Cjrocn 2warLr Jexels in het harL, Zoeken naar overeenstemming TX 29 in met volle aanvaring zandzuiger Veel werk blijft op Texel bij aanleg dam BIJ DE JAARWISSELING Positief! Brandalarm door kerstdiners Daalder in aannemerscombinatie Gert Coevert praat met André van Duin Voorspoedig nieuws-jaar! Bootdienst tijdens de jaarwisseling Ook jutters praten met de „politiek" VERDER "\T in BE w Hemels concert 2 w TOC gaat samen 3 sh Personeel „viert" sluiting PEN-centrale 5 w Marathonwinnaar traint op Texel 7 Kopstukken blikken terug op 1994 9 T.C. contra A.W. 11 w Vooruitblik 1995 12 w Dat vond u van '94 13 Speciaal koud-buffet voor oudejaarsavond. Bel vandaag nog: 19310 De laatste loodjes Onder de Pomp ledereen zal zo zijn eigen gedachten en herinneringen heb ben aan het bijna afgelopen jaar. Van de positieve dingen hoop je dat die zich zullen herhalen of blijven bestaan in het nieuwe jaar. Van de minder positieve dingen probeer je af stand te nemen of ze zelfs te vergeten. Vanuit mijn gezichtsveld beoor deeld, meen ik te mogen constate ren dat er op het terrein van de gemeente (het gemeentebestuur) het nodige is gepasseerd. Een nieuwe raad, een nieuw college: nieuwe keuzes, andere accenten, een andere uitstraling. Het is eigen aan „de politiek" dat eens in de vier jaar de verschillen tussen par tijen - en soms mensen - breed uit gemeten worden en soms uitvergroot. Zo hoort dat ook: weten waarom je op A of B stemt. Het beeld wordt wel eens opge roepen van: „Nu wordt het alle maal anders". Voor de één wordt het dan beter, voor de ander juist slechter. De vraag is, zeker als de noodzaak tot profilering is afgenomen, of het inderdaad beter of slechter wordt. Meestal moet je constateren dat de veranderingen niet echt spec taculair zijn. Op zich is dat zo gek ook niet, om dat de gepresenteerde verschillen slechts een klein gedeelte van het gemeentelijk beleid betreffen. Waar men het over eens is, wordt namelijk niet genoemd. In de bestuurlijke/politieke praktijk né de verkiezingen blijkt alras dat het be leid gaat naar een groot aantal din gen waarover men het wé! eens is. Zo komt de politiek/het bestuur in rustiger vaarwater en kan er ver der worden gewerkt aan die za ken, die voor de inwoners ook van belang zijn: De dienstverlening door diezelfde gemeente: onder houd van wegen en gebouwen, zorg voor adequate riolering en (huis)- vuilverwijdering, enz. enz... Dat gebeurt zoals gezegd op basis van consensus (overeenstem ming). Dat is dan de sfeer waarin ook nieuwe, wellicht controversiële, onderwerpen op de politieke agen da komen. De praktijk is dan dat wordt gestreefd naar een breed draag vlak. Dat wil zeggen dat meer ge zocht wordt naar datgene wat bindt, dan naar zaken die scheiden en mensen en meningen uit elkaar drijven. Het is plezierig te constateren dat wij meer ervaring hebben in het zoeken naar overeenstemming dan dat wij vaardigheid hebben om verschillen uit te vergroten. Dèt is wat de Texelse burgers mo gen verwachten van hun gemeen tebestuur in 1995: zoeken naar overeenstemming en voorkomen dat verschillen uitvergroot wor den. Komen er verschillen van in zicht, dan is dat eigen aan het maken van keuzes op basis van een zakelijke afweging van argu menten. Dat is ook wat de Texelse burgers mogen verwachten van hun ge meentebestuur in 1995: een zake lijke afweging van argumenten over de kwestie die aan de orde is. Zonder aanzien des persoons. Wat mag het gemeentebestuur vervolgens verwachten van zijn in woners? Mijn wens is dat zij het mogelijk maken dat gestreefd wordt naar keuzes zoveel mogelijk op basis van overeenstemming en verge zeld van zakelijke argumenten. Het is wellicht een geruststelling dat wij allemaal mensen zijn, die allen hun eigen aardigheden mee nemen in het nieuwe jaar! Mijn beste wensen voor een har monieus 1995. Burgemeester van Texel W. L F. C. van Rappard De TX 29 „Helena Elisabeth" heeft vrijdagmorgen lichte averij opgelopen bij een aanvaring