rocn 7wartsJ~exeh in het harL, Weemoedig afscheid centrale Oudeschild Café SAM-SAM Radio Favoriet: ƒ1000,- voor de „gouden tip" Garnalenvissers vrezen terugloop vangsten P STRAAT COMBI BROUWER Burgemeester luidt nieuw stroomtijdperk in Mosselpercelen in Waddenzee T E X E LS E^COU RANT TEXELSE^COURANT Gezamenlijke krant na kerst. Óók met kerst geopend. Tel. 17590. Prettig Inbrekers duperen piratenzenders Texelse vuurtoren in Madurodam In de sloot Orgelconcerten in de huiskamer w Bruining importeert electrische auto w Financiële problemen voor OSG De Hogeberg s» B en w in Den Hoorn w Tandartsen: dit jaar geen gaatjes meer vrij n Reactie museum op verhaal jutters w Drukte in de bouw Aanrijding Onder de Pomp CfTtn ^enrL-Jlrrh it brt kart. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Verhuurbedrijf Bruining Brink 6, De Koog TV VIDEO HIFI FOTO tct ^mart_-Jïrr111» kd fart- In verband met het uitvallen als werkdag van maandag 26 december a.s. zal er volgende week een gezamenlijke krant verschijnen op donderdag 29 december. Advertenties voor deze krant kunnen ingeleverd worden t/m dinsdag 27 december a.s. drank- en spijslokaal De Koog, cel. 17590 OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10945 VRIJDAG 23 DECEMBER 1994 Laat je niet leiden door je ge voel, maar door je verstand, want dan neem je de juiste beslissingen. Waar of niet waar? Wat zet u in en gaat u door voor de volgende ronde? Meestal neem je gevoelsma tig een besluit dat je achteraf rechtvaardigt met een ver standelijke uitleg. Zo gaat dat natuurlijk ook met onze jut ters, Tesselaars met een spe ciale, maar o zo herkenbare nentaliteit. Zulke types vra gen om een afgewogen bena dering en passen slecht in een bureaucratisch systeem. Daarom lijkt het logisch dat zij ten eigen museum stichten. Waar toch bekruipt je een on behagelijk gevoel en vraag je i af waarom professionele bemiddeling in een lullig" neningsverschil uiteindelijk aaide. Jammer, jammer. Zo vordt meteen duideligk hoe aoeilijk het is om te bemidde- sn in grote internationale onflicten en oorlog uit te annen. Hé, een kerstgedach- c! Vrede op aarde, verbeter e wereld. We beginnen op exel. Prettige dagen al- 'maal... Horszei {ADVERTENTIE) TEXELSE COURANT Twee van Texels bekendste pira- tenstations, Radio Favoriet en Ra dio Roulette, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag bezocht door inbrekers. In beide gevallen bestond de buit uit apparatuur en cd's. De schade bedraagt totaal circa ƒ20.000,-. Om het onder zoek naar de dader(s) een handje te helpen, loven de discjockeys van Radio Favoriet een beloning van ƒ1000,- uit voor degene die de politie op het juiste spoor zet. Het ernstigst gedupeerd is Radio Favoriet, waar voor ƒ16.000,- werd buitgemaakt. De onbeken den drongen binnen door een raam van de studio (een caravan aan de Nieuwlanderweg) eruit te lichten. De buit bestond uit 60 dubbel-cd's (waarde ƒ3000,-), 170 verzamel-cd's (ƒ6630,-), 30 single-cd's (ƒ450,-), twee cassette-wisselaars ƒ895,-, een zender (ƒ2000,-), koptelefoon, meter, cassettedeck en limiter. 's Morgens vroeg deed een van de jongens de ontdekking, toen hij een kijkje bij de caravan nam om dat de zender uit de lucht was. Normaal is Radio Favoriet 24 uur per dag te beluisteren, dankzij de Discjockey Dave van Radio Favoriet toont de plaats waar de apparatuur stond, maar waaruit nu alleen nog wat stekkers bungelen. IFoto Frsns Hopman) cassette-wisselaars waardoor de hele nacht muziek is te horen zon der dat de studio bemand is. Eén van de betrokkenen, een 20-jarige Oudeschilder, deed woensda gochtend aangifte bij de Texelse politie. De piraten, tien discjockeys van ongeveer 19 tot 22 jaar, spreken van een doelbewuste inbraak. „Blijkbaar zijn ze hier met een ver langlijstje binnengekomen", meent d.j. Dave. „Als je ziet wat er is meegenomen, kan dat haast niet anders. Waarom wordt wel de zender gejat, maar zijn de cd- spelers, versterkers en boxen blij ven staan? En we hebben nog bakken vol cd's. Er is gewoon ge richt gezocht." De jongens denken niet dat een andere piraat op het dievenpad is geweest. „Dat is uitgesloten, want het zou te snel opvallen. Bo vendien hebben we met de grote stations, Roulette en Action, goe de conctacten." Een wraakactie misschien? „Wij zijn geen lieverd jes, dat is bekend. Maar in dat ge val hadden de inbrekers hier de boel wel kort en klein geslagen. Nu hebben ze het juist netjes ach tergelaten." Favoriet is voorlopig uit de lucht. „De schade is groot en we willen niet gaan zenden met tweede hands spul. Heel jammer, want we waren van plan met kerst en oud jaar leuke programma's te maken. Dit is ons jaar niet. Eerst kregen we een inval van de Radio Contro le Dienst toen we nog met onze studio in De Waal zaten. Daarna kreeg een van ons een ongeluk met de brommer, dat was kantje- boord maar is gelukkig goed afge lopen. Op deze lokatie ging de zender een keer kapot door de gro te stroomstoring. En nu deze grap. Eerst veranderen we de studio in Uitgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon (022201 62600 advertenties/abonnementen telefoon 102220) 62600, faxnr. 