Cjrocn '/wartsJexels in het hart I en w gedogen acht tenten op boerenerf Bijzondere start voor jazzfestival Tien voor Texel wil Texelroute opheffen N Deze zomer strenge controle Om autverkeer te beteugelen: De vakantieklant door de vakantiekrant Catalina idart opzien ummer stbare vernieling Bedrijfswoningen Zwerfvuil Para blesseert arm Aanrijding route W emmmi VERDER IN DIT Recensies: muziekschool en veel koorzang 2/5 w Grietje Trap trapte veel 3 j* Postkantoor moet verkoop artikelen stoppen 5 sh Den Hoorn: Ons Huis, Klif en De Waldhorn 7 sw Blubberig toernooi volleyballers 9 Licht letsel Oppositie: helderheid over bezuinigingen texelseScourant PLUS KLUS VADERDAGFOLDER voor f39- p.p. por rit Waarom stapt de vakantieklant wèl bij naar binnen? Adverteren is de reden. De gratis vakantiekrant het medium. Vanaf 23 juni elke week op vrijdag. Inleveren advertenties voor de vakantiekrant van 30 juni tot en met 23 juni éRICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10990 DINSDAG 13 JUNI 1995 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, iC Den Burg, telefoon (02220) 62600. •«mties/abonnementen "(02220) 62600, faxnr (02220) 14111. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,(02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. bulten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein jp Burg. telefoon (02220) 1F172. Postbank 652 Bankrelaties ABN-AMRO nr. 46 99 17.636 Rabobank nr. 36.25 01.742; I.N.G. bank nr. 67.34.60.398 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /52,45 per half jaar; Los /1.45 ariërs met een vergunning voor kamperen bij de boer ien deze zomer acht tenten of caravans op hun erf toe- Wethouder Daan Schilling deelde gisteravond in de Isvergadering mee dat b en w een uitbreiding van vijf acht kampeerplaatsen gedogen. Het college zal echter ng optreden tegen boeren die zich niet aan de regels den. gesteld en (in deze krant) gepubli ceerd. Erna Eelman (VVD) wees erop dat met de Texelse logies- verstrekkers is afgesproken om de officiële weg te bewandelen en niet te gedogen. Evenals Terpstra drong zij aan op behandeling in de raadscommissie ruimtelijke orde ning. het gistermiddag genomen »t verschaffen b en w duide nd. Op het eiland gingen ge len dat boeren al te horen |en gekregen dat ze gerust tenten konden neerzetten, it de gemeente toch een oog- dicht knijpen. Ook PvdA- ilid Dirk Terpstra had deze ge- gehoord en vroeg Schilling Ie man af wat er van waar De Texels Belang-wethouder ende dat het van begin af aan Strijbosstraat in De Koog zijn nacht van woensdag op don- eg de pas geïnstalleerde lei- in van een in aanbouw zijnde hg vermeld. De schade be- jt ruim f2000,-. Het installa- drijf deed aangifte. opvallende verschijning in Texelse luchtruim was nódg een Catalina vlieg- •t dus een vliegtuig dat zo op het water als op het id kan landen. De driekoppi- bemanning, waaronder van de eigenaarswas om als examenopdracht idingen op een grasbaan uit voeren. Dezelfde dag werd toestel ook enkele malen het water gezet op een eciaal daarvoor uitgezet ge- te van het IJsselmeer bij lystad. De eigenaars (die dagelijks brood in de gro- luchtvaart verdienen) ge iten het in de vroege iïger jaren ontworpen 'tel voor vliegshows en tmtuurlijke vakantiereizen. irtoe hebben ze het bedrijf 31 Air" in het leven geroe- n. Hun toestel, dat ze on- >9S kochten in Canada, is n van de vier Catalina's die Europa nog in gebruik zijn het enige Nederlandse. Het neemt deel aan het telse vliegfeest op 29 juli. ander antiek vliegtuig dat l afgelopen weekend op en ten Texel was te zien, was Mitchell bommenwerper, te gebruikte het vliegveld basis voor een vlucht bo- Schiermonnikoog (waar broodjes werden gedropt) onderdeel van het bevrij- Weest aldaar. iFoto Harry de GraalI de bedoeling was een gedoogbe leid te voeren. „We hebben steeds geprobeerd de uitbreiding via een artikel 19 procedure te regelen." Te zwaar Inmiddels staat echter vast dat de provincie hiermee niet akkoord zal gaan. Schilling: „Uit een gesprek met de provincie is gebleken dat men inhoudelijk geen problemen heeft met de uitbreiding, maar