met sen zandzuiger. Het ongeluk ge beurde in dichte mist ter hoogte van IJmuiden. De Noordzeekottec amde het veel grotere bagger schip „Zaanstad" midscheeps. De schade aan de zandzuiger laat sich omvangrijker aanzien. Per soonlijke ongelukken deden zich liet voor. De TX 29 van de familie Drijver was op het moment van de aanva- ing bezig aan de thuisreis en voer sen mijl of twee, drie uit de kust. Schipper Marco Drijver en broer Wat?! Een speciaal overden- kingsstukkie voor het oude- 'aarsnummer van de Texelse Courant? Dat is toch traditie getrouw voorbehouden aan de burgemeester, die wee moedig terugblikt, een verma nend vingertje heft, het negatieve wil vergeten en ons tenslotte oproept om in het nieuwe jaar de handen ineen te slaan en vanuit een positie ve grondhouding te werken aan ons aller toekomst. Zo gaat dat jaar in jaar uit precies hetzelfde (hoewel...) We denken wel dat er veel verandert... De landelijke me dia komen met hun jaarover zichten en dan verschiet je ervan hoe snel en veel je al vergeten bent. Verdraaid, is die nog maar zo kort dood en dat WK-voetbal lijkt wel een eeuw geleden. Word je wijzer van al die herhalingen van hoogte- en dieptepunten? Het is een aardige tijdspasse ring en misschien een inspira tiebron voor zure-stukjes- schrijvers. Wordt de Tesselse samenleving in 1995 harder, gewelddadiger en onverdraag zamer of zijn wij wel in staat dergelijke ontwikkelingen om te buigen? Er is hoop. Het cen trum van Den Burg staat vol met - al dan niet - versierde kerstbomen, die niet ten prooi zijn gevallen aan vandalisme. Wie had dat gedacht! Een lichtend teken in deze sombe re en natte dagen. Een stra lend 1995 voor iedereen... Horszei John hadden kort vóór de aanva ring bij de verkeerspost nog geïn formeerd of er andere schepen kruisten. De Texelaars kregen te verstaan dat ze alleen binnenlo pende schepen op hun weg kon den tegenkomen en dat er geen uitgaand scheepvaartverkeer on derweg was. Wegens de dichte mist, waren ze afhankelijk van de radar. Daarop viel volgens de schipper niet te zien van de zand zuiger die vlak voor hen uit de mist opdoemde. Drijver schakelde de kotter, die op dat moment een snelheid had van twaalf mijl per uur, direct in z'n achteruit. Bij die handeling sloeg de motor ongeluk kigerwijs echter af en was een aanvaring onvermijdelijk. De kotter boorde zich boven de waterlijn in de zijkant van de zandzuiger. Daar in ontstond wel een gat, maar me de dankzij dubbele beplating was er geen lekkage. De Texelse kotter liep aan de boeg boven de water lijn plaatschade op. Lekkage wees uit dat onderin een klein scheurtje zat. De kotter kon op eigen kracht de tocht vervolgen. De TX 29 werd gistermorgen droog gezet in het scheepsdok van Hans Boom in Oudeschild met de bedoeling dat vandaag alweer kan worden ge vist. Hoewel de TX 29 officieel voor rang aan de Zaanstad had moeten verlenen, verwijt Drijver de ver- keerscentrale in IJmuiden dat er in de dichte mist geen mededeling is gedaan over de zandzuiger. In de negen weken dat Drijver met de kotter vaart, is het de tweede keer dat dë kotter het nieuws haalt. Onlangs kreeg de bemanning een lijk in de netten. De Texelse brandweer is tijdens de kerstdagen een aantal keren opge schrikt door brandalarm. Het be trof automatische meldingen uit hotels als Opduin en Juliana. De loosmeldingliet niet lang op zich wachten: in alle gevallen be trof het sterretjes ter versiering van kersttoetjes.... De aannemerscombinatie HAM- VOW BV (Werkendam), P. Daal ders Aannemersbedrijf (Alkmaar) en Van Oord ACZ BV (Gorinchem) is de laagste inschrijver voor de aanleg van de strekdam bij de vuurtoren. De combinatie bleek vrijdag in Haarlem met ƒ12.980.000,- de beste van tien kandidaten. Rijkswaterstaat (RWS) verwacht geen problemen rond de gunning. In januari zullen de drie bedrijven de koppen bij el kaar steken over de precieze uit voering. Op Texel is enthousiast gerea geerd op de uitslag. Woordvoerder