1022201 14111. Redactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, telefoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. Redactie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Wittepleln 3, Den Burg. telefoon (02220) - 15639. 9 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. JUIST VOOR VUURWERK MOET JE GEWOON BIJ HIELKE ZIJN. BESTEL NU EN U KRIJGT 20% KORTING. KOM LANGS BRINK 6/P0STKAN700R DE KOOG TEL. 27027, FAX 17482. ASTRONAUTEN, 200 STUKS, NETTO 73,90. een bunker voor we weer gaan uit zenden." Roulette Ook bij piraat Roulette is ingebro ken in de nacht van dinsdag op woensdag. De deur van de cara van aan de Laagwaalderweg werd geforceerd. Twee cassettewisse laars, een videorecorder, veertig CD's en een atoomklok met een waarde van totaal ƒ4000,- zijn verdwenen. Met een ferme druk op de knop heeft burgemeester W. van Rappard gistermiddag de elektriciteitskabel vanaf de vaste- wal officieel ingeschakeld. Hij deed dat samen met gedepu teerde J.P.J. Lagrand vanuit de PEN-centrale in Oudeschild. De dieselgeneratoren daarin werden vrijwel gelijktijdig stil gezet door PEN-directeur J.A. van Sandick. Het waren symbolische daden, want eigenlijk wordt de fabriek -vandaag pas uitgeschakeld, en wel door het personeel zelf. Om praktische redenen werd de offi ciële plechtigheid echter gisteren al gehouden. De reden waarom nu wèl en in het verleden niet tot aanleg van een tabel is besloten, had volgens ge deputeerde Lagrand te maken met de elektriciteitswet die in 1987 werd aangenomen. Daardoor wer- den de PEN-centrales in het land cndergebracht in het Energiepro- Juktiebedrijf Utrecht, Noordhol land en Amsterdam (UNA). De wet voorzag in een landelijke (ostenpooling (samenbundeling). )e produktiekosten op Texel sta- .en hoog af bij het landelijk gemid- lelde. In 1993 waren de kosten an één kWh op Texel geprodu- eerde stroom 14,25 cent, terwijl liezelfde kWh voor 8,79 cent op Ie vastewal werd gemaakt. Twee- protest tegen de sluiting van de de reden voor de kabel was de toenemende vraag naar energie op het eiland. Door gezinnen, be drijven en vooral de toeristen die steeds meer hun intrek namen in grote vakantieparken. De kwali teitsbewuste vakantieganger ge bruikt steeds meer stroom. Als derde reden voor sluiting van de centrale noemde Lagrand de ver zwaring van milieu-eisen voor de bedrijfsvoering op het gebied van koelwater- en rookgasuitstoot. Film Reden voor het PEN aannemer Visser en Smit Hanab opdracht te geven tot de aanleg van twee electriciteitskabels van elk zeven kilometer lengte door de bodem van de Waddenzee. De kabel ver bindt Texel via de waddenkabel met een schakelstation uit Anna Paulowna, een tracee van zo'n 22 kilometer. De elektriciteit wordt geleverd door de centrale in Velsen-Noord. De manier waarop het technische hoogstandje (uniek voor Nederland) was volbracht, werd gisteren voor de genodigden in de PEN-centrale in beeld ge bracht door de film „Texel in het net". Daarin werd de drie-aderige kabel getoond, die met behulp van de spuitlans van het ponton Dina M op drie tot acht meter diep in de bodem van de Waddenzee werd gelegd. De glasvezelkabel wordt voorlopig alleen door het PEN zelf gebruikt. Kopstukken De sluiting van de centrale werd bijgewoond door kopstukken van het PEN, de provincie, het college van B en W en vertegenwoordi gers van het Texelse bedrijfsleven. De plechtigheid kende een sober karakter, al kon menig spreker de nodige humor niet onderdrukken. Burgemeester Van Rappard prees het PEN voor de toekomstgerichte visie. „De kabel biedt méér zeker heid dan de centrale." Hij gaf het nutsbedrijf een pluim voor de wij ze waarop voor de 46 medewer kers op Texel vervangende werkgelegenheid of een afvloei ingsregeling was getroffen. Ook stemde het hem tevreden dat het vrijkomende gebouw aan een Texels bedrijf is verkocht. Van Rappard draaide er niet om- PEN-dlracteur J.A van Sandick schakelt de dieselmotor van de centrale