Cjroen <2warL-J~exels in het hart N Mammoetcoaster baart opzien in Oudeschild Texel krijgt mogelijk eigen tv-uitzendingen Vijfling voor vee-arts ^.Invulling convenant raag snel duidelijk ummer KOFFIE ROODMERK PEIM-generatoren naar Bonaire Autoruit stuk Doorgereden Lezing en excursie over waddengebied Toch klachten Vliehors-bommen 8* Cabaretiers enige hoogtepunt Politiek Café 2 Ook Groen Links statenleden op Texel 2 -#» KTF terug op de goede weg 3 Wederzijds begrip asielzoekers en Texelaars vergroten 3 w Nieuwe records voor lohse en lely 5 Spijkers met koppen op hoorzitting Klif tijdens bezoek: gave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10, )1 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 rertenties/abonnementen ,foon (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. lactle Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,foon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111 lactie bulten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Oen Burg, telefoon (02220) 15472. PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10963 DINSDAG 28 FEBRUARI 1995 Postbank 652 Bankrelaties ABN-AMRO nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; I.N.G. bank nr. 67.34.60.398 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /52,45 per half jaar; Los /1.45 pak 500 gram van 699 voor 559 Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 (ADVERTENTIE) ersfe van de drie Wörtsila-generatoren wordt aan boord getakeld. Oudeschild wreef zich de ogen uit toen de ruim 96 meter lange co aster „Star Bird" gistermorgen in alle vroegte de haven binnen ma noeuvreerde. Nog nooit had een schip van dergelijke omvang en zwaarte er aan de kade afge meerd. Het Deense vrachtschip deed Texel aan om de drie Wartsi- la dieselgeneratoren uit de PEN- centrale in te schepen voor trans port naar het Waterenergiebedrijf (WEB) in Bonaire. De vissershaven is eigenlijk niet in gericht voor schepen van dergelij ke omvang. Om een en ander in goede banen te leiden was Rijks waterstaat al een week geleden begonnen aan de voorbereidingen. Een deel van de kottervloot moest eerst uitvaren, alvorens de coaster kon afmeren aan de kade bij visse rijcoöperatie. Wegens de diepgang kon het schip alleen bij hoog water binnen varen. Toen het rond zeven uur zo ver was, stoomde het vaartuig, vooruitgegaan door de sleepboot Seahawk, op eigen kracht de ha ven in. Een secuur werkje, want in de havenmond had het schip aan beide zijden slechts een paar me ter speelruimte. In de haven werd het schip afgeremd door sleep- vaartuig de Rekere van de firma Daalder. Met hulp van boeg schroef manoeuvreerde de reu sachtige coaster zich zonder problemen naar de plek aan de ka de. In de loop gisteren dag werden 18 containers waarin de dieselgene ratoren en de randapparatuur zijn opgeslagen in het ruim gestapeld. Het werk trok de hele dag flinke belangstelling. Met het karwei is de ontmanteling van de electrici- teitscentrale min of meer ten ein de gekomen. Bedoeling is dat het PEN de centrale 1 maart oplevert. Nieuw schip De „Star Bird" (roepletters OZEF6) is eigendom van J. Poul- sen Shipping a/s uit Korsor in De nemarken, ook bekend onder de naam Part. Owership Star Bird. Het schip vaart onder de vlag van Danish International register. Dat is geen natievlag, maar een fiscaal aantrekkelijke. De Star Bird is betrekkelijk nieuw; in 1993 liep ze van stapel bij de werf Yarimca in het Turkse Mar mora. Het eerste jaar voer ze ove rigens onder de naam „Felston" onder Panamese vlag. De Star Bird is 96,65 m. lang (86,91 m. tussen de loodlijnen) en 15,82 m. breed. De holte van de kiel tot het hoofddek is 7,90 m. en de maximaal toegestane diepgang 6,25 m. De voortstuwing ge schiedt door een MAK acht cilin der viertakt dieselmotor met een vermogen van 2200 kW 2991 PK). De dienstsnelheid is 15 knopen. Het schip kan 343 containers van 20 voet bevatten. Ter vergelijking: er kunnen 24 VW Golf auto's ach ter elkaar in en het vermogen is gelijk aan 40 Golfjes van 1600 CC. De twee dekkranen kunnen ieder 60 ton tillen bij tien meter vlucht en 25 ton bij 24 meter vlucht. On danks de omvang heeft Oude schild wel eens een groter schip op bezoek gehad. Het betrof een passagierschip van 106 meter lengte. Ditbinnenvaartschip was De ruim 96 meter lange coaster Star Bird baarde veel opzien in Oudeschild. wadexcursie voor kinderen. In de Mokbaai kan de jeugd via allerlei spelletjes ontdekken wat er alle maal groeit en bloeit op wad en kwelder. Het is nodig zich van te voren op te geven bij de Wadden winkel, waar ook informatie wordt gegeven over de plaats en kleding. De excursie is van 14.00 tot 16.00 uur en kost f5.