Cjrocn ^warL- Jexels in het L, Tussenbus" Den Helder functioneert gebrekkig Schotse Hooglanders snel op Texel verwacht Texel-vlag in Pentagon OERAN1 TEXE De vakantieklant door de vakantiekrant Nummer (dTexels stal portemonnee Aanpak De Bolder beloond met prijs Deel telefoonnet Den Burg plat Onderzoek Gewonde Texelaar uit wrak bevrijd Schaap gebeten Geen subsidie voor huur overdekte tennisbanen Vervoer naar Texel neemt weer iets toe VERDER IN DIT Reuzerad nog steeds in trek Andere aanblik GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10999 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, "c Den Burg, telefoon (02220) 62600 ides/abonnementen ■tan (02220) 6 2 6 00, faxnr. (02220) 14111 parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ST(0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111. bulten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplem PfflBurg, telefoon (02220) 15472. VRIJDAG 14 JULI 1995 Postbank 652 Bankrelaties ABN-AMRO nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25-01.742; I.N.G. bank nr. 67 34.60.398 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f52,45 per half jaar; Los f1,45 extra bus die op Texel aansluiting geeft op de enaamde tussenboten, doet het prima, maar in Helder zijn grote problemen. Het is daar al et- keren voorgekomen dat passagiers die van station naar de veerhaven wilden of andersom, geefs stonden te wachten. ayonchef B. Alferink legt tobleem is volgens hem dat geen bus meer op het afge- ifideel van het haventerrein at als de boot al is aangeko- Dit om strijdige verkeers- nen te voorkomen. Als de door grote drukte [zoals tij de vlootdagen] te laat op de nis, moet dus noodgedwon- mmstens tien minuten wor- gewacht voordat deze het in op kan. De vertraging die aal-staat is niet meer in te i Om dat laatste te voorko- moet de bus dus direct somkeert maken of wach- Iflian-kelijk van deze beslis- ,ande chauffeur wachten de rgiers op de haven óf bij het vergeefs en kunnen de nboot meestal niet meer en. Dat heeft inmiddels tot ingeleid. Klopt niet directeur Rob Wortel zegt itNZH-verhaal niet klopt, is hem komt er bij een nboot af en toe geen bus |en omdat de NZH die ge niet laat rijden omdat het md met het geringe aan- isagiers niet de moeite J-iarige Duitser liet in de van maandag op dinsdag rtemonnee op een terrasta- |en. Hij was nog maar een iter bij het etablissement i toen hij het ontdekte, terugkeer bleek de porte- met f60,- en DM 100,- al ■nen. waard is. Van NZH-kant wordt dat weer met verontwaardiging ont kend. „Het is waar dat wij geen bus laten rijden in het zeer stille voor- en naseizoen als Teso inci denteel en onaangekondigd met een tussenboot vaart waarmee vrijwel uitsluitend automobilisten Sociale werkplaats De Bolder heeft de jaarlijkse regionale prijs voor zorgvernieuwing gekregen. De Bolder is uitgekozen omdat psychiatrische patiënten de kans krijgen om volwaardige arbeid te verrichten. Volgens de instantie die de prijs heeft toegekend, de RIGG [Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg], verdient het Texelse initiatief na volging. Bekroond is een project dat De Bolder in samenwerking met het Dag Activiteitencentrum in Den Helder heeft opgezet. Psychiatri sche patiënten komen wekelijks met de boot naar Texel omlaken- pakketten op vakantiepark De Krim uit te zetten. Zo kunnen zij wennen aan een dag- en arbeids ritme, waardoor ze zich weer nut tig voelen en meer zelfvertrou wen krijgen. De keuze van de jury voor De Bolder was unaniem. Volgens de jury „laat deze sociale werkplaats durf en initiatief zien en toont zich bewust van haar brede maatschappelijke functie". Leen