Cjrocn "Zwartrjexeh in het L, ïarnalenvissers dagen inister voor rechter m f N Molengat gevallen en brug weigert dienst Paasvakantie- krant Marco Borsato geeft optreden op Texel Handtekeningen voor behoud meierblis Twee tegenvallers voor Teso ummer Schooljeugd op de barricaden loepeier beleid overnachting 3 noodcamping -pjorszel Lachen Grote jubileumshow van Cocky VERDER IN DIT w Raad juicht over plan De Lindeboom 2 w Lammerij is begonnen 3 Vlotte raadsvergadering 5 w Loopt kamperen bij de boer uit de hand? 5 s» Goed jaar Molenkoog 7 Kijkje in de keuken bij de Winnersclub 11 Lammertiêd Acht verbalen in verkeerscontrole informatiekrant voor toerist en Texelaar verschijnt vrijdag 7 april ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10968 VRIJDAG 17 MAART 1995 ,e Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. tenties/abonnementen on (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. tie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, on (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ;tje buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein en Burg, telefoon (02220) 15472. Postbank 652 Bankrelaties ABN-AMRO nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742. I.N.G. bank nr. 67.34.60.398 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs Z52.45 per half jaar; Los H,45 irnalenvi I van 4 ialenvissers maken zich grote zorgen over de aanwij- 470 hectare van hun beste visgronden in de Wad zee voor de kweek van mosselen. De wadvissers >ten hierdoor uitwijken naar ander gebieden, waar aan- kelijk minder vis zit. Om dit te voorkomen hebben ze kort geding aangespannen tegen minister Van Aartsen Visserij, omdat ze vinden dat hij voorbij gaat aan eerde- rfspraken. Op 27 maart doet de rechtbank uitspraak. anwijzing vloeit voort uit een er besluit van de regering om roduktievelden van mosselen Waddenzee te optimaliseren, leeland verdwenen namelijk selpercelen door de Deltawer- Verder zijn in de Waddenzee velden verloren gegaan. Ter pensatie werden nieuwe mos- ircelen toegezegd in oostelij- /addenzee. De Tweede Kamer daar echter een stokje voor. Dritlcoos voor herschikking van de aande vangstgebieden, ten dele van de natuur en op lan- termijn de vissers. Ivoor nieuwe mosselpercelen sten de Zeeuwen oude af- die beschikbaar komen de vangst op garnalen. Die ■en daarvoor echter onge- ;t zijn. De mosselvissers azen rcelen waar ook garnalenvis- actief zijn, omdat daarin ook de mosselkweek de omstan- den gunstig zijn. Niet laten verjagen :rs uit Wieringen en hun se collega's willen zich niet verjagen door de mosselvis- De beoogde visgronden in de felijke waddenzee zijn volgens Dirk Albert Blom van de TX 25 Everdina, één van de vijf Texelse vissers die in de Waddenzee op garnalen vissen, namelijk van on schatbare waarde. „Zeg maar ge rust dat we er negentig procent van de tijd liggen te vissen. De geultjes zijn bij uitstek gebieden waar de garnalen zich ophouden." Volgens de Texelaars is de aanwij zing een nieuwe tegenslag voor de bedrijfstak die toch al onder druk staat. „De jaarbesomming is niet zozeer omlaag gegaan, maar we hebben veel langer werk om het zelfde te vangen. Vroeger visten we alleen overdag, maar nu moe ten we dag en nacht aan de gang. Er zijn gewoon minder garnalen. Als we dit gebied kwijt raken, wordt het alleen maar nog min der." De garnalenvissers gaan ook niet akkoord met een uitkoopregeling van vier miljoen gulden die aan de aanwijzing is gekoppeld. „Die is uitsluitend bedoeld voor vissers die stoppen. Maar wij vinden dat die ook moet gelden voor vissers die blijven vissen, als compensatie voor het verloren gaan van de vis gronden", aldus Bas van der Beek egeling dat slechts één nacht worden gecampeerd op de Icamping voldoet goed. Toch er uitzonderingsgevallen Besloten is dat de beheerder 'n geval mag beoordelen of er een nachtje aan vast mag len geknoopt. loodcamping is vorig seizoen lend geweest van 15 juli tot 15 augustus. Wanklanken bleven dit jaar uit, al voldeed de nieuwe douche-unit niet