- per kind. De Waddenwinkel, het informatie punt van de Waddenvereniging, is gevestigd aan de Wilhelminalaan in Den Burg en is tot en met 4 maart open van 10.00 tot 17.00 uur. boothuis, registreerde de trillin gen. Volgens een woordvoerder van de Luchtmacht was de wind dermate zwak, dat het geluid slechts over geringe afstand werd verplaatst. Voor zover bekend heb ben de oefeningen die gisteren en vandaag nog werden gehouden geen overlast veroorzaakt. Een werkgroep gaat de haalbaar heid van lokale televisie onder zoeken. Vóór de zomer willen de initiatiefnemers, John Smit, Rob Valkenburg en Bart Heijnen, het antwoord weten. Zij roepen alle geïnteresseerde Texelaars op om te reageren. Het plan vloeit voort uit de rechtstreekse tv-uitzending „Sint zendt uit", begin december j.l. vanuit De Lindeboom. De voor noemde betrokkenen waren over de samenwerking goed te spreken en staken de koppen bij elkaar. Smit heeft de afgelopen tien jaar met zijn bedrijf Videolux een goe de reputatie opgebouwd, die strekt tot ver buiten de eilandgren- Het voorjaar is vroeg van 't jaar. Althans, bij dierenarts Loek van Vliet huppelen de lammetjes al vrolijk door het hok. „Ja, maar die schapen zijn gesponst hoor. Straks breekt de lammertijd bij de boe ren uit. Dat geeft voor ons topdrukte en dan zou ik er anders óók nog voor mijn eigen dieren 's nachts uit moeten...." Hoewel dus niet helemaal onverwacht, keek Van Vliet er toch wel van op toen één van zijn dieren een vijfling ter wereld bracht. „Alle vijf ooitjes en dat in haar eerste dracht." Drie lammetjes kwamen spontaan ter wereld, bij de laatste twee moest de dierenarts even assisteren. Twee piepklein uitgevallen diertjes worden met de fles grootge bracht „Ik denk dat ze het wel halen. Ze zijn levendig genoeg De gezinsleden kwamen handen tekort om de moeder met kroost te laten poseren. zen. Valkenburg was, onder meer als decorbouwer, betrokken bij verschillende tv- en filmproduk- ties. Heijnen is als directeur van de Welzijnsstichting Texel betrokken bij het cultureel werk op Texel. Zij willen nu bekijken of het mogelijk is permanent tv-uitzendingen te verzorgen, in plaats van af en toe. Het drietal heeft het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Texel (SLOT) inmiddels benaderd om het initiatief te steunen. De SLOT heeft een officiële machtiging voor lokale televisie-uitzendingen. Eerst wil de werkgroep de moge lijkheden aftasten. Er worden gesprekken gevoerd met reeds be trokken partijen en de financiële en technische haalbaarheid wor den getoetst. Tevens wil de werk groep nagaan of er onder de Texelse kijkers voldoende belang stelling bestaat. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf donderdag 2 maart melden bij de Welzijnsstichting, waar het secretariaat is gevestigd. Voor vra gen en suggesties kan men 15582 bellen. Onbekenden hebben aan de Bad- weg een auto-achterruit stuk geslagen Dat gebeurde zondag tussen 17.00 en 19.00 uur. Een 63-jarige vrouw had zondag tussen 12.30 en 15.50 uur haar gloednieuwe donkergroene Suzuki Swift op een invalidenparkeer plaats aan de Botterstraat in Oosterend geparkeerd. Toen ze bij de wagen terug kwam, bleek de achterzijde beschadigd, met een scheur in de lichtunit en de bum per. Vermoedelijk is de wagen aangereden. Eventuele getuigen worden verzocht de politie te bel len, telefoon 22188. echter veel minder zwaar en beter te manouvreren. Als het weer meewerkt, vertrekt de coaster vanavond bij hoog wa ter, rond 18.30 uur uit de haven van Oudeschild. Het schip zet koers naar Denemarken om via Zeebrugge naar Jamaica en Bo naire op te stomen. Naar verwach ting arriveert de Star Bird daar op 23 maart. (Met dank aan Roy Helleman i Tijdens de krokusvakantie timmert de Waddenwinkel met diverse ac tiviteiten voor jong en oud aan de weg. Morgenavond vertelt Jaap Booy, lid van de werkgroep Den Helder, aan de hand van dia's over de flora en fauna van het wadden gebied. Zijn lezing, die boeiend be looft te worden, begint om 20.00 uur, de entree is vijf gulden. Donderdagmiddag is de Wadden winkel aanmeldingspunt voor een Zes Texelaars hebben vrijdag als nog bij de Luchtmacht geklaagd wegens overlast door de live wea- pens op de Vliehors. Doordat de wind was afgezwakt kreeg het noordelijk deel van het eiland een vleugje van de vier vijfhonderpon- ders mee. In één geval betrof het de eigenaar van een hond, die door een ruit sprong. Andere schadegevallen zijn niet bekend. Ook de meetpost bij het redding- betere kwaliteit. „Afgaande op het onderzoek naar het toekomstige vervoer, dat Teso heeft laten ver richten, blijft dat keihard