Cjroen ^wartsjexels in het harL, Krim koopt aandelen /an Doeksen Gemeente koopt Casino/Question 4 De Lindeboom heropent in juni CALLUNA meerderheid Teso-kapitaal weer op het eiland Eerste ontwerp kunstwerk voor Thijsse al klaar... ff I \orszel WIND Dronken zestal sloopt interieur zomerhuis in du lNumnier Stichting voor hergebruik huisraad 2 v» Toeristenbelasting in rondvraag 3 rr Tarief afval bedrijven niet omlaag 5 vi Bijdrage Noordijkfonds voor boerderijen-boek 7 vi Harry stapt weer 7 Diepe kras Kogelgat ÉL*i Onder de Pomp TEXELSE^COURANT ZWEMRARADIJS 3ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10960 VRIJDAG 17 FEBRUARI 1995 •jaw® Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, J1 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. .ertenties/abonnementen foon (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111 laktie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, foon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111, Ie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, Koog. telefoon (02220) - 17266. fYfoori .Jlactii /jKoo. Postbank 652 Bankrelaties ABN-AMRO nr. 46.9917.636 Rabobank nr 36.25.01,742; I.N.G. bank nr. 67.34.60.398 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /52,45 per half jaar; Los f1,45 int a.s'derij Doeksen van Terschelling heeft haar Teso-aandelen - rkocht aan N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim op xel. Het pakket vertegenwoordigt een belang van 8,65% n het geplaatste kapitaal van f76.000,-. Dat betekent dat i de meerderheid van het aandelenkapitaal weer in Texel- )E' rf©t pakket bestaat uit 347 aandelen, elk met tie van Texel ondersteunt. Mede ■- xorr daardoor heeft De Krim zich ont Net als de andere aandeelhouders van Teso kan de Doeksen- directeur voortaan gratis met de Texelse boot mee. „Heel slim dat ze dat hebben gedaan om de ver koop van aandelen naar niet- Texelaars tegen te gaan. Ze had den het alleen wat eerder moeten bedenken". Het nieuwe privilege voor de aandeelhouders heeft echter geen enkele rol gespeeld bij de transactie met de Krim. Welk belang? Welk belang heeft De Krim bij Teso-aandelen? Martin Warnaar: „We hebben op deze wijze steun willen geven aan Teso als goed functionerende en zelfstandige veerdienst die met veel geld de noodzakelijke toeristische promo- In nominale waarde van f25,-. Met de transactie is meer p n een miljoen gulden gemoeid. 'en „ectie en raad van commissaris- 'l van de EMK besloten unaniem aankoop. Goedkeuring van de tdeelhouders of de prioriteit- aandeelhouders was daarvoor t nodig. De prioriteitsaandeel- uders zijn dinsdag wel op de ^ogte gesteld en hebben positief Heageerd. Teso zelf was al eer- V verheugd accoord gegaan, flor aandelentransacties van ier dan f2500,- nominaal is toe- imming van de raad van com- ssarissen nodig), m-directeur Martin Warnaar t desgevraagd weten dat de IK de aandelen uit eigen midde- betaalt. „Dat kan, we zijn een iiond bedrijf". aksen heeft de Teso-aandelen jaard in 1987 en 1988, kenne- in de hoop ooit iets te kunnen en" met de Texelse onderne- ig. De huidige directie van aksen heeft die aspiraties niet wilde van de aandelen af. Vorig r toen Teso pogingen deed om sen coöperatie te worden om- *et is overname van het pakket i de orde geweest. Partijen amen toen niet tot over- (stemming. De aandelen bleven 'leine problemen, grote erger- lissen. Soms zijn er van die mnozele dingen, waaraan je 3 enorm kunt storen. Jaren wieden werd de entree van Jen Hoorn ingrijpend gewij- igd, waardoor het onmogelijk s geworden linea recta vanaf Ie Hoornderweg het dorp in e rijden. Prima, niks mis mee, I naar niet naar de zin van een inkeling die met zwaar mate- ieel zonder pardon echtstreeks over de berm I ïaast het fietspad doorden- 1ert en zo diepe sporen ach terlaat. Onlangs plaatste de jemeente op deze plek grote, witgeschilderde keien, die de ioorgang moeten versperren. Helaas, tevergeefs. Een echt probleem is natuurlijk de plaatsing van vijftien windmo lens. Je bent vanzelfsprekend voor alternatieve energie, want een schoon milieu be- fint bij jezelf, maar voor me- iigeen liever in de tuun van de lurman. Horizonvervuiling is betrekkelijk begrip, want wij nu als storend erva- >n, wordt vast en zeker over ïonderd jaar door landschap- Teschermers als zeer karate- istiek aangeprezen. De Jéstuurders van nu staan voor wn dilemma, maar hebben tegen twee molens geen be zwaar, want die hebben de nensen toch nodig Zo is er altijd wel een reden, want zo als de wind waait, waait mien iassie... Horszei EMK-directeur Martin