helemaal. Beke ken wordt, of de vele manco's die zich voordeden op één of andere manier op de leverancier kunnen worden verhaald. Langs de Westerweg werd, on danks plaatsing van de 30-km bor den, zeer hard gereden. Komend jaar ?al daar opnieuw aandacht aan worden besteed. Voor jongeren was nog steeds weinig plaats op de kampeerterrei nen. Het Kamperen bij de Boer is voor een deel in dit gat gespron gen, maar lang niet alfe agrariërs van DETV, die de garnalenvissers steunt. In de afnemende vangst van gar nalen in de Waddenzee lijkt voorlo pig geen verbetering te komen. De aanvoer van buiten het waddenge bied is echter groot. De prijs ligt daarom niet erg hoog en dat bete kent dat veel garnalenvissers fi nancieel in de problemen zullen komen. Aan het wegvallen van de gebie den kleeft ook een praktisch be zwaar. De percelen maken onderdeel uit van groterevisgebie- den. „In de mosselgebieden moet je steeds het net ophalen en het werk onderbreken. Dat is gewoon geen vissen. En dat terwijl we al jaren moeten inleveren. Dat gaat gewoon niet meer." Noorderhaaks Eigenlijk wilden de garnalenvis sers helemaal geen visgronden af staan. In december kwamen de mossel- en garnalenvissers echter overeen dat er 480 hectare mos selpercelen zouden worden inge richt. Echter onder voorwaarde dat dit niet in waardevolle gebie den voor de garnalenvissers zou gebeuren. Toen dat tóch het geval bleek ga ven de productenorganisaties van Wieringen en Texel minister Van Aartsen tot 6 maart de tijd om zijn besluit te heroverwegen. Deze rea geerde echter niet, zodat de rech ter in Den Haag om een oordeel is gevraagd. Wellicht hangt de gar nalenvissers nog een tweede be perking boven het hoofd. Bij de aanwijzing van de Noorderhaaks als staatsnatuurmonument, kwam ook de garnalenvangst rond de zandbank ter discussie te staan. De beheersoverleggroep, waarin visserijvereniging DETV is verte genwoordigd, moet hierover nog advies uitbrengen. hadden het begrepen op de jeugd en als het terrein te ver van De Koog of Den Burg af lag wilden de jongeren vaak niet. De gemeente zal opnieuw met de Recron praten over het opnamebeleid van jongeren. Is u er nog niet van over- iigd bentdat deze krant en echtnieuwsmedium is an heeft de dinsdageditie w laatste twijfel absoluut 'eggenomen. Afwisseling, ansatie, roddel, supporter onlusten, politieke draai- onterij, medische voor- chting en humor. Daar kan 'en/g landelijk dagblad een untje aanzuigen! Maar het aat natuurlijk om inhoud, te smullen met z'n allen an Antoinette en haar rel |>et een sex bom. Als die jhtploft, mag de werkgroep fcheologie de scherven lij ven. Lachen, jongen! Echt Ichen was het voor hon- jerc/en Texelaars bij fpze eigen megaster Ro nald. Een handjevol liet zich ondagmiddag cultureel on- 'prhouden met de dagboe- pn van Wim Kan. f liplachend nemen wij ken- l's van het terugtrekken van Icomare uit het windmolen- voject. Zo de wind waait. Vet woord is nu aan de poli- Iek. En nu maar afwachten r'e het laatste woord heeft. Pat wordt pas echt lachen... Horszel. De meeste dromen zijn bedrog, maar Marco Borsato komt heus naar Texel. De populairste Neder landse zanger van het moment is maandagavond 10 april te zien en te beluisteren in sport- en evene mentenhal 't Stappeland in De Koog. Zijn optreden is een onder deel van een groots opgezette, spectaculaire show ter ere van het 25-jarig bestaan van Cocky's Kapsalon. Eigenaresse Cocky Penha heeft kosten noch moeite gespaard. Borsato's ster steeg afgelopen jaar razendsnel dankzij de monsterhit „De meeste dromen zijn bedrog", waarmee hij liefst dertien weken de hitparade aanvoerde. Naast Borsato zal ook de bekende illusio nist Hans Klok, bijgestaan door as sistente Sittah, voor spektakel zorgen. Klok gooide vooral in Amerika hoge ogen met zijn bij zondere optredens. Aan de show wordt verder meege werkt door topmodellen van nie mand minder dan mode-ontwer per Frank Govers. De Extend Dan cers uit de roemruchte .Amster damse discotheek It moeten in staat worden geacht de hal op z'n kop