Mart Zijm van RWS Texel consta teert tevreden dat met twee be drijven van de combinatie goede ervaringen zijn opgedaan. Daalder, een onderdeel van het grote be drijf Ooms, heeft een Texelse ves tiging (bij de asfaltmolen in Oudeschild) en verricht al jaren di verse werken aan de Texelse kust. HAM-VOW is bekend van de laat ste zandsuppleties. „Zij kennen de situatie en de specifieke proble men van de wateren rond Texel." Gunstig Jan de Groote, hoofduitvoerder van Daalder op Texel, bevestigt dat de uitslag gunstig zal zijn voor de werkgelegenheid op het eiland. Alleen al de Oudeschilder vesti ging van Daalder telt dertig mede werkers, die het hele jaar actief zijn met kustonderhoud en andere projecten (soms ook langs de Noordhollandse en Friese kust). De Groote: „Maar ook andere be drijven op Texel zullen worden in geschakeld. Te denken valt bijvoorbeeld aan transport en het maken van zinkstukken. Wie of wat kan ik helaas nog niet zeggen. De andere aannemers zullen ook Gert Coevert uit De Waal is op Oudejaarsavond een der gasten in het programma „Bij Van Duin" dat om 21.00 uur wordt uitgezon den door RTL4. Gert laat zich door André van Duin interviewen over belangwekkende zaken in zijn leven, zoals het pro duceren van plaatselijke dranken, waaronder „Gouden Boltje" dat potentieverhogend heet te zijn. Coevert werd een paar maanden geleden voor het programma be naderd. „Eerst had ik er niet veel zin in, maar ze bleven aandringen en tenslotte heb ik toch maar toe gestemd. Op die manier kan ik die Van Duin een beetje helpen in zijn carrière", zegt de altijd bescheiden „maestro". Dat zijn bijdrage geschikt is voor de praatshow, bleek bij een ken nismakingsgesprek dat Coevert onlangs met André van Duin had in de studio van Van den Ende in Aalsmeer. Daar zullen vanavond ook de opnamen worden gemaakt in aanwezigheid van publiek. Om dat er zeer veel belangstelling is voor het bijwonen van de opna men, mag Coevert slechts zes supporters meenemen. Meer kaar ten waren niet beschikbaar. Bemanning en scheepsmonteurs inspecteren in het dok in Oudeschild de schade aan de TX 29. Inzet: het scheurtje in de romp. IFo,° Gorard Timmormani Honderd keer gleed de Texelse Courant dit jaar bij u in de bus. Nieuws was er volop, dat valt in deze oudejaarskrant wel te zien. De jaargang 1994 was extra dik dankzij een aantal specials. Na het succes van vorig jaar rolden ditmaal een Voorjaars- en Najaarsbijlage van de pers, naast onze al be staande uitgave de Va kant ie- krant. In de gewonekrant probeerden we u -naast inter views en achtergrond verhalen- regelmatig bijzonder leesvoer te verschaffen, zoals de tijdelijke rubriek „Ferkiê- zingskoors" en drie afleverin gen „Bedrijvigheid speciaal", geheel gewijd aan de Texelse landbouw. Al bladerend valt weer de gro te medewerking op, die wij van u mochten ontvangen. Graag danken wij de bereid heid van velen om ons - gevraagd en ongevraagd- van informatie te voorzien. In het bijzonder van degenen op wie we steevast mochten reke nen: onze tipgevers, contact personen voor de Weekend- lijst, verenigingscorrespon denten en anderen die het he le jaar voor de krant klaar stonden. Verder danken we de adverteerders voor hun in breng, de bezorgers voor het trouw rondbrengen en natuur lijk u, de lezers, voor uw be langstelling, complimenten en kritiek. Met ieders medewerking ho pen we in 1995 weer honderd gevarieerde kranten te kunnen maken. Wij wensen u in het nieuwe jaar alle goeds. Maar mocht het eens mis gaan, dan hopen we dat u aan ons denkt... De redactie. hun inbreng willen hebben. In ja nuari gaan we rond de tafel. Ik neem aan dat ook de anderen graag gebruik willen maken van hier al aanwezige faciliteiten." Projectleider wordt Pier Huitinga, een Noordhollander met veel erva ring. De Groote verheugt zich op de samenwerking: „Ik ken hem al twintig jaar. Leuk om elkaar weer tegen te komen." Transport De dam wordt waarschijnlijk uit gevoerd met een kern