Warnaar. ..Steun geven aan Teso in zijn huidige vorm". tArchieffoto) echter voor Texel „gereserveerd". Ze werden niet aan anderen aan geboden. De verhouding tussen de Terschellinger rederij en Teso bleef goed. Doeksen had begrip voor de pogingen van Teso om zich tegen overname te bescher men. Toen over de coöperatie gestemd moest worden, liet de Doeksen-directie weten zich van stemming te zullen onthouden. Bij De Krim leefde het idee om de aandelen van Doeksen over te ne men al meer dan een half jaar ge leden. Het bedrag van 1,2 miljoen dat De Krim uiteindelijk bereid was te betalen, was ongeveer conform de marktwaarde van dat moment. Doeksen was Teso's grootste aan deelhouder, afgezien van de tot Teso zelf behorende Stichting Bootdienst waarbij nog aanmerke lijk meer aandelen zijn geplaatst. Eén over Doeksen heeft overigens niet élle aandelen overgedaan. Directeur H. Oosterbeek: „Ik heb er één voor mezelf gehouden, want dan kan ik de aandeelhoudersvergadering blijven bezoeken. Dat is altijd heel gezellig en ook goed voor de con tacten. Met Hoogerheide hadden we altijd een goede verstandhou ding en met zijn opvolger Wortel kunnen we ook prima overweg". De politie heeft bij de veerboot maandagmorgen zes mannen aangehouden die in een vakantie huisje op de Sluftervallei voor 5.000,- schade hebben aange richt. Een poging tot brandstich ting was mislukt. Het Noordhollandse zestal, varië rend in leeftijd van 19 tot 32 jaar, huurde het huisje het afgelopen weekend. Toen de beheerder het appartement na hun vertrek maandagmorgen inspecteerde, ontdekte hij dat de inboedel was vernield. De vloerbedekking ver toonde schroeiplekken. Hij waar schuwde onmiddellijk de politie, die de daders vlak voor het oprij den van de veerboot in de kraag vatte. Het zestal verklaarde dat de schade onder invloed van veel al cohol was aangericht. Na verhoor werden de mannen op de boot ge zet. Volgens de politie worden de daders niet vervolgd, mits ze de schade vergoeden. wikkeld tot een gezond toeristisch bedrijf met inmiddels directe werkgelegenheid van ongeveer 70 arbeidsplaatsen op jaarbasis. Die promotie moet nog worden ver sterkt en Teso in zijn huidige vorm is daarbij onmisbaar". Geen profijt Warnaar benadrukt dat De Krim verder niets met de aandelen doet. Ze worden in portefeuille gehou den en zijn voorlopig niet te koop. Niemand heeft er in de vorm van vrij vervoer of op een andere ma nier profijt van. De Krim vangt al leen dividend, maar dat stelt weinig voor omdat het 6% van de nominale waarde is waar ook de dividendbelasting nog afgaat. In de toekomst is het niet uitgeslo ten dat De Krim de aandelen weer van de hand doet, bijvoorbeeld als het voortbestaan van Teso in zijn huidige vorm op een andere ma nier wordt gewaarborgd. Ten tijde van de onderhandeling over de transactie Doeksen-Teso maakte Teso bekend dat aandeel houders voortaan vijftig keer per jaar gratis met de boot mee mo gen. Volgens Warnaar bestaat er geen enkel verband tussen het een en het ander en heeft het op de besluitvorming geen invloed gehad. VERDER \T rvrov Casino, gebouwd in 1934. verdwijnt binnenkort uit de Zwaanstraat. (Foto Harry de Graad Discotheek Question en nachtbar Casino verdwijnen uit de Zwaanstraat. B en w hebben met eigenaar Ed Stiekema overeenstemming bereikt over aankoop van het pand met de bedoeling het te slopen en er woningbouw mogelijk te maken. Daarmee is voor Stiekema de weg vrij om in De Lindeboom een nieuw bedrijf te beginnen dat al in juni zijn poorten zal openen. In de nacht van woensdag op don derdag is een Citroen in de Thijs- selaan met een scherp voorwerp bewerkt. In de linker portier zit een diepe kras. De schade bedraagt zo'n 500,-. Eventuele getuigen van het voorval worden verzocht de politie te bellen, telefoon 22188. De Rekramarkt in De Koog is gisterochtend beschoten. In het raam van de deur werd een kogel gat aangetroffen. De kogel werd niet teruggevonden. Op het mo ment van de beschieting was nie mand in de zaak. Behalve het raam is er niets vernield. (ADVERTENTIE) Stiekema pacht van beleg gingsmaatschappij Zandster (dat voor 50% eigendom is van Jor- ritsma) De Lindeboom, dat hij na een verbouwing zal exploiteren als grand café, hotel en restau rant. De bijbehorende schouw burgzaal wordt echter zijn eigendom en die zal hij na een in grijpende verbouwing en isolatie 's zomers als disco gebruiken en 's winters beschikbaar houden voor plaatselijke toneel-, muziek- en andere activiteiten. Verder is overeengekomen dat Stiekema van de gemeente de aangrenzen de grond koopt waarop