Cjrom 'wartsjexeh in het hart antal vreemde auto's verschrijdt de 10.000 N „Verruiming beleid geeft betere sfeer" Méér Texelaars op zoek naar baan II ummer Noodcamping met 130 tenten „vol" XI OfcRAXT De vakantieklant door de vakantiekrant 06 904 904 01 Leidingbreuk VERDER IN DIT Jachthaven bomvol Greep uit kassa igen (11) met ijn gered Ondanks groei vacatures bij arbeidsbureau Texels „elftal" donderdag naar Kenia xw Martin Kikkert showt fjordenpaarden iri Kunstenaars laten het afweten sw Beschonken toerist vliegt door schrikhek s* Terugblik op Tesseltoernooi sw Erkenning voor Durper wisselaar Keukenbrandje in de kiem gesmoord Van Lubek vijfde in Engeland Badplaats toneel van massale vechtpartij Dieven snel gepakt „ent 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11002 DINSDAG 25 JULI 1995 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, jC Oen Burg, telefoon (02220) 62600. ,»ties/Bbonnementen (0222O) 62600, faxnr. (02220) 14111 parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111. buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, telefoon (02220) - 17266 even de krant bellen Kies 1 voor nieuws, 2 voor sport. 3 voor de agenda, 4 voor het weer De TC-NieuwsJijn, altijd het laatste nieuws «I Nederland hebben de scholen nu vakantie en dat afgelopen weekend te merken. Zaterdag lag het saldo imde" auto's op Texel voor het eerst deze zomer bo le „magische" grens van 10.000, een score die vorig en niet werd bereikt. menen sommigen dat van lopdrukte (nog) geen sprake en daar wordt geklaagd minder publiek op straat is. It dat het mooie weer de nmeer op de fiets en naar mden lokt. geval geven de jongste ver ders van Teso aan dat Texel isntiebestemming nog uit stekend in de markt ligt. Teso zette vrijdag, zaterdag en zondag in to taal 6.730 auto's over van Den Helder naar Texel, ongeveer net zoveel als hetzelfde weekend vorig jaar. In de omgekeerde richting gingen er 5.898 (in '94 6.000). Hoewel Teso gemeten over beide vaarrichtingen iets minder auto's vervoerde dan een jaar geleden, rt In Den Burg kon je gisterochtend over de hoofden lopen, zo lijkt het. (Foto Frans Hopman) werd het afgelopen weekend dus beduidend drukker op het eiland. Piek Dat valt ook af te leiden aan het saldo vreemde auto's. Vrijdag avond bevonden zich volgens de Teso-statistieken 9.427 auto's van niet-ingezetenen op Texel, een aantal dat zaterdag groeide tot 10.357. Zondagavond, toen weer menig gast huiswaarts was ge keerd, telde Teso er nog 9.855. Precies een jaar geleden re gistreerde Teso een piek van 9.176 en stond de teller aan het eind van het weekend op 8.574. Vlotte verwerking Wachtrijen ontstonden vooral op zaterdag, toen het op de veerha ven in Den Helder iets drukker was dan vrijdag. Teso wist het aanbod vlot te verwerken. Varend met twee boten moesten de wachten den maximaal een uur geduld heb ben. Na half drie 's middags bleef er geen auto meer staan. Vrijdag ontstond in Den Helder eventjes (tussen 10.35 en 12.35 uur) een half uur wachttijd. Aan de Texelse kant van het Mars diep was het zaterdag aan het eind van de ochtend druk. Op de andere dagen kon slechts af en toe een handvol auto's niet me teen met de boot mee. Huishoudens langs de Oosteren- derweg kwamen vrijdag tijdelijk zonder water te zitten door een breuk in de hoofdwaterleiding. Het waterleidingbedrijf ontdekte het euvel rond half zeven 's morgens en wist de leiding nog vóór het middaguur te herstellen. Niet alleen het aantal vreemde auto's is een