Cjrocn ^warL-Jexels in het hart Dak op appartementen dilemma voor b en w „Nu ja of nee zeggen tegen museum Flora" L R brengt Texelse munt op de markt roen Zwart College wil snel duidelijkheid: Grote problemen door gedwongen sloop ^Nummer Museumbeleid LXUUJLfcJp - li Laveloos w Peetvader van de pop krijgt eerste CD 2 w Boeiend spel in saai stuk 2 w Nieuwe Maas-kaarten 3 w „Frisse" wind door horeca- imperium 5 w Vier genomineerden voor Sion-penning 5 w Arco verspeelt titel 7 Laatste tbc-controle in Oosterend Reserveboot HUZARENSALADE GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10961 DINSDAG 21 FEBRUARI 1995 I Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 5,501 AC Don Burg, telefoon (022201 62600. artanties/abonnementen "foon 1022201 62600, faxnr. 1022201 14111. actie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45. Den Burg, foon 1022201 62620, faxnr. (022201 14111. actie buiten werktijd Tessa de Graaft, Pater Witteplein )en Burg, telefoon (02220) - 15639. Postbank 652 Bankrelaties ABN-AMRO nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; I.N.G. bank nr. 67.34.60 398 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /52,45 per half jaar; Los /1,45 Redactioneel commentaar het politieke menu prijkt van- md een interessant hoofd ge- •ht. Mogen de opstandige ters op hoeve Flora een eigen tseum beginnen, ja of nee? B en vinden van wel, maar geven nu t woord aan de commissie wel- ïsbeleid. Mocht de commissie een snelle beslissing aanstu- dan behoort zij ook voor de volgen daarvan in te staan. jen licht voor de vestiging van n tweede juttersmuseum bete- it, zo geven b en w zelf aan, n bedreiging voor het bezoek n de overige musea en de komst n toeristen naar Oudeschild. Bo- ïndien kan het Maritiem en Jut- I smuseum (MJM) het gewenste tikomstplan (uitbreiding van het I itenmuseum) wel over de dijk oien. wijzing van het Flora-plan is hter evenmin een besluit zonder volgen. De onvrede van de ichting Juttersmuseum (SJM) *t de huidige situatie blijft dan staan en na afloop van het con- ct zullen de jutters hun spullen het Oudeschilder museum •ghalen. En voor de oude trek- s en motoren is er dan geen rmanente ruimte. t mooist zou zijn dat deze 'estie een voor alle partijen be ëdigende oplossing krijgt. Het idige spanningsveld in museum- d werkt negatief. Maar ook aft niemand wat aan een groot- talige, nieuwe „al-weer- orziening" die andere, reeds be lande, voorzieningen in de wie- rijdt. 'ereerst valt te bekijken hoe het ideschilder museum zich maxi mal kan ontplooien. Suggestie: breiding met een (jutters-)de- ndance op de haven. Meerdere egen in één klap, want grote at- buten, waarvoor nu geen plaats kunnen er worden getoond en relatie met het dorp en de vis- rij wordt erdoor verstevigd. Een ortgelijke constructie is denk- ar in De Waal bij het krappe irarisch en Wagenmuseum imbinatie met de oude- •kkerclub?). last deze versterking van be lande musea kan worden streefd naar diverse kleinere be- mswaardigheden. Attracties, die gristen tijdens hun tochten over xel tegenkomen en die het and „aars" maken. Gedeeltelijk dat al het geval: de molen van 't lorden, het schoollokaal in Zuid- irland, het boothuis in De Koog, 1 bunker op Loodsmansduin. Dat [je kan best worden uitgebreid et nieuwe, kleinschalige activi- iten zonder daar meteen het vaarwichtige predikaat „mu- um" op te plakken. Het gebouw zoals het eruit ziet als de opdrachtgever zijn zin krijgt. De kap is nu groot genoeg om de meeste technische installa ties te bevatten en ziet er beter uit. Maar zelfs bij deze uitvoering steekt het omhulsel van liftschacht en liftmachine er nog bo venuit. Als op het appartementengebouw van Greenside in De Koog niet alsnog een grotere kap mag worden gezet, levert dat aanzienlijke technische en financiële problemen op. De reeds geïnstalleerde cv-ketel en andere apparatuur moet worden gesloopt en naar een ander deel van het gebouw worden overgebracht, waardoor de oplevering van de bouw ernstig wordt vertraagd. B