bijwonen, is geen bezwaar. Het komt practisch niet meer voor dat de totale kerk- capaciteit (ca 300 plaatsen) volle dig wordt benut. Alleen de Duitse kerkdiensten in de zomer trekken naar verhouding veel publiek. In het Eierlandse Huis wordt woensdag 28 december een play backshow gehouden. Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. Deelnemers worden verdeeld over drie categorieën: kleine jeugd, gro te jeugd en volwassenen. Aanmel den kan tot maandag via telefoon 16507. Snel bellen wordt aanbe volen, want er kan een deelna mestop worden ingesteld. Dinsdag 20 december In Cinema Texel draait om 19.00 uur „The Mask" en om 21.00 uur „Forrest Gump". De muziekschool houdt om 1915 uur in d'Ouwe ULO een voorspeeluur, verzorgd door leerlingen piano, gitaar, klarinet, keyboard en trombone. Verder medewerking van een kinder koor en de Rampestampers. De Doopsgezinde Zusterkring houdt in de kerk de adventsav- gond; 19.30 uur. B en W houden openbaar over leg met de dorpscommissie van Den Hoorn in het dorpshuis; 19.30 uur. Om 20.00 uur begint in de N.H. kerk van Den Burg de volks kerstzang met medewerking van de Singers of the Lord, Gospeltrain en de blazersgroep van Excelsior. De Historische Vereniging Texel heeft in d'Ouwe ULO een bi bliotheekavond, alleen toegan kelijk voor leden. Aanvang 20.00 uur. Woensdag 21 december In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Jungle Jack", om 19.00 uur „The Mask" en om 21.00 uur „Forrest Gump". De muziekschool verzorgt om 19.15 uur een voorspeeluur in d'Ouwe ULO: leerlingen viool, cello, piano, gitaar, keyboard, sax, accordeon, dwarsfluit en drums. Donderdag 22 december In Cinema Texel draait om 19.00 uur „The Mask" en om 21.00 uur „Forrest Gump" Vrijdag 23 december In Cinema Texel draait om 19.00 uur „The Mask" en om 21.00 uur „Forrest Gump". Hoogwater te Oudeschild Di. 20 9.10 en 21.50 u. Wo. 21 9.55 en 22.25 u. Do. 22 10.10 en 23.00 u. Vr. 23 10.27 en 23.24 u. Za. 24 11.10 u. Zo. 25 0.04 en 11.44 u. Ma. 26 0.50 en 11.58 u. Di. 27 1.40 en 12.25 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon komt 25 de cember op om 8.46 en en gaat onder om 16.30 u 25 december laatste kwartier; 27 december doodtij De Texelse menvereniging „Tus sen Wad en Duin" organiseert een reisje naar de Jaarbeurs in Utrecht waar, in de Prins van Oranjehal, de voor Nederland nieuwe beurs Paard '94 wordt ge houden. Paard '94 omvat alles wat met paarden te maken heeft. Paarden- bezitters, -berijders, en -bewon deraars vinden er stands met alle denkbare diensten en produkten, die mens en paard met elkaar ver binden. De opzet wijkt van be staande evenementen als ee concours hippique of wedstrijd e laat zich het best vergelijken mi, buitenlandse beurzen als Equitar in Essen en Salon de Cheval et d Pony in Parijs. Tijdens de beurs zijn divers shows te zien. Enkele van de ve aktiviteiten: muziekkorps te paan demonstratie Nederlandse politi sprookje te paard, tuigpaarder festijn, Westernshow, dressuu en springdemonstraties, pom caroussel, modeshow enz, enz. Entree ƒ15,-. Opgeven voor busre tot uiterlijk donderdag 22 decen ber bij Tineke Reuvers, tel. 2712 of Rita Hin, tel. 15350. Vertre boot 8.05 uur. Geslaagd. Axel Wetsteen uit De Waal is geslaagd voor het vakdi ploma rietdekker van de BDA (dak en gevelopleidingen) te Gorkum. Hij is werkzaam bij rietdekkersbe- drijf firma Luiken in zijn woon plaats. VVV-gids. Bij de