Cjrocn ^warLr Jexels in het L, /Ollege: twee molens n polder toegestaan N BEZORGER Heemtuin voor onderwijs in de geest van Thijsse TESSELAAR 50 live in Sam Sam: Specificatie ontbrak ummer )k warm eten het weekend Droom Herinrichting Burgerhoutstraat Blok van der Velden herbegraven op Texel Molengat glimt en is nog veiliger Katten in zak in bos achtergelaten sfflll mmSm B en w blijven bij acht tenten TEXELSE^COURANT GARAGE DROS VERDER IN DIT sr Racewagen klapstuk feest Strijbosschool Raad verdeeld over winkelsluiting Dubbelslag Jozef bij schoolvoetbal bt Weer boekje over opstand Georgiërs Grote actie van zweefvliegclub sw Veel belangstelling voor 60 van Texel 11 jaar na dato .13 Wisseltruc Botsing aan boord Gezamenlijke krant na Pasen Wij zoeken een M/V die voor ons de Texelse Courant wil bezorgen op de route: RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10976 VRIJDAG 14 APRIL 1995 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, lc Den Burg, telefoon (02220) 62600. mties/abonnementen (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. e Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 ie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472 Postbank 652 Bankrelaties ABN-AMRO nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25,01.742; I.NjG. bank nr. 67.34.60.398 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f52,45 per half jaar. Los /1,45 leerderheid van het college dat de twee windturbines dijk tussen de polders Eier- ■n 't Noorden er mogen ko- De drie wethouders an-van 't Veer, Schilling en r| besloten deze week dat ocedure, ondanks vele pro- i, kan worden voortgezet. i burgemeester Van Rap- s het daarmee niet eens, ge- de strijdigheid met het ande bestemmingsplan. olens zijn aangevraagd door rariers Nico en Theo Boersen •non Vlaming. Ze wijken qua ;e (65 meter) af van wat naai in het bestemmingsplan gestaan (45 meter inclusief iladen). Ook de lokatie ligt lig, hoewel de provincie in ita Windenergie de polderdijk ogelijkheid aangeeft. In het ie bestemmingsplan wordt iet eventuele gevaar voor vo- m het nut voor de algemene |ievoorziening als criteria feid. meester Van Rappard wil de ing van dergelijke molens in ixelse land liever aan de orde bij de komende herziening iet bestemmingsplan buiten omdat dan een betere l-afweging kan worden ge- De wethouders willen daar ip wachten en kiezen voor ;ikel 19-procedure. Zij base- :h op de passage over scho- iergie in het collegepro- Irme Maaltijdvoorziening op lerzorgt van maandag tot en lijdag eten voor zo'n tachtig pn. Uit een enquête is geble- t bijna de helft van die men- [ok in het weekend van de gebruik wil maken. Het daarom bereid de subsi- lor de transportkosten te ver- Het enige probleem is nu rijwilligers moeten worden den die de maaltijden in het :nd willen rondbrengen. l^lde gulden dreigt te ver- jnen en vervangen wordt een Europese munt, ligt 'eg open voor onze Tesse- Tesselaar, Tesselaar, wat 'elt u daar nou precies Een inwoner van ons d, een kleine advertentie, schaap, een kaas, een soort? Welnee, het gaat lurlijk over dat handige n Texelse betaalmiddel, ongekende mogelijkheden 't. Is men elders druk be- om de ruilhandel weer in wren -jij een appeltaart, ik uin omspitten- moeten we naai met pin of creditcard llen, wij vinden ondertus- het wiel opnieuw uit, t geld moet rollen. Of is allemaal illusie, zoals de TVsche wereld, die Texelse 'n High Society afgelopen mdag onderging in de eve- lentenhal in De KoogDat oen fantastische beleve- We waren allemaal even forco Borsato. Te gek om te worden ingestraald! ir dat Tesselaartje is hele- geen schijn, het is kei- 'e realiteit. Dat glimmertje 7or de hep! Alleen dromen Pedrog... Horszei De drie wethouders gaan daarmee voort op de weg, die de gemeen teraad in