van gietas- falt, die met stenen wordt afgedekt. De fosfor- en staalslak- ken zijn afkomstig van Hoogovens. Bij de afdeling milieu van de ge meente ligt het verzoek tot ont heffing door de hoofddirectie van RWS te Rijswijk, met het oog op de milieu-aspecten van de aanleg. Bezwaren kunnen nog tot 1 fe bruari a.s. worden ingebracht. Over het stenentransport, een hei kel punt in De Cocksdorp en om geving, moet nog overleg worden gevoerd met gemeente en Staats bosbeheer. De combinatie heeft een voorkeur voor een route heen weg (met volle vrachten) van Ou deschild langs de dijk naar de vuurtoren (paal 31) en terug via de Hoofdweg. „Voor de veiligheid is dat beter. Vrachtauto's hoeven el kaar dan niet te passeren en langs de dijk zijn geen zijwegen." Rond de jaarwisseling zet Teso de reserveboot in. Dat gebeurt vrij dag 30 december tussen 09.35 en 16.05 uur en vrijdag 6 januari, ook tussen 09.35 en 16.05 uur. De af vaarten 10.05 (Den Helder) en 13.35 uur (Texel) zijn uitsluitend bestemd voor vervoer van gevaar lijke stoffen. Op oudejaarsavond 31 december vervallen de afvaar ten van 21.05 (Texel) en 21.35 uur (Den Helder). In verband met onderhoud wordt de Schulpengat van maandag 9 januari tot 6 februari uit de vaart genomen. In die periode wordt de Molengat als dienstboot ingezet. Niet alleen de directie van de Stichting Texels Museum maar ook de opstandige jutters zullen met de plaatselijke politieke ver tegenwoordigers praten over de plannen om bij „Flora" een nieuw juttersmuseum te stichten. Het bestuur van de Stichting Jut tersmuseum heeft met alle frac ties uit de gemeenteraad afspraken gemaakt. Hoe de plaat selijke politiek zich als geheel zal opstellen tegenover de plannen zal voor het eerst blijken op de in ja nuari te houden vergaderingen van de raadscommissies van ruimtelij ke ordehing en welzijnsbeleid. De jutters willen niet via de pers ingaan op de afwijzende en corri gerende reactie die de directie van de stichting Texels Museum heeft gepubliceerd in de vorige krant. Party Restaurant 'f ~^6s)/rrrf Xrr/ OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10946 DONDERDAG 29 DECEMBER 1994 Jitgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600, idvertenties/abonnementen :elefoon (02220) 62600, faxnr (02220) 14111. ledactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, elefoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111, ledactie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, telefoon (02220) 15472 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers H,40. -L TUssen dijk en duinenrij door Klaas Bonne Het ouwe jaar is haast verstreken Het nieuwe daalt weer op ons neer Maar wat altijd heel gewoon was Is er soms opeens niet meer Maar de wolken blijven overdrijven De zee ruist eeuwig aan het strand De ganzen blijven hier pauzeren Op doorreis naar een warmer land De zon zal altijd weer verrijzen Boven het unieke wad De wind zal altijd blijven waaien In het onstuimig Molengat En wij blijven 't erfgoed respecteren Waarop Vader vergenoegd Met een span bezwete paarden Eens de akkers heeft geploegd Maar de tijden zijn veranderd Achter de blonde duinenrij Het tijdperk van de boer op klompen Is al lang en breed voorbij Maar misschien spreekt Moeder Aarde Met oud en nieuw tot Vader Tijd Ze verkochten mooi het bedje Wat wij voor hen hadden gespreid Al zal Opa wel beweren Ik heb het altijd goed gedaan Want ik heb een stukkie tuunwal En wat bomen laten staan JUIST VOOR VUURWERK MOET JE GEWOON BIJ HIELKE ZIJN. BESTEL NU EN U KRIJGT 20% KORTING. KOM LANGS BRINK 6/P0STKANT00R DE KOOG TEL. 27027, FAX 17482. ASTRONAUTEN, 200 STUKS, NETTO f3,90. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoord? Burge meester -Ridder van Rappard het ut so drok met uutlèège dat, de raad kort en klaar moet prate. Jajet, hij krigt er tuunwööle van onder sien ooge. Je moet gewoon bij Hielke zijn. (ADVERTENTIE)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1