Cjroen T^warts jexeh in het hart Hulde van Airborne voor Texels verzet Veteranen landen veilig bij Texla N Gemeente somber over financiële toekomst )nverwachte ceremonie op Groeneplaats Oplopende tekorten: ummer litse reportage r Russenoorlog J^jorszel Vrede Late bevrijding Texel op TV 50 jaar vrijheid VERDER IN DIT s» Georgiërs maken diepe indruk 2 Cartoon: 50 jaar vrede? 3 Laatste aflevering oorlogsherinneringen 5/7 Hossen of herdenken 8 s* Harry blikt ook terug 9 a TEXELSE^COURANT JICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10981 DONDERDAG 4 MEI 1995 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, C Den Burg, telefoon (02220) 62600. itias/abonnementen ,(02220) 62600, faxnr (02220) 14111 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,(02220) 62620, faAnr. (02220) 14111. 0 buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, telefoon (02220) - 17266. De bevrijdingsbrochure "50 Jaar na dato" gevoegd bij deze krant wordt u gratis aangeboden door Gemeente Texel exelse verzetsmensen zijn niddag geëerd met officiële kaanse medailles. Daar- kregen ze een fraaie herin splaquette met de namen e 36 Texelaars die het ver- irdenkingskruis hebben ge- De ereblijken zijn een enk van de groep Airborne- nen, die eerder gistermid- een parachutesprong bij luurt uitvoerden. De uitrei ras een onderdeel van een vachte, langdurige parade iet gemeentehuis. irogramma meldde slechts uur ontvangst in het ge- ehuis". Dat was ook de be- g, maar de 50 man sterke ne-groep vroeg om een ceremonie vooraf". Het ge- kwartier liep echter uit tot ir. Voorbijgangers hadden zo egenheid een en ander uit- d te bekijken en zorgden op eurt voor een fijne entoura- duurde het wel wat lang. jstand der Georgiërs blijkt inderwerp dat in Duitsland e verbeelding spreekt. Tv- listVolker. Dittrich en came- Wolfgang Brod maakten de pen dagen op Texel diverse nen voor een reportage over issenoorlog. Ze filmden on- ler bij het concert van het ische koor „Kerioni" in de erk van Oosterend en de ne-ceremonie op de Groene- Ook Theo Timmer, uitgever iet boek „Sondermeldung en verzetsman Huug - verschenen voor de came- enals de Georgische oud- Sergo Barataschivili. Be is dat de reportage wordt onden in het programma jen Magazine" op de zender !DF. als je niet bewust de oor- hebt meegemaakt, kan die ode een schaduw over je n werpen. De generatie, in of net na '40-' 45 is ge- en, heeft ook een emotio- band met de •chrikkingen, die het den van hun ouders en groot- lers blijven beheersen. Al is slechts Eet je bord leeg, '■s maar blij dat jij de hon- winter niet hebt meege- ikt". )r de vijftigse keer vieren onze bevrijding, terwijl op afstand van een vakantie- ht mensen elkaar „voor goede zaak" meedogen- s afslachten. Een cynicus ent dat dit onvermijdelijk want we zijn nu eenmaal beter en dat zal nooit ver leren. Berust er maar in. loee, natuurlijk niet. Her- iken en gedenken moet De en, dat die verandering er komt. Strijden voor ge- btigheid en vechten voor te paradoxaler kan het )ruit' nog een keer vieren ons Bevrijdingsfeest om ,fna mef z'n allen aan een teld te werken, waarin we andere redenen feest- 'en... Horszei Opgesteld op de Groeneplaats. De veteranen -circa 25 Amerika nen, 15 Britten, 10 Canadezen, een Japanner en een Rus- stonden in twee groepen voor het gemeen tehuis opgesteld. Naast hen wa ren vlaggen gehesen. Na de begroeting door het gemeente bestuur, inspecteerde burge meester W. van Rappard samen met brigadier Tony Reed de man schappen. Bij sommigen werd even halt gehouden, wegens bij zondere militaire verdiensten. Verbondenheid Daarna volgde een lange reeks toespraakjes en overhandigingen. De Airborne-veteranen hebben, op één na, niet tijdens WO II gevoch ten, maar voelden zich wel ver bonden met hun voorgangers die Nederland hielpen bevrijden. Voor al de Slag om Arnhem had op hen diepe indruk gemaakt. Sommigen hadden zelfs familieleden die daar bij hadden meegevochten. (Foto Frans Hopman) De veteranen toonden een opmer kelijke dankbaarheid jegens de Ne derlandse bevolking, getuige de vele geschenken die ze hadden meegebracht. Het plaatselijke ver zet werd extra in het zonnetje ge zet. De verzetsleden P. Beemster- boer, A.H. Buys, H. Snoek, B. Weijdt en C. Zijm kregen de „com memorative medals" uit handen van captain Glen Blumberg. „Vic tory in Europe - A grateful nation remembers", zo luidde de tekst. Wellicht nóg aansprekender was de herinneringsplaquette die zij kregen. Badges Ook de burgemeester mocht di verse plaquettes e.d. in ontvangst nemen, evenals contactpersoon Willem Bakker (tevens lid van het organisatiecomité) en Bob Rienks, directeur van het Paracentrum waar de veteranen deze week te gast waren. Zichtbaar zeer blij wa ren Bakker en Rienks met badges van de International Association of Airborne Veterans. Simon Woerlee van het Paracentrum liep zijn geschenk mis („we must have left him in the bar"), maar had in Rienks' partner Linda een char mante vervangster. Vervolgens liep de bijeenkomst uit in een „wingparade", waarbij alle vetera nen persoonlijk hun op Texel be haalde wing kregen uitgereikt. In de boom Na een uur was het tijd voor de geplande bijeenkomst in het ge meentehuis, waar burgemeester Van Rappard het gezelschap toesprak. Hij had gemerkt dat de veteranen hun spring- en lan dingstechniek hier aardig hadden bijgeschaafd. „Sommigen wisten de paar bomen die we op dit eiland hebben, precies te vin den!", zei Van Rappard tot hilari teit van de toehoorders. Hij bracht in herinnering dat geallieerde para chutesprongen boven Texel vijftig jaar geleden vurig werden ge wenst door de Texelse bevolking en de Georgische opstandelingen. Lees verder pagina 3 Groepsfoto van de Airborne-parachutisten met op de achtergrond Texla. (Foto Frans Hopman) In de serie „De bevrijding van Ne derland" in de televisierubriek „2 Vandaag" wordt op zaterdag 13 mei tussen 18.00 en 19.00 uur aandacht geschonken aan de late bevrijding van Texel op 20 mei 1945. Dit feit was een gevolg van de opstand van een bataljon Geor giërs tegen de Duitsers. In de uit zending komen aan het woord: Jaap Keijzer, oud-commandant van het verzet; W^m de Bloois, die met negen andere Nederlanders en vier Georgiërs met de redding boot „Joan Hodshon" naar Enge land voer om hulp te vragen en de thans in Deri Helder woonachtige oud-Texelaar en amateur-histori cus Wim Kalkman. Kortingen door het rijk zijn op Texel tot nu toe steeds opgevan gen. Maar nu dreigt daar een eind aan te komen. De gemeente gaat er in '97 ƒ700.000,- op achteruit. Ook dat kan nog voor een deel worden afgedekt, maar de tekor ten lopen steeds meer op. Deze conclusie wordt schrijnend duidelijk na lezing van de gemeen telijke voorjaarsnota. Maar daarin staat ook een lichtpuntje: het zit goed met de algemene reserve. Daar was jaarlijks meestal een overschot op. Van dat geld konden extra investeringen worden ge daan. In '93 is besloten de onder grens op te trekken naar vier miljoen en de bovengrens naar 4,3 miljoen. Van deze verhoging met een miljoen is inmiddels ƒ250.000,- gerealiseerd. De voorjaarsnota is een tussentijd se rapportage. Aan de hand daar van kan de begroting tijdig worden De Airborne-veteranen bij het verlaten van Dakota. „Als ergens een pub in de buurt is, weten die Britten er ook wel precies voor de deur te landen", wees de zojuist neerge komen Amerikaanse parachutist George Paccerelli naar een Engelsman die vlakbij het cafetaria van de kartingbaan te recht kwam. Aan de verkeerde kant van de Pontweg, want het doelgebied van de veteranen die gisteren een parachu tesprong uit een Russische Dakota maakten lag op een wei land aan de Akenbuurtweg naast Den Burg, op steenworp afstand van Texla. de Nederlander Wim „the Dutch" van Heuven was actief tijdens de Cuba-crisis. ,,We zijn getraind om in kleine eenheden ver achter de (Foto Gerard Timmerman) vijandelijke linies verkenningswerk te doen. Veel springen, bergbe klimmen en skieën en zo. Daarom ben ik toen in het leger gegaan. Achteraf was dat idioot denk ik. Dat wij nu hier springen komt om dat de veteranen van toen nu niet meer kunnen. De tijd heeft niet stilgestaan. Wij vertegenwoordi gen ze." De veteranen waren via de bemid deling van Willem „de sjeik" Bak ker naar Texel gekomen. Bakker was zelf ook een van de springers Hissen dijk en duinenrij door Klaas Bonne Vaak zie ik nog een bunker staan Met grauw verweerde muren Een opgedrongen souvenir Van onze oosterburen De stalen deur is doorgeroest De hengsels zijn versleten Het