vroeger het woonhuis van de familie Beers stond en het terrein achter de schutting aan de Zwaanstraat. Beide terreinen zullen voorlopig „Ik las dat stuk over het Thijs- sekunstwerk en ik werd spon taan geïnspireerd." Functioneel kunstenaar met hout Dieter Stoll dook zijn werkplaats in en fabriceerde een ontwerp. Er zit een uitgebreide gedachte ach ter. Stoll: „Dit is natuurlijk een schaalmodel. Het origineel moet bestaan uit een massief blok van 2.20 x 1.20 x 0.40 waaruit drie balken van zo'n twaalf meter lengte boogvor mig omhoog lopen en zich ver breden. Het hoogste punt, zo'n zes meter boven de grond, wordt ondersteund door een T- vorm, de T van Thijsse, zie je?" Stoll noemt het massieve blok „de basisgedachte over het mi lieu". De overige onderdelen van het werk symboliseren vol gens de schepper het besef van de natuur dat, ondersteund door Thijsse wordt ver hoogd, verbreed en verdiept. Ongeveer 40 x 40 cm dikke in heems eiken balken die water vast worden verlijmd, vindt Stoll het meest geschikt voor zijn creatie. Daarbij komen nog een betonnen fundering en roestvrijstalen bevestigings bouten. In de T moeten letters worden ingesneden, waarbij de naam Thijsse met 24 karaaat bladgoud wordt ingelegd. Als I oka tie noemt Stoll de Hoge berg. De kunstenaar twijfelt nog of hij zijn ontwerp zal aanbieden aan de Stichting Thijssejaar Texel. „Ze hebben natuurlijk die tienduizend gulden al aan Wol kers gegeven, dus ik weet niet of het veel zin heeft..." Dieter Stoll met zijn ontwerp voor het Thijssekunstwerk. (Foto Tessa de Graatf) worden gebruikt voor het parkeren van auto's van gasten van De Lin deboom. Oude wens Wat nu gebeurt is de uitvoering van een raadsbesluit dat op 14 mei 1991 werd genomen. In ver band met overlast voor de buurt was Casino als horecabedrijf „wegbestemd". Stiekema verzette zich daartegen, omdat hij zijn be drijf op deze plek wilde voortzet ten zolang er elders voor hem geen financierbare mogelijkheden waren. De horecabestemming werd toen gehandhaafd maar te gelijk werd besloten tot verplaat sing van het bedrijf „in overleg met de exploitant", zonder het noemen van data. Nu Stiekema de beschikking krijgt over het Lindeboom-complex kan het ge meentelijke voornemen worden uitgevoerd. Dinsdagochtend kwam de over eenstemming in grote lijnen tot stand, hoewel details nog gere geld moeten worden. Volgens Stiekema ziet het ernaar uit dat de financiering rondkomt. „Maar het is wel krap". Verantwoording Het probleem was altijd de schouwburgzaal van De Linde boom die als gelegenheid voor plaatselijke culturele evenementen niet rendabel is te exploiteren. Maar als de zaal 's zomers als dis co wordt gebruikt, zit er letterlijk Lees verder pagina 2 Hew jee 't ok hoord? Bee De Krim hewe ze alle Teso-aandele van Doekse kocht, voor meer dan een miljoen. Waar moet dot naartoe. Jajet, strakkies gaat heel Durp gratis met de boot. Je moet gewoon bij Hielke zijn. GAS BESTELLEN HIELKE BELLEN Gasflessen en cilinders Kom langs Brink 6 postkantoor De Koog Tel. 27027, Fax 17482 168 uur p/week 06.52817378 Je moet gewoon bij Hielke zijn. {ADVERTENTIE] Cjnct trli it bV bjrt_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: ADVERTENTIE Winners Club International Geachte lezer, Op Texel begint de victorie!!! De „WINNERS CLUB INTERNATIONAL" verovert Nederland vanuit Texel! Wat is dat nu weer zou één van uw reacties kunnen zijn, want zo reageer den wij enige tijd geleden ook Maar toch. na een zeer interessante informatiemiddag is het enthousiasme alleen maar toegenomen en maken wij inmiddels ook deel uit van de „Winners Club". Het enige wat wij kunnen meedelen is dat er sprake is van een uitermate aantrekkelijk financieel voordeel voor iedere deelnemer Wij weten zeker dat u daar kennis van wilt nemen en nodigen u en uw part ner uit voor de eerstkomende informatiemiddag op zaterdag 18 februari 1995, aanvang 15.00 uur in „Bosch en Zee" te De Koog, waar al geruime tijd iedere zaterdag de.info-middagen plaatsvinden. Gezien de enorme be langstelling van buiten en een toenemende groei vanuit Texel adviseren wij u tijdig aanwezig te zijn U zult er geen spijt van hebben! Met adviserende en vriendelijke groeten, namens een steeds groter wordende groep Texelse deelnemers, <oa Sjef Bruggeman, Bert Segerink, Rene de Graaf, Marja Wijnhoff, Arie Langeveld. Jan Trompetter, Ben Penha. Hans Hoep, Maarten Koorn, Ral'f Gra- bowski, Sidny van Zon, Jaap Witte, Karin Polman enz Voor informatie: G. Schuiling, tel 14411 A Langeveld. tel. 11237

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1