Cjroen ^warlsjexelsin het harL, IAanleg golfbaan nog deze zomer van start Winkels in toekomst mogelijk langer open N' Paasvakantie- krant la alternatief voor natuurontwikkeling Hoogtijdagen voor Texelpop 178 ummer 'aasvakantiekrant Schaaktoernooi op Schulpengat Schade Molengat bleef beperkt VERDER IN DIT Oosterend viert uitbreiding Bijenkorf 2 MAB trots op veilige crossbaan 2 w Texel springt slordig met punten om 3 w Stagediving en pogo op drukke Texelpop 5 Lammertiêd: onrust door moeilijke bevalling 5 Fietsen gestolen CAFE NOIR informatiekrant voor toerist en Texelaar verschijnt vrijdag 7 april GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10969 DINSDAG 21 MAART 1995 iave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 1 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. jrtenties/abonnementen i00n (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. actie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, i00n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. actie buiten werktijd Gerard Timmerman, oorwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Postbank 652 Bankrelaties ABN-AMRO nr 46 99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; I.N.G. bank nr. 67.34.60.398 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ^52,45 per half jaar; Los /1.45 aan Krir aanleg van de golfbaan ten zuiden van Vakantiecentrum Krim is nabij nu land bij boerderij Sir Robert Peel in Eier- id beschikbaar lijkt te komen voor natuurontwikkeling, s dat doorgaat wordt tegemoet gekomen aan de voor aarde van de provincie om voor vervangend natuurgebied zorgen. Naar verwachting gaat half augustus de eerste hep in de grond en vliegen volgend voorjaar de eerste llen door de lucht. ikt formeel mag het groene it nog niet zijn gegeven, in prin- e zijn de betrokkenen het eens. e puzzel past, nu kan iedereen p de slag", reageert chef ruim- jke ordening Jim Ie Roux op de ireenstemming die met de pro- cie is bereikt. Daarmee komt eind aan jarenlange onder- ndelingen tussen de betrokke- i. Met een golfbaan en een in omvangrijke natuurontwik- ing ernaast gaat de noordkop in de toekomst heel anders uit- 32 hectare landbouwgrond die ikantiecentrum De Krim op het heeft voor de golfbaan zijn irendeels eigendom van land- luwer Marcel Wijtten van hoeve Rio Grande, Dit land was door de provincie echter aangewezen als Btuurontwikkelingsgebied. Gede- puteerde Staten wilden pas ak- Drd gaan met de golfbaan als ers op het eiland vervangende tuurontwikkeling beschikbaar mt, die ecologisch gezien van ijkwaardige kwaliteit is. Het be ft schrale zandgrond, met zoet ndwater. Het overleg tussen in- nties als Staatsbosbeheer, pro- icie en gemeente spitste zich durende de afgelopen maanden op die vraag en in hoeverre al- 3p vrijdag 7 april verschijnt Je Paasvakantiekrant als bij- age bij de Texelse Courant, evens worden losse exem- laren gratis verspreid. Activi- eiten en evenementen unnen worden opgenomen nits deze tijdig (vóór maan- 27 maart) worden ge- neld bij de redactie. Dat kan lefonisch via 62620 of door en briefje (met afzender) af geven bij de balie van Lan eveld en de Rooij, Parkstraat 0 in Den Burg. ternatieve grond te verwerven is. Nu Cor Westdorp van Sir Robert Peel bereid is een minsten zo om vangrijke hoek land naast de toe komstige golfbaan voor natuur ontwikkeling af te staan, lijkt aan die voorwaarden voldaan. De be oogde grond ligt binnen de terrei nen die in het „ruime-jas"- convenant zijn aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Het plan dat nu op tafel ligt voldoet aan de uitganspunten van het Streekplan van de provincie. Helemaal zeker is de natuuront wikkeling op die plek nog niet, omdat de grondeigenaar nog eni ge tijd bedenktijd nodig heeft om een aantal zaken tegen elkaar af te wegen. Als de transactie