VVV is de nieu we gids voor Vakantie en Vrije Tijd 1995 („Waddeneiland Texel") van de persen gerold. De oplage telt 65.000 exemplaren in het Neder lands en Duits. De brochure wordt verzonden naar aanvragers en wordt verspreid op beurzen en bij de andere Nederlandse VVV's. De inzameling van bedrijfsafval kan en moet goedkoper. Dat is het standpunt van het Texels Ver bond van Ondernemers (TVO). Het bestuur toonde zich ontevre den over de vaststelling van de ta rieven voor 1995, woensdag avond door de gemeenteraad. TVO zal zich daarom richten op eventuele inzameling door een Texels bedrijf, dat het veel goed koper zou kunnen dan de ge meente. Wethouder Gerbrand Poster zei in een reactie bereid te zijn spoedig met de ondernemers in overleg te treden. Dat het TVO menens is, blijkt wel uit een tip die het bestuur aan on dernemers geeft. Er wordt op ge wezen dat het tarief voor 26 legingen in 1995 ƒ451,- wordt (-9% t.o.v. 1994) en het tarief voor 52 legingen ƒ1.246,- 26%). „In plaats van één grijze container el ke week te laten legen, kunt u een extra container nemen. Door beide De Muziek- en Dansschool start in januari drie nieuwe opleidingen. Belangstellenden kunnen zich tot 10 januari aanmelden. Muziek op schoot is een cursus van acht lessen die een half uur duren. Docente Iris Hos zet vaders en/of moeders met kinderen van 12 tot 18 maanden op woensda gen vanaf 14.30 uur op een muzi kaal spoor. Muziek voor kleuters wordt ook gegeven door Iris Hos. Kinderen van 4 en 5 jaar krijgen spelender wijs in acht lessen te maken met muzikale aspecten. De lessen zijn op woensdagen vanaf 13.30 uur. Jan Kuhne en Hendrik Jan Trooster verzorgen een workshop saxofoon en klarinet samenspel en rietbewerken op zaterdag 21 januari. Wie meer informatie wil hebben of zich wil aarv ■elder» kan bellen naar 13493 of 15582. elke twee weken te laten legen, kan ƒ344,- per jaar worden bespaard." TVO was al bezig met een onder zoek naar een goedkopere inzame ling. De ondernemers gaan daarmee door en willen op korte termijn tot privatisering komen. De voorkeur gaat uit naar een Texelse ondernemer. „Een eerste markt verkenning geeft aan dat een aan zienlijke kostenbesparing zal wor den gerealiseerd." Overleg? Het Texelse bedrijfsleven voelt zich niet serieus genomen door de politiek, zo blijkt. Wethouder Poster verklaarde woensdagnacht tijdens de raadsvergadering dat in tensief met TVO is overlegd. Tweemaal zat hij om tafel met een tweetal vertegenwoordigers. In een reactie stelt het TVO-bestuur dat zij deze uitleg niet onder schrijft. „In januari is toegezegd dat medio dit jaar inzage zou wor den gegen/en in de tariefopbouw en dat werd gestreefd naar over eenstemming over de tarieven 1995 in september. Pas in novem ber zijn de nieuwe tarieven aan TVO medegedeeld, echter zonder een opbouw daarvan te geven." Desgevraagd zegt Poster dat er in zijn ogen wel sprake was van over leg. „Maar de ondernemers willen min of meer de tarieven vaststel len. En dat gaat niet, dat is een zaak van de raad. Wij proberen dat zo eerlijk mogelijk te doen. Maar we kunnen toch moeilijk geld uit de algemene middelen halen, dat is richting burgers niet te verdedi gen. Ik heb begrip voor hun klach ten, maar er is moeilijk uit te komen." Onrechtvaardig De wethouder wijst erop dat het basistarief voor bedrijfsafval om laag is gegaan. Daarnaast heeft het college gevolg gegeven aan het verzoek varr TVO