nodig." Dijksen riep op om tevens te letten op de kwaliteit van het Texelse landschap: „Laten we het oor spronkelijk houden, zodat het niet gaat lijken op de rest van Neder land." i Beijma en haar Noordholland- collega's Ger Franken en Wil- i van der Paard zullen de :wikkelingen op Texel in elk ge- met grote nieuwsgierigheid gen. Volgens hen kan het Texel- ruime-jasmodel", als het lukt, de toekomst worden toegepast andere gebieden in de provin- zoals bij Bergen en in de chtstreek. Van der Paard deed beroep op de Texelse betrok- len om samen tot een goed re- taat te komen. drie PvdA'ers lieten zich giste- i in het Havenrestaurant infor- iren door vertegenwoordigers TVO, TVL en de werkgroep dschapszorg. Tien voor Texel s ook gevraagd, maar vaardig- niemand af. Naar de Texelse dbouworganisaties had de else PvdA-afdeling geen uitno- ng verstuurd. Bewust, omdat gens de PvdA de agrarische in- >hoek inmiddels genoegzaam :end is, óók bij de statenleden. Het Texelse landschaps-convenant was gistermiddag voor de PvdA-statenleden het be langrijkste onderwerp. Aan tafel v.l.n.r. statenlid Barbara van Beijma. Dirk Terpstra IPvdA Texel), Adriaan Dijksen (Landschapszorg), Ko Vinke ITVO). Gerard Zoetelief (TVL), de statenleden Ger Franken en Willem van der Paard. Gerhard Cadee (Land schapszorg) en. half zichtbaar, de Texelse kandidate Carol Korringa. /Foto Frans Hopman) „Maar we zijn beslist niet boer- onvriendelijk", aldus Van der Paard. „Er liggen al te veel hecta res braak. Als straks de landbouw subsidies verdwijnen, kan geen boer het meer uitzingen en dat moeten we zien te voorkomen." Van der Paard stelde voor de agra riërs een toeslag op het loon te ge ven. Volgens statenlid Van Beijma biedt de relatienota eveneens mo gelijkheden. „Dat is een kans voor de boeren, geen belemmering. Door beheersvergoedingen kun nen ze hun inkomen aanvullen." Winstpunt Namens de werkgroep Land schapszorg zei Adriaan Dijksen dat de winst van het convenant is dat er nu op Texel weer samen de provincie nog hard nodig heb ben, ook met het oog op de finan ciering", veronderstelde hij. Gerard Zoetelief (TVL) was posi tief: „De landbouw heeft te maken met snelle veranderingen. Met het convenant kan daarop worden in gespeeld. Dit lijkt me voor alle be trokkenen het beste." Zoetelief vroeg de statenleden in planolo gisch opzicht ook oog te houden voor de belangen van de toeristi sche sector. „Kwaliteitsverbete ring houdt soms ook uitbreiding in", zo hield hij hen voor. Kwaliteit Ko Vinke (TVO) nam het op voor de agrariërs. „De boeren zorgen mede voor het Texels produkt." Ook hij wees op de noodzaak tot Bewoners van Den Hoorn hebben op de informele avond over de parkeersituatie op Klif gister avond spijkers met koppen gesla gen. Om de druk op de straat te verlichten besloot het dorp in overleg met de gemeente tot de aanleg van zo'n 25 vaste plaatsen waarop auto's mogen staan. Voor het resterende deel wordt ko mend voorjaar een parkeerplaats aan de Rommelpot aangelegd. De avond getuigde van een grote inschikkelijkheid, zowel van de kant van de Hoornders als van de gemeente. Op drie na gaven alle bewoners van Klif acte de presen ce. Stuk voor stuk mochten ze hun zegje doen over de 36 mogelijk parkeerplaatsen die wethouder Schilling en ambtenaren van Civie le Techniek op een schets hadden ingetekend. De meeste werden met instemming ontvangen, maar in sommige gevallen kwamen de bewoners met een beter alterna tief. Buurtbewoner Cor van Heer waarden had er zelfs geen moeite mee dat in zijn moestuin twee par keerplaatsen worden aangelegd. Om de vakken te markeren zal de gemeente een toepasselijke kleur straatsteen gebruiken. Een aantal bomen moet voor het plan wijken, maar ter compensatie komt er nieuwe aanplant. Om het groene karakter aan het eind van Klif in stand te houden, mag daar niet worden geparkeerd. wordt gepraat. Hij benadrukte dat Landschapszorg niet anti-boer is: „Wel zijn we tegen de lobby voor een intensieve landbouw en groot schalige produktie. Op Texel zou den we het agrarisch beheer in het buitengebied echter niet kunnen missen." Ook Dijksen drong aan op verdere uitwerking. „We zullen ooi en evenwichtig." Zo be deelde het PvdA-statenlid Bar- a van Beijma uit Monnicken- gistermiddag het kersverse nvenant over het landschaps eer op Texel. „Maar", waar- luwde ze, „het gaat om het indelijke doel." Van Beijma *opt daarom dat de invulling niet g op zich laat wachten. Evalua- over vijf jaar vindt ze te ver ig: „Over drie vier jaar moet idelijk zijn of het lukt. Zo niet, i moeten we weer overschake- op de oude begrenzing."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1