Cjrocn c2wartsjexels in het harL, VO wil meer invloed )p het promotiebeleid x ADVERTEREN Reacties over campagne verdeeld Solidair De Koog heeft het geld bij elkaar... „De Cocksdorp zit straks in de stront" IN DE NA]AARS SPECIALS ummer Weer uitstel nieuwe riolering LEVERT GEWELDIG VOORDEEL OP! Reageer vóór 19 september 06 904 904 01 irekdam stabiel Wijsheid Aanrijding Brok van mysteriejacht overgestoken Meebetalers aan herinrichting ook in de krant Grondaankoop in Den Burg west VERDER AT IN DIT IN ïd Unieke samenwerking boekhandels en biep im Expositie Fotokring te zien in raadhuis Raad wil weer om tafel met TVO sm Commissie positief over „Texels model" Nationaal Park SM Nel Keesom-Logman 50 jaar bij Sint Jan sm Damkampioene voor zesde keer op Texel sm Gemeenteraad kiest nieuwe straatnamen de TOUWTREKoP^7 Informatie: advertentiebalie Texelse Courant •tflCHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11017 VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1995 igjve Langeveld en de Rooy b.v„ tel. (02220) 62600. ^enties/abonnementon/bezorging tel 62600, fax 14111 Jfrtel 62620, fax 14111. in dringende gevallen 06-52 78 49 62. jjctie buiten werktijd Harry de Graaf, mweg 75, De Koog, telefoon 17266. schijnt DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS H.45. TE X£ LS tWtOUKANT Gaat de Texelrace door? even de krant bellen Dr TC-Nieuwslijn, altijd bet laatste nieuw» VO de beoogde 7200.000,- de promotiebijdrage tijdig n krijgt, zal die niet zonder aan de WV worden over- I. De ondernemers willen in idr invloed binnen de orga- a op het promotiebeleid, heeft na de advertentiecam- die vorige week is gelan- hèél wat uit te leggen. Het bestuur werd overstelpt met en in ,,Wat ik zeggen wordt vandaag opnieuw igserd. „Er blijkt nogal wat édelijkheid te bestaan", ver voorzitter Ko Vinke. si de term „parasiet" in de lentie viel verkeerd bij menig ar. Ondernemers Renée van an Frank Polling noemen het brief aan WV-directeur van Linge „morele chanta- m willen daarom niet bijdra- aan de promotie. Andere aemers die altijd wel hun itiebijdrage trouw betaalden, met verbazing hun naam in rjtje ontbreken. ns Vinke is sprake van een n bij de strekdam in Eier- tabben uitgewezen dat de itabiel is. Zowel Rijkswa- it als de aannemerscombi- spreken geruchten tegen een verzakking is opgetre- tekdam in Eierland is zo goed Baar. Afgelopen weken is aan de afwerking van de 5e stenen op de pier zijn zich an het zetten, maar daarmee lening gehouden. Aannemer Ier sleepte woensdag het schip bij de dam vandaan. itkantoor. Postkantoren BV een bezwaar ingediend te- let besluit om geen detailhan- het postkantoor van Den toe te staan. Wethouder ■rtg antwoordde dat op een 3 van Pieter de Groot (D66) 3 de raadsvergadering. De (vroeg wanneer de verkoop Kenskaarten, schrijfartikelen wordt gestaakt. heffen de Stichting VVV vlfmmotie onmiddellijk op laten de zaak verder op zijn ''top. leder voor zich, niks Pariteit. Dat scheelt een "ii centen en bespaart TVO hpeperdure en zeer verwar de advertentie. Het gelijk "de Texel-promotors wordt echt bewezen als zij hun Werten staken en het be- aan ons eiland achteruit Dan schreeuwt iedereen "eerlijk moord en brand en dtten de handen ineen %en m de zaak te red- jj Je vraagt je af of Texel ziek is en zo ja of de sheren de juiste midde- 0 toepassen. Verwarring Wie heeft zijn bijdrage ^Id en wie niet. Zo'n stic- toch geen aanmoedi- "9 om de niet-betalers over j^P te halen. Een pittige 'gossie over de Texelpromo- nooit weg, want er is te- ^onvrede. Maar ja, wat is tid? Joost mag het Horszei groot misverstand. „Het zijn niet allemaal moedwillige wanbetalers. Veel ondernemers die anders in derdaad op tijd voldeden, hebben dat nu om wat voor reden nog niet gedaan." De campagne is wel ef fectief, zo blijkt uit de stijging van de thermometer die vandaag in de krant is