en w willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de vestiging van een (jutters)museum op hoe ve Flora, Eerst een discussie over het totale museumbeleid is vol gens het college ,,een te zwaar middel". B en w wijken hiermee af van een ambtelijk advies, waar in uitstel tot medio 1996 wordt bepleit. Vanavond is het woord aan de commissie welzijnsbeleid. De PvdA-fractie geeft alvast een schot voor de boeg: aangedron gen wordt op het hanteren van vaste voorwaarden voor het on dersteunen van nieuwe musea. De afgelopen weken zijn de Texel se raadsfracties zowel door de jut ters (Stichting Juttersmuseum, SJM) als door de „tegenpartij", de Stichting Texels Museum (SJM), bestookt met argumenten. Het de finitieve besluit valt pas later, tij dens de raadsvergadering, maar vanavond worden de stellingen in genomen. „De commissie bepaalt de koers", stelt wethouder Gerbrand Poster, die vanavond zijn van een operatie herstellende collega Nel Eelman- van 't Veer vervangt. „Het college Het huidige blok op het dak moet er in elk geval af. Het is een grove afwijking van de goedgekeurde tekening, die door de opdrachtge ver wel degelijk als definitief was bedoeld, dus niet als tijdelijke be schutting om bij het monteren van de installaties op het dak droog te kunnen werken. Daar over bestond geen enkele twijfel meer toen in het raadhuis een ver zoek werd ontvangen om op het blok lichtreklame te mogen aan brengen. Dit werd ervaren als een sterk staaltje van brutaliteit, na alles wat over de bouw te doen is geweest. De gemeente greep dan ook in en liet weten alleen met een tijdelijke „hoed" genoegen te nemen. Dat betekende dat uiteindelijk op het (platte) dak alleen met een uit stulping voor de liftkoker en lift machine mocht komen. De opdrachtgever had echter ruimte nodig voor de inmiddels reeds onder de hoed gemonteerde installaties en probeerde goedkeu ring te krijgen voor een kap van ruimer model. Dat was fraaier en evenwichtiger maar het was strij dig met de goedgekeurde bouwte kening. Het college begreep dat de Tien voor Texel met deze afwijking geen genoegen zou nemen en ging met het bestuur van deze ver eniging om de tafel in de hoop op een deal. Tien voor Texel weigerde en hield het college aan de oude afspraken. Pobleem De opdrachtgever kwam daardoor in grote problemen. De centrale verwarming, afzuiging, luchtbe handeling, watervoorziening, ga sinstallatie en de daarbij behorenmde pijpen- en leidingen systemen zouden deels moeten worden afgebroken en elders in het gebouw worden geïnstalleerd. Als-dat in dit stadium van de bouw al zou kunnen, zou het moeilijk zijn om te voldoen aan de strenge veiligheids- en andere voorschrif ten die gelden voor dergelijke ap paratuur. Tweede poging Op initiatief van burgemeester Van Rappard werd toen een nieuwe poging gedaan om met Tien voor Texel tot een vergelijk te komen. Op 14 februari vergaderden hij, wethouder D. Schilling, M. Smit van de afdeling bouwzaken en J. Ie Roux van de afdeling ruimtelijke ordening met M. Stam en F. Blan ken van Tien voor Texel waarbij an- Het Greenside-complex zoals het eruit zal zien als de bouwers zich houden aan de goedgekeurde tekening, op het platte dak is alleen der uitstulping voor lift en liftmachine te zien. dermaal de welstandelijk en technisch gewenste kap op het complex aan de orde werd gesteld. Donderdag wees het bestuur van Tien voor Texel het voorstel opnieuw unaniem van de hand. De opvatting heerst dat Greenside willens en wetens een gebouw tracht neer te zetten dat niet volgens de afspraken is. Dat behoort te worden gecorrigeerd. De technische en financiële pro blemen die daardoor ontstaan, heeft Greenside over zichzelf afge- jitalen met een Tesselaartje. Dat Iin vanaf 7 april. Dan brengt Uit- >verij Langeveld De Rooij een ixelse munt op de markt met >n waarde van f5,-. ëxel heeft nog geen eigen be- almiddel. En omdat het ons een irdig souvenir leek, hebben we intact gezocht met Rijks Munt, genwoordig De Nederlandse unt in