februari j.l. is ingeslagen. De raad nam toen een voorberei- dingsbesluit om de artikel 19-procedure te starten. Nadien stak echter een storm van protest op. Hoewel het plan nog niet ter visie heeft gelegen, kwamen bij de gemeente toch al diverse brieven binnen, o.a. van verontruste om wonenden, molenaar Willem Keij- zer en de Vogelwerkgroep Texel. Hoorzitting Het ziet er naar uit dat zij hun be zwaren opnieuw zullen moeten in dienen. De betreffende bezwaar makers zullen hierover door de ge meente worden ingelicht. Pas als de bouwvergunning wordt afgege ven, krijgen zij veertien dagen de tijd om te reageren. Vermoedelijk Aannemer Tatenhove start dins dag met werkzaamheden voor de herinrichting van de Burger houtstraat. Er komen parkeervak ken, bredere trottoirs en het plaveisel wordt opnieuw gelegd. Het werk duurt ongeveer vier we ken. In die periode is de weg af gesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er met enige hinder wel door. Bij de verzending van de 8000 aanslagen voor de gemeente lijke onroerend goed- en ande re plaatselijke belastingen is iets misgegaan. De aanslag vermeldde alleen het jaarlijkse totaalbedrag. Verwezen werd naar de specificatie, maar die zat er niet bij, zodat niemand kon begrijpen hoe het totaal bedrag was opgebouwd. De gemeente is bezig de specifi caties alsnog te verzenden en verwachtdat iedereen nog deze week de juiste gegevens in huis heeft. is dat in mei het geval en volgt in juni een hoorzitting, waarop de briefschrijvers hun „zienswijze" kunnen toelichten aan de leden van de raadscommissie ruimtelijk en huisvestingsbeleid (ROH). Park? Of dan ook de aanvraag voor een windmolenpark door de vereni ging Zon en Wind ter sprake komt, is niet waarschijnlijk. De initiatief nemers hebben b en w verzocht om tijd voor nader beraad, nu de commissie ROH negatief over het plan heeft geadviseerd. Overigens is dit plan voor vijftien turbines nog méér in strijd met het bestem mingsplan buitengebied, dat slechts „solitaire nutsmolens" toestaat. Dat wil zeggen: hooguit drie of vier bij elkaar. Hierdoor ligt het volgens een gemeentelijke woordvoerder niet voor de hand dat plaatsing van de twee „agrari sche" molens de weg vrijmaakt voor een compleet park. „Rechten kan men alleen ontlenen aan een vastgesteld bestemmingsplan, niet aan een artikel 19." Kunstschilder Ad Blok van der Vel den (1913-1980) is gistermiddag herbegraven op de Algemene Be graafplaats in Den Burg. Adrianus Blok van der Velden werd geboren in Dordrecht, maar verhuisde in 1940 naar Texel. Hij was een grootliefhebber van het Texelse landschap, waarvan hij tal van stukjes vereeuwigde. Vooral het oude Texel van vóór de ruilverka veling sprak hem aan. De laatste periode van zijn leven bracht Van der Velden door in San Remo (Ita lië), waar hij op 67-jarige leeftijd overleed. Hij werd begraven op be graafplaats Zorgvliet in Amster dam. Zijn herbegrafenis op Texel gebeurt met toestemming van zijn dochter Saskia. Een groot deel van de doeken van de schilder bevindt zich nog op het eiland. Onlangs verkocht Jan Zwan honderd tekeningen die Blok van der Velden tijdens de oorlog in Drenthe heeft gemaakt aan de ge meente Texel. Die schenkt de wer ken aan het Drents museum. De wethouder haalt het boeket van het hek en opent daarmee de Thijssetuln. „Jullie zijn bevoorrecht", vertelde wethouder Nel Eelman gisteren aan de leerlingen van de Thijsse- school. Ze opende de heemtuin die is aangelegd door enige ouders en leerkrachten. Aan de hand van de planten zal biologie- onderwijs worden gegeven in de geest van naamgever Jac. P. Thijsse. Het plan voor een tuin bij school bestond al langer, maar in verband met het Thijssejaar werd de uit voering enigszins vervroegd. De gemeente stelde een stukje bos beschikbaar achter het