afgedrukt. Effectief Om aan alle onduidelijheid een einde te maken legt TVO in de nieuwe advertentie nog eens haar fijn uit waar het om gaat. „De on dernemers wordt gevraagd een verklaring te tekenen waarin ze toezeggen vijf jaar achtereen de promotiebijdrage te voldoen, zo dat wij als TVO vijf jaar achtereen ons aandeel van f200.000,- aan de stichting VVV Texelpromotie kunnen bijdragen." De promotiebijdrage moet los worden gezien van het TVO- lidmaatschap, legt Vinke uit. „Iemand die de promotiebijdrage betaalt, hoeft zelfs geen lid te wor den van TVO. Het is jammer dat een aantal ondernemers de bood schap niet goed heeft begrepen." Begrip In de ledenvergadering is het alle maal haarfijn uitgelegd. Wie daar niet geweest is heeft het nog kun nen nalezen in de persoonlijke brief die iedere ondernemer heeft gehad." Ondanks de kritiek heeft Vinke be grip voor ondernemers die nog niet hebben getekend, „leder moet toch op z'n eigen winkeltje passen en dan stel je dingen wel eens uit tot het laatste moment. Dat is ook de reden dat sommige bestuurders er nog niet bijstaan." Volgens Vinke zijn er ook positieve reacties geweest. „Een aanzienlijk aantal die in het verleden meen den dat het niet nodig was de pro motiebijdrage te betalen, wil zich er nu niet meer aan onttrekken." Vinke vindt het nog te vroeg om te zeggen of de actie een succes wordt. „Dat is pas over een week of twee te zeggen. De turbulentie na de eerste advertentie zakt snel." Afgezien van de campagne worden net als bij Horeca Neder land afdeling Texel de onderne mers ook persoonlijk benaderd, via de telefoon of door een be zoekje. Méér invloed Als de twee ton binnen is, bete kent dat niet dat TVO deze zonder meer overmaakt. „We voelen er niets voor een blanco cheque te tekenen. Als je meebetaalt, moet je toch ook mogen meepraten over het beleid. We merken dat vanuit niet-logiesverstrekkende sectoren de betrokkenheid bij de promotie groeit. Dat komt niet al tijd op de vergaderingen ter spra ke, maar vanuit de leden bereiken ons toch de nodige wensen en aanmerkingen", doelt Vinke bij voorbeeld op kritiek uit de horeca op het promotiebeleid, dat dit on voldoende op de jeugd is af gestemd. Een hartekreet die net als andere wensen van ondernemers toch se rieus moet worden genomen, vindt Vmke. Hij wil een en ander aan de onderhandelingstafel met de andere partners in de VVV (Teso, de gemeente en TVL) ter sprake brengen. TVO wordt in het VVV-bestuur vertegenwoordigt door Jaap Drijver. Daarnaast heeft TVO behoefte regelmatig overleg te voeren met het bestuur en de directie van de VW. Op de kruising Kogerstraat- Bernhardlaan in Den Burg gebeur de woensdag omstreeks 17.00 uur een verkeersongeluk. Een 66-jarige vrouw uit Assen reed met haar personenauto over de Kogerstraat en verleende op de kruising geen voorrang aan een andere personenauto, bestuurd door een 33-jarige man uit Den Burg. Beide bestuurders bleven ongedeerd, maar de auto's wer den beschadigd. Het wrak van het tot dusver onbekende zeiljacht dat de af gelopen zomer op de Razende Bol strandde, is uit elkaar geslagen en voor een gedeel te aangespoeld op de Texelse Hors. Strandjutters Cor Ellen en Hans Bremer hebben het gistermiddag met toestem ming van de strandvonder ge borgen met de bedoeling het naar het Maritiem en Jut- tersmuseum in Oudeschild te brengen. Het betreft een zeven meter lange flank van het scheepje die de afgelopen week bleek rond te drijven in het Molen gat. Cor Ellen hoorde dat via de radio van een visser en trof het brokstuk later aan bij paal 7. Met weinig moeite kon het daar gistermiddag bij laag wa ter op de aanhangwagen ach ter de terreinauto van Hans Bremer worden getrokken en afgevoerd. De herkomst van het gestrande jacht is nog steeds een mysterie. Mogelijk juist daarom zou het een aan dachttrekkend onderdeel kun nen worden van de museumcollectie. (Foto