maatstaf voor de va- kantiedrukte, ook het aantal vreemde boten geeft een indruk. „We zitten bomvol", meldt haven meester Willem Welbie desge vraagd. Alle 210 ligboxen in de passantenjachthaven zijn bezet; totaal zijn er 240 250 schepen afgemeerd. De overige pleziervaar- ders hebben een plekje gekregen in de verenigingshaven. Daar lig gen nu ruim 60 jachtjes, zodat er ook daar bijna geen plaats meer Vrij is. (Foto Dirk Kuiter) Uit de kassa van een camping na bij De Cocksdorp is een bedrag van f 500,- spoorloos verdwenen. De beheerder deed hiervan giste ren aangifte bij de Texelse politie. Het bedrag is waarschijnlijk zater dag ontvreemd. toren van de naam Imhoff dg mensen op het strand: wel, het zijn altijd Duit- Maar het was de 11-jarige Henk Imhoff uit De Koog, ragochtend door de Red- igade van de KNBRD •orden gered. De jongen ier het water ingegaan en mui terecht gekomen. De rise stroming was daar zo at hij niet meer terug kon strand. ibeurde tegen elf uur op drukste strand (paal 20, bij vallend water. Vanuit ikingspost werd gezien iet een andere jongen te water was ingegaan en vond in de mui (gat tussen tedbanken waar stroming ie zich momenteel recht er de strandtoegang be rin patrouille ging er op af Srug te roepen. Een jongen 'naar de kant maar Henk dear niet in en schreeuw- folp. indbewakers voerden een ing volgens de regelen der »t. Brigadelid Leo Stout 1st redvest in de snelle in drie minuten naar de lrï en vormde met hem rijvend eiland", waarna An- Putten met de lijn kwam iimen en vastmaakte Eén "n 155 meter lijn bleek Reikend; er moest een van 135 meter aan wor- sigeknoopt. De conclusie ^schouwers dat de dren- Jtos" bijna 300 meter ver was echter onjuist, 'stroming en de vrij hoge 9 werd de lijn bij het uit- Mnjn een zig zag-lijn ge- het binnenhalen van toren niet alleen alle bewa- ^Mst 21 nodig, maar ook "van de posten 19 en 21. de twee redders die contact maakten met J, was het een stevige ""ij, zodat die na afloop étnoeid waren dan de ,1 die fit aan wal stapte ^inmiddels gewaarschuw- >hem opwachtten. De noodcamping aan de Wester- weg voorziet dezer dagen in een grote behoefte. Zaterdagavond telde beheerder Kees Maas op het veld 130 tenten die elders geen plaatsje konden krijgen. Gister avond waren dat er nog circa 70. De meesten zijn jongeren, maar gisteren meldde zich aan de poort een opmerkelijk groot aantal fa milies die op de bonnefooi naar Texel waren afgereisd. Volgens Maas is de sfeer deze zo mer beter dan vorig jaar. „Toen moesten de kampeerders al na één nacht hun tent opbreken. Dat gaf veel gemopper. 'Dat stomme rot-eilandl', riepen ze. Het was geen positieve reclame voor Texel. Maar nu mogen degenen voor wie op de andere campings nog geen plaats vrij is hier twee nachten blij ven staan. Een verademing, zowel voor mij als voor de gasten. Ik ben erg blij met deze verruiming van het beleid." Vorige zomer kneep Maas wel eens een oogje dicht voor kam peerders die nergens anders te recht konden. „Maar dat was mijn eigen beleid, het was niet legaal. Ik liep met een mes in mijn lijf." Wachtlijst Het zijn vooral groepen jongeren die niet meteen op een reguliere camping of op een boerenerf kun nen worden geplaatst. De meesten willen naar het jongeren- terrein van camping Kogerstrand, getuige de lange wachtlijst. Een deel van de jongeren blijft daarom hangen voor de tweede nacht. De 1-nachtregeling, die voortvloei de uit de gemeentelijke nota leef baarheid, was volgens Maas één van de redenen