doorgaat zal op het land op vrij korte termijn al natuurontwikkeling plaatsvin den. De grond wordt aangekocht door de dienst Natuur, Bos, Land schap en Fauna van de provincie. Staatsbosbeheer zal het terrein beheren. Vooruitlopend op de aankoop zul len enkele praktische bezwaren uit de wereld worden geholpen en kan de artikel 19-procedure om de juiste bestemming aan de golf baan te geven worden afgerond. Het gaat om lanbouwgrond waar op Vakantiecentrum De Krim al ja ren koopopties heeft. Het zijn schrale zandgronden van een mar ginale kwaliteit voor de landbouw. Erg moeilijk wordt er vanuit agrari sche kringen dan ook niet over ge daan. Omdat de vergunning voor de golfbaan lang op zich liet wach ten, moesten de koopopties ver schillende malen worden verlengd. heeft zijn plannen voor de golf baan al geruime tijd klaar liggen. Vorig jaar presenteerde hij al het ontwerp voor de 9 holes-baan. Voor de tekening nam hij een gere nommeerde golfarchitect en land schapsontwerper in de arm. Het terrein wordt glooiend gemaakt net zoals het vroegere duinland schap moet zijn geweest en deels voorzien van oorspronkelijke be groeiing, waterpartijen, moerasjes en wandelpaden. Door de ligging ten oosten van de Noordzee wordt de baan omschreven als linksbaan of oerbaar) die in kringen van ken ners wordt vergeleken met die in het Britse kustgebied. Windeffec- ten zorgen voor een extra dimen sie, aldus Warnaar. Hij begroot de totale kosten van de golfbaan op 4>3 miljoen. Wie het golfterrein gaat aanleggen is nog niet bekend. „De bestekken moeten nog worden gemaakt." Als half augustus de aanleg van start kan gaan, zal de oefenac commodatie in het voorjaar van 1996 in gebruik kunnen worden genomen. Vermoedelijk zal de 9 holes-baan in de loop van het na jaar gereed zijn. Uit het ledenaantal van de Texelse golfclub (circa 280) leidt de Krim- directeur af dat er op het eiland veel animo is voor de golfsport, evenals van de zijde van vakantie gangers en tweede huizen bezitters. „En indirect hopen we dat de golfbaan een gunstige uit straling heeft op de toeristische aantrekkingskracht van het eiland." Volgens Warnaar biedt de golf baan direct werk aan vijf tot ne gen personen en indirect aan nog meer. Met name in het onderhoud en beheer gaat veel tijd zitten. Teso aandeelhouderspas. Om ideelhouders van de vastewal Texelaars die door de week en tijd hebben de gelegenheid geven een Teso aandeelhou- spas aan te vragen, opent Teso :erdag het kantoor van 9.00 uur 13.00 uur. Het betreft een één- ilige openstelling, die uitsluitend bedoeld voor de aandeelhou- spas. Opvarenden van Teso's Schulpen gat keken zaterdagmiddag verrast op toen ze in de salon een kleine vijftig schakers in diep gepeins te genover elkaar aantroffen. Ze speelden mee in het „Heen en weer-toernooi", waarmee de Wie- ringer club Skuuf an" het tienja rig jubileum vierde. Onder de spelers ook negen Texelaars, lid van Schaakclub Den Hoorn, die eveneens het tweede lustrum viert. Verder werd partij gegeven door leden van de Hoornse club „De Gedekte Dame". Er werd snelschaak gespeeld vol gens het Zwitserse systeem, waarbij in zeven partijtjes de beste spelers uiteindelijk aan de hoogste borden komen. Het speeltempo was dusdanig hoog, dat binnen één overtocht een partij werd afgewerkt. In de havens hoefden de schakers niet van boord te stappen, maar moch ten blijven zitten in afwachting van volgende partij. Eén en ander was in goed overleg met Teso ge regeld, dat nog niet eerder een dergelijk evenement aan boord had. Ter opluistering kregen de schakers halverwege het toernooi gezelschap van enkele trouba dours die uit volle borst de mee zinger „Heen en weer" van Drs. P door de salon schalden. Texelaar Joop Rommets liet zich niet van de wijs brengen en schaakte zich onverstoorbaar tot toemooikampi- oen. Tweede