uit. heen dat het verlies aan werkgele genheid op het eiland hem toch spijt omdat de economische mo nocultuur verder toeneemt. De burgemeester was niet de enige die er zo over dacht. Onbekenden deden op protestborden langs de toegangsweg naar de centrale hun beklag over het verlies aan ar beidsplaatsen. Inzet Een opvatting die niet werd ge deeld door PEN-directeur J.A. San dick. Hij prees de medewerkers voor hun jarenlange inzet, met na me de kleine ploeg die de centrale in de laatste periode draaiende hield. „Ieders betrokkenheid bij de centrale was groot. Werk en wo nen lagen voor hen dicht bij elkaar. Als er iets misging in de centrale dan voelden ze dat tot op het bot." Ook zelf maakte hij met weemoed een afscheidsronde door de fa- Lees verder pagina 5 (ADVERTENTIE) Burgemeester W. van Rappard zet met een druk op de knop de kabelverbinding met de vastewal in werking. IFoto Gerard Timmerman) De Texelse vuurtoren Is vanaf mei te bewonderen in Madurodam, Het schaalmodel dat door OSG leerlingen was gemaakt voor de viering van 400 jaar Brandaris op Terschelling wordt met alle andere exemplaren per boot vervoerd naar het attractiepark in Scheve- ningen. De OSG krijgt een vergoeding van f500,-. vijftig gratis toegangsbe wijzen voor Madurodam en een Brandaris-gedenkpakket. Een 31-jarige Oudeschilder is in de nacht van woensdag op donder dag aan de Hemmerkooi in de slip geraakt. Hij remde voor overste kend wild en door de opgevroren weg kon hij zijn wagen niet meer in bedwang houden. Via een bermsloot kwam hij tegen een dam tot stilstand. De man liep een whiplash op. In de Waddenzee zijn al enige tijd mosselpercelen. De kwekers zijn echter niet te spreken over de lig ging en willen een herschikking. Hoe dat precies wordt ingevuld is nog niet bekend. Vrijdag is een eerste overleg hierover gevoerd in Wieringen. „Maar het moet wel snel, want de nieuwe kweekgron- den moeten in het voorjaar in ge bruik worden genomen", aldus Van der Beek. Het is niet de bedoeling dat er, lan delijk gezien, percelen bij komen. De totale hoeveelheid moet gelijk blijven, dus oude moeten worden ingeleverd. „Die moeten ook schoon worden opgeleverd, dus zonder stokken of andere rommel. Garnalenvissers moeten hun stekkie in de westelijke Wadden zee verlaten. De overheid heeft bepaald dat 470 hectare wordt ingericht als mosselperceel. Een rapport van het Rivo geeft aan dat de garnalenvissers er niet op ach teruit zullen gaan. maar daar zijn ze zelf nog lang niet van overtuigd. Na veel vergaderen is besloten de 470 hectare aan de mosselkwe kers te geven. Dat zou aanvanke lijk 550 hectare zijn. Ook is een uitkoopregeling ingesteld. De mosselsector is bereid ruim vier miljoen beschikbaar te stellen voor garnalenvissers die willen stoppen en hun vergunningen inleveren. Omdat het rijk ook graag wil dat de garnalenvissers ruimte vrijma ken voor de mosselkwekers, wordt gehoopt dat van die kant ook nog wat financiële steun voor de uitkoopregeling komt. Texel heeft vier garnalenvissers: Theo Eilander, Sjef en Kees Boom en de gebroeders Blom. Volgens DETV- voorzitter Bas van der Beek zal waarschijnlijk geen van die vier gebruik maken van de uitkoopmo gelijkheid. Een 51-jarige Oudeschilder ver leende dinsdag rond 17.00 uur op de kruising Elemert/Keesomlaan geen voorrang aan een 29-jarige automobilist uit De Koog. De wa gen van deze man kwam tegen de paaltjes langs het trottoir tot stilstand. Beide auto's liepen aan zienlijke schade op. Of de garnalenvissers daar dan weer terecht kunnen? Dat hangt er vanaf of de garnalen er gaan zit ten. Mosselen maken veel slib, ter wijl de Waddenzee eigenlijk een zandzee is." Minder vangsten De garnalenvissers vrezen teruglo pende vangsten nu hun gebied kleiner wordt. Een rapport van het Rivo geeft aan dat ze elders juist meer zullen vangen en dat ze er dus niet op achteruit gaan. De overheid houdt zich vast aan deze nota. Van der Beek: „Het is een moeilijk punt. Je kunt wel iets ver onderstellen, maar de bewijsvoe ring vindt pas achteraf plaats. Pas dan weet je, of de vangsten terug lopen of gelijk blijven." Hoewel de garnalensector een re delijk jaar doormaakt is het be paald niet de sterkste tak van de visserij. De vangsten op de Wad denzee zijn aardig, maar de prijs van de garnaal is flink gezakt. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoord? De Tesselse jutters gane sellef florere. Jajet, net as vroeger je mot ge woon Cor Elle belle!!! Je mo«l gewoon bij Hlelke rijn. (ADVERTENTIE)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1