waarom Texel de afgelopen jaren steeds minder in trek was bij jonge kampeerders. „Een kwestie van 'hoort zegt 't voort'. Ook zij zijn gasten die een goede behandeling verdienen." Doorstroming Over de samenwerking met de campings is Maas goed te spre ken. „De doorstroming naar met name Kogerstrand en Loodsmans duin gaat goed. De overige cam pings zijn hartstikke volgeboekt. Het kamperen bij de boer loopt he- leméél als een trein. Ik sprake een boer uit polder Het Noorden, die gisteren liefst twintig mensen aan de deur kreeg op zoek naar een plaatsje.' Tot zijn verrassing kreeg Maas gisteren „ouderwets veel" fami lies bij de noodcamping. Allen konden in de loop van de dag op reguliere campings en bij de boer worden ondergebracht. „Families passen wat makkelijker dan jonge ren." Veel jongere kampeerders maakten na het weekend plaats, maar omdat er gisteren ook tien tallen nieuwe inschrijvingen bij kwamen, stond de noodcamping gisteravond nog half vol. Ondanks het aanhoudend mooie zomerweer verwacht Maas niet dat er records worden gebroken. Met 130 tenten oogde het veld za terdagavond vol, maar dat kwam doordat er auto's naast mochten staan. De topcapaciteit van de noodcamping is 200 tenten. Het record dateert uit 1991, toen er liefst 230 tenten stonden en het landje van de buurman erbij nodig was. Het aantal vacatures bij het Ar beidsbureau in het tweede kwar taal is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met ruim twin tig procent gestegen. Toch is de werkloosheid toegenomen. Het aantal geregistreerde werkzoe kenden en niet-werkenden steeg in het tweede kwartaal tot 564 personen. Het grotere banenaanbod op Texel is deels te danken aan een lichte toename van het aantal horeca- en recreatiebedrijven. Nieuwe bedrij ven zijn het Greenside-hotel en het Paviljoen op De Krim. Er werden van maart tot en met juni 60 méér vacatures gemeld. Vooral horeca, produktie- en schoonmaakbedrij ven zorgden daarvoor. Bij de ba nengroei scoorde Texel het hoogst in de kop van Noordholland en Westfriesland. Overigens geldt datzelfde voor de groei van het aantal werkzoekenden (9,9 procent). Volgens Theo Zijm van het Ar- Elf Texelaars vertrekken donder dag a.s. naar het vasteland om de volgende dag naar Kenia te vlie gen. Tijdens een verblijf van bijna drie weken aldaar zullen ze in het stadje Isiolo een school uit breiden. De elf Texelaars behoren tot een groep van totaal 35 Nederlandse jongeren die aan dit World Servants-projekt werken. De hele groep staat onder technische lei ding van Fer van Tatenhoven uit Oosterend. Eerder waren meren deels andere Texelaars betrokken bij de bouw van dezelfde school. Vergroting van het aantal leerlin gen maakte uitbreiding noodzake lijk. Het geld dat de groep nodig had voor het uitvoeren van het project, is de afgelopen maanden met al lerlei acties bijeen gebracht. Totaal kwam ongeveer f38.000,- op ta fel. Dat is genoeg voor alle met het projekt samenhangende kosten en er blijft zelfs nog wat over voor de aanschaf van leer middelen. Medicijnen De groep werd benaderd door me vrouw Van der Meer van de Vloed lijn in Den Burg, wier vader als arts-vrijwilliger werkzaam is in het Chogoria Hospital in Meru, een plaats die ligt aan het traject Nairobi-lsiolo. Er is daar dringend behoefte aan allerlei medicijnen. De groep heeft de Texelse artsen en de apotheek verzocht overtolli ge medicijnen beschikbaar te stel len, zodat die de volgende week kunnen worden meegenomen. Ze zullen ter plekke worden overhan