werd Jasper See Ie- meier en derde Erik Rezelman, beide uit Hoorn. Ruim anderhalfduizend bezoekers trokken vrijdag- en zaterdagavond naar de Burg. De Koninghal voor de vijftiende editie van Texelpop. De totaal 21 bands beloonden de fans met goede en vaak verrassende optredens. De dames van Just Marry stalen de show door in bruidsjurken ten tonele te verschijnen. Zie verder de uitgebreide reportage elders in deze krant. i van Teso's Schulpengat was zaterdagmiddag omgetoverd tot schaakcafé. (Foto Ceroid Timmerman) Ondernemers zullen in de toe komst méér dan nu zélf mogen bepalen wanneer ze hun winkel open hebben. Maar hoe de win kelsluitingsverordening er precies zal uitzien, is ook na de commis sievergadering algemeen en orga nisatorisch beleid van gisteravond nog onduidelijk. Zo is het bijvoor beeld waarschijnlijk dat winkels op werkdagen tussen 15 maart en 1 november van 18.30 tot 21.00 uur open mogen zijn (was 15 mei-15 september), maar de com missieleden waren zeer verdeeld over de vraag hoe lang tijdens Pa sen en Pinksteren mag worden gewinkeld. Burgemeester Van Rappard, die de vergadering voorzat, had het er moeilijk mee. Driftig meeschrij vend probeerde hij na een eerste rondje prijsschieten op de voor stellen van b en w de verschillen de meningen op een rijtje te krijgen. Maar omdat ook de leden soms het overzicht dreigden kwijt te raken, werd soms gereageerd op discussiepunten die al ter spra ke waren geweest of juist nog besproken moesten worden. Als in een soort koehandel werd boven dien met halve en hele uren ge schoven, waardoor het zicht nog troebeler werd. En of het allemaal nog niet onduidelijk genoeg was, uitten Kees-Jaap van der Kooi en Marten Zegel van de Onderne mersvereniging Den Burg vanaf de publieke tribune standpunten die niet geheel strookten met een in gezonden stuk van TVO, waarin stond dat gesproken werd namens de ondernemersverenigingen van alle dorpen, minus die van Ooster end, maar inclusief die van Den Burg. Op de vraag van commissie lid Pieter de Groot (D66) waarom de brief van TVO dan mede na mens de ondernemers van Den Burg was geschreven, antwoord den Van der Kooi en Zegel: „Dat moet je TVO vragen..." Discussie Uiteindelijk lag er een advies aan het college op tafel dat op sommi ge punten door een grote meer derheid wordt onderschreven. Over andere punten zal nog de no dige discussie volgen. De voorstel len op een rijtje: De openingstijden op vrijdagavond zullen niet worden gewijzigd. Alle ondernemers hebben de kans mee te doen aan de reguliere koo pavond. Tussen 15 maart en 1 november mogen winkels op werkdagen ook van 18.30 tot 21.00 uur zijn ge opend. Ook de openingstijden in het weekend worden in die perio de verlengd. Nu nog geldt dat al leen winkels in De Koog, De Cocksdorp, Oudeschild, Den Hoorn en op de kampeerterreinen hun deuren mogen openen op za terdag tussen 18.00 en 21.00 uur en op zondag tussen 9.30 en 12.00 uur. In de toekomst gaat dat waarschijnlijk voor de winkels in alle dorpen gelden. Tijdens Koninginnedag mogen winkels geopend zijn tussen 9.00 en 17.00 uur. Dit collegevoorstel werd alleen niet gesteund door het CDA, dat bij monde van Jan Kool hof verklaarde dat iedereen op z'n minst 's middags van de feestelijk heden moet kunnen genieten. Moeilijk Ook de Paas- en Pinksterdagen werden besproken. De Groot pleit te voor één zondagsregeling, waarin ook genoemde dagenmoe^ ten vallen. Het was hier dat de aanwezige ondernemers vertelden er niet zo'n behoefte aan te heb ben op 1e Paas- en Pinksterdag open te zijn, terwijl TVO daar wél voor pleit. Peter Bakker (Groen Links) ging uiteindelijk mee met De Groot, waar het 2e Paas- en Pinksterdag betreft. Het gezamen lijke voorstel met VVD en PvdA luidt nu dat winkels op die dagen De schade die de m.s. Molengat aan de val in het dok