dat de artikel 19 procedure een te zwaar middel is." De provincie stelde voor om het bestemmingsplan buitengebied-op dit punt gedeeltelijk te herzien. B en w zien daar vanaf, omdat die werkwijze teveel tijd in beslag neemt. Tijd die beter kan worden gespendeerd aan de aanpassing van het totale bestemmingsplan. De gedoogverklaring, die gister avond mondeling openbaar werd gemaakt, wordt nog op schrift De bouw van bedrijfswoningen op bedrijventerreinen leidt soms tot lelijke gezichten bij collega- ondernemers. Dat signaal bereikte raadslid Pieter de Groot (D66), die hierover gisteravond zijn veront rusting uitsprak in de rondvraag van de raadsvergadering. Volgens hem komt het soms voor dat een kast van een huis wordt gebouwd naast een bescheiden bedrijfje. De Groot zei dat de ge meente Heerhugowaard dit pro bleem heeft opgelost door op nieuwe bedrijventerreinen geen woningen meer toe te staan. Wet houder Poster reageerde genuan ceerd. „Schuren moeten voldoen aan bepaalde afmetingen en star tende bedrijven, die klein zijn ten opzichte van de woning maar in de toekomst kunnen groeien, krijgen het voordeel van de twijfel. Boven dien gaan deze woningen buiten de contingenten om." Voor een verbod zoals in Heerhugowaard voelde Poster weinig. Gemeentewerken heeft onlangs 160 kg zwerfvuil rond Den Burg verwijderd. Gisteravond leverde dat een compliment op van raadslid Koolhof aan het adres van wethouder Poster. Koolhof (CDA) had vorige maand voorgesteld dat de raadsleden misschien zelf maar een dagje moesten papier prikken. Er valt echter nog wat te verbete ren: na de markt wordt onvoldoen de geveegd, aldus raadslid Erna Eelman (VVD). Gele kaart Dick Drijver (Texels Belang) en Jan Koolhof (CDA) vroegen om een goede controle. Koolhof: „Er mo gen geen mini-campings ontstaan. Wie teveel tenten op z'n erf heeft, krijgt de gele kaart. Twee keer geel is rood, dat wil zeggen dat bij de tweede overtreding de vergunning wordt ingenomen." Drijver vond dit wat al te ver gaan en hield het op „een adequate controle, zodat geen Zeeuwse toestanden ontstaan". Wethouder Schilling deed een har de toezegging: „We willen abso luut niet meer dan acht kampeermiddelen per erf." Hij zei Gisteravond is een parachutist per ambulance naar het Gemini- ziekenhuis vervoerd. De man, een cursist, was gewond aan een arm. Hij was tijdens de landing verkeerd neergekomen. Over de aard van zijn verwondingen en de toedracht van het ongeval kon men gister avond bij het Paracentrum nog niets mededelen. dat hij was benaderd door logies- verstrekkers die stelden dat het op bepaalde boerenerven maar een rommeltje was. Nadere informatie leerde dat het om tenminste twee gevallen ging. Als dat deze zomer weer wordt geconstateerd, wordt daar volgens Schilling „absoluut en onherroepelijk" tegen opgetre den. Een 41-jarige vrouw uit De Koog schrok vrijdag op de Boodtlaan van een automobilist die met hoge snelheid uit een uitrit kwam. Ze remde en raakte in een slip, waar door haar wagen tegen een gepar keerde vrachtwagen opbotste. De schade viel mee. Met tomeloze energie heeft Rita Reijs zaterdagavond De Lindeboom plat gezongen. De grand dame van de jazz had in een mum van tijd iedereen in haar vingers. Met een inzet die grenst aan het ongelooflijke zong ze virtu oos op de muziek van haar partner Pim Jacobs en de rest van de overigens ook uitstekende musici. Het duet met de vibrafoon was van kippevel-klasse. Het optreden, dat een nog vollere zaal verdiende, was de binnenkomer voor het Texelse Jazzfestival, dat in het weekend in de etablissementen van Den Burg losbarst. De Texelroute voor auto's is over bodig en moet worden afge schaft. Dat vindt Tien voor Texel die er bij de gemeente op aan dringt de bordjes langs de tachtig kilometer lange route weg te ha len. Zelfs de ANWB adviseert in bijvoorbeeld Drenthe om de toe ristische autoroutes af te schaf fen", aldus Menno Stam. „Er wordt al jaren gesproken over het terugdringen van het autover keer op Texel. Tot nu toe is er ech ter nog niets concreets gebeurd", schrijft Stam namens Tien voor Texel. Het Thijssejaar noemt