gebouw en na vlijtig onkruid rooien en Teso-veerboot Molengat is van daag weer in de vaart gekomen. Twee weken later dan gepland, omdat het schip tijdens de dok beurt in Harlingen was gekanteld. Dat de Molengat weer helemaal de oude is, bleek eergisteren toen het schip op eigen kracht de over steek van Friesland naar Texel maakte. Glimmend als nieuw, want rondom is er een laag verf aangebracht. De railingen hebben verticale spijlen gekregen, in plaats van horizontale. Deze maat regel is alleen verplicht voor nieu we schepen, maar Teso besloot hiertoe ter verhoging van de veilig heid aan boord. Een andere, voor het publiek niet zichtbare verbete ring bevindt zich in de stuurhut. Voortaan kan in geval van brand het blussysteem van daaruit wor den bediend. Dp Molengat kan meteen volop aan de bak als „tussenboot" tij dens de Paasdagen. Vandaag van 9.35 tot 17.05 uur, morgen 9.30-16.05 uur, tweede Paasdag 9.35-ca.l6.05 uur en dinsdag 9.35-16.05 uur. Op eerste en tweede Paasdag geldt de zondag- dienstregeling; de eerste boot ver trekt dan om 8.05 uur van 't Homtje. Een onbekende heeft zich op een kwalijke manier willen ontdoen van vijf jonge kat ten. Hij of zij deed dé vijf pas geboren diertjes in een zak en liet deze achter in het bos na bij bungalowpark De Parel aan het Gerritslanderdijkje. Toen de zak daar door toe risten werd gevonden, waren twee katjes al dood. Rond de zak liep ook het moe- derdier, dat blijkbaar op het gepiep was afgekomen. De beheerder van het bungalow park bezorgde de moederkat met de drie overlevende jon gen in het opvangcentrum Slufterweg van Gretha Huys- man (tel. 11477), die hoopt dat er mensen zijn die er zich over willen ontfermen. Ze vindt de gang van zaken schokkend. „Verbijsterend, dat ze zoiets doen! Er zijn na tuurlijk betere manieren om van ongewenste dieren af te komen. Wie daar vragen over heeft, moet maar bellen". ',y- De railing van de Molongat heeft nu ook verticale spijlen (Foto Dirk Kuiter) struiken snoeien werd begonnen met de aanleg. In een heemtuin staan planten die niet zijn gekweekt, maar in de na tuur voorkomen in de buurt van menselijke bewoning. Ook staan er wilde planten. Staatsbosbeheer en de gemeentelijke buitendienst schonken diverse soorten evenals enkele ouders. De Stichting Thijs sejaar deed een financiële bijdra ge. Herkenbaar „We hebben enkele niet-Texelse soorten als de bosanemoon, long- kruid, leverbloem, sleutelbloemen en akelei. Maar er staan ook plan ten die hier wel veel voorkomen, zoals de dovenetel, aronskelk, hondsdraf, boshyacint en made liefje", aldus schooldirecteur Nie- teke Roeper. „Het gaat er niet om dat er hele bijzondere soorten staan, maar juist herkenbare. Op Texel heb je geen stadskinderen, maar het is toch wel te merken dat jeugd uit Den Burg alweer iets minder dicht bij de natuur staat dan die van de buitendorpen. Met zo'n tuin hopen we ze in de geest van Thijsse liefde voor en kennis van de natuur bij te brengen, zodat ze er de waarde van inzien." Het is de bedoeling om tijdens bio logielessen regelmatig de tuin in te gaan. „Wij trekken er altijd al veel op uit met de kinderen, maar nu hebben we iets naast de deur, dus dat is makkelijk als je eens een half uurtje over hebt. We doen ook Het college van b en w houdt vast aan de verruiming van vijf naar acht kampeerplaatsen bij boeren bedrijven op Texel. Hoewel de meerderheid van de commissie ruimtelijk en huisvestingsbeleid zich onlangs tegen dit voorstel keerde, besloten b en w deze week de procedure voort te zet ten. B en w noemden de bedenkingen tegen de verruiming „onvoldoende van gewicht". Het woord is daar om nu aan Gedeputeerde Staten, aan wie wordt gevraagd een „ver klaring van geen bezwaar" af te geven voor deze beleidsmaatregel. Tien voor Texel heeft intussen