wachtwoord van de schildwacht is Al lang en breed vergeten De gruweldaden zijn vervaagd De jaren zijn vervlogen De skinhead roept weer in Berlijn Dat alles is gelogen De stramme hauptman veert nog op Als door een slang gebeten Van dat spoor uit Westerbork Heeft hij nooit wat geweten Maar de generatie die De waarheid kan vertellen Zal men over dertig jaar Geen vraag meer kunnen stellen En we leven met de buren Al weer lang op goeie voet Want men mag niet blijven zeuren Over dat vergoten bloed Maar als morgen in de zeven dorpen Frank en vrij de driekleur waait Bedenk dan dat we nu nog oogsten Wat met zweet en tranen is gezaaid. bijgesteld. Nadeel is dat vaak besluiten worden doorgeschoven tot weer zo'n halfjaarlijks overzicht verschijnt. De gemeente wil daar om spelregels vaststellen, zodat afwegingen tussen beleid en be schikbaar geld worden gemaakt en er niet achteraf een belasting middel moet worden ingezet om problemen op te lossen. Voorbeeld daarvan is dat tussentijdse voor stellen voortaan moeten worden voorzien van adequate dekking. De gemeentelijke afdelingen zullen worden onderworpen aan een her overwegingsoperatie. Er is name lijk een incidenteel tekort van ruim ƒ281.000,-. Dat kan worden opge vangen, maar er is ook nog een structureel tekort van bijna twee ton. Als er geen andere oplossin gen worden gevonden, zullen de belastingen moeten worden verhoogd. Fiets. Op de Emmalaan is zon dag tussen 20.00 en 22.00 uur een zwarte Gazelle herenfiets gestolen. Een 57-jarige Texelaar had de fiets afgesloten neergezet bij sporthal Ons Genoegen. en scheerde aan zijn parachute ra kelings, maar doelbewust over de groep oud-strijders. Onder de veteranen ook de Ameri kaan Kermit Jones 1701. „Nee, ik ben hier niet om te springen. Dat heb ik één keer in m'n leven ge daan, uiteen B 17. Onze bommen werper werd in 1945 op de terug weg van Duitsland aangeschoten en vloog in brand." Samen met Howard Weber was Jones de eni ge overlevende Terwijl het toe stel neerstortte in het Hoornder De para's behoren tot de befaam de International Association of Airborn Veterans. Zo'n vijftig vete ranen (Amerikanen, Canadezen, Britten, een Japanner en een Rus) maakten de sprong als een soort gebaar naar de Texelaars. Terwijl de rij met toeschouwers in de berm groeide, sprongen tegen enen de eerste para's op zo'n tweeduizend voet uit de Dakota die was opgestegen in Eierland. „Prima omstandigheden", wezen de eerst gelanden op het zonnige en windstille weer. Omdat de „ou derwetse" bolparachutes waar mee ze sprongen niet zo makkelijk zijn te sturen, landden de para's achter in het land, tamelijk ver van de toeschouwers. Aan de voorbereiding kan dat niet hebben gelegen, want de voor gaande dagen was al gesprongen op het vliegveld. Getuige de bles sures was daarbij wel het een en ander misgegaan. Een veteraan die ongelukkig terecht kwam, moest zelfs met een gebroken been worden afgevoerd. Vlekkeloos Gisteren verliep alles echter vlek keloos. Ook de 72-jarige Ameri kaanse marinier Ernest Brydon landde perfect. Hij was de enige veteraan in het gezelschap die in de Tweede Wereldoorlog had ge vochten. „Ik vocht in de Pacific te gen de Japanners, maar had ook hier wel willen zitten. Verder zat ik in Korea en Vietnam." De meeste van zijn collega-springers waren aanzienlijk jonger en hadden in Ko rea of Vietnam gestreden, zoals Paccerelli. De tot Amerikaan genaturaliseer- 4» 4* Nieuw land, kwamen wij in de Waddenzee terecht. We waren de enigeoverlevenden." Weber werd gered door de vissers Kees en Jan Dogger, terwijl Jones zelf de wal wist te bereiken. Hij viel in handen van de Duitsers, werd krijgsgevan gen gemaakt en verdween naar een concentratiekamp in Duits land. „Op 4 mei is het precies vijf tig jaar geleden dat ik werd vrijgelaten. Het is de tweede keer dat ik weer op Texel ben. Ik heb een warm hart voor de Texelaars. Toen ik werd weggevoerd, kwam een meisje naar me toe met een stukje koek. ,Whe love you. Yanks', zei ze tegen me." (ADVERTENTIE) Net als toen: bolletjes in de lucht. (Foto Frans Hopman) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant: De Bevrijdingsfolder „50 jaar na dato" en een moederdagfolder van MABT1N TROMP |aWBJEH

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1