Utrecht", vertelt L&R- directeur Taeke van Lingen. De uit geverij heeft het alleenrecht ver worven voor de uitgifte van het Tesselaartje, zoals de munt is ge noemd. Een vormgever van De Nederland se Munt heeft in overleg met L&R een ontwerp gemaakt. Op de voorzijde komt het wapen van Texel met de tekst „1 Tesselaar" en het jaartal 1995. Op de achter zijde staat een schapenboet met schapen achter een tuinwal, met op de achtergrond de zee met en kele schepen en de vuurtoren. „We wilden alle aspecten waar Texel om bekend staat in dat plaat je samenvoegen.", verklaart Van Lingen. Er is over gedacht om de munt te verbinden aan de bevrij dingsherdenking of het Thijsse- jaar, maar dat vond de uitgever te beperkt. „We richten ons liever op een breder publiek." Betaalmiddel Het Tesselaartje wordt uitgevoerd in cupro-nikkel. De zilverkleurige munt krijgt een doorsnede van 3 centimeter. Er worden er voorlopig 10.000 geslagen. Bij De Nederlandse Munt in Utrecht zal eind maart een feeste lijke presentatie van het eerste exemplaar worden gehouden. Ge bruikelijk is dat voor het slaan daarvan de burgemeester van de gemeente waar de munt ver schijnt wordt uitgenodigd. L&R garandeert een waarde van f5,- voor de munt, zodat deze op het eiland als betaalmiddel in win kels en bij banken kan worden ge bruikt. Overigens is de verwachting dat het Tesselaartje voornamelijk als „collectors item" zal dienen. Vandaar ook dat begin april op het eiland huis aan huis een folder zal worden verspreid waarin de munt wordt aangebo den in diverse uitvoeringen, bij voorbeeld in zilver, in goud (14 karaat) of als set van drie in ver schillende metalen. Ook zal het blad van De Nederlandse Munt er aandacht aan besteden, zodat ver zamelaars een exemplaar kunnen bestellen. Er wordt nog een bank op Texel gezocht die bereid is als uitgiftepunt van de munt te fungeren. Het is de bedoeling jaarlijks een nieuwe versie van het Tesselaartje te laten verschijnen met telkens een andere afbeelding. Surveillerende agenten troffen in de nacht van zaterdag op zondag op het Schilderend een slapende jonge vrouw aan. Ze lag volkomen van de wereld over haar fiets op de weg te slapen. Met enige moei te werd ze uit haar „coma" ge wekt, waarbij al snel duidelijk werd dat overmatig drankgebruik de oorzaak was. Om ongelukken te voorkomen is de vrouw thuisge bracht. -roepen. Ook de betrokken ge meenteambtenaren hebben in die zin geadviseerd aan het college. Dilemma Overigens zijn alle betrokkenen het erover eens dat het nu door de architekt voorgestelde dak op het complex fraaier is dan de vorm die ontstaat als men zich aan de voor schriften houdt. Burgemeester en wethouders beslissen vandaag. Ze staan voor een dilemma. Toegeven aan Greenside betekent oplossing van de technische problemen, maar de toch al ter discussie staande ge loofwaardigheid van het gemeen tebestuur wordt opnieuw op proef gesteld. Nog belangrijker is dat te genstanders van de afwijking zich er vrijwel zeker niet bij zullen neer leggen en naar de provincie en of de Raad van State zullen stappen. Ed Momberg die als projektbege- leider en projektontwikkelaar nauw bij de kwestie is betrokken, spreekt van een „heel vervelende" situatie. Hij zegt te hebben veron dersteld dat de kubus die nu op ITekeningen Architektenburo Jan Visser het gebouw staat, met de ge meente was geregeld en hoopt dat het op een of andere manier lukt vergunning te krijgen voor een even ruime maar fraaiere kap, zo dat de machines kunnen blijven staan. Er rekening mee houdend dat dit niet lukt, is hij op zoek naar een kleiner type cv-ketel dat past in het gebouw volgens het goed gekeurde ontwerp. Daar gaat ech ter tijd inzitten zodat de kans groot is dat het complex niet op de laatstelijk geplande tijd (half april) kan worden opgeleverd. Dat heeft dan weer gevolgen voor de exploi tatie en voor de 18 personeelsle den die inmiddels door Greensuide zijn aangeworven en ter voorberei ding van de opening in mei, al op 1 april in dienst zouden