Noordzij, directeur van De Bolder, nam de prijs in ontvangst uit handen van RIGG-voorzitter A. Walraven. De prijs bestond uit een ets van Jan van Helden, een kunstenaar die bij uitstek geboeid is door „het verschijnsel mens". worden vervoerd, maar dat heeft niets te maken wat de moeilijk heden van nu. Al weken laten wij in Den Helder een bus rijden voor élke tussenboot. Dat de passa giers daarop al diverse keren ver geefs hebben gewacht, komt al leen omdat we niet door dat hek mogen als juist een boot is aan gekomen. Teso is bang dat pas sagiers misbruik maken van die opening en gratis aan boord ko men. Ik ben er echter van over tuigd dat met een beetje soepel heid van Teso die bus van ons er best even door kan. Wat nu ge beurt is in elk geval heel slechte service voor de passagiers", al dus rayonchef Alferink. Op korte termijn grazen in De Geul en De Bollekamer Schotse Hooglanders. Dat meldt Staats bosbeheer [SBB], die van het Groningse bedrijf Ecoplan 25 tot 30 dieren te logeren krijgt. Sint Donatus krijgt het beheer over de dieren. Eigenlijk zouden dit voorjaar al Hooglanders in het natuurgebied worden losgelaten. Deze runder soort bleek schaars, waardoor SBB er niet in slaagde de dieren aan te kopen. Een groot deel van het volwassen vee komt met kalf naar Texel. Het vee blijft eigen dom van Ecoplan, dat onder an deren gespecialiseerd is in het leveren van dieren voor begrazingsdoeleinden De Hoog landers zijn afkomstig uit Neder land en Denemarken en worden op Texel verdeeld in twee kuddes. SBB verwacht dat Sint Donatus de kennis in huis heeft om de kud des te beheren. Gezondheid De gezondheid wordt gecontro leerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Er vindt jaarlijks bloedonderzoek plaats en er is een veearts bij het project betrok ken. De beesten vallen onder de zelfde veterinaire regelingen als „boerderijdieren". Het enige ver schil is dat de kalveren niet bin nen drie dagen een oormerk krij gen. Door de inzet van Schotse Hooglanders wil SBB de planten groei op de terreinen zó beïnvloe den dat de gevarieerde begroei ing van de duinen blijft bestaan. De bedoeling is dat dat in de val leien minder gemaaid gaat wor den. De begrazing kan eraan bij dragen dat de plantensoorten die zich na het afplaggen van de Mok- slootvallei vestigden, kunnen blij ven groeien. Ook gaan de dieren vergrassing van de heidevelden tegen. Volgens SBB vormen de vriendelijke Hooglanders geen gevaar voor wandelaars en is mede daarom voor deze soort gekozen. De dieren trekken zich niets aan van recreanten, terwijl andere veesoorten dat wel doen. Schrikdraad De komst van Hooglanders werd door een deel van de Texelaars bekritiseerd. Dat leidde er vorig jaar toe dat een deel van het schrikdraad waarachter de bees ten grazen systematisch werd doorgeknipt. Volgens SBB hoe ven deelnemers aan de crossloop vrijdagavond door het duin gebied niet te vrezen. De dieren trekken zich van de hardlopers niets aan. In en rond Den Burg heeft zich woensdag een grote telefoon storing voorgedaan. 564 telefoonabonnees waren ge ruime tijd niet te bereiken. Vol gens een informatrice deden zich problemen voor met het besturingssysteem. De storing trad door onbekende oorzaak op om 9.15 uur. Dat het euvel voor veel ongemak zorgde, bleek ruim een uur later, toen de PTT veel klachten kreeg te verwerken. De storing is inmiddels weer her steld. Jacht. Het jacht „Mazzeltof", dat zaterdag op de Vlakte van Ker ken nabij Texel vastliep, vaart weer. Ber-gingsbedrijf Rijf van Terschelling wist het Winschoter jacht, met aan boord twee opva renden, dinsdag vlot te trekken. triijk voelen wij ons ge- Mals