Cjroen c/wartrjexels in het harL. Bliksemactie voor mooie Dorpsstraat x ADVERTEREN Trotse Texelaars Boten dik uur aan wal door valse bommelding Wm- IN DE NA]A ARS SPECIALS idernemers gevraagd om financiële steun Eerste Hooglanderkalfjes ummer LEVERT GEWELDIG VOORDEEL OP! Reageer vóór 19 september 06 904 904 01 odslachtingen wellicht bij Heerwaarden Schans-scherven IN DIT sh Ierse volkshelden terug op Texel 2 ïh Adviseur Girbes in oorlog met VW 3 w Eiland nog steeds bakermat van Texelaar-fokkerij 5 sh Relschoppers ver storen Tropisch feest 7 s» Drukke zwem- vierdaagse 7 Geen voorrang Vernielingen op Stappeland Landschapszorg vreest verstoring lepelaars Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een aktiekrant van en een waardebonnenboekje van [S^l drogisterijen UUim fTlets Informatie: advertentiebalie Texelse Courant 15 SEPTEMBER 1887 DINSDAG 5 SEPTEMBER 1995 NR 11014 .At Langeveld er» de Rooy b.v., tel. (02220) 62600 Jitintles/abonnementen/bezorging tel. 62600, fax 14111. tel. 62620. fax 14111. indringende gevallen 06-52 78 49 62. Jcti# buiten werktijd Tessa de Graaff, VVitteplein 3, Den Burg, telefoon 15639. ^NT DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS 1 1,45. even de krant bellen Kies 1 voor nieuw v. 2 \oor spon. 3 voor de agenda. 4 voor hei weer Dc TC-Nieuwslijn. altijd het laatst* nieuws Foto Tessa de Groeft} tien dagen moet bekend zijn of de Koger ondernemers zijn f300.000,- bij te dragen aan de opknapbeurt de Dorpsstraat en een stukje Badweg. Vanuit de bad- sis hiervoor een bliksemactie op touw gezet. Per brief II de ondernemers gevraagd het gezamenlijk belang logen te zien. Tijdens een informatieavond, donder- om 20.00 uur in Partycentrum Calluna, worden de ien nader toegelicht. ilng is de herinrichting ko- i> winter uit te voeren, in jling op de renovatie van de tg. )e kosten van de „face- rjn begroot op negen ton. (nte en provincie willen elk voor rekening nemen. De stelt als harde voorwaar- het Koger bedrijfsleven eenderde deel ophoest, provinciale subsidie niet lopen, moet de aanvraag 15 september a.s. zijn inge- 20 werd onlangs duidelijk, daarom geboden, wordt gevoerd door een :p die zich met de herin- bezighoudt. Daarin zitten Ier (dorpscommissie), Har- Jan Hennink en Hans de Koog Badplaats en de Tropical Sea Festival) en projectbegeleider Jos Engelvaart. Uitstraling „Opknappen van het dorpscen trum is hard nodig", stellen zij. „We merken dat het toerisme dreigt terug te lopen. De concur rentie van andere kustplaatsen neemt toe. Om de boot niet te missen moet De Koog een aan trekkelijke uitstraling hebben. Het straatbeeld is daarbij van groot be lang. Nu is het rommelig, we stre ven naar meer eenheid. Niet alleen wat betreft straatstenen, maar ook de vuilnisbakken, fietsenstal lingen en verlichting." De gevraagde bedragen verschil len per bedrijf. Eigenaren van be drijfspanden aan de Dorpsstraat (winkel- en uitgaansdeel), de pas sage (tussen Dorpsstraat en Nika- del) en de Badweg (tussen Boodtlaan en Ruyslaan) worden het hoogst aangeslagen. De herin richting loopt van gevel tot gevel, dus ook stoepen die eigendom zijn van winkels of horecabedrijven horen erbij. Daarvoor wordt f60,- per vierkante meter berekend. Ver dér worden de betrokken bedrijven aangeslagen voor F130,- per meter frontbreedte. Ook wordt 17 V4 BTW in rekening gebracht. Koopje „De bedrijven hebben er ook een commercieel belang bij", aldus de werkgroep. „Zestig piek de vier kante meter is een koopje. Voor dat bedrag kun je je stoep anders niet laten verfraaien." Naast de direct belanghebbende bedrijven worden ook onderne mers elders uit De Koog bij de ac tie betrokken. Hun bijdragen zijn afhankelijk van de ligging en hun zakelijk belang bij een mooier dorp. De werkgroep rekent erop dat alle ondernemers positief zullen reage ren. „Het is nu of nooit. Anders gaan na het