Harry da Graaft De verfraaiing van de Dorpsstraat en de Badweg in De Koog gaat door. In november wordt begon nen met de vervanging van het ri ool en in het vroege voorjaar wordt een andere bestrating aan gelegd. De drie ton die het dorp als bijdrage moest leveren is wel iswaar op de afgesproken datum van 15 september nog niet hele maal bij elkaar, maar het scheelt zo weinig dat de werkgroep die met het project bezig is geweest, de gemeente de garantie heeft gegeven dat het op tafel komt. Gisteren was de stand f278.328.37. Met enkele potentiële geldgevers lopen nog onderhandelingen. Daar zijn verenigingen van eigenaren van bungalowparken bij, die voor het toekennen van hun bijdrage af hankelijk zijn van de goedkeuring van hun leden en daarom nog niet konden beslissen. De werkgroep is met het tot dus ver behaalde resultaat best tevre den, al zijn er nog wat problemen op te lossen. Weinig weigeraars „Er zijn maar heel weinig mensen die hebben geweigerd te betalen. De solidariteit is groot. Daar zijn we trots op", aldus werkgroeplid en voorzitter van de dorpscom missie Frits Agter. Niet alleen gro te bedrijven (zoals het horecaconcern van Frits Lange veld) zijn vlot over de brug geko men. Zeer kleine bedrijven zoals pensions droegen naar verhouding veel bij: totaal f10.160,-. Hartver warmend werd gevonden dat een bedrijf als hotel Het Jachthuis aan de Boodtlaan f500,- gaf, hoewel geen gevolg zal worden gegeven Werkgroepleden Herry Wula. Lente Pletts. Hens de Ridder en Frits Agter lieten zich trots fotograferen nadat zij het resultaat van hun actie bekend hadden gemaakt. Ze hebben de afgelopen dagen heel wat afgepraat om voldoende geldgevers over de streep te krijgen. (Foto Harry da Graaf) aan het verzoek van de eigenaar om ook de Boodtlaan bij de op knapbeurt te betrekken. Erg blij is de werkgroep ook met een forse bijdrage van Teso. Overigens zullen de Kogers niet hoeven te raden wie er wel of niet heeft bijgedragen, want ieder die betaalt krijgt een overzicht van de bedragen die door de diverse be drijven zijn toegezegd. Enkele keren ontmoette een wei gering om te betalen bij de werk groep begrip, namelijk in die gevallen waarin eigenaars bezig waren hun bedrijf te verkopen en daarom van mening waren dat de nieuwe eigenaar er maar voor moest opdraaien. Voorwaarden Sommige geldgevers hebben voorwaarden gesteld aan hun bij drage, die voor het plan gevolgen zullen hebben. De Recreatiestich ting Texel zal de opknapbeurt met f25.ÓOO,- steunen als een groter stuk van de Badweg wordt opge knapt dan nu de bedoeling is. Het huidige plan voorziet in het ver fraaien van het Badweggedeelte tussen Dorpsstraat en Ruyslaan. De RST wil dat ook het hellende stuk dat langs strandhotel Juliana loopt, erbij wordt betrokken zodat aansluiting wordt verkregen met het meest westelijke Badwegge deelte dat binnenkort door de RST zelf wordt verfraaid. Dit lijkt alles- zins bespreekbaar. Een andere voorwaarde waarmee de werkgroep te maken kreeg had betrekking op de in het plan opge nomen reconstructie van de krui sing Badweg-Ruyslaan. Hiervoor is grond nodig van het tweewieler- bedrijf Kikkert. Kikkert kan die grond echter niet missen, zodat het plan op dit punt zal moeten worden gewijzigd. Ook het (vervroegd) reconstrueren van de thans armzalige passage Opnieuw verschijnt een lijst met bedrijven in de krant. Dit keer be treft het de meebetalers aan de herinrichting van de Dorpsstraat in De Koog. In navolging van TVO publiceert de werkgroep die zich bezig houdt met de geldverwer- ving de namen èn de toegezegde bedragen Na een bliksemactie is inmiddels Met de aankoop van een stuk grond in Den Burg west is zo'n an derhalve ton gemoeid. Een hoog bedrag, maar de raad ging er toch mee akkoord. Zowel Texels Belang als het CDA moest wel even slikken. Jan Kool hof: „Ik dacht dat u een nul in de war was, want