treden. Momberg hoopt daarom op respijt: het gebouw zou in zijn hui dige illegale vorm tijdelijk geac cepteerd kunnen worden met de afspraak dat het sloop- en constructiewerk dat nodig is om het te laten overeenstemmen met de vergunning, mag wachten tot na het zomerseizoen. bTUDIOCOMPLEX 'GREENSIDE'' TEXEL Opdrachtgeefster Greenside Vastgoed Amsterdam I bv MO Projekf Texel bv Ontwikkelaar Architektuur OC Projektadvisering I -■.a-L.. Konstrukteor Konstr.buro J.S. Oud bv Texel Architektenburo Jan Visser B&M Projektadvisering Texel I Texel Heerhugowaard IBS bv Installaties E Texe Oele bv installaties W Texel Schoo bv Installaties CV Hoofdaannemer Texel - VAN WIJNEN DEN HELDER 02230-37834 is voor verplaatsing van het jut tersmuseum, maar dat is geen dic taat. We zullen goed luisteren naar de commissie. Omwille van de dui delijkheid willen we graag nu een uitspraak. Afhankelijk van het ver gaderverloop zullen we eventueel een nieuw advies opstellen en dat aan de gemeenteraad voorleg gen." Voors en tegens B en w hebben geen behoefte om eerst de uit 1982 daterende nota museumbeleid aan te passen. Vol gens de gemeentelijke afdeling welzijn zou het opstellen van een nieuwe nota zeker een jaar vergen en pas in augustus 1996 door de raad kunnen worden aangeno men. B en w willen daarop niet wachten: „Uit oogpunt van effi ciency is het beter nu te beant woorden of er überhaupt een (jutters)museum op Texel bij moet komen." Het college heeft de voors en te gens op een rijtje gezet. Redenen tegen vestiging op Flora zijn o.m. werkgelegenheid in Oudeschild (museum en uitstraling naar be drijven), vermindering bezoekers overige musea, versnippering jut- terscollectie en de hogere over headkosten per museum. Pluspunten van vestiging op Flora zijn o.m. permanente huisvesting van de Oude Trekker- en Motoren- club, spreiding van toeristische druk, uitbreiding „al-weer- voorzieningen" en de beëindiging van de onvrede van de jutters met de huidige situatie. Gedragslijn In een brief aan college en raad schrijft PvdA-fractieleider Dirk Terpstra dat er een nieuwe mu seumnota moet komen. Hij toont echter begrip voor de wens van het college om snel duidelijkheid over de Flora-kwestie te krijgen. Met de bespreking vanavond kan hij dan ook instemmen. In de toe komst moet volgens Terpstra wor den gewerkt met normen waaraan de Texelse musea moeten vol doen. „Zo is het mogelijk om te toetsen of voldoende kwaliteit wordt geboden om voor onder steuning in aanmerking te ko men." Terpstra stelt voor om de „Gedragslijn voor museale be roepsethiek" van de Nederlandse Museumvereniging hierbij te ge bruiken. De tuberculosebestrijders van de Helderse GGD komen vrijdag naar Oosterend voor de laatste tbc- controle. In de röntgenbus bij het dorpshuis worden tussen 8.30 en 12.00 uur foto's gemaakt en in het dorpshuis worden mantoux- prikken gegeven. Degenen die voor dit onderzoek in aanmerking komen hebben een oproep gekregen. Het is echter denkbaar dat er anderen zijn die reden hebben voor ongerustheid, bijvoorbeeld omdat ze vóór 1 ok tober contact hebben gehad met de bron van de tbc-besmetting maar zich om welke reden dan ook nog niet hebben laten onderzoe ken. Ook zij zijn welkom in het dorpshuis voor een test. Maandag 27 februari tussen 9.30 en 10.30 uur kunnen degenen die een mantoux-prik hebben gehad, de reactie laten aflezen. In verband met de krokusvakantie zet Teso een extra boot in op de vrijdagen 24 februari, 3 maart en 10 maart tussen 09.35 uur (vanaf Texell en 16.05 uur (vertrek Den Helder). De afvaarten van 10.05 uur (Den Helder) en 13.35 uur (Texell op 24 februari en 10 maart zijn uitsluitend bedoeld voor ver voer van gevaarlijke stoffen. Van 11 tot 28 maart gaat de ms Mo lengat naar Harlingen voor een dokbeurt bij scheepswerf Wel gelegen. (ADVERTENTIE) Bij de bouw van het Greenside-complex zijn meerdere Texelse onderaannemers in geschakeld. (Foto Harry de Graaf) 6 bakjes 150 gram van 534 voor 299 Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1