een geleerde heer serieus onderzoek doet ons groen/zwarte slse hart, onze eigenaar- Men, het eilandgevoel en whceert in een verant- wetenschappelijke te vol voetnoten en ver ben. Bovendien heeft hij gestreefd dat zijn werk toor de „gewone" slaar leesbaar en toe kijk is, zodat wij onszelf kunnen begrijpen. On- 'ferkt bestudeerde hij Mgelijks leven en raad- Ma veel his-torische ge- van voorgangers, die Meenden dat wij de M waard zijn. Wij wisten Mng! Hij houdt s een voor, waarin we zien tel van ons eigen verlo gegaan. De toeristen ons echter weer be ten het byzondere en dat in we koesteren, zonder openlucht museum te e" Pasar Mal am |,leiszo'n typisch voor- "oe het nou net niet moet. We hebben al e" enz. zat en daarbij 'nmiddels een groot 'eken zetten. Daarom, e'toek met of zonder «oren... Horszei Hulpverleners zijn bezig de man uit zijn auto bevrijden. IFoto Frans Hopman! Een Texelse automobilist is van ochtend omstreeks negen uur met nog onbekende verwondin gen afgevoerd naar het Geminiziekenhuis in Den Helder. Hij was op de Schilderweg, in de flauwe bocht ter hoogte van de Schansweg, de macht over het stuur van zijn Peugeot kwijtge raakt en botste op een tegemoet komende auto, bestuurd door een man uit Den Burg. Die moest zich met een hoofdwond onder behandeling van een huisarts stellen. De politie leidt uit sporen af dat de Peugeot, komend uit de rich ting van Oudeschild, met het rechtervoorwiel in de door regen drassige berm is terechtgeko men. Vervolgens schoot de auto de weg over. De tegemoetko mende automobilist was volko men verrast en kon een botsing niet voorkomen. De Peugeot kwam in de bosjes van de linker wegberm tot stilstand. De be stuurder werd door de klap naar achteren gedrukt. De brandweer moest er aan te pas komen om de man, die bij kennis was, uit zijn benarde positie op de achterbank te bevrijden. Daartoe moest het dak worden open gesneden. Een schapenhouder op de Hoge- berg ontdekte gistermorgen dat één van zijn dieren door een hond is gebeten. Er zijn geen getuigen. Het dier had bijtwonden aan de schouder, ribben en uiter en moest door een veearts worden behandeld. Of het dier het over leeft was gisteravond nog niet duidelijk. Het is niet bekend door welke hond het schaap is gebe ten, maar de politie houdt zich aanbevolen voor tips. Eigenaars van honden wordt erop gewezen de dieren niet los te laten lopen De tennisverenigingen Deuce en Koogerslag willen ook bij slecht weer in de winter en bij avond spelen en daarom gebruik maken van de binnenbanen van de Stappeland-hal in De Koog. Ze hebben subsidie gevraagd in de huurkosten van deze particulie re accommodatie, maar b en w hebben dat van de hand gewe zen. Volgens de huidige subsidie verordening is zo'n subsidie moge-lijk tot 70% van de huur prijs. De overwegingen van het college komen erop neer dat de verenigingen maximaal gebruik moeten maken van de tennisba nen die met gemeentelijke steun tot stand zijn gekomen en waar voor een gereduceerd tarief geldt. Gedurende het jaar kan zeer lang gebruik worden ge maakt van de diverse verlichte buitenbanen op Texel. Als regen of sneeuw dat onmogelijk maken, wordt er maar niet of op een an dere tijd getennist. Bovendien heeft sporthal Ons Genoegen nog een flink aantal uren beschikbaar voor de tennissport. Naar aanlei ding van de aanvraag van Deuce en Koogerslag zal het college de subsidieverordening aanpassen „om een vloed-golf van aanvra gen voor subsidiering in de huur van particu-liere accommodaties wat in te dammen en de kosten voor de gemeente enigszins bin nen de perken te houden". Politie. Het district Den Helder- Texel krijgt er vijf politieagenten