in Harlingen heeft overgehouden blijkt mee te vallen. Dat hebben specialisten vastgesteld, die de veerboot aan een inspectie onderwierpen. Het onderzoek werd mogelijk toen de Molengat zondagmiddag voor de tweede keer werd drooggezet. Zoals duikers al hadden vast gesteld, waren de Voigt- Schneiderschroeven nog in tact. Testen die gisteren nog niet waren voltooid moeten uitwijzen of er in wendig geen schade is. Wel had den de scheepshuid en de kielplaten enkele deuken opgelo pen, maar van lekkage is geen sprake. Specialisten zijn ook een onder zoek begonnen naar de oorzaak van de val dinsdagavond, waarbij de Molengat in de werfWelgele- gen in Harlingen tijdens een dok beurt van de houten blokken gleed. De uitslag daarvan is bepa lend voor de aansprakelijkheid. Het herstel van de schade zal de inzetbaarheid van de Molengat niet ondermijnen. Vrijdag 31 maart kan het schip weer in de vaart. open mogen zijn tussen 9.00 en 17.00 uur. De aanwezige ondernemers verlie ten na deze vaststelling bijna jui chend de zaal, kennelijk in de veronderstelling dat een meerder heid deze flinke verruiming van de openingstijden steunt. Ze verga ten echter dat Texels Belang en CDA - die niet verder wilden gaan dan openstelling tot 12.00 uur - weliswaar een minderheid vormen in de commissie, maar in de raad getalsmatig in de meerderheid zijn. Een lichtpuntje voor de onder nemers kan zijn dat binnen Texels Belang de standpunten nog niet definitief zijn ingenomen. Dat mocht althans uit de woorden van Paul Kikkert worden gecon cludeerd. Avondwinkel Over de mogelijkheid een avond winkel toe te staan werd lang heen en weer gepraat. Volgens de huidige wetgeving mag een ge meente één avondwinkel (open tussen 16.00 en 24.00 uur) toestaan per 15.000 inwoners. Welk dorp daar het meest voor in aanmerking komt, bleef lang on duidelijk. Pieter de Groot (D66) verwees naar een advies van de SER, waarin het 1 op 15.000-criterium wordt losgela ten. In dat geval zouden zowel Den Burg, als De Koog en De Cocksdorp recht mogen doen gel den. Van Rappard wees er echter op dat het nog wel even kan duren voor het SER-advies een wettelij- De afgelopen dagen deden drie Texelaars aangifte van diefstal van hun fiets. In de nacht van zaterdag op zondag werd uit de Reijer Keij- serstraat in Den Burg het rijwiel van een 16-jarige jongen ont vreemd. Zijn opoe-fiets stond niet op slot. Eerder op de avond was de tweewieler van een 46-jarige inwoner van Oudeschild verdwe nen. Ook zijn fiets, die hij aan de Emmalaan had neergezet, was niet afgesloten.'Dat was wél het geval bij een fiets van een 18-jarige jongen uit Den Burg. Hij had de fiets zondagavond op slot gezet op een binnenplaats aan de Parkstraat. Zelfs een hekwerk rond de binnenplaats kon de diefstal niet verhinderen. ke maatregel wordt, waardoor het niet verstandig is al op de ruimere mogelijkheden vooruit te lopen. Peter Bakker vroeg zich af of een avondwinkel wel zin heeft, wan neer „gewone" winkels tussen 15 maart en 1 november al dagelijks (op zondag na) tot 21.00 uür ge opend mogen zijn. Winkelen tot middernacht doet de avondrust geen goed, zo betoogde hij. Paul Kikkert pleitte ervoor dat ook on dernemers uit De Cocksdorp mo gen meedingen naar het recht een avondwinkel te openen. Eenderde van alle toeristen logeert volgens hem boven de Ruigedijk. Van Rap pard wees er echter op dat Den Burg en De Koog als centrale dor pen meer in aanmerking komen. Uiteindelijk werd besloten dat on dernemers uit Den Burg en De Koog recht hebben een aanvraag in te dienen. Alleen Bakker ver klaarde zich tegen. (ADVERTENTIE) duo (2 pakken a 175 gram) van 278 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 (ADVERTENTIE) Inleveren advertenties: t/m 28 maart aan de balie van de Texelse Courant

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1