te zetten. Lokale inbreng is er van o.a. Sportschool Texel, Kees Schoemaker en anderen. Totaal werken ruim honderd personen mee. Marco Borsato. De produktie van de avond is in handen van Favourit Models Show Design. Cocky Penha organiseert de avond samen met het modebe- drijf Mantje. Met Adrie en Mieke Mantje heeft ze de afgelopen jaren al vaker shows op poten gezet. Dat gebeurt nu voor de vijfde maal, een lustrum dus. De show belooft een wervelend schouwspel op te leveren, met een aaneenschakeling van optre dens. Govers modellen showen kleding van Mantje Mode, Mantje Sport en Cécil ^n lingerie van Eline Ondermode. De modepresentatie wordt afgewisseld door vijf thea- terblokken waarbij de modellen, gehuld in speciale theaterkleding, de kapsels van Cocky's Kapsalon tonen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cocky's Kap salon in De Koog, Mantje Schoenen/Mo- Lustrum de' Mantje Sport, Cecil en Elines Ondermode in Den Burg en Sportschool Texel in Den Burg. Entree kost f 37,50 Maximaal worden 1.200 plaatsbewijzen verkocht. In een van de komende kranten volgt meer informatie. Wathouder Schilling bedacht samen met de Waalder jeugd een tussenoplossing Acht schoolkinderen uit De Waal in de leeftijd van 5 tot 12 jaar bo den gisteren op het raadhuis zo'n 150 handtekeningen aan. Zij vechten voor het behoud van de meierblis. Die moet echter op last van de politie worden opgeruimd. De politie constateerde dat op het terrein van de meierblis aan de Sommeltjesweg is een grote hoe veelheid afval is gestort. Het gaat daarbij volgens de sterke arm ook om niet brandbaar materiaal, zo dat de bult meer weg had van een vuilstortplaats. Jan Zoetelief, eige naar van de grond, werd gesom meerd de rommel op te ruimen. Dit kwam de schoolkinderen ter ore. Ze voelen zich het slachtoffer van de mensen die „hun" blis heb ben volgestort en hebben de vrije woensdagmiddag besteed aan het ophalen van handtekeningen. Daarmee werd een half uur voor het huis van de burgemeester ge wacht op diens thuiskomst, maar hij bleef weg. En in navolging van Mohammed en de berg werd gisteren dus maar besloten naar IFoto Tessa de GreetII het raadhuis te gaan... Helaas bleek de burgemeester ook daar gevlogen, maar wethouder Schil ling nam de honneurs waar. Plastic stoel Volgens dorpscommissievoorzitter Cor Snoeij gaat het om een storm in een glas water. „Ik snap al die commotie niet. Er ligt één tros en één plastic stoel. Verder is het alle maal hout. Als de politie dét vuil nis noemt weten zij niet wat een meierblis is." Snoeij denkt dat de bult er te vroeg ligt en dat dét de kern van het probleem is. „Maar zoiets is erg moeilijk te voorko men. Jan Zoetelief heeft zelf wel eens wat snoeiafval op die plek liggen en mensen komen van heel Texel om hun rotzooi kwijt te ra ken. Hij had er zelfs een hek met een slot omheen gezet, maar dat werd vernield." Op een groot aantal Texelse boerderijen is de lammertijd van start gegaan. Reden voor deze krant om in een mini serie, genaamd „Lammer tiêd", aandacht aan dit jaar lijkse fenomeen te besteden. Komende tijd brengen Piet Monster en Renske van den Tempel van schapenboerderij De Noordkroon aan de Nieuw- landerweg verslag uit van de gebeurtenissen op hun boerderij. De m.s. Molengat is dinsdagavond tijdens een dokbeurt bij de werf Welgelegen in Harlingen gevallen. Waarschijnlijk is de huid van het schip beschadigd, maar dat kan pas met zekerheid worden gezegd als het veer opnieuw uit het wa ter is gehaald. Woensdagmiddag had Teso weer pech: de brug in Den Helder weigerde dienst, waardoor twee afvaar ten kwamen te vervallen. De Molengat is zaterdag naar Har lingen gevaren voor een dokbeurt. Het ging om regulier onderhoud. Door de lage waterstand kon het schip pas dinsdagavond rond 20.00 uur in het dok worden geva ren. Toen de Molengat bijna droog stond schoof het 3000 ton we gende gevaarte door onbekende oorzaak naar voren. De houten blokken waarop de kielbalk rustte bleken als dominostenen naar vo ren te zijn gevallen. Een klap gaf het