ik had een agrari sche grondprijs in gedachten." Aanvankelijk was hij tegen. Maar toen hij met zijn fractie had over legd veranderde zijn mening Erna Eelman (VVD), die wel vóór aankoop was, waarschuwde voor een precedentwerking. Daarmee verbaasde ze wethouder Eelman. „Wélk precedent? Het bedrag is afgestemd op de gangbare prijs voor bouwgrond. Door deze grond aan te kopen houden we zelf de ontwikkeling van dit gebied in de hand." Ze kreeg bijval van Koolhof. „Mijn stem krijgt u mee", zei hij stellig. Dat vond de burgemeester een hele geruststelling. mma „Het mag niet zo zijn dat De Koog straks op rozen zit. maar De Cocksdorp in de stront." Duidelij ke taal van raadslid Paul Kikkert tijdens de raadsvergadering van dinsdag. In De Koog wordt de ver vanging van de riolering in de Dorpsstraat door b en w een paar jaar vervroegd, terwijl hetzelfde karwei in De Cocksdorp (Lange- veldstraat) opnieuw dreigt te worden uitgesteld. Het college besloot onlangs het voor de Langeveldstraat gereser veerde geld te gebruiken voor de Dorpsstraat. Reden daarvan is dat de provincie nu subsidie beschik baar stelt voor het opknappen van de Koger winkel- en uit- gaansstraat. Als het riool tegelijk wordt aangepakt, hoeft de Dorpsstraat maar één keer te wor den opgebroken. Provincie, ge meente en ondernemers dragen elk drie ton bij. „Door één gulden 7272.680,- toegezegd. Er is drie ton nodig. Alle grote ondernemers in de Dorpsstraat zijn akkoord ge gaan met de bijdrage die de werk groep van hen hoopte te ontvangen. Aarzeling bestaat nog bij enkele grote logiesverstrekkers. Zij plaatsten kanttekeningen bij de re delijke bedragen die de werkgroe pleden voorstelden. Anderen toonden zich juist loyaal en gaven zelfs meer dan werd gevraagd. Als meer toezeggingen binnen ko men dan nodig is, zal de werk groep de bijdragen per bedrijf procentueel verlagen. Met vragen kan men terecht bij Harry Wuis (17445) of Frits Agter (17283). te investeren, krijgen we er twee bij. Die kans mochten we niet la ten lopen", verdedigde burge meester Van Rappard het collegebeleid. Kikkert vond echter dat De Cocks dorp niet de dupe mag worden. De vervanging van de riolering prijkt al vele jaren op het gemeentelijk investeringsplan, maar wordt steeds uitgesteld. De nood is ech ter hoog, want bij elke regenbui stroomt het riool in de Ploosterstraat over. „Door de eco nomische ontwikkeling van de noordkop zijn daar de afgelopen jaren vele woningen bijgebouwd. De druk op het riool is daardoor toegenomen. Het is de hoogste tijd dat het snel wordt aangepak", aldus het Texels Belang-raadslid. Hij weet ook al waar hij het geld vandaan moet halen: „Het fietspad langs de Limietweg kan best nog een jaartje wachten." (ADVERTENTIE} (ADVERTENTIE) tussen Dorpsstraat en Nikadel naast de supermarkt van Daalder, was een voorwaarde waarvan een bijdrage afhankelijk was gesteld. Hierover zal de gemeente worden benaderd. Het opknappen van de passage is namelijk onderdeel van de al bestaande plannen die de ge meente heeft met de Nikadel. De discussie tussen werkgroep en potentiële geldgevers bracht ook de wenselijkheid aan het licht om de passage ter hoogte van de N.H. kerk (tussen dorpsplein en Nikadel) ingrijpend te veranderen. De overkapping van deze door gang zal worden verwijderd en de kuilen, bielzen, bloembakken en andere barrières zullen worden opgeruimd, zodat een open en prettig beloopbare route voor voetgangers ontstaat. Belangrijk is dat het gezicht op de kerk, een van de zeer weinige monumenta le gebouwen in De Koog, erdoor wordt hersteld. De weg te breken luifel is eigendom van de gemeen te, die deze in beheer heeft gege ven bij de aan de passage gelegen bedrijven, die een vereniging van eigenaren vormen. TEXELSE'^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant (ADVERTENTIE)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1