herstel van de riole ring weer dezelfde stenen er in en Fier de wereld in kijken met een rood-wit-biauw lint in je krullen. Het overkwam giste ren menig Texels schaap tijdens de jaarlijkse stamboekdag. Ook de fokkers keken blij: de keurmeesters waren vol lof, met name over de jonge dieren. Een uitgebreide repor tage vindt u elders in deze krant. verandert er niets. Bovendien ver spelen we dan drie ton subsidie van de provincie." Krijgt men geen unanieme mede werking, dan wordt de herinrich ting afgeblazen. Banken Om de ondernemers over de streep te trekken, krijgt de werk- '•it voetgangers, een ongebruikelijk beeld bij Teso. Wegens de valse bommelding moesten ze toch ruim een uur geduld heb- IFoto Gerard Timmerman) Veerboten Schulpengat en Mo lengat hebben vrijdagmiddag ruim een uur stilgelegen wegens een valse bommelding. Om 12.35 uur meldde een onbekende man via de telefoon dat een uur later een bom zou afgaan in de machi nekamer van één van de veerbo ten. Uit voorzorg werden beide boten aan de kant gehouden. Toen zekerheid bestond dat het een valse melding betrof, werd de veerdienst om 14.10 uur weer hervat. Zowel Teso als de politie vermoed den al snel dat het om een valse melding ging, temeer het tele foontje binnenkwam bij de VVV in Den Helder. Na overleg met de po litie koos Teso de zekerste weg en noodslachtplaats aan de wig definitief dicht gaat. slachterij van Aad van arden in Oudeschild in 'king voor het slachten van nood. De stichting Whtplaats moet dan wel «keuringsdienst berichten f geen activiteiten meer Heerwaarden heeft al te 'Segeven - om onnodig die- Ie voorkomen - bereid te n incidenteel noodzakelijk kchtingen op het eiland te Hij heeft daarover al gevoerd met de Kringdi- •n is bereid een verzoek in <n om de uitzonderingspo- ^ekend te krijgen. Het ziet M dat de noodslachting Maricoweg definitief sluit, 'besloot de stichting me- aanleiding van herhaalde- Üachten t de buurt '9 geen akoestisch onder houden om de benodigde r"g te krijgen. W. Een 43-jarige in- •"ran Utrecht deed bij de !'agifte van diefstal van "Vbike. De blauw-zwarte jjj liefst 21 versnellingen, '"ie afgelopen week van Plaats op camping Ko- In De Geul en De Bollenkamer zijn vorige week de eerste twee Hooglanderkalfjes gebo ren. Een gebeurtenis waarvan niemand getuige is geweest. Vlak voor de geboorte zonder den de moederdieren zich af van de kudde om verscholen in het riet geheel zelfstandig de kalfjes ter wereld te bren gen. Ook de eerste dagen ver stopten de dieren zich nog, om zich later weer bij de kud de te voegen. Alleen voor het zogen van de kalfjes leen keutje en een stiertje) gingen de dieren hun eigen weg. Staatsbosbeheer verwacht dat bij de kudde in De Bolleka- mer de komende weken nog twee kalfjes worden geboren. SBB adviseert nieuwsgierigen om moeder en kind niet te dicht te benaderen. Als het kalfje op de loop gaat, is het voor de moeder moeilijk de dieren terug te vinden. Boven dien kan het benaderen van kalfjes defensief gedrag van het moederdier uitlokken. De kudde wordt donderdag uit gebreid met vier koeien en twee kalveren. IFoto Erik van der Spek/Staatsbosbeheer) hield de veerboten vanaf 13.00 uur aan de kant. De Schulpengat die op dat moment in de Texelse haven lag, was op dat moment net gelost. Het salonpersoneel van beide boten ging van boord en de bemanning verzamelde zich in het stuurhuis. De Molengat die iets eerder in Den Helder was binnen gelopen, was net geladen. De op varenden daarvan moesten van boord, hun auto's konden blijven staan. Er deden zich geen proble men voor. Om ongeveer tien voor twee, twintig minuten na het aangege ven tijdstip, inspecteerden spe ciaal opgeleide mensen van de politie in het bijzijn van beman ningsleden de machinekamers. Toen die niets aantroffen, werd om circa tien over twee het sein veilig gegeven. Op dat moment steeg gejuich op