een onder scheid te maken in de basis dienstverlening en eventueel een hoger tarief te rekenen voor extra dienstverlening. Poster geeft TVO gelijk als wordt gesteld dat in de tariefberekening onrechtvaardigheden zitten. „Daar moeten we ons nog eens over bui gen." Andersom vindt hij het ook niet zo fraai dat de bedrijven die met het particuliere bedrijf Taten- hove in zee zijn gegaan, niet mee betalen aan de kosten voor o.a. glas, oud papier en de afdekking van de oude vuilstortplaats. Dat de overheadkosten van gemeenti werken veel te hoog zijn, een pur dat door de ondernemers wor( aangevoerd, vindt bij Poster gee weerklank. „De organisatie is tc in den treure bekeken." Gebae In de raadsvergadering nam Ern Eelman (VVD) het voor de onde nemers op. Zij vond dat in een vei te laat stadium overleg is gevoer en dat de gemeente nu door eige schuld met de gebakken peren zi Volgens haar wordt het nu tijd or ook de eventuele privatisering va de inzameling van huishoudeli afval te bespreken. De woordvoerder van Texels Bi lang, Dick Drijver, zei dat zijn frat tie bezig is met een notitie over d tariefopbouw. Hij deed een beroe op TVO om die af te wachten a vorens een beslissing te nemei Pieter de Groot (D66) adviseerd alsnog met TVO in overleg te tri den en dan meteen een vermindi ring van het bedrijfstarief in h( vooruitzicht te stellen. De Groc wilde deze tegemoetkoming finar eieren uit het (grote) surplus va de algemene reserve van de gi meente. In de volgende jaren z< de D66'er een verhoging van he tarief voor particulieren niet uit t sluiten. „Wij willen af van de huid ge gekunstelde opbouw. Bedrijve zijn ook burgers. Het is tijd voc een gebaar richting bedrijfsleven. Op donderdag 29 december staat muzikale duo „Mijne Heren" in Klif 12 op het podium voor de laatste voorstelling van 1994. Om te beginnen bestaat Mijne Heren! uit een stel vakvrouwen. Zij spe len piano, viool en concertina, zin gen en akteren en doen dat op niveau. Zij hebben een fijne neus voor prachtige teksten en muziek. Van middeleeuwse ballades, via Heinrich Heine tot Dorothy Par ker, van Fouré via Michel Legrand, Gershwin en Weill naar Mariette Harinck. Maar nog belangrijker is voor hen het kontakt met het publiek. Met humor, zelfspot en de brutaliteit van het straattheater betrekken zij het publiek in hun wisselende stemmingen. Nu eens maken zij daarbij gebruik van een lyrische, dan weer van een hilarische, variété-achtige aanpak. Een groene herenfiets van het merk Gazelle werd dinsdagoch tend tussen drie en vijf uur wegge haald uit de Binnenburg. Het rijwiel was daar niet afgesloten achtergelaten door de eigenares se, een 40-jarige vrouw uit Den Burg. Mariette Bos heeft zich toegeleg op het spelen van Jazz en licht muziek, speelde bijvoorbeeld d pianopartij in een grote musica produktie van Stephen Sondhein en geeft pianoles. Maroesja Lacunes heeft al klucht musical-, jeugd- en volwasse theaterprodukties op haar naar staan, evenals een aantal films e verscheidene tv-series (beken werd zij als Tika in de Tita tovenaar serie voor kinderen). Een avond met Mijne Heren! is eei persoonlijke kennismaking me Mariette Bos (piano) en Maroesj Lacunes (zang). Enchanté! Donderdag 29 decembe theater-restaurant Klif 12. De Hoorn.aanvang 20.30 uur. entre ƒ17,50, vriendenprijs ƒ15,00. (d ner vooraf mogelijk) (ADVERTENTIEI Telefoon H890

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2