hij als extra argument voor het opheffen. „Op ons eiland is anno 1995 een autoroute helemaal niet nodig. De auto wordt toch al genoeg ge bruikt. Op een niet-zonnige dag gaat men nog even snel de Texel route rijden. Veel overbodig ver keer, dat we misschien kunnep voorkomen." De Texelroute veroorzaakt ongewenste verkeerdrukte, vindt Tien voor Texel Navraag bij afdeling bewegwijze ring van de ANWB leert dat deze bond een deel van de ANWB- autoroutes aan het herzien is. „Sommigen zijn door de tijd inge haald of gingen dwars door een natuurgebied. Ter bescherming daarvan is de route aangepast of ingekort. De auto's gaan nu langs kwetsbare gebieden, in plaats van er doorheen", aldus woordvoerder F. Boetekees. Minder-validen Hij heeft begrip voor argumenten van milieu- of ander organisaties dat routes vervuiling of overlast in de hand werken. „Maar ze zijn toch wat te eenzijdig. De kwestie Foto Gerard TimmermanI heeft meer invalshoeken. Voor minder-validen en ouden van da gen zijn de toeristische routes bij uitstek de mogelijkheid vanuit de auto van mooie plekjes te genie ten. Hoe vinden ze die anders?" De ANWB past niet alleen de rou tes aan, maar geeft ook duidelijk plaatsen langs het traject aan, waar mensen kunnen uitstappen en een museum bezoeken en bij voorbeeld een wandeling maken," Voor automobilisten op Texel geeft de VVV, die de Texelroute heeft uitgestippeld, een kaart uit waar op de toeristische route staat. De route start bij de veerhaven en voert de toerist zigzaggend langs de oostkant van het eiland naar de vuurtoren en via het westelijk deel weer terug naar de boot. Volgens informatrices van de VVV wordt er redelijk vaak naar de rou te gevraagd. Een teken dat de rou te regelmatig wordt gereden. Langs het traject liggen verschil lende musea en bezienswaardig heden, maar die zijn op de kaart of langs de weg niet erg duidelijk aangegeven. Het is daarom de vraag of die de aandacht trekken van automobilisten die het eiland niet goed kennen. VVV-kaart Mocht het college geen gehoor geven aan het verzoek van Tien voor Texel is de suggestie het ver keer hier beter op attent te maken. De VVV-directie was maandag niet voor commentaar bereikbaar Overigens heeft de VVV tevens vier fietsroutes over het eiland uit gestippeld en 24 wandelroute's. De tochten lopen in elkaar over en zijn op de VVV-kaart aangegeven. Op de Laagwaalderweg reed een 36-jarige Texelaar achterop een 72-jarige automobilist uit Oude Pekela, die stond voorgesorteerd voor de Polderweg. Hij had de man te laat gezien. De wagens raakten zwaar beschadigd en de toerist werd licht gewond. De oppositie wil snel opheldering over de manier waarop het colle ge zes ton wil bezuinigen. Het zint de partijen niet dat hierover niet kan worden meegedacht. Dirk Terpstra (PvdA) kreegvan burgemeester Van Rappard de toezegging dat vóór half augus tus bekend wordt gemaakt wie dè bezuinigingen treft. Vast staat dat tijdens de begrotingsvergade ring komend najaar nog harde no ten moeten worden gekraakt. Volgens wethouder Poster (finan ciën) zijn de zorgen die de raad zich maakt niet terecht. „Als jullie het college haar gang laten gaan, hoeven de belastingen niet om hoog", wierp hij Erna Eelman (VVD) tegen, die maandagavond kritiek uitte op de voorjaarsnota. De bezuinigingen hangen als een zwaard van Damocles boven de welzijnssector, die bijna de helft van de bezuinigingen treft. Pieter de Groot (D66) heeft hier moeite mee. Om het tekort te dek ken gaf hij aan geen moeite te hebben met verhoging van de ge meentelijke belastingen. Hij voor zag dat het rijk de bijstand méér aan de gemeente wil toebedelen. Poster deelde de vrees van deze extra onkostenpost. Peter Bakker gaf als alternatief herziening van het Texelse wegennet ter overwe ging. „We hebben een buitenspori ge hoeveelheid wegen. Bij een kritisch beleid daarover is op ter mijn nog heel wat te halen." (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: doe-het-zelf-markt A. VAN DER VIS (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) TIM TUI zie pagina 6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1