een brief over deze kwestie aan de ge meenteraad gestuurd. Het bestuur van de belangenvereniging wijst daarbij op de gevolgen van de ver ruiming. „Kunt u juridisch hard maken dat het aantal van 70 ver gunninghouders bevroren blijft op de lange termijn, terwijl u een mo gelijkheid opent voor 226 boe ren?" Ook de effecten op het milieu (extra autogebruik en lozin gen) worden als argument ge noemd. Tien voor Texel vraagt zich tevens af wie allemaal in aanmer king komen voor het kamperen bij de boer. „Het maakt schijnbaar niets uit of je nu boer, paardeboer, bollenkweker of hobbyboer bent. Het kamperen moet volgens ons een aanvulling zijn op het boere- ninkomen." (Foto Tessa de Craetll veel met de bomen die rond de ijs baan staan. Iedere klas heeft een boom geadopteerd." Vandalisme De tuin zal worden bijgehouden door een speciale werkgroep, met hulp van de kinderen. Enigszins bang voor vernieling door onge wenste bezoekers is de schoollei ding wel. De fraaie naambordjes bij de planten in de vorm van vo geltjes, worden daarom ook alleen neergezet als dat voor de lessen wenselijk is of als de tuin wordt opengesteld voor bezoekers. Belangstellenden kunnen van avond tussen 17.00 en 18.00 uur in de tuin terecht. In mei wordt nogmaals een open dag ge houden. (de beste roek-blues uit Alkmaar) Entree gratis (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: de j Langeveld en De Rooy b.v. L(7/lv Uitgeverij oorlogsherinneringen Pag Lievelingsbloem Wethouder Eelman betrok de kin deren bij haar openingstoespraak. Ze wees hen erop dat in andere gebieden van Nederland kinderen niet zomaar de natuur in kunnen trekken. Ze had ook een kadootje meegebracht. Het was haar be doeling Thijsse's lievelingsbloem, de Parnassia, te schenken, maar daarvoor is het nog te vroeg in het jaar. Die houdt de school tegoed. Vandaar dat ze had gekozen voor Holkruid, oftewel op z'n Texels „wilde irrepels" Ze werd toege zongen door de jeugd, waarna het hek met het fraaie naambord „Thijssetuin", werd geopend. Een 16-jarige OSG-scholiere ont dekte woensdag dat haar brom fietszadel was verwisseld voor een andere. Ze deed aangifte bij de politie. (ADVERTENTIE) A.s. zaterdag v.a. 22.00 uur Tijdens een overtocht met Teso- veerboot Schulpengat zijn maan dag twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Op weg naar Texel gleed op het autodek een truck beladen met bouwstenen van de handrem. Het gevaarte rolde naar achteren op een vrachtwagen van een Texels bedrijf. Die wagen raakte daarbij aan de voorzijde flink be schadigd. Omdat beiden midden op het dek stonden, konden alle andere auto's het schip na het af meren gewoon verlaten en ont stond geen vertraging. Wel moest de beschadigde vrachtwagen nog een keer heen en weer, voordat hij z'n weg kon vervolgen. Het boot- personeel stak daarbij de helpende hand toe. (ADVERTENTIE) In verband met het als werk dag uitvallen van maandag 17 april, worden de Texelse Couranten van 18 en 21 april gecombineerd. Deze gecombineerde krant zal verschijnen op donderdag 20 april. Advertenties voor deze krant kunnen uiterlijk dinsdag 18 april vóór 10 uur worden ingeleverd. Directie Langeveld de Rooy (ADVERTENTIE) Waalderweg, Ongeren, Meyer- tebos, Burgerdijk, Tien hoven, Oosterenderweg, Bar- gen, Westerboersweg, Eende kooiweg, Harkenbuurt, Koningsweg. Hier wonen ongeveer 53 abonnees. Het bezorgen is het eenvoudigst voor iemand die in deze omge ving woont. De kranten moeten dinsdag en vrijdag even na 15.00 uur in onze drukkenj aan de Warmoes- straat worden afgehaald. Geïnteresseerden kunnen voor nadere inlichtingen terecht bij de receptie van de drukkerij. Uitgeverij Langeveld en de Rooy Parkstraat 10, Den Burg Telefoon 02220 - 62600 Fax 02220 - 14111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1