niet. Volgens Teso- woordvoerder Jan Bloem merkten de bemanningsleden nauwelijks wat er mis ging. Geen lekkages Meteen na het incident werd het dok weer vol water gepompt om het schip drijvende te krijgen en het gewicht van de kiel te halen. Een peiling leerde dat zich aan boord geen lekkages voordeden. De Molengat werd uit het dok ge haald en opnieuw afgemeerd aan de kade waar het voorgaande da gen ook al had liggen wachten. Het ondertussen leeggepompte dok bleek aan de voorzijde flink gedeukt en tevens waren enkele blokken beschadigd. Woensdag voerden duikers een onderwaterinspectie uit aan de Molengat. Voor zover zij konden nagaan waren de bladen van de Voigt-Schneiderschroeven intact, evenals alle afdichtingen. Het Te- soveer lekt geen olie. Over schade aan de huid kon niets worden ge meld, maar gezien de staat van de blokken in het dok wordt daar wel rekening mee gehouden. Reserveboot Gisteravond is een nieuwe poging gewaagd om het schip droog te zetten. Pas dan kan duidelijkheid worden verkregen over de werke lijke schade. Omdat niet duidelijk is hoe het in cident zich heeft kunnen voordoen is ook nog niets bekend over de fi nanciële afhandeling. Het was de bedoeling van Teso om de Molen gat op woensdag 29 maart terug naar Texel te halen, want vrijdag 31 maart wordt ze als reserveboot ingezet. „Wij houden de datum voorlopig aan, want we verwach ten dat de schade meevalt", aldus Bloem. Het is gisteravond niet gelukt de Molengat droog te zetten. Mor genmiddag wordt in Harlingen bij hoogwater een nieuwe poging gedaan. Storing Al tweeenhalve maand is Rijkswa terstaat bezig met renovatie van het ophaalmechanisme van de Te- sobrug in Den Helder. De installa tie is zo'n dertig jaar oud. Om de dienstregeling niet te verstoren wordt tussen de bedrijven door en 's nachts gewerkt. Woensdag vergaten de medewer kers voor hun vertrek een veilig heidsschakelaar in de goede stand te zetten. Toen de boot van 16.35 uur in Den Helder arriveerde wei gerde de brug. Omdat wegens de werkzaamheden de hele installatie open ligt in een wirwar van draden werd besloten niet met de hand de brug te bedienen, maar de haastig teruggeroepen RWS-mensen af te wachten. Na een hectische tocht door Noordholland arriveerden die om 17.10 uur, waarna de problemen zeer snel werden verholpen. De werkzaamheden aan de brug du ren nog één week. Flora. Het college van b en w ziet formeel af van het voorberei- dingsbesluit tot bestemmingswij ziging van Flora aan de Pontweg. Daarmee is het plan om daar een museum te beginnen definitief van de baan. Snoeij heeft in overleg met wet houder Poster geregeld dat de hele blis nu wordt weggehaald door ge meentewerken. „Er is afgesproken dat Zoetelief niet voor de kosten opdraait. Hij kan er tenslotte ook niets aan doen dat half Texel hier zijn zaakjes dumpte. En wat be treft de jeugd: ze hoeven zich echt geen zorgen te maken. Ga er maar vanuit dat er straks in de kortste keren weer een hele grote meier blis ligt." Nieuw slot Omdat wethouder Poster afwezig was had Schilling zich gisteren op nieuw in de materie verdiept. Hij nam er uitgebreid de tijd voor om de jeugd te woord te staan. In een „officiële" vergadering kwam de wethouder samen met de kinde ren tot de conclusie dat het het beste was als de gemeente de spullen weghaalt die niet op een meierblis thuis horen. Het hout mag blijven liggen. Verder regelt de wethouder dat er een nieuw slot op het hek komt en een bord waarop staat dat pas vanaf half april spullen voor de meierblis mo gen worden aangevoerd. „En nu maar hopen dat iedereen zich daar aan houdt." Tijdens een verkeerscontrole zijn maandag acht automobilisten op de bon geslingerd. Sommigen hadden geen geldig deel III bij zich, anderen waren niet verzekerd en een enkeling reed in een verboden richting., Eén automobilist kreeg een waarschuwing omdat de APK-keuring van zijn wagen was verlopen. (ADVERTENTIE) Inleveren advertenties: t/m 28 maart aan de balie van de Texelse Courant-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1