bij. Dat besluit is deze week ge nomen na overleg met burge meesters uit de regio Noord holland-Noord. De aanvulling wordt verwacht in september en oktober. In de eerste helft van 1995 heeft Teso bijna zesduizend personen auto's méér vervoerd dan in de zelfde periode vorig jaar. Totaal zette de bootdienst 321.700 per sonenauto's in beide richtingen over het Marsdiep, een aantal dat vrijwel gelijk is als de score in het topjaar 1993 (321.636). Als het overige zware vervoer erbij wordt opgeteld, ligt het aan tal overgezette eenheden echter iets onder dat van 1993. Ten op zicht van 1994 is sprake van een toename met 1,4%, een licht her stel dus. Opmerkelijk is de kente ring in de categorie bussen, die vorig jaar een flinke daling [18,4%] vertoonde maar nu met 8,4% is toegenomen. Er kwamen het afgelopen halfjaar 1.020 bus sen van en naar het eiland. Het vrachtvervoer nam net als vorig jaar met 0,7% af. Ook aanhang wagens en caravans waren min der op het autodek te vinden, al was de daling (0,6%) niet zo fors als in 1994 (toen -7,4%). Oude filmbeelden Eierland op video Spullen gevraagd voor expositie Oudheidkamer Kijkje in de keuken bij strandpaviljoen Texelaars voor de balie Wurgslangen in Calluna Dorpswacht deze zomer vijf weken in De Koog Grote publieke belangstelling woensdagavond voor het vuur werk dat op de kermis in De Koog werd afgestoken. Datzelfde gold voor de kermisattracties aan de Nikadel, die daar tot en met za terdag staan. Geen vuiltje aan de lucht voor de kermisexploitanten, die hun graantje meepikken van de toeristenstroom naar het ei land. [Foto Ge,ard Timmerman) Deze krant ziet er iets anders uit dan u gewend bent, wegens een storing in de apparatuur waarmee de krant wordt gezet. Gelukkig kon er intern in ons be drijf voor een oplossing worden gezorgd. Hoewel gebruik is ge maakt van hetzelfde lettertype, geeft een deel van de teksten een andere aanblik. Door di verse medewerkers is nog tot gisteravond laat hard gewerkt om de gebruikelijke kwaliteit zo dicht mogelijk te benaderen. De redactie. In het Pentagon in Washing ton hangt een „Texel Flag". Het is niet onze groen-zwarte, maar een dundoek dat een beetje lijkt op de huidige Ame rikaanse vlag: linksboven een blauw veld met 13 witte ster ren: de rest bestaat uit 13 ho rizontale strepen in rood, wit en blauw. De vlag dateert uit de vroegste geschiedenis van de Verenigde Staten en heeft in 1777 gewapperd op het fregat Serapis, dat de Ameri kanen van de Britten hadden gekaapt bij een treffen op de Noordzee. Volgens de militaire attaché van de Amerikaanse Ambassade in Den Haag heeft het schip, onder commando van commodore John Paul Jones, bij die gelegenheid de „haven van Texel in het ko ninkrijk Nederland" aange daan. Om die reden werd de vlag later in heraldische collec ties als Texel-vlag aangeduid. De vlag heeft volgens de Ame rikanen historische waarde, maar heeft nooit een officiële status gehad. De Texel-vlag werd in de vlaggencorridor van het Pentagon ontdekt door Prof. Dr. Mr. Jan Simons, hoogleraar aan de faculteit vervoerseconomie van de Vrije Universiteit. Simons werd nieuwsgierig en vroeg na terugkomst in Nederland informa-tie bij de Ameri kaanse ambassade. Professor Simons heeft bindingen met Texel. Dinsdag hield hij daar voor de Rotaryclub een lezing over de infrastructuren van Europa. (ADVERTENTIE) Waarom stapt de vakantieklant wèl bij naar binnen? Adverteren is de reden. De gratis vakantiekrant het medium. Verschijnt elke vrijdag t/m 1 september. Inleveren advertenties voor de vakantiekrant van 28 juli: tot en met 21 juli a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1