digd, zodat is uitgesloten dat ze in verkeerde handen vallen. beidsbureau weten ondernemers zijn kantoor beter te vinden. Het arbeidsbureau zelf neemt een ac tievere houding in. Zo zijn er mark tonderzoeken geweest in de horeca, detailhandel en bouwsec tor. Ondernemers in die sector krij gen minimaal twee keer per jaar bezoek van het Arbeidsbureau. In andere sectoren is minimaal eens per jaar contact. Het eerste half jaar van 1995 zijn 100 bedrijven bezocht. In 345 gevallen in het tweede kwartaal slaagde het arbeidsbu reau er in de lege plek in te vullen, tegen 263 gevallen in de vergelijk bare periode. Onder de gere gistreerde werkzoekenden veel schoolverlaters en mensen die op Texel zijn komen wonen. Er is vooral belangstelling voor een baan in de detailhandel, maar daarin valt geen toename van va catures te constateren. Dankzij kordaat optreden van een buurman en de zoon van de vrouw des huizes is een keuken brandje in Oosterend beperkt ge bleven tot een verschroeide afzuigkap. Rond half twee gistermiddag merkte een bejaarde vrouw in een woning aan de Ankerstraat dat haar afzuigkap ineens mankemen ten begon te vertonen. Er kwam rook vrij en tenslotte sloegen de vlammen eruit. De gewaarschuw de buurman ging het apparaat te lijf met een kleine blusser en kreeg snel hulp van de zoon, die over een grotere brandspuit beschikte. De brandweer hoefde nauwelijks in actie te komen. De schade bleef beperkt tot een kapotte afzuiger en een rommelige keuken. Tri-atlete Ingrid van Lubek is vorige week als derde dame geëindigd in de halve triathlon in het Engelse Birmingham. De Texelse volbracht het zwemmen, fietsen en hardlo pen in 5 uur en 15 minuten. De wedstrijd in een typisch Engels landschap trok een groot publiek. Totaal gingen 500 sporters van start, waaronder Engelse toppers. Het EK in Nice is haar volgende uitdaging. Haar deelname aan de kwart triathlon op Vlieland komen de zaterdag geldt als voorbe reiding. Bij een massale vechtpartij op een camping in De Koog zijn donder dagavond verscheidene slacht offers gevallen. Tijdens het gevecht werden traangas, mes sen en flessen gebruikt. De politie heeft zeven jongens aangehou den, die de volgende dag van het eiland zijn gezet. Volgens de politie vormde racisti sche opmerkingen de aanleiding tot de vijandelijkheden die donder dagavond uitbraken. Verscheidene jongelui, in de leeftijd van 15 tot 17 jaar gingen elkaar te lijf. Ver schillende slachtoffers moesten zich met kneuzingen en snijwon- den onder doktersbehandeling la ten stellen. De arrestanten, afkomstig uit Weesp en Amster dam, kregen een proces verbaal wegens openlijke geweldpleging. Bovendien werd een traangasbus je en een vlindermes in beslag genomen. Een diefstal op een camping nabij De Cocksdorp, is zondag snel op gelost. Nadat een 17-jarig meisje uit Sint Pancras van een geldbe drag was bestolen, stapte ze naar de politie om aangifte te doen. Het meisje wees twee andere campinggasten aan als de mogelij ke daders. Het bleek een schot in de roos, want na een kort verhoor bekenden de verdachten. Het be treft een 20-jarige jongen uit Den Helder en een 17-jarige uit Heer- hugowaard. Beiden zijn aange houden. (ADVERTENTIE) TT Waarom stapt de vakantieklant wèl bij naar binnen? Adverteren is de reden. De gratis vakantiekrant het medium. Verschijnt elke vrijdag t/m 1 september. Inleveren advertenties voor de vakantiekrant van 4 augustus: tot en met 28 juli a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1