onder de wachtenden die zich op het pleintje voor het havenrestau rant hadden verzameld. De meesten van hen hadden begrip voor de maatregelen die Teso had getroffen. Voor een aantal kwam het eind van de vertraging nog on verwacht. Met de bakken friet on der de arm haastten zij zich naar hun auto. De vertraging leidde niet tot grote wachttijden. De werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging pakt na het zomerreces de draad weer op. Elke donderdag buigen vrijwilligers zich over de scherven die bij de restau ratie van de Schans zijn opgegra ven. Om dat karwei te klaren kan de werkgroep wel hulp gebruiken. Gegadigden zijn elke donderdag vanaf 19.30 uur welkom in het Maritiem en Juttersmuseum. groep steun van vier Texelse ban ken: ABN-Amro, ING, Rabo en VSB. De plaatselijke directeuren steunen de actie via een brief. Daarin tonen zij zich bereid de be trokken ondernemers te helpen, als zij moeite hebben met de hoogte van hun bijdrage. De ban ken willen „de middelen voor fi nanciering in rekening courant beschikbaar stellen tegen de nor maal tussen u en ons geldende condities". In sommige gevallen loopt de bijdrage op tot vele dui zenden guldens (zelfs meer dan 20.000,-). Toezeggingen De bedragen hoeven niet meteen al worden overgemaakt. Het gaat nu om toezeggingen, een garantie voor de provincie. Pas binnen twee weken na de afronding van de her inrichting, hopelijk vóór het sei zoen 1996, moet de drie ton bij „Haarlem" binnen zijn. De werk groep rekent erop dat de gemeen teraad besluit nog dit jaar met de werkzaamheden te beginnen. Over de hoogte van de bijdrage per bedrijf doet de werkgroep niet geheimzinnig. De brief aan de on dernemers gaat gepaard met een overzicht van de diverse bijdragen. Donderdagavond tijdens de infor matieavond in Partycentrum Callu na, zullen naast de werkgroepleden ook de wethou ders Poster en Schilling aanwezig zijn. Er is dan gelegenheid tot het stellen van vragen. Donderdagmiddag vond aan de Langeveldstraat in De Cocksdorp een kleine aanrijding plaats toen een auto op de kruising bij het ge maal geen voorrang verleende aan een hem tegemoetkomende brom fietser. De automobilist, een 27- jarige inwoner van Hardinxveld- Giessendam, wilde op het be wuste kruispunt linksaf slaan. Omdat hij vergat de rechtdoor rij dende bromfiets voorrang te verle nen, werd deze geraakt. De berijder van de brommer, een 16-jarige inwoonster van Den Burg, kwam met de schrik vrij. Wel werd de brommer bescha digd: een van de beschermkappen werd door de klap afgebroken. De eigenaar van een hotelcomplex aan het Stappeland in De Koog deed bij de politie aangifte van vernielingen in een gehuurde „stu dio". De bewuste ruimte was za terdag voor één nacht betrokken door een inwoner van Mijdrecht die bij zijn vertrek op zondagmor gen een enorme ravage bleek te hebben achtergelaten: muren en vloeren waren beschadigd en on dergekotst en het televisietoestel was helemaal verdwenen. De da der kon niet worden achterhaald. De Werkgroep Landschapszorg heeft geprotesteerd tegen de ver vroegde openstelling van de groe ne route in De Geul. In plaats van per 1 september mochten wande laars nu al half augustus door het gebied. Landschapzorg is echter bang voor verstoring van jonge le pelaars, die nog op het nest zou den zitten. Staatsbosbeheer heeft de maatre gel genomen om meer recreatie mogelijkheden te bieden. Landschapszorg wijst erop dat het half augustus nog druk was op het eiland en dat er onvoldoende toe zicht is op naleving van de regels in het natuurgebied. Dat zou tot verstoring van de jonge lepelaars kunnen leiden, die omstreeks half augustus op het punt staan om op de wieken te gaan. Als inderdaad blijkt dat er sprake is van versto ring, draait SBB de regeling terug. (